117/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.04.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

117
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 14. marca 2008 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností.
Dohoda nadobudne platnosť 1. mája 2008 v súlade s článkom 16 ods. 1.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Národnom bezpečnostnom úrade.