129/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

129
ZÁKON
z 26. marca 2008,
ktorým sa mení zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., zákona č. 401/2002 Z. z., zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 465/2003 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 332/2005 Z. z. a zákona č. 363/2007 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 74 sa vypúšťa odsek 3.
2.
V § 113a ods. 6 sa vypúšťa prvá veta.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.