122/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.04.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

122
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. júla 2007 bola v Bruseli podpísaná Dohoda o účasti Bulharskej republiky a Rumunska v Európskom hospodárskom priestore a štyri súvisiace dohody.
Národná rada Slovenskej republiky s dohodou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 615 z 29. októbra 2007 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky dohodu ratifikoval 19. novembra 2007.
Ratifikačná listina bola uložená 4. decembra 2007 na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie, depozitára dohody.
Dohoda zatiaľ nie je platná. Predbežne sa však vykonáva od 1. augusta 2007.
K oznámeniu č. 122/2008 Z. z.
DOHODA O ÚČASTI BULHARSKEJ REPUBLIKY A RUMUNSKA V EURÓPSKOM HOSPODÁRSKOM PRIESTORE
EURÓPSKE SPOLOČENSTVO
BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO,
ČESKÁ REPUBLIKA,
DÁNSKE KRÁĽOVSTVO,
SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO,
ESTÓNSKA REPUBLIKA,
ÍRSKO,
GRÉCKA REPUBLIKA,
ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO,
FRANCÚZSKA REPUBLIKA,
TALIANSKA REPUBLIKA,
CYPERSKÁ REPUBLIKA,
LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,
LITOVSKÁ REPUBLIKA,
LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO,
MAĎARSKÁ REPUBLIKA,
MALTA,
HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO,
RAKÚSKA REPUBLIKA,
POĽSKÁ REPUBLIKA,
PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,
SLOVINSKÁ REPUBLIKA,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA,
FÍNSKA REPUBLIKA,
ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO,
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,
ďalej len „členské štáty ES“,
ISLAND,
LICHTENŠTAJNSKÉ KNIEŽATSTVO,
NÓRSKE KRÁĽOVSTVO,
ďalej len „štáty EZVO“,
spolu ďalej len „súčasné zmluvné strany“,
a
BULHARSKÁ REPUBLIKA,
RUMUNSKO;
KEĎŽE Zmluva o pristúpení Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii (ďalej len „Zmluva o pristúpení“) bola podpísaná v Luxemburgu 25. apríla 2005;
KEĎŽE podľa článku 128 Dohody o Európskom hospodárskom priestore, podpísanej v Porte 2. mája 1992, akýkoľvek európsky štát, ktorý sa stáva členom Spoločenstva požiada, aby sa stal stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“);
KEĎŽE Bulharská republika a Rumunsko požiadali, aby sa stali stranami Dohody o EHP;
KEĎŽE podmienky takej účasti majú byť predmetom dohody medzi súčasnými stranami a žiadateľskými štátmi,
ROZHODLI SA UZATVORIŤ NASLEDUJÚCU DOHODU:
ČLÁNOK 1
1.
Bulharská republika a Rumunsko sa týmto stávajú zmluvnými stranami Dohody o EHP a ďalej sa na ne odkazuje ako na „nové zmluvné strany“.
2.
Od nadobudnutia platnosti tejto dohody sú ustanovenia Dohody o EHP, v znení zmien a doplnení podľa rozhodnutí spoločného výboru EHP prijatých pred 1. októbrom 2004, záväzné pre nové zmluvné strany za rovnakých podmienok ako pre súčasné zmluvné strany a za podmienok uvedených v tejto dohode.
3.
Prílohy k tejto dohode sú súčasťou tejto dohody.
ČLÁNOK 2
1. ÚPRAVY HLAVNÉHO TEXTU DOHODY O EHP
a)
Preambula:
Zoznam zmluvných strán sa nahrádza takto:
„EURÓPSKE SPOLOČENSTVO,
BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO,
BULHARSKÁ REPUBLIKA,
ČESKÁ REPUBLIKA,
DÁNSKE KRÁĽOVSTVO,
SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO,
ESTÓNSKA REPUBLIKA,
ÍRSKO,
GRÉCKA REPUBLIKA,
ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO,
FRANCÚZSKA REPUBLIKA,
TALIANSKA REPUBLIKA,
CYPERSKÁ REPUBLIKA,
LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,
LITOVSKÁ REPUBLIKA,
LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO,
MAĎARSKÁ REPUBLIKA,
MALTA,
HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO,
RAKÚSKA REPUBLIKA,
POĽSKÁ REPUBLIKA,
PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,
RUMUNSKO,
SLOVINSKÁ REPUBLIKA,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA,
FÍNSKA REPUBLIKA,
ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO,
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA
a
ISLAND,
LICHTENŠTAJNSKÉ KNIEŽATSTVO,
NÓRSKE KRÁĽOVSTVO,“.
b)
Článok 2:
(i)
V písmene b) sa slová „Islandskú republiku“ nahrádzajú slovom „Island“.
(ii)
Dopĺňa sa písmenami e) a f), ktoré znejú:“.
„(e)
pojem „Akt o pristúpení z 25. apríla 2005“ znamená Akt o podmienkach pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia, prijatý 25. apríla 2005 v Luxemburgu;
(f)
pojem „Protokol o pristúpení z 25. apríla 2005“ znamená Protokol o podmienkach a spôsobe prijatia Bulharskej republiky a Rumunska do Európskej únie prijatý 25. apríla 2005 v Luxemburgu.“.
c)
Článok 117 znie:“.
„Ustanovenia, ktorými sa spravuje finančný mechanizmus, sú uvedené v protokole 38, protokole 38a a v dodatku k protokolu 38a.“.
d)
Článok 126:
V odseku 1 sa slová „Islandskej republiky“ nahrádzajú slovom „Islandu“.
e)
Článok 129:
(i)
Druhý pododsek odseku 1 znie:
„Vzhľadom na rozšírenie Európskeho hospodárskeho priestoru sú znenia tejto dohody v bulharskom, českom, estónskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, poľskom, rumunskom, slovenskom a slovinskom jazyku rovnako autentické.“.
(ii)
Tretí pododsek odseku 1 znie:“.
„Texty aktov, na ktoré odkazujú prílohy, sú rovnako autentické v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku v znení uverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie a na ich overenie budú vypracované v islandskom a nórskom jazyku a uverejnené v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej Únie.“.
2.
ÚPRAVY PROTOKOLOV K DOHODE O EHS
a)
Protokol 4 o pravidlách pôvodu sa mení a dopĺňa takto:“.
„(i)
V článku 3 ods. 1 sa vypúšťa odkaz na nové zmluvné strany.
(ii)
Príloha IVa (text vyhlásenia na faktúre) sa mení a dopĺňa takto:
,(aa) Pred španielsku verziu textu vyhlásenia na faktúre sa vkladá nasledujúci text:
Bulharská verzia
Износителят на продуктите, обхванати от този документ [митническо разрешение №… 1)]декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с преференциален произход...2)
(bb) Pred slovinskú verziu textu vyhlásenia na faktúre sa vkladá nasledujúci text:
Rumunská verzia
Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizaţia vamală nr.…1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială...2)‘.
(iii)
Príloha IVb (text vyhlásenia na faktúre EUR-MED) sa mení a dopĺňa takto:
,(aa) Pred španielsku verziu textu vyhlásenia na faktúre EUR-MED sa vkladá nasledujúci text:
Bulharská verzia
Износителят на продуктите, обхванати от този документ [митническоразрешение №... 1)] декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с преференциален произход… 2)
– kumulácia použitá s................ (názov krajiny/krajín),
– kumulácia nepoužitá.3)
(bb) Pred slovinskú verziu textu vyhlásenia na faktúre EUR-MED sa vkladá nasledujúci text:
Rumunská verzia
Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizaþia vamalã nr.1)] declarã cã, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenþialã...2)
– kumulácia použitá s ................ (názov krajiny/krajín),
– kumulácia nepoužitá.3).“.
b)
Protokol 38a sa mení a dopĺňa takto:
V článku 4 ods. 3 sa slovo „vyhodnotí“ nahrádza slovom „môže vyhodnotiť“.
c)
Nasledujúci text sa dopĺňa do protokolu 38a:“.
„Dodatok k protokolu 38a
O FINANČNOM MECHANIZME EHP PRE BULHARSKÚ REPUBLIKU A RUMUNSKO“.
ČLÁNOK 1
1.
Protokol 38a sa uplatňuje mutatis mutandis pre Bulharskú republiku a Rumunsko.
2.
Bez ohľadu na odsek 1 sa článok 6 protokolu 38a neuplatňuje. Žiadne prerozdelenie akémukoľvek inému oprávnenému štátu sa neuplatňuje v prípade dostupných nepridelených zdrojov pre Bulharsko a Rumunsko.
3.
Bez ohľadu na odsek 1 sa článok 7 protokolu 38a neuplatňuje.
4.
Bez ohľadu na odsek 1 môžu príspevky pre mimovládne organizácie a sociálnych partnerov predstavovať až 90 % projektových nákladov.
ČLÁNOK 2
Výška dodatočných finančných príspevkov pre Bulharskú republiku a Rumunsko predstavuje 21,5 milióna EUR pre Bulharskú republiku a 50,5 milióna EUR pre Rumunsko počas obdobia od 1. januára 2007 do 30. apríla 2009 vrátane. Tieto sumy budú dostupné odo dňa nadobudnutia platnosti Dohody o účasti Bulharskej republiky a Rumunska v Európskom hospodárskom priestore alebo dohody o predbežnom vykonávaní tejto dohody a budú dostupné na záväzky v jednej splátke v roku 2007.“.
a)
Text protokolu 44 znie:
„O OCHRANNÝCH MECHANIZMOCH
V DÔSLEDKU ROZŠÍRENIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU
1.
Uplatňovanie článku 112 dohody na doložku o všeobecnej hospodárskej ochrane a ochranné mechanizmy v niektorých prechodných opatreniach v oblasti voľného pohybu osôb a cestnej dopravy
Článok 112 dohody sa uplatňuje takisto na situácie, ktoré sú uvedené alebo na ktoré odkazujú
a) ustanovenia článku 37 Aktu o pristúpení zo 16. apríla 2003 a článku 36 Aktu o pristúpení z 25. apríla 2005, prípadne Protokolu o pristúpení z 25. apríla 2005 a
b) ochranné mechanizmy v prechodných opatreniach s názvami “Prechodné obdobie„ v prílohe V (Voľný pohyb pracovníkov) a prílohe VIII (Právo usadiť sa), v bode 30 (smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES) prílohy XVIII (Zdravie a bezpečnosť pri práci, pracovné právo a rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami) a v bode 26c (nariadenie Rady (EHS) č. 3118/93 prílohy XIII (Doprava) s rovnakými lehotami, rozsahom a účinkami stanovenými v týchto ustanoveniach.
2.
Ochranná doložka o vnútornom trhu
Všeobecný postup prijímania rozhodnutí, ktorý je ustanovený v dohode, sa uplatňuje tiež na rozhodnutia prijaté Komisiou Európskych spoločenstiev uplatňovaním článku 38 Aktu o pristúpení zo 16. apríla 2003 a článku 37 Aktu o pristúpení z 25. apríla 2005, prípadne Protokolu o pristúpení z 25. apríla 2005.“.
ČLÁNOK 3
1.
Všetky zmeny a doplnenia aktov prijatých inštitúciami Spoločenstva, ktoré boli začlenené do Dohody o EHP prostredníctvom Aktu o podmienkach pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia, prípadne Protokolu o podmienkach a spôsobe prijatia Bulharskej republiky a Rumunska do Európskej únie, sa týmto začleňujú do Dohody o EHP a predstavujú jej súčasť.
2.
Na tento účel sa do bodov príloh a protokolov k Dohode o EHP obsahujúcich odkazy na akty, ktoré prijali príslušné inštitúcie Spoločenstva, dopĺňa nasledujúca zarážka:
„– 1 2005 SA: Akt o podmienkach pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia, prijatý 25. apríla 2005 (Ú. v. EÚ L 157, 21. 6. 2005, s. 203).“.
3.
Ak a hneď ako Zmluva o Ústave pre Európu nadobudne platnosť, nasledujúca zarážka nahradí zarážku, na ktorú odkazuje odsek 2:“.
„– 1 2005 SP: Protokol o podmienkach a spôsobe prijatia Bulharskej republiky a Rumunska do Európskej únie prijatý 25. apríla 2005 (Ú. v. EÚ L 157, 21. 6. 2005, s. 29).“.
4.
Ak je zarážka, na ktorú odkazuje odsek 2 alebo 3, prvou zarážkou príslušného bodu, predchádzajú jej slová „v znení zmenenom a doplnenom predpisom:“.
5.
Príloha A k tejto dohode uvádza zoznam bodov v prílohách a protokoloch k Dohode o EHP, do ktorých sa doplní text, na ktorý odkazujú odseky 2, 3 a 4.
6.
Ak si akty začlenené do Dohody o EHP pred dátumom nadobudnutia platnosti tejto dohody vyžadujú úpravy z dôvodu účasti nových zmluvných strán a potrebné úpravy neboli stanovené v tejto dohode, tieto úpravy sa vykonajú v súlade s postupmi ustanovenými v Dohode o EHP.“.
ČLÁNOK 4
1.
Opatrenia uvedené v Akte o podmienkach pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia, na ktoré odkazuje príloha B k tejto dohode, sa týmto začleňujú do Dohody o EHP a predstavujú jej súčasť.
2.
Ak a hneď ako Zmluva o Ústave pre Európu nadobudne platnosť, opatreniami, na ktoré odkazuje príloha B, sa rozumejú opatrenia k Protokolu o podmienkach a spôsobe prijatia Bulharskej republiky a Rumunska do Európskej únie.
3.
Akékoľvek opatrenia s významom pre Dohodu o EHP, na ktoré odkazuje alebo ktoré boli prijaté na základe Aktu o podmienkach pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia, prípadne Protokolu o podmienkach a spôsobe prijatia Bulharskej republiky a Rumunska do Európskej únie, ktoré nie sú uvedené v prílohe B k tejto dohode, sa budú riešiť v súlade s postupmi ustanovenými v Dohode o EHP.
ČLÁNOK 5
Akákoľvek zmluvná strana tejto dohody sa môže obrátiť v akejkoľvek záležitosti, ktorá sa týka jej výkladu alebo uplatňovania, na Spoločný výbor EHP. Spoločný výbor EHP preskúma túto záležitosť s cieľom nájsť prijateľné riešenie a zabezpečiť tak náležité fungovanie Dohody o EHP.
ČLÁNOK 6
1.
Táto dohoda bude ratifikovaná alebo schválená súčasnými zmluvnými stranami a novými zmluvnými stranami v súlade s ich vlastnými postupmi. Nástroje ratifikácie alebo schválenia budú uložené na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie.
2.
Nadobudne platnosť v deň, ktorý nasleduje po uložení posledného nástroja ratifikácie alebo schválenia súčasnej zmluvnej strany alebo novej zmluvnej strany, za predpokladu, že nasledujúce súvisiace dohody a protokoly nadobudnú platnosť v ten istý deň:
(a)
Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom o programe spolupráce pre hospodársky rast a udržateľný rozvoj v Bulharsku;
(b)
Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom o programe spolupráce pre hospodársky rast a udržateľný rozvoj v Rumunsku;
(c)
Dodatkový protokol k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandom v dôsledku pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii a
(d)
Dodatkový protokol k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom v dôsledku pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii.
ČLÁNOK 7
Táto dohoda je vypracovaná v jednom origináli v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, islandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, nórskom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku, pričom znenie vo všetkých týchto jazykoch je rovnako autentické, bude uložené na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie, ktorý vystaví overenú kópiu pre každú z vlád zmluvných strán tejto dohody.
PRÍLOHA A
Zoznam uvedený v článku 3 Dohody
ČASŤ I
AKTY UVEDENÉ V DOHODE O EHP, ZMENENEJ A DOPLNENEJ
Aktom o podmienkach pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia, prípadne Protokolom o podmienkach a spôsobe prijatia Bulharskej republiky a Rumunska do Európskej únie
Zarážky uvedené v článku 3 ods. 2 a článku 3 ods. 3 sa vkladajú na nasledujúce miesta v prílohách a protokoloch k Dohode o EHP:
V kapitole XXVII (Liehoviny) prílohe II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia):
– bod 1 [nariadenie Rady (EHS) č. 1576/89],
– bod 3 [nariadenie Rady (EHS) č. 1601/91].
V prílohe XIII (Doprava):
– bod 19 (smernica Rady 96/26/EHS).
V prílohe XVII (Duševné vlastníctvo):
– bod 6 [nariadenie Rady (EHS) č. 1768/92],
– bod 6a [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1610/96].
ČASŤ II
ĎALŠIE ZMENY A DOPLNENIA PRÍLOH K DOHODE O EHP
Prílohy k Dohode o EHP sa menia a dopĺňajú takto:
V prílohe V (Voľný pohyb pracovníkov):
1) v bode 3 (nariadenie Rady 68/360/ES) sa úprava v písmene e) bode (ii) nahrádza takto:
„(ii) poznámka pod čiarou sa mení takto:
,belgické, bulharské, české, dánske, nemecké, estónske, grécke, islandské, španielske, francúzske, írske, talianske, cyperské, lotyšské, lichtenštajnské, litovské, luxemburské, maďarské, maltské, holandské, nórske, rakúske, poľské, portugalské, rumunské, slovinské, slovenské, fínske, švédske a britské podľa krajiny, ktorá povolenie vydáva.“.
PRÍLOHA B
Zoznam uvedený v článku 4 Dohody
Prílohy k Dohode o EHP sa menia a dopĺňajú takto:
Príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia):
1) v kapitole XV bode 12a (smernica Rady 91/414/EHS) sa vkladá nasledujúci odsek po odseku o prechodných opatreniach:
„Prechodné opatrenia ustanovené v prílohách k Aktu o pristúpení z 25. apríla 2005, prípadne k Protokolu o pristúpení z 25. apríla 2005 pre Rumunsko (príloha VII, kapitola 5, oddiel B, časť II), sa uplatňujú.“,
2. v kapitole XVII bode 7 (smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES) sa vkladá nasledujúci odsek medzi odsek o prechodných opatreniach a znenie úpravy:
„Prechodné opatrenia ustanovené v prílohách k Aktu o pristúpení z 25. apríla 2005, prípadne k Protokolu o pristúpení z 25. apríla 2005 pre Bulharsko (príloha VI, kapitola 10, oddiel B, bod 2) a Rumunsko (príloha VII, kapitola 9, oddiel B, bod 2), sa uplatňujú.“,
3. v kapitole XVII bode 8 (smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/63/ES) sa vkladá nasledujúci odsek medzi odsek o prechodných opatreniach a znenie úpravy:
„Prechodné opatrenia ustanovené v prílohách k Aktu o pristúpení z 25. apríla 2005, prípadne k Protokolu o pristúpení z 25. apríla 2005 pre Bulharsko (príloha VI, kapitola 10, oddiel A, bod 1) a Rumunsko (príloha VII, kapitola 9, oddiel A), sa uplatňujú.“,
4. v kapitole XXV bode 3 (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/37/ES) sa vkladá nasledujúci odsek pred znenie úpravy:
„Prechodné opatrenia ustanovené v prílohách k Aktu o pristúpení z 25. apríla 2005, prípadne k Protokolu o pristúpení z 25. apríla 2005 pre Bulharsko (príloha VI, kapitola 7), sa uplatňujú.“.
Príloha V (Voľný pohyb pracovníkov):
Druhý odsek pod nadpisom „Prechodné obdobie“ znie:“.
„Prechodné opatrenia ustanovené v prílohách k Aktu o pristúpení z 25. apríla 2005, prípadne k Protokolu o pristúpení z 25. apríla 2005 pre Bulharsko (príloha VI, kapitola 1) a Rumunsko (príloha VII, kapitola 1), sa uplatňujú.“.
Pokiaľ ide o ochranné mechanizmy v prechodných opatreniach, na ktoré odkazujú predchádzajúce odseky, s výnimkou opatrení pre Maltu, uplatňuje sa PROTOKOL 44 O OCHRANNÝCH MECHANIZMOCH V DÔSLEDKU ROZŠÍRENIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU.“.
Príloha VIII (Právo usadiť sa):
Druhý odsek pod nadpisom „Prechodné obdobie“ znie:“.
„Prechodné opatrenia ustanovené v prílohách k Aktu o pristúpení z 25. apríla 2005, prípadne k Protokolu o pristúpení z 25. apríla 2005 pre Bulharsko (príloha VI, kapitola 1) a Rumunsko (príloha VII, kapitola 1), sa uplatňujú.
Pokiaľ ide o ochranné mechanizmy v prechodných opatreniach, na ktoré odkazujú predchádzajúce odseky, s výnimkou opatrení pre Maltu, uplatňuje sa PROTOKOL 44 O OCHRANNÝCH MECHANIZMOCH V DÔSLEDKU ROZŠÍRENIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU.“.
Príloha IX (Finančné služby):
Bod 30c (smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/9/ES) sa dopĺňa nasledujúcim odsekom:“.
„Prechodné opatrenia ustanovené v prílohách k Aktu o pristúpení z 25. apríla 2005, prípadne k Protokolu o pristúpení z 25. apríla 2005 pre Bulharsko (príloha VI, kapitola 2) a Rumunsko (príloha VII, kapitola 2), sa uplatňujú.“.
Príloha XI (Telekomunikačné služby):
V bode 5m (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES) sa pred znenie úpravy vkladá nasledujúci odsek:“.
„Prechodné opatrenia ustanovené v prílohách k Aktu o pristúpení z 25. apríla 2005, prípadne k Protokolu o pristúpení z 25. apríla 2005 pre Bulharsko (príloha VI, kapitola 9), sa uplatňujú.“.
Príloha XII (Voľný pohyb kapitálu):
Za odsek pod nadpisom „Prechodné obdobie“ sa vkladá nasledujúci odsek:“.
„Prechodné opatrenia ustanovené v prílohách k Aktu o pristúpení z 25. apríla 2005, prípadne k Protokolu o pristúpení z 25. apríla 2005 pre Bulharsko (príloha VI, kapitola 3) a Rumunsko (príloha VII, kapitola 3), sa uplatňujú.“.
Príloha XIII (Doprava):
1) Bod 15a (smernica Rady 96/53/ES) sa dopĺňa týmto odsekom:
„Prechodné opatrenia ustanovené v prílohách k Aktu o pristúpení z 25. apríla 2005, prípadne k Protokolu o pristúpení z 25. apríla 2005 pre Bulharsko (príloha VI, kapitola 5, bod 3) a Rumunsko (príloha VII, kapitola 6, bod 2), sa uplatňujú.“,
2) v bode 18a (smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES) sa medzi odsek o prechodných opatreniach a znenie úpravy vkladá nasledujúci odsek:
„Prechodné opatrenia ustanovené v prílohách k Aktu o pristúpení z 25. apríla 2005, prípadne k Protokolu o pristúpení z 25. apríla 2005 pre Rumunsko (príloha VII, kapitola 6, bod 3), sa uplatňujú.“,
3) v bode 19 (smernica Rady 96/26/ES) sa medzi odsek o prechodných opatreniach a znenie úpravy vkladá nasledujúci odsek:
„Prechodné opatrenia ustanovené v prílohách k Aktu o pristúpení z 25. apríla 2005, prípadne k Protokolu o pristúpení z 25. apríla 2005 pre Bulharsko (príloha VI, kapitola 5, bod 2), sa uplatňujú.“,
4) v bode 26c [nariadenie Rady (EHS) č. 3118/93] sa znenie druhého odseku o prechodných opatreniach nahrádza takto:“.
„Prechodné opatrenia ustanovené v prílohách k Aktu o pristúpení z 25. apríla 2005, prípadne k Protokolu o pristúpení z 25. apríla 2005 pre Bulharsko (príloha VI, kapitola 5, bod 1) a Rumunsko (príloha VII, kapitola 6, bod 1), sa uplatňujú.
Pokiaľ ide o ochranné mechanizmy v prechodných opatreniach, na ktoré odkazujú predchádzajúce odseky, uplatňuje sa PROTOKOL 44 O OCHRANNÝCH MECHANIZMOCH V DÔSLEDKU ROZŠÍRENIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU.“.
Príloha XV (Štátna pomoc):
1) Na koniec kapitoly „Sektorové prispôsobenia“ sa vkladá nasledujúci odsek:“.
„Opatrenia, ktoré sa týkajú existujúcich systémov pomoci, ustanovené v kapitole 2 (Politika hospodárskej súťaže) prílohy V k Aktu o pristúpení z 25. apríla 2005, prípadne k Protokolu o pristúpení z 25. apríla 2005, sa uplatňujú medzi zmluvnými stranami.“.
2) Pred názov „Akty, na ktoré odkazuje“ sa vkladá nasledujúci text:“.
„PRECHODNÉ OBDOBIE
Prechodné opatrenia ustanovené v prílohách k Aktu o pristúpení z 25. apríla 2005, prípadne k Protokolu o pristúpení z 25. apríla 2005 pre Rumunsko (príloha VII, kapitola 4), sa uplatňujú.“.
Príloha XVII (Duševné vlastníctvo):
Pod názov „Sektorové prispôsobenia“ sa vkladá nasledujúci odsek:
„Špecifické mechanizmy ustanovené v kapitole 1 (Právo obchodných spoločností) prílohe V k Aktu o pristúpení z 25. apríla 2005, prípadne k Protokolu o pristúpení z 25. apríla 2005, sa uplatňujú medzi zmluvnými stranami.“.
Príloha XVIII (Zdravie a bezpečnosť pri práci, pracovné právo a rovnaké zaobchádzanie s mužmi a so ženami):
V bode 30 [smernica Európskeho parlamentu a Rady (EHS) č. 96/71/ES] sa znenie druhého odseku o prechodných opatreniach mení takto:“.
„Prechodné opatrenia ustanovené v prílohách k Aktu o pristúpení z 25. apríla 2005, prípadne k Protokolu o pristúpení z 25. apríla 2005 pre Bulharsko (príloha VI, kapitola 1) a Rumunsko (príloha VII, kapitola 1), sa uplatňujú.
Pokiaľ ide o ochranné mechanizmy v prechodných opatreniach, na ktoré odkazujú predchádzajúce odseky, uplatňuje sa PROTOKOL 44 O OCHRANNÝCH MECHANIZMOCH V DÔSLEDKU ROZŠÍRENIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU.“.
Príloha XX (Životné prostredie):
1) bod 1f (smernica Rady 96/61/ES) sa dopĺňa týmto odsekom:
„Prechodné opatrenia ustanovené v prílohách k Aktu o pristúpení z 25. apríla 2005, prípadne k Protokolu o pristúpení z 25. apríla 2005 pre Bulharsko (príloha VI, kapitola 10, oddiel D, bod 1) a Rumunsko (príloha VII, kapitola 9, oddiel D, bod 1), sa uplatňujú.“,
2) bod 7a (smernica Rady 98/83/ES) sa dopĺňa týmto odsekom:
„Prechodné opatrenia ustanovené v prílohách k Aktu o pristúpení z 25. apríla 2005, prípadne k Protokolu o pristúpení z 25. apríla 2005 pre Rumunsko (príloha VII, kapitola 9, oddiel C, bod 5), sa uplatňujú.“,
3) v bode 9 (smernica Rady 83/513/EHC) sa medzi odsek o prechodných opatreniach a znenie úpravy vkladá nasledujúci odsek:
„Prechodné opatrenia ustanovené v prílohách k Aktu o pristúpení z 25. apríla 2005, prípadne k Protokolu o pristúpení z 25. apríla 2005 pre Rumunsko (príloha VII, kapitola 9, oddiel C, bod 1), sa uplatňujú.“,
4) v bode 10 (smernica Rady 84/156/EHS) sa medzi odsek o prechodných opatreniach a znenie úpravy vkladá nasledujúci odsek:
„Prechodné opatrenia ustanovené v prílohách k Aktu o pristúpení z 25. apríla 2005, prípadne k Protokolu o pristúpení z 25. apríla 2005 pre Rumunsko (príloha VII, kapitola 9, oddiel C, bod 1), sa uplatňujú.“,
5) v bode 11 (smernica Rady 84/491/EHS) sa pred znenie úpravy vkladá nasledujúci odsek:
„Prechodné opatrenia ustanovené v prílohách k Aktu o pristúpení z 25. apríla 2005, prípadne k Protokolu o pristúpení z 25. apríla 2005 pre Rumunsko (príloha VII, kapitola 9, oddiel C, bod 2), sa uplatňujú.“,
6) v bode 12 (smernica Rady 86/280/EHS) sa medzi odsek o prechodných opatreniach a znenie úpravy vkladá nasledujúci odsek:
„Prechodné opatrenia ustanovené v prílohách k Aktu o pristúpení z 25. apríla 2005, prípadne k Protokolu o pristúpení z 25. apríla 2005 pre Rumunsko (príloha VII, kapitola 9, oddiel C, bod 3), sa uplatňujú.“,
7) v bode 13 (smernica Rady 91/271/EHS) sa medzi odsek o prechodných opatreniach a znenie úpravy vkladá nasledujúci odsek:
„Prechodné opatrenia ustanovené v prílohách k Aktu o pristúpení z 25. apríla 2005, prípadne k Protokolu o pristúpení z 25. apríla 2005 pre Bulharsko (príloha VI, kapitola 10, oddiel C) a Rumunsko (príloha VII, kapitola 9, oddiel C, bod 4), sa uplatňujú.“,
8) v bode 19a (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/80/ES) sa medzi odsek o prechodných opatreniach a znenie úpravy vkladá nasledujúci odsek:
„Prechodné opatrenia ustanovené v prílohách k Aktu o pristúpení z 25. apríla 2005, prípadne k Protokolu o pristúpení z 25. apríla 2005 pre Bulharsko (príloha VI, kapitola 10, oddiel D, bod 2) a Rumunsko (príloha VII, kapitola 9, oddiel D, bod 3), sa uplatňujú.“,
9) v bode 21ad (smernica Rady 1999/32/ES) sa medzi odsek o prechodných opatreniach a znenie úpravy vkladá nasledujúci odsek:
„Prechodné opatrenia ustanovené v prílohách k Aktu o pristúpení z 25. apríla 2005, prípadne k Protokolu o pristúpení z 25. apríla 2005 pre Bulharsko (príloha VI, kapitola 10, oddiel A, bod 2), sa uplatňujú.“,
10) v bode 32c [nariadenie Rady (EHS) č. 259/93] sa medzi odsek o prechodných opatreniach a znenie úpravy vkladá nasledujúci odsek:
„Prechodné opatrenia ustanovené v prílohách k Aktu o pristúpení z 25. apríla 2005, prípadne k Protokolu o pristúpení z 25. apríla 2005 pre Bulharsko (príloha VI, kapitola 10, oddiel B, bod 1) a Rumunsko (príloha VII, kapitola 9, oddiel B, bod 1), sa uplatňujú.“,
11) bod 32d (smernica Rady 1999/31/ES) sa dopĺňa týmto odsekom:
„Prechodné opatrenia ustanovené v prílohách k Aktu o pristúpení z 25. apríla 2005, prípadne k Protokolu o pristúpení z 25. apríla 2005 pre Bulharsko (príloha VI, kapitola 10, oddiel B, bod 3) a Rumunsko (príloha VII, kapitola 9, oddiel B, bod 3), sa uplatňujú.“,
12) v bode 32f (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/76/ES) sa pred znenie úpravy vkladá nasledujúci odsek:
„Prechodné opatrenia ustanovené v prílohách k Aktu o pristúpení z 25. apríla 2005, prípadne k Protokolu o pristúpení z 25. apríla 2005 pre Rumunsko (príloha VII, kapitola 9, oddiel D, bod 2), sa uplatňujú.“,
13) v bode 32fa (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/96/ES) sa medzi odsek o prechodných opatreniach a znenie úpravy vkladá nasledujúci odsek:
„Prechodné opatrenia ustanovené v prílohách k Aktu o pristúpení z 25. apríla 2005, prípadne k Protokolu o pristúpení z 25. apríla 2005 pre Bulharsko (príloha VI, kapitola 10, oddiel B, bod 4) a Rumunsko (príloha VII, kapitola 9, oddiel B, bod 4), sa uplatňujú.“.
ZÁVEREČNÝ AKT
Splnomocnení zástupcovia:
EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA, ďalej len „Spoločenstvo“,
a
BELGICKÉHO KRÁĽOVSTVA,
ČESKEJ REPUBLIKY,
DÁNSKEHO KRÁĽOVSTVA,
SPOLKOVEJ REPUBLIKY NEMECKO,
ESTÓNSKEJ REPUBLIKY,
ÍRSKA,
GRÉCKEJ REPUBLIKY,
ŠPANIELSKEHO KRÁĽOVSTVA,
FRANCÚZSKEJ REPUBLIKY,
TALIANSKEJ REPUBLIKY,
CYPERSKEJ REPUBLIKY,
LOTYŠSKEJ REPUBLIKY,
LITOVSKEJ REPUBLIKY,
LUXEMBURSKÉHO VEĽKOVOJVODSTVA,
MAĎARSKEJ REPUBLIKY,
MALTY,
HOLANDSKÉHO KRÁĽOVSTVA,
RAKÚSKEJ REPUBLIKY,
POĽSKEJ REPUBLIKY,
PORTUGALSKEJ REPUBLIKY,
SLOVINSKEJ REPUBLIKY,
SLOVENSKEJ REPUBLIKY,
FÍNSKEJ REPUBLIKY,
ŠVÉDSKEHO KRÁĽOVSTVA,
SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA.
Zmluvné strany Zmluvy o založení EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA, ďalej len „členské štáty ES“,
splnomocnení zástupcovia:
ISLANDU,
LICHTENŠTAJNSKÉHO KNIEŽATSTVA,
NÓRSKEHO KRÁĽOVSTVA,
ďalej len „štáty EZVO“,
všetci spolu zmluvné strany Dohody o európskom hospodárskom priestore podpísanej v Porte 2. mája 1992, ďalej len „Dohoda o EHP“, spoločne ďalej len „súčasné zmluvné strany“, a
splnomocnení zástupcovia:
BULHARSKEJ REPUBLIKY,
RUMUNSKA,
ďalej len „nové zmluvné strany“,
ktoré sa stretli v Bruseli dvadsiateho piateho júla dvetisícsedem pri podpise Dohody o účasti Bulharskej republiky a Rumunska v Európskom hospodárskom priestore, prijali nasledujúce dokumenty:
I. Dohoda o účasti Bulharskej republiky a Rumunska v Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda“).
II. Ďalej uvedené texty tvoria prílohy k tejto Dohode:
Príloha A: Zoznam uvedený v článku 3 Dohody,
Príloha B: Zoznam uvedený v článku 4 Dohody.
Splnomocnení zástupcovia súčasných zmluvných strán a splnomocnení zástupcovia nových zmluvných strán prijali spoločné vyhlásenia a stanoviská uvedené ďalej a priložené k tomuto záverečnému aktu:
1. Spoločné vyhlásenie o včasnej ratifikácii Dohody o účasti Bulharskej republiky a Rumunska v Európskom hospodárskom priestore,
2. Spoločné vyhlásenie o dátume uplynutia platnosti prechodných dojednaní,
3. Spoločné vyhlásenie týkajúce sa uplatňovania pravidiel pôvodu po nadobudnutí platnosti Dohody o účasti Bulharskej republiky a Rumunska v Európskom hospodárskom priestore,
4. Spoločné vyhlásenie o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami a spracovanými poľnohospodárskymi výrobkami,
5. Spoločné vyhlásenie týkajúce sa sektorového prispôsobenia Lichtenštajnska v oblasti voľného pohybu osôb,
6. Spoločné stanovisko o prioritných sektoroch uvedených v Protokole 38a,
7. Spoločné stanovisko o finančných príspevkoch.
Splnomocnení zástupcovia súčasných zmluvných strán a splnomocnení zástupcovia nových zmluvných strán vzali na vedomie vyhlásenia uvedené ďalej a v prílohe k tomuto záverečnému aktu:
1. Všeobecné spoločné vyhlásenie štátov EZVO,
2. Spoločné vyhlásenie štátov EZVO o voľnom pohybe pracovníkov,
3. Jednostranné vyhlásenie vlády Lichtenštajnska k dodatku k Protokolu 38a.
Súčasne sa dohodli, že najneskôr do nadobudnutia platnosti Dohody bude Dohoda o EHP zmenená a doplnená protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, a úplné znenie každého z rozhodnutí spoločného výboru EHP vypracované v bulharskom a rumunskom jazyku a overené zástupcami súčasných zmluvných strán a nových zmluvných strán.
Berúc do úvahy Dohodu vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom o programe spolupráce pre hospodársky rast a udržateľný rozvoj v Bulharsku, ktorá je tiež pripojená k tomuto záverečnému aktu.
Tiež berúc do úvahy Dohodu vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom o programe spolupráce pre hospodársky rast a udržateľný rozvoj v Rumunsku, ktorá je pripojená k tomuto záverečnému aktu.
Rovnako berúc do úvahy Dodatkový protokol k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandom v dôsledku pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii, ktorá je pripojená k tomuto záverečnému aktu.
Ďalej berúc do úvahy Dodatkový protokol k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom v dôsledku pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii, ktorá je pripojená k tomuto záverečnému aktu.
Zdôrazňujú, že sa dohodli na uvedených dohodách a protokoloch za predpokladu, že účasť v Európskom hospodárskom priestore zostane nezmenená.
SPOLOČNÉ VYHLÁSENIA A STANOVISKÁ SÚČASNÝCH ZMLUVNÝCH STRÁN A NOVÝCH ZMLUVNÝCH STRÁN DOHODY
SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE O VČASNEJ RATIFIKÁCII DOHODY O ÚČASTI BULHARSKEJ REPUBLIKY A RUMUNSKA V EURÓPSKOM HOSPODÁRSKOM PRIESTORE
Súčasné zmluvné strany a nové zmluvné strany zdôrazňujú význam včasnej ratifikácie alebo schválenia Dohody o účasti Bulharskej republiky a Rumunska v Európskom hospodárskom priestore súčasnými zmluvnými stranami a novými zmluvnými stranami v súlade s ich príslušnými ústavnými požiadavkami s cieľom zabezpečiť dobré fungovanie Európskeho hospodárskeho priestoru.
SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE O DÁTUME UPLYNUTIA PLATNOSTI PRECHODNÝCH DOJEDNANÍ
Prechodné dojednania zo Zmluvy o pristúpení sa preberajú do Dohody o EHP a ich platnosť uplynie v ten istý deň, ako by uplynula v prípade, ak by sa rozšírenie Európskej únie a EHP konalo súčasne 1. januára 2007.
SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE TÝKAJÚCE SA UPLATOVANIA PRAVIDIEL PÔVODU PO NADOBUDNUTÍ PLATNOSTI DOHODY O ÚČASTI BULHARSKEJ REPUBLIKY A RUMUNSKA V EURÓPSKOM HOSPODÁRSKOM PRIESTORE
1. Dôkaz pôvodu riadne vydaný štátom EHP alebo novou zmluvnou stranou v rámci preferenčnej dohody uzatvorenej medzi štátmi EZVO a novými zmluvnými stranami alebo v rámci jednostrannej národnej legislatívy štátu EZVO, alebo novej zmluvnej strany je potrebné považovať za dôkaz preferenčného pôvodu EHP za predpokladu, že:
a) dôkaz pôvodu a prepravné dokumenty boli vydané najneskôr v deň pred pristúpením nových zmluvných strán k Európskej únii;
b) dôkaz pôvodu je predložený colným orgánom v rámci obdobia štyroch mesiacov odo dňa nadobudnutia platnosti Dohody.
Ak sa tovar deklaroval na dovoz zo štátu EZVO alebo z novej zmluvnej strany v novej zmluvnej strane, alebo v štáte EZVO predo dňom pristúpenia novej zmluvnej strany do Európskej únie v rámci vtedy platných preferenčných dohôd medzi štátom EZVO a novou zmluvnou stranou, možno dôkaz pôvodu vydaný spätne podľa týchto dohôd akceptovať aj v štátoch EZVO alebo nových zmluvných stranách za predpokladu, že sa predloží colným orgánom do štyroch mesiacov odo dňa nadobudnutia platnosti Dohody.
2. Štáty EZVO na jednej strane a Bulharská republika a Rumunsko na druhej strane sú oprávnené zachovať si povolenia, ktorými bol udelený štatút „schválení vývozcovia“ v rámci dohôd uzatvorených medzi štátmi EZVO na jednej strane a Bulharskou republikou a Rumunskom na druhej strane, za predpokladu, že schválení vývozcovia uplatňujú pravidlá pôvodu EHP.
Tieto povolenia nahradia štáty EZVO a Bulharská republika a Rumunsko najneskôr do jedného roka odo dňa nadobudnutia platnosti dohody novými povoleniami vydanými v súlade s podmienkami ustanovenými v Protokole 4 Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
3. Žiadosti o dodatočné overenie dôkazu pôvodu vydaného podľa preferenčných dohôd a dohovorov uvedených v odseku 1 a 2 budú príslušné orgány štátov EZVO a nových zmluvných strán prijímať počas troch rokov po vydaní príslušného dôkazu pôvodu a tieto orgány ich môžu podávať počas troch rokov od prijatia dôkazu pôvodu.
SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE O OBCHODE S POĽNOHOSPODÁRSKYMI VÝROBKAMI A SO SPRACOVANÝMI POĽNOHOSPODÁRSKYMI VÝROBKAMI
1. V kontexte rokovaní o rozšírení EHP sa uskutočnili konzultácie medzi súčasnými zmluvnými stranami a novými zmluvnými stranami s cieľom posúdiť potrebu prispôsobenia dvojstranných obchodných koncesií v oblasti poľnohospodárskych výrobkov a spracovaných poľnohospodárskych výrobkov v príslušných častiach Dohody o EHP a príslušných dvojstranných dohodách medzi Európskym spoločenstvom a Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom v dôsledku rozšírenia Európskej únie.
2. Súčasné zmluvné strany a nové zmluvné strany preskúmali pre jednotlivé výrobky podmienky vstupu na trh a dohodli sa, že žiadne dodatočné obchodné koncesie týkajúce sa poľnohospodárskych a spracovaných poľnohospodárskych výrobkov nebude potrebné pridať k existujúcim dohodám v kontexte rozšírenia.
3. Súčasné zmluvné strany a nové zmluvné strany sa dohodli, že Island, Lichtenštajnsko a Nórsko nevznesú v súvislosti s poľnohospodárskymi výrobkami vzhľadom na rozšírenie Európskej únie žiadny nárok, žiadosť ani požiadavku a nezmenia ani nezrušia žiadne koncesie v zmysle článku XXIV.6 a XXVIII dohody GATT z roku 1994.
SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE TÝKAJÚCE SA SEKTOROVÉHO PRISPÔSOBENIA LICHTENŠTAJNSKA V OBLASTI VOĽNÉHO POHYBU OSÔB
Súčasné zmluvné strany a nové zmluvné strany,
– vzhľadom na sektorové prispôsobenia pre Lichtenštajnsko v oblasti voľného pohybu osôb, ktoré bolo zavedené rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 191/1999 zmeneným a doplneným Dohodou o účasti Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky v Európskom hospodárskom priestore zo 14. októbra 2003,
– vzhľadom na súčasný vysoký počet žiadostí štátnych príslušníkov štátov ES a EZVO o pobyt v Lichtenštajnsku, ktorý presahuje čistý imigračný pomer stanovený v rámci uvedeného režimu,
– vzhľadom na skutočnosť, že účasť Bulharska a Rumunska v EHP spôsobuje vyšší počet štátnych príslušníkov s právom využiť voľný pohyb osôb, ako je stanovený v Dohode o EHP,
súhlasia s tým, aby sa riadne zohľadnila skutková situácia, ako aj nezmenená absorpčná kapacita Lichtenštajnska pri revidovaní sektorových prispôsobení uvedených v prílohe V a VIII k Dohode o EHP.
SPOLOČNÉ STANOVISKO O PRIORITNÝCH SEKTOROCH UVEDENÝCH V PROTOKOLE 38a
Súčasné zmluvné strany a nové zmluvné strany pripomínajú, že nie všetky prioritné sektory vymedzené v článku 3 Protokolu 38a musia byť pokryté v každom oprávnenom štáte.
SPOLOČNÉ STANOVISKO O FINANČNÝCH PRÍSPEVKOCH
Súčasné zmluvné strany a nové zmluvné strany súhlasia, že rôzne finančné príspevky dohodnuté v rámci rozšírenia EHP nebudú predstavovať precedens pre obdobie po uplynutí ich platnosti 30. apríla 2009.
OSTATNÉ VYHLÁSENIA JEDNEJ ZMLUVNEJ STRANY ALEBO VIACERÝCH ZMLUVNÝCH STRÁN DOHODY
VŠEOBECNÉ SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE ŠTÁTOV EZVO
Štáty EZVO berú do úvahy vyhlásenia, ktoré sú relevantné pre Dohodu o EHP a ktoré sú pripojené k záverečnému aktu Zmluvy medzi Belgickým kráľovstvom, Českou republikou, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Estónskou republikou, Gréckou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Írskom, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maďarskou republikou, Maltskou republikou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou, Švédskym kráľovstvom, Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (členské štáty Európskej únie) a Bulharskou republikou a Rumunskom o pristúpení Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii.
Štáty EZVO zdôrazňujú, že vyhlásenia, ktoré sú relevantné pre Dohodu o EHP a ktoré sú pripojené k záverečnému aktu zmluvy, na ktorú sa odkazuje v predchádzajúcom odseku, nie je možné vykladať ani uplatňovať v rozpore so záväzkami súčasných zmluvných strán a nových zmluvných strán vyplývajúcimi z tejto Dohody alebo Dohody o EHP.
SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE ŠTÁTOV EZVO O VOĽNOM POHYBE PRACOVNÍKOV
Štáty EZVO zdôrazňujú silné prvky diferenciácie a flexibility v dohodách pre voľný pohyb pracovníkov. V rámci vnútroštátneho práva sa budú usilovať poskytnúť štátnym príslušníkom Bulharskej republiky a Rumunska otvorenejší prístup na pracovný trh, a to na účely urýchlenia procesu aproximácie acquis. V dôsledku toho by sa mali po pristúpení týchto štátov podstatne zlepšiť pracovné príležitosti štátnych príslušníkov Bulharskej republiky a Rumunska v štátoch EZVO. Okrem toho štáty EZVO najlepším spôsobom využijú navrhované dohodnuté opatrenia, aby sa zabezpečilo čo možno najrýchlejšie plné uplatňovanie acquis v oblasti voľného pohybu pracovníkov. V Lichtenštajnsku bude tento proces prebiehať v súlade so špecifickými podmienkami, ktoré sú ustanovené v sektorových prispôsobeniach v prílohe V (Voľný pohyb pracovníkov) a prílohe VIII (Právo usadiť sa) k Dohode o EHP.
JEDNOSTRANNÉ VYHLÁSENIE VLÁDY LICHTENŠTAJNSKA K DODATKU K PROTOKOLU 38a
Vláda Lichtenštajnska,
– vzhľadom na Dodatok k Protokolu 38a,
– pripomínajúc dohodu, v ktorej zmysle by mali Bulharsko a Rumunsko v rovnakej miere využívať príspevky štátov EZVO na zníženie hospodárskych a sociálnych nerovností v Európskom hospodárskom priestore ako oprávnené štáty uvedené v článku 5 Protokolu 38a, a berúc do úvahy rozdeľovací kľúč uvedený v tomto článku,
– berúc do úvahy, že štáty EZVO vyvinuli mimoriadne úsilie v rámci finančného mechanizmu EHP na zvýšenie finančných príspevkov v prospech Bulharska a Rumunska,
uvádza svoje stanovisko, že pri preskúmaní uvedenom v článku 9 Protokolu 38a akékoľvek prípadné schválené finančné dojednania zohľadnia už dosiahnuté zníženia hospodárskych a sociálnych nerovností na účely pomerného zníženia príspevkov týchto troch štátov EZVO, ak jeden alebo viacero zo súčasných oprávnených štátov už podľa týchto dojednaní nespĺňa podmienky financovania.
DOHODA VO FORME VÝMENY LISTOV MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A NÓRSKYM KRÁĽOVSTVOM O PROGRAME SPOLUPRÁCE PRE HOSPODÁRSKY RAST A UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ V BULHARSKU
A. List Európskeho spoločenstva
Vážený pane,
mám tu česť odvolať sa na rokovania, ktoré prebehli medzi Európskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom (“Nórskom„) v súvislosti s Bulharskom, ktoré sa stáva zmluvnou stranou Dohody o EHP, a vytvorením programu spolupráce na podporu hospodárskeho rastu a udržateľného rozvoja v Bulharsku.
Výsledky týchto rokovaní sú nasledujúce:
1. V súlade s dvojstrannou dohodou medzi obidvoma štátmi sa medzi Nórskom a Bulharskom vytvorí program spolupráce na podporu sociálneho a hospodárskeho rozvoja v Bulharsku prostredníctvom dvojstranných projektov. Text dvojstrannej dohody je pripojený ako neoddeliteľná súčasť tejto výmeny listov.
2. Na účely tohto programu poskytne Nórsko celkovú sumu 20 miliónov EUR na záväzky v jednej splátke v roku 2007. Táto suma bude dostupná ku dňu nadobudnutia platnosti Dohody o účasti Bulharskej republiky a Rumunska v Európskom hospodárskom priestore alebo dohody o predbežnom vykonávaní tejto Dohody do 30. apríla 2009.
3. Táto výmena listov
a) bude ratifikovaná alebo schválená Európskym spoločenstvom a Nórskom v súlade s ich príslušnými postupmi. Nástroje ratifikácie alebo schválenia budú uložené na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie,
b) nadobudne platnosť v deň, ktorý nasleduje po uložení posledného nástroja ratifikácie alebo schválenia za predpokladu, že nástroje ratifikácie alebo schválenia nasledujúcich súvisiacich dohôd boli tiež uložené:
(i) Dohoda o účasti Bulharskej republiky a Rumunska v Európskom hospodárskom priestore;
(ii) Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom o programe spolupráce pre hospodársky rast a udržateľný rozvoj v Rumunsku;
(iii) Dodatkový protokol k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandom v dôsledku pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii a
(iv) Dodatkový protokol k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom v dôsledku pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii.
Budem Vám zaviazaný, ak potvrdíte Váš súhlas s obsahom tohto listu.
Prijmite, prosím, vážený pane, prejav mojej najhlbšej úcty.
V Bruseli 25. 7. 2007
Za Európske spoločenstvo
PRÍLOHA
DOHODA
O NÓRSKOM PROGRAME SPOLUPRÁCE
PRE HOSPODÁRSKY RAST A UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ
V BULHARSKU
medzi
NÓRSKYM KRÁĽOVSTVOM
a
BULHARSKOU REPUBLIKOU
(ďalej len „zmluvné strany“)
ČLÁNOK 1
Cieľ
Nórsky program spolupráce sa vytvorí na účely podpory sociálneho a hospodárskeho rozvoja v Bulharsku prostredníctvom dvojstranných projektov spolupráce medzi zmluvnými stranami v rámci sektorov uvedených v článku 4.
ČLÁNOK 2
Finančný rozsah
Nórske kráľovstvo poskytne na účely nórskeho programu spolupráce pre Bulharskú republiku celkovú sumu vo výške 20 miliónov EUR na záväzky v jednej splátke v roku 2007.
ČLÁNOK 3
Trvanie
Suma uvedená v článku 2 bude dostupná odo dňa nadobudnutia platnosti Dohody o účasti Bulharskej republiky a Rumunska v Európskom hospodárskom priestore alebo odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o predbežnom vykonávaní tejto Dohody do 30. apríla 2009.
ČLÁNOK 4
Prioritné sektory
Nórsky program spolupráce pre Bulharsko bude dostupný pre projekty dvojstrannej spolupráce medzi oprávnenými žiadateľmi zo zmluvných strán na podporu sociálneho a hospodárskeho rozvoja Bulharskej republiky v rámci nasledujúcich prioritných sektorov:
– zníženie emisií skleníkových plynov vrátane spoločných vykonávacích projektov podľa Kjótskeho protokolu a iných emisií do ovzdušia a vôd;
– energetická účinnosť a obnoviteľná energia;
– uľahčovanie udržateľnej výroby vrátane osvedčovania a overovania;
– vykonávanie schengenského acquis, podpora národných schengenských plánov a posilňovanie súdneho systému.
Medzi možné činnosti patrí okrem iného inovácia, rozvoj ľudských zdrojov, budovanie sietí, budovanie kapacít, prenos technológií a výskum a vývoj.
ČLÁNOK 5
Maximálne výšky spolufinancovania
Nórsky príspevok v podobe grantu nepresiahne 60 % projektových nákladov okrem projektov, ktoré sú financované iným spôsobom rozpočtovými príspevkami ústrednej, regionálnej alebo miestnej vlády, pričom príspevky nesmú prekročiť 85 % projektových nákladov. Maximálne výšky spolufinancovania platné v rámci Spoločenstva nesmú byť v žiadnom prípade prekročené. Príspevky pre mimovládne organizácie a sociálnych partnerov môžu predstavovať až 90 % projektových nákladov.
ČLÁNOK 6
Riadenie
Nórsky program spolupráce pre Bulharsko bude riadiť nórska vláda alebo akýkoľvek subjekt vymenovaný nórskou vládou. Riadiaci subjekt bude pracovať s koordinačným strediskom, ktoré vymenuje vláda Bulharskej republiky. Komisia môže projekty kontrolovať.1)
Ďalšie ustanovenia na vykonávanie tejto Dohody budú v prípade potreby vydané nórskou vládou.
Náklady na riadenie nórskeho programu spolupráce sa pokryjú zo sumy uvedenej v článku 2.
ČLÁNOK 7
Nadobudnutie platnosti
Táto dohoda bude ratifikovaná Nórskym kráľovstvom a Bulharskou republikou v súlade s ich vnútroštátnymi postupmi. Nadobúda platnosť tridsať dní po dni, keď posledná zmluvná strana uloží ratifikačný nástroj na nórskom ministerstve zahraničných vecí, ale nie skôr, ako nadobudne platnosť Dohoda o účasti Bulharskej republiky a Rumunska v Európskom hospodárskom priestore, alebo odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o predbežnom vykonávaní uvedenej dohody.
V Bruseli
Za Nórske kráľovstvo
Za Bulharskú republiku
B. List Nórskeho kráľovstva
Vážený pane,
mám česť potvrdiť prijatie Vášho listu dnešného dátumu toho znenia:
“Mám česť odvolať sa na rokovania, ktoré prebehli medzi Európskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom („Nórskom“) v súvislosti s Bulharskom, ktoré sa stáva zmluvnou stranou Dohody o EHP, a vytvorením programu spolupráce na podporu hospodárskeho rastu a udržateľného rozvoja v Bulharsku.
Výsledky týchto rokovaní sú nasledujúce:
1. V súlade s dvojstrannou dohodou medzi obidvoma štátmi sa medzi Nórskom a Bulharskom vytvorí program spolupráce na podporu sociálneho a hospodárskeho rozvoja v Bulharsku prostredníctvom dvojstranných projektov. Text dvojstrannej dohody je pripojený ako neoddeliteľná súčasť tejto výmeny listov.
2. Na účely tohto programu poskytne Nórsko celkovú sumu 20 miliónov EUR na záväzky v jednej splátke v roku 2007. Táto suma bude dostupná ku dňu nadobudnutia platnosti Dohody o účasti Bulharskej republiky a Rumunska v Európskom hospodárskom priestore alebo dohody o predbežnom vykonávaní tejto Dohody do 30. apríla 2009.
3. Táto výmena listov
a) bude ratifikovaná alebo schválená Európskym spoločenstvom a Nórskom v súlade s ich príslušnými postupmi. Nástroje ratifikácie alebo schválenia budú uložené na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie,
b) nadobudne platnosť v deň, ktorý nasleduje po uložení posledného nástroja ratifikácie alebo schválenia za predpokladu, že nástroje ratifikácie alebo schválenia nasledujúcich súvisiacich dohôd boli tiež uložené:
(i) Dohoda o účasti Bulharskej republiky a Rumunska v Európskom hospodárskom priestore;
(ii) Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom o programe spolupráce pre hospodársky rast a udržateľný rozvoj v Rumunsku;
(iii) Dodatkový protokol k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandom v dôsledku pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii a
(iv) Dodatkový protokol k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom v dôsledku pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii.„
Mám česť potvrdiť súhlas s obsahom Vášho listu.
Prijmite, prosím, vážený pane, prejav mojej najhlbšej úcty.
V Bruseli 25. 7. 2007
Za Nórske kráľovstvo
DOHODA VO FORME VÝMENY LISTOV MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A NÓRSKYM KRÁĽOVSTVOM O PROGRAME SPOLUPRÁCE PRE HOSPODÁRSKY RAST A UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ V RUMUNSKU
A. List Európskeho spoločenstva Vážený pane,
mám česť odvolať sa na rokovania, ktoré prebehli medzi Európskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom (“Nórskom„) v súvislosti s Rumunskom, ktoré sa stáva zmluvnou stranou Dohody o EHP a vytvorením programu spolupráce na podporu hospodárskeho rastu a udržateľného rozvoja v Rumunsku.
Výsledky týchto rokovaní sú tieto:
1. V súlade s dvojstrannou dohodou medzi obidvoma štátmi sa medzi Nórskom a Rumunskom vytvorí program spolupráce na podporu hospodárskeho rastu a udržateľného rozvoja v Rumunsku prostredníctvom dvojstranných projektov. Text dvojstrannej dohody je pripojený ako neoddeliteľná súčasť tejto výmeny listov.
2. Na účely tohto programu poskytne Nórsko celkovú sumu 48 miliónov EUR na záväzky v jednej splátke v roku 2007. Táto bude dostupná ku dňu nadobudnutia platnosti Dohody o účasti Bulharskej republiky a Rumunska v Európskom hospodárskom priestore alebo dohody o predbežnom vykonávaní tejto Dohody do 30. apríla 2009.
3. Táto výmena listov
a) Bude ratifikovaná alebo schválená Európskym spoločenstvom a Nórskom v súlade s ich vnútroštátnymi postupmi. Nástroje ratifikácie alebo schválenia budú uložené na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie.
b) Nadobudne platnosť v deň, ktorý nasleduje po uložení posledného nástroja ratifikácie alebo schválenia za predpokladu, že nástroje ratifikácie alebo schválenia týchto súvisiacich dohôd boli tiež uložené:
(i) Dohoda o účasti Bulharskej republiky a Rumunska v Európskom hospodárskom priestore;
(ii) Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom o programe spolupráce pre hospodársky rast a udržateľný rozvoj v Bulharsku;
(iii) Dodatkový protokol k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandom v dôsledku pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii a
(iv) Dodatkový protokol k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom v dôsledku pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii.
Budem Vám zaviazaný, ak potvrdíte Váš súhlas s obsahom tohto listu.
Prijmite, prosím, vážený pane, prejav mojej najhlbšej úcty.
V Bruseli 25. 7. 2007
Za Európske spoločenstvo
PRÍLOHA
DOHODA
O NÓRSKOM PROGRAME SPOLUPRÁCE
PRE HOSPODÁRSKY RAST A UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ
V RUMUNSKU
medzi
NÓRSKYM KRÁĽOVSTVOM
a
RUMUNSKOM
(ďalej len „zmluvné strany“)
ČLÁNOK 1
Cieľ
Nórsky program spolupráce sa vytvorí na účely podpory sociálneho a hospodárskeho rozvoja v Rumunsku prostredníctvom dvojstranných projektov spolupráce medzi zmluvnými stranami v rámci sektorov uvedených v článku 4.
ČLÁNOK 2
Finančný rozsah
Nórske kráľovstvo poskytne na účely Nórskeho programu spolupráce pre Rumunsko celkovú sumu vo výške 48 miliónov EUR na záväzky v jednej splátke v roku 2007.
ČLÁNOK 3
Trvanie
Čiastka uvedená v článku 2 bude dostupná odo dňa nadobudnutia platnosti Dohody o účasti Bulharskej republiky a Rumunska v Európskom hospodárskom priestore alebo odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o predbežnom vykonávaní tejto Dohody do 30. apríla 2009.
ČLÁNOK 4
Prioritné sektory
Nórsky program spolupráce pre Rumunsko bude dostupný pre projekty dvojstrannej spolupráce medzi oprávnenými žiadateľmi s pôvodom zo zmluvných strán na podporu sociálneho a hospodárskeho rozvoja Rumunska v rámci týchto prioritných sektorov:
– zníženie emisií skleníkových plynov, vrátane spoločných vykonávacích projektov podľa Kjótskeho protokolu a iných emisií do ovzdušia a vôd;
– energetická účinnosť a obnoviteľná energia;
– uľahčovanie udržateľnej výroby, vrátane osvedčovania a overovania;
– zdravotníctvo.
Medzi možné činnosti patrí okrem iného inovácia, rozvoj ľudských zdrojov, budovanie sietí, budovanie kapacít, prenos technológií a výskum a vývoj.
ČLÁNOK 5
Maximálne výšky spolufinancovania
Nórsky príspevok v podobe grantu nepresiahne 60 % projektových nákladov okrem projektov, ktoré sú financované iným spôsobom rozpočtovými príspevkami ústrednej, regionálnej alebo miestnej vlády, pričom príspevky nesmú prekročiť 85 % projektových nákladov. Maximálne výšky spolufinancovania platné v rámci Spoločenstva nesmú byť v žiadnom prípade prekročené. Príspevky pre mimovládne organizácie a sociálnych partnerov môžu predstavovať až 90 % projektových nákladov.
ČLÁNOK 6
Riadenie
Nórsky program spolupráce pre Rumunsko bude riadiť nórska vláda alebo akýkoľvek subjekt menovaný nórskou vládou. Riadiaci subjekt bude pracovať s koordinačným strediskom, ktoré vymenuje rumunská vláda. Európska komisia môže projekty kontrolovať.1)
Ďalšie ustanovenia na vykonávanie tejto Dohody v prípade potreby vydá nórska vláda.
Náklady na riadenie nórskeho programu spolupráce sa pokryjú zo sumy uvedenej v článku 2.
ČLÁNOK 7
Nadobudnutie platnosti
Táto dohoda bude ratifikovaná Nórskym kráľovstvom a Rumunskom v súlade s ich vnútroštátnymi postupmi. Nadobúda platnosť tridsať dní po dni, keď posledná zmluvná strana uloží ratifikačný nástroj na nórskom ministerstve zahraničných vecí, ale nie skôr, ako nadobudne platnosť Dohoda o účasti Bulharskej republiky a Rumunska v Európskom hospodárskom priestore, alebo od dňa nadobudnutia platnosti dohody o predbežnom vykonávaní uvedenej dohody.
V Bruseli
Za Nórske kráľovstvo Za Rumunsko
B. List Nórskeho kráľovstva
Vážený pane,
mám česť potvrdiť prijatie Vášho listu s dnešným dátumom tohto znenia:
„Mám česť odvolať sa na rokovania, ktoré prebehli medzi Európskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom („Nórskom“) v súvislosti s Rumunskom, ktoré sa stáva zmluvnou stranou Dohody o EHP a vytvorením programu spolupráce na podporu hospodárskeho rastu a udržateľného rozvoja v Rumunsku.
Výsledky týchto rokovaní sú tieto:
1. V súlade s dvojstrannou dohodou medzi obidvoma štátmi sa medzi Nórskom a Rumunskom vytvorí program spolupráce na podporu hospodárskeho rastu a udržateľného rozvoja v Rumunsku prostredníctvom dvojstranných projektov. Text dvojstrannej dohody je pripojený ako neoddeliteľná súčasť tejto výmeny listov.
2. Na účely tohto programu poskytne Nórsko celkovú sumu 48 miliónov EUR na záväzky v jednej splátke v roku 2007. Táto suma bude dostupná k dňu nadobudnutia platnosti Dohody o účasti Bulharskej republiky a Rumunska v Európskom hospodárskom priestore alebo dohody o predbežnom vykonávaní tejto Dohody do 30. apríla 2009.
3. Táto výmena listov
a) bude ratifikovaná alebo schválená Európskym spoločenstvom a Nórskom v súlade s ich vnútroštátnymi postupmi. Nástroje ratifikácie alebo schválenia budú uložené na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie,
b) nadobudne platnosť v deň, ktorý nasleduje po uložení posledného nástroja ratifikácie alebo schválenia za predpokladu, že nástroje ratifikácie alebo schválenia nasledujúcich súvisiacich dohôd boli tiež uložené:
(i) Dohoda o účasti Bulharskej republiky a Rumunska v Európskom hospodárskom priestore;
(ii) Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom o programe spolupráce pre hospodársky rast a udržateľný rozvoj v Bulharsku;
(iii) Dodatkový protokol k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandom v dôsledku pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii a
(iv) Dodatkový protokol k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom v dôsledku pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii.“.
Mám česť potvrdiť súhlas s obsahom Vášho listu.
Prijmite, prosím, vážený pane, prejav mojej najhlbšej úcty.
V Bruseli 25. 7. 2007
Za Nórske kráľovstvo
DODATKOVÝ PROTOKOL K DOHODE MEDZI EURÓPSKYM HOSPODÁRSKYM SPOLOČENSTVOM A ISLANDOM V DÔSLEDKU PRISTÚPENIA BULHARSKEJ REPUBLIKY A RUMUNSKA DO EURÓPSKEJ ÚNIE
EURÓPSKE SPOLOČENSTVO
a
ISLAND
SO ZRETEĽOM na Dohodu medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandom podpísanú v Bruseli 22. júla 1972 (ďalej len “dohoda„) a existujúce dojednania v oblasti obchodu s rybami a produktmi rybného hospodárstva medzi Islandom a Spoločenstvom,
SO ZRETEĽOM na pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii,
SO ZRETEĽOM na Dohodu o účasti Bulharskej republiky a Rumunska v Európskom hospodárskom priestore,
SO ZRETEĽOM na existujúci režim pre obchod s rybami a produktmi rybného hospodárstva medzi Islandom a Bulharskou republikou a Rumunskom,
ROZHODLI SA stanoviť na základe spoločného súhlasu úpravy k Dohode v dôsledku pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska do Európskej únie
A UZATVORIŤ TENTO PROTOKOL:
ČLÁNOK 1
Text dohody, príloh a protokolov, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou, záverečného aktu a k nemu pripojených vyhlásení sa vypracuje v bulharskom a rumunskom jazyku a toto znenie bude rovnako autentické ako pôvodné znenie. Spoločný výbor schváli bulharské a rumunské znenie.
ČLÁNOK 2
Osobitné ustanovenia platné pre dovoz niektorých rýb a produktov rybného hospodárstva s pôvodom na Islande do Spoločenstva sa ustanovujú v protokole a prílohe k tomuto protokolu.
Ročné bezcolné kvóty stanovené v prílohe k tomuto protokolu sa zavedú pre obdobie od 1. januára 2007 do 30. apríla 2009. Úrovne kvót sa preskúmajú na konci tohto obdobia, berúc do úvahy všetky príslušné záujmy. Úrovne kvót pre rok 2007 nebudú efektívne znížené, pretože rozšírenie Európskeho hospodárskeho priestoru sa neuskutočnilo 1. januára 2007. Objemy colných kvót pre rok 2009 sa znížia v súlade s ich uplatňovaním do 30. apríla 2009.
ČLÁNOK 3
Tento protokol bude ratifikovaný a schválený zmluvnými stranami v súlade s ich vlastnými postupmi. Nástroje ratifikácie alebo schválenia budú uložené na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie.
Tento protokol nadobúda platnosť v deň, ktorý nasleduje po uložení posledného nástroja ratifikácie alebo schválenia za predpokladu, že nástroje ratifikácie alebo schválenia týchto súvisiacich dohôd boli tiež uložené:
(i) Dohoda o účasti Bulharskej republiky a Rumunska v Európskom hospodárskom priestore;
(ii) Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom o programe spolupráce pre hospodársky rast a udržateľný rozvoj v Bulharsku;
(iii) Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom o programe spolupráce pre hospodársky rast a udržateľný rozvoj v Rumunsku a
(iv) Dodatkový protokol k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom v dôsledku pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii.
ČLÁNOK 4
Tento protokol bol vypracovaný v dvoch vyhotoveniach v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, islandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku, pričom všetky tieto znenia sú rovnako autentické.
V Bruseli 25. 7. 2007
Za Európske spoločenstvo Za Island
PRÍLOHA
OSOBITNÉ USTANOVENIA UVEDENÉ V ČLÁNKU 2
Spoločenstvo otvorí tieto nové ročné bezcolné kvóty pre výrobky s pôvodom v Islande:
  Číselný znak KN   Opis výrobku  Objem ročnej kvóty 
0306 19 30   Mrazený nórsky homár (Nephrops norvegicus)  520 ton1)
0304 19 35  Filé z ostriežikov (Sebastes spp.), čerstvé alebo chladené   750 ton
DODATKOVÝ PROTOKOL K DOHODE MEDZI EURÓPSKYM HOSPODÁRSKYM SPOLOČENSTVOM A NÓRSKYM KRÁĽOVSTVOM V DÔSLEDKU PRISTÚPENIA BULHARSKEJ REPUBLIKY A RUMUNSKA DO EURÓPSKEJ ÚNIE
EURÓPSKE SPOLOČENSTVO
a
NÓRSKE KRÁĽOVSTVO
SO ZRETEĽOM na Dohodu medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom podpísanou 14. mája 1973 (ďalej len „dohoda“) a existujúce dojednania v oblasti obchodu s rybami a produktmi rybného hospodárstva medzi Nórskom a Spoločenstvom,
SO ZRETEĽOM na pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska do Európskej únie,
SO ZRETEĽOM na Dohodu o účasti Bulharskej republiky a Rumunska v Európskom hospodárskom priestore,
SO ZRETEĽOM na existujúci režim pre obchod s rybami a produktmi rybného hospodárstva medzi Nórskom a Bulharskou republikou a Rumunskom,
ROZHODLI SA stanoviť na základe spoločného súhlasu úpravy k Dohode v dôsledku pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii
A UZATVORI TENTO PROTOKOL:
ČLÁNOK 1
Text dohody, príloh a protokolov, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou, záverečného aktu a k nemu pripojených vyhlásení sa vypracuje v bulharskom a rumunskom jazyku a toto znenie bude rovnako autentické ako pôvodné znenie. Spoločný výbor schváli bulharské a rumunské znenie.
ČLÁNOK 2
Osobitné ustanovenia platné pre dovoz niektorých rýb a produktov rybného hospodárstva s pôvodom v Nórsku do Spoločenstva sa ustanovujú v tomto protokole.
Colné kvóty stanovené v článku 3 tohto protokolu sa zavedú pre obdobie od 1. januára 2007 do 30. apríla 2009. Úrovne kvót uvedené v článku 3 sa preskúmajú na konci tohto obdobia, berúc do úvahy všetky príslušné záujmy. Úrovne kvót pre rok 2007 nebudú efektívne znížené, pretože rozšírenie Európskeho hospodárskeho priestoru sa neuskutočnilo 1. januára 2007. Objemy colných kvót pre rok 2009 sa znížia v súlade s ich uplatňovaním do 30. apríla 2009.
Pravidlá pôvodu platné pre colné kvóty sú tie stanovené v Protokole č. 3 k Dohode.
ČLÁNOK 3
Spoločenstvo otvorí tieto nové dodatočné ročné bezcolné kvóty:
– Makrela druhov Scomber scombrus alebo Scomber japonicus, mrazená
(číselné znaky KN 0303 74 30): 9 300 ton
– Slede (Clupea harengus, Clupea pallasii), mrazené
(číselné znaky KN 0303 51 00): 1 800 ton
– Filé a priečne rezy zo sleďov (Clupea harengus, Clupea pallasii), mrazené
(číselné znaky KN 0304 29 75 a 0304 99 23): 600 ton
– Ostatné ryby, mrazené (číselný znak KN 0303 79 98): 2 200 ton
– Ostatné lososovité ryby, mrazené (číselný znak KN0303 29 00): 2 000 ton
– Krevety a garnáty , lúpané a mrazené
(číselné znaky KN ex1605 20 10, ex1605 20 91 a ex1605 20 99): 2 000 ton.
ČLÁNOK 4
Spoločenstvo ruší podmienku „pre priemyselnú výrobu“, a tým požiadavku konečného spotrebiteľa pre colné kvóty, ktoré boli otvorené v roku 2004 pre mrazené makrely (poradové č. 09.0760, 09.0763 a 09.0778), mrazené slede (poradové č. 09.0752) a mrazené priečne rezy zo sleďov (poradové č. 09.0756). Preto sa ruší požiadavka ľudskej spotreby pre výrobky, ktoré sa nachádzajú v rovnakej tarifnej kvóte.
Súčasná bezcolná kvóta pre mrazené lúpané krevety a garnáty s poradovým č. 09.0758 bude dostupná pre číselné znaky KN ex1605 20 10, ex1605 20 91 a ex1605 20 99.
Pre obdobie od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008 Spoločenstvo spojí dve existujúce bezcolné kvóty pre mrazené lúpané krevety a garnáty (poradové č. 09.0745 a 09.0758) a dodatočnú novú bezcolnú kvótu vo výške 2 000 ton, ktorá je ustanovená v článku 3 a nová zlúčená kvóta bude dostupná pre číselné znaky KN ex1605 20 10, ex1605 20 91 a ex1605 20 99.
Od 1. januára 2009 sa obidve existujúce colné kvóty pre mrazené lúpané krevety a garnáty s poradovým č. 09.0758 (2 500 ton) a poradovým č. 09.0745 (5 500 ton) a nová dodatočná bezcolná kvóta vo výške 2 000 ton budú uplatňovať ako tri oddelené colné kvóty a budú dostupné pre kódy KN ex1605 20 10, ex1605 20 91 a ex1605 20 99.
Dňa 15. júna 2008 Spoločenstvo zlúči podobdobia týkajúce sa existujúcich troch colných kvót pre makrelu (poradové č. 09.0760, 09.0763 a 09.0778) do jedného obdobia od 15. júna do 14. februára.
ČLÁNOK 5
Zástupcovia Európskeho spoločenstva a Nórska sa stretnú pred koncom roka 2007, aby preskúmali možnosť uplatnenia pravidiel pôvodu ustanovené v protokole č. 3 k Dohode tiež pre výrobky, na ktoré sa vzťahuje výmena listov v súvislosti s obchodom s rybami zo 16. apríla 1973.
ČLÁNOK 6
Tento protokol bude ratifikovaný a schválený Európskym spoločenstvom a Nórskom v súlade s ich vlastnými postupmi. Nástroje ratifikácie alebo schválenia budú uložené na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie.
Tento protokol nadobúda platnosť v deň, ktorý nasleduje po uložení posledného nástroja ratifikácie alebo schválenia za predpokladu, že nástroje ratifikácie alebo schválenia týchto súvisiacich dohôd boli tiež uložené:
(i) Dohoda o účasti Bulharskej republiky a Rumunska v Európskom hospodárskom priestore;
(ii) Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom o programe spolupráce pre hospodársky rast a udržateľný rozvoj v Bulharsku;
(iii) Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom o programe spolupráce pre hospodársky rast a udržateľný rozvoj v Rumunsku a
(iv) Dodatkový protokol k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandskou republikou v dôsledku pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii.
ČLÁNOK 7
Tento protokol bol vypracovaný v dvoch vyhotoveniach v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, nórskom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku, pričom všetky tieto znenia sú rovnako autentické.
V Bruseli 25. 7. 2007
Za Európske spoločenstvo Za Nórske kráľovstvo
Informácia o predbežnom uplatňovaní Dohody o účasti Bulharskej republiky a Rumunska
v Európskom hospodárskom priestore a štyroch súvisiacich dohôd
Keďže postupy potrebné na predbežné uplatňovanie Dohody o účasti Bulharskej republiky a Rumunska v Európskom hospodárskom priestore a štyroch súvisiacich dohôd, ktoré boli podpísané v Bruseli 25. júla 2007, sa skončili 25. júla 2007, tieto dohody sa budú predbežne uplatňovať od 1. augusta 2007.
Ustanovenia Dodatkového protokolu k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandskou republikou v dôsledku pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii a ustanovenia Dodatkového protokolu k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom v dôsledku pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii v súvislosti s novými a upravenými colnými kvótami platnými pre dovoz niektorých druhov rýb a produktov rybného hospodárstva s pôvodom na Islande a v Nórsku do Spoločenstva sa však budú predbežne vykonávať od 1. septembra 2007.
1)
Ustanovenie poslednej vety prvého odseku článku 6 sa tiež použije na úpravu článku 4 ods. 3 dohody medzi Nórskym kráľovstvom a Európskym spoločenstvom o Nórskom finančnom mechanizme na obdobie 2004 – 2009 (Ú. v. EÚ L 130, 29. 4. 2004, s. 81).
1)
Ustanovenie článku 6 ods. 1 poslednej vety sa tiež použije na úpravu článku 4 ods. 3 dohody medzi Nórskym kráľovstvom a Európskym spoločenstvom o Nórskom finančnom mechanizme na obdobie 2004 – 2009 (Ú. v. EÚ L 130, 29. 4. 2004, s. 81).
1)
Dodatočná bezcolná kvóta. Ak sa táto kvóta v plnej miere do konca roka 2007 nevyčerpá, zvyšný objem bude prenesený do roku 2008. Z tohto dôvodu bude využitie tejto kvóty uplatniteľnej v roku 2007 zastavené druhý pracovný deň v Komisii po 1. apríli 2008. V nasledujúci pracovný deň bude nevyužitý zostatok colnej kvóty pre rok 2007 prenesený do príslušnej colnej kvóty platnej pre rok 2008. Od tohto dňa nebude možné vykonať žiadne využitie alebo vrátenie v súvislosti s touto colnou kvótou platnou v roku 2007.