131/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 17.04.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

131
OZNÁMENIE
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z.
výnos z 3. apríla 2008 č. 3/2008 o poskytovaní dotácií obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie.
Výnosom sa ustanovuje okruh subjektov, ktorým sa poskytuje dotácia na úhradu preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie a spôsob jej určenia.
Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 2008.
Výnos je uverejnený vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2008 a možno doň nazrieť na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky a v elektronickej forme na internetovej stránke www.enviro.gov.sk.