133/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.04.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

133
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. novembra 1974 bola v Paríži prijatá Dohoda o Medzinárodnom energetickom programe.
Národná rada Slovenskej republiky s prístupom k dohode vyslovila súhlas svojím uznesením č. 523 z 19. septembra 2007.
Prezident Slovenskej republiky listinu o prístupe podpísal 18. októbra 2007. Listina o prístupe bola uložená 20. novembra 2007 u depozitára dohody vlády Belgického kráľovstva.
Dohoda sa vykonáva od 18. novembra 1974 v súlade s článkom 68 ods. 1. Pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť 30. novembra 2007 v súlade s článkom 71 ods. 2.
K oznámeniu č. 133/2008 Z. z.
DOHODA o Medzinárodnom energetickom programe (v znení zmeny s účinnosťou od 28. marca 2002)
Preambula
Vlády Rakúskej republiky, Belgického kráľovstva, Kanady, Dánskeho kráľovstva, Spolkovej republiky Nemecko, Írska, Talianskej republiky, Japonska, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Španielska, Švédskeho kráľovstva, Švajčiarskej konfederácie, Tureckej republiky, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a Spojených štátov amerických,
želajúc si podporovať bezpečné zásobovanie ropou za primeraných a spravodlivých podmienok,
rozhodnuté prijať spoločné efektívne opatrenia, aby reagovali na zásobovanie ropou v čase núdze vytvorením sebestačnosti v zásobovaní ropou v čase núdze, obmedzujúce dopyt a prideľujúce ropu, ktorá je k dispozícii, medzi uvedené krajiny na spravodlivom základe,
želajúc si podporovať vzťahy spolupráce s krajinami ťažiacimi ropu a s ďalšími krajinami, ktoré ropu spotrebúvajú, vrátane rozvojových krajín prostredníctvom zmysluplného dialógu, ako aj prostredníctvom iných foriem spolupráce, s cieľom podporovať príležitosti pre lepšie porozumenie medzi spotrebiteľskými a producentskými krajinami,
dbajúc na záujmy iných krajín, ktoré ropu spotrebúvajú, vrátane rozvojových krajín,
želajúc si hrať aktívnejšiu úlohu vo vzťahu k ropnému priemyslu vytvorením jednotného medzinárodného informačného systému a trvalého rámca pre konzultácie s ropnými spoločnosťami,
rozhodnuté znížiť svoju závislosť od dovážanej ropy prijatím dlhodobého programu spolupráce v oblasti hospodárenia s energiou, zrýchlenia rozvoja alternatívnych zdrojov energie, v oblasti výskumu a rozvoja v oblasti energetiky a obohacovania uránu,
s presvedčením, že tieto ciele je možné dosiahnuť len prostredníctvom pokračujúceho úsilia o spoluprácu v efektívnych orgánoch,
vyjadrujúc úmysel, aby boli takéto orgány vytvorené v rámci Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD),
uznávajúc, že iné členské krajiny Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj sa môžu usilovať o pripojenie k ich úsiliu,
berúc do úvahy osobitnú zodpovednosť vlád za zásobovanie energiou,
usudzujúc, že je nevyhnutné vytvoriť Medzinárodný energetický program, ktorý sa bude realizovať prostredníctvom Medzinárodnej agentúry pre energiu, a s týmto cieľom
dohodli sa takto:
Článok 1
1.
Účastnícke krajiny budú realizovať Medzinárodný energetický program podľa tejto dohody prostredníctvom Medzinárodnej agentúry pre energiu uvedenej v kapitole IX (ďalej len „agentúra“).
2.
Pojem „účastnícke krajiny“ označuje štáty, na ktoré sa táto dohoda uplatňuje predbežne, a krajiny, pre ktoré táto dohoda už nadobudla platnosť.
3.
Pojem „skupina“ znamená účastnícke krajiny ako skupinu.
I. Sebestačnosť v stave núdze
Článok 2
1.
Účastnícke krajiny vytvoria spoločnú sebestačnosť v zásobovaní ropou pre stav núdze. S týmto cieľom bude každá účastnícka krajina udržiavať dostatočné núdzové zásoby, aby pokryla minimálne 60-dňovú spotrebu bez čistých dovozov ropy. Spotreba a čisté dovozy ropy sa budú počítať na základe priemernej dennej spotreby v predchádzajúcom kalendárnom roku.
2.
Riadiaca rada na základe súhlasu kvalifikovanej väčšiny rozhodne najneskôr do 1. júla 1975 o dátume, od ktorého sa budú povinné núdzové zásoby každej účastníckej krajiny považovať za zvýšené na úroveň 90 dní na účely výpočtu jej práva na dodávky uvedené v článku 7. Každá účastnícka krajina zvýši svoju skutočnú úroveň núdzových zásob na 90 dní a bude sa usilovať urobiť tak k dátumu, o ktorom bude takto rozhodnuté.
3.
Pojem „povinné núdzové zásoby“ znamená núdzové zásoby zodpovedajúce 60 dňom čistých dovozov ropy, ako sa uvádza v odseku 1, a odo dňa stanoveného podľa odseku 2 zodpovedajúce 90 dňom čistých dovozov ropy, ako sa uvádza v odseku 2.
Článok 3
1. Povinné núdzové zásoby stanovené v článku 2 môžu byť pokryté
– zásobami ropy,
– prechodom na iné palivá,
– pohotovostnou ťažbou ropy
podľa ustanovení prílohy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.
2.
Riadiaca rada rozhodne na základe súhlasu väčšiny najneskôr do 1. júla 1975 o rozsahu, v ktorom môžu byť povinné núdzové zásoby pokryté zložkami uvedenými v odseku 1.
Článok 4
1.
Stála skupina pre otázky núdzového stavu bude priebežne posudzovať efektívnosť opatrení prijatých každou účastníckou krajinou na splnenie jej záväzku povinných núdzových zásob.
2.
Stála skupina pre otázky núdzového stavu bude predkladať správy Riadiacemu výboru, ktorý bude predkladať návrhy Riadiacej rade, pokiaľ to bude vhodné. Riadiaca rada môže na základe súhlasu väčšiny prijať odporúčania pre účastnícke krajiny.
II. Zníženie dopytu
Článok 5
1.
Každá účastnícka krajina bude mať po celý čas pripravený program prípadných opatrení na zníženie dopytu po rope, ktorý jej umožní znížiť objem konečnej spotreby podľa kapitoly IV.
2.
Stála skupina pre otázky núdzového stavu bude priebežne posudzovať a vyhodnocovať
– program opatrení každej účastníckej krajiny na zníženie dopytu,
– efektívnosť opatrení skutočne prijatých každou účastníckou krajinou.
3.
Stála skupina pre otázky núdzového stavu bude predkladať správy Riadiacemu výboru, ktorý vypracuje návrhy pre Riadiacu radu, pokiaľ to bude vhodné. Riadiaca rada môže na základe súhlasu väčšiny prijať odporúčania pre účastnícke krajiny.
III. Prideľovanie
Článok 6
1.
Každá účastnícka krajina prijme nevyhnutné opatrenia s cieľom realizovať prideľovanie ropy podľa tejto kapitoly a kapitoly IV.
2.
Stála skupina pre otázky núdzového stavu bude priebežne posudzovať a vyhodnocovať
– opatrenia každej účastníckej krajiny na realizáciu prideľovania ropy podľa tejto kapitoly a kapitoly IV,
– účinnosť opatrení skutočne prijatých každou účastníckou krajinou.
3.
Stála skupina pre otázky núdzového stavu predloží správu Riadiacemu výboru, ktorý podľa potreby vypracuje návrhy pre Riadiacu radu. Riadiaca rada môže na základe súhlasu väčšiny prijať odporúčania pre účastnícke krajiny.
4.
Riadiaca rada na základe rozhodnutia väčšiny urýchlene rozhodne o praktických postupoch prideľovania ropy a o postupoch a formách účasti ropných spoločností v tomto procese v rámci tejto dohody.
Článok 7
1.
Ak sa prideľovanie ropy uskutočňuje podľa článku 13, 14 alebo 15, každá účastnícka krajina bude mať právo na dodávky zodpovedajúce jej prípustnej spotrebe zníženej o povinnosť čerpať núdzové zásoby.
2.
Účastnícka krajina, ktorej právo na dodávky prevyšuje súhrn jej bežnej domácej produkcie a skutočných čistých dovozov dostupných počas stavu núdze, má právo na prídel, ktorý ju oprávňuje na dodatočné čisté dovozy rovnajúce sa tomuto rozdielu.
3.
Účastnícka krajina, ktorej súhrn bežnej domácej produkcie a skutočných čistých dovozov dostupných počas stavu núdze prevyšuje jej právo na dodávky, bude mať prideľovaciu povinnosť, ktorá vyžaduje, aby priamo či nepriamo dodávala množstvo ropy rovnajúce sa tomuto prebytku do iných účastníckych krajín. To nebude brániť žiadnej účastníckej krajine, aby pokračovala v exportovaní ropy do neúčastníckych krajín.
4.
Pojem „prípustná spotreba“ znamená priemernú dennú konečnú spotrebu povolenú v čase, keď bude na príslušnej úrovni aktivované zníženie dopytu v stave núdze; prípadné ďalšie dobrovoľné zníženie dopytu ktoroukoľvek z účastníckych krajín nebude mať vplyv na jej právo alebo povinnosť prideľovania.
5.
Pojem „povinnosť čerpania núdzových zásob“ znamená povinné núdzové zásoby každej účastníckej krajiny vydelené celkovými povinnými núdzovými zásobami skupiny a vynásobené výpadkom dodávok skupiny.
6.
Pojem „výpadok dodávok skupiny“ znamená výpadok skupiny meraný celkovou povolenou spotrebou pre skupinu mínus denné množstvo dodávok ropy dostupné pre skupinu v stave núdze.
7.
Pojem „dodávky ropy dostupné pre skupinu“ znamená
– všetku ropu dostupnú pre skupinu,
– všetky ropné produkty dovážané z krajín mimo skupiny a
– všetky hotové výrobky a suroviny pre rafinérie, ktoré sa vyrábajú na báze zemného plynu a ropy a sú dostupné pre skupinu.
8.
Pojem „konečná spotreba“ znamená celkovú domácu spotrebu všetkých hotových ropných produktov.
Článok 8
1. Ak sa prideľovanie ropy do účastníckej krajiny realizuje podľa článku 17, takáto účastnícka krajina
– bude nútená znížiť svoju konečnú spotrebu až o 7 % v porovnaní so svojou konečnou spotrebou počas základného obdobia,
– bude mať nárok na prídel, ktorý zodpovedá zníženiu jej dodávok ropy a má za následok zníženie jej konečnej spotreby nad túto úroveň.
2.
Povinnosť prideliť tento objem ropy sa delí medzi ostatné účastnícke krajiny na základe ich konečnej spotreby počas základného obdobia.
3.
Účastnícke krajiny môžu splniť svoje prideľovacie povinnosti prostredníctvom akýchkoľvek opatrení podľa vlastného výberu vrátane opatrení na zníženie dopytu alebo použitia núdzových zásob.
Článok 9
1.
Na účely uspokojenia práv na prideľovanie a splnenie povinností prideľovania budú zahrnuté nasledujúce zložky:
– všetka ropa,
– všetky výrobky z ropy,
– všetky suroviny pre rafinérie a
– všetky hotové výrobky, ktoré sa vyrábajú na báze zemného plynu a ropy.
2.
Pre výpočet práva účastníckej krajiny na prideľovanie budú výrobky z ropy bežne dovážané príslušnou účastníckou krajinou buď z účastníckych krajín, alebo z neúčastníckych krajín vyjadrené ako ekvivalent ropy a bude sa s nimi nakladať tak, ako keby išlo o dovozy ropy do príslušnej účastníckej krajiny.
3.
Pokiaľ to bude možné, budú sa udržiavať bežné zásobovacie kanály, ako aj bežný pomer zásob medzi ropou a výrobkami a medzi rôznymi kategóriami ropy a ropnými produktmi.
4.
Cieľom tohto programu pri prideľovaní bude, aby dostupná ropa a ropné produkty boli rozdelené medzi rafinérsky a distribučný priemysel, ako aj medzi rafinérske a distribučné spoločnosti v súlade s dlhodobou skladbou zásob, pokiaľ to len bude možné.
Článok 10
1.
Ciele programu zahŕňajú zabezpečenie spravodlivého zaobchádzania pre všetky účastnícke krajiny a stanovenie ceny prideľovanej ropy na základe cenových podmienok prevládajúcich pri porovnateľných obchodných transakciách.
2.
Otázky súvisiace s cenou ropy prideľovanej počas stavu núdze budú posúdené Stálou skupinou pre otázky núdzového stavu.
Článok 11
1.
Cieľom programu nie je zvýšiť podiel skupiny na svetových zásobách ropy v čase núdze v porovnaní so stavom za bežných trhových podmienok. Pokiaľ to bude primerané, mali by sa zachovať dlhodobé obchodné vzorce a mala by sa brať do úvahy aj situácia jednotlivých neúčastníckych krajín.
2.
Na zachovanie princípov uvedených v odseku 1 bude Riadiaci výbor v prípade potreby predkladať návrhy Riadiacej rade, ktorá na základe súhlasu väčšiny bude o takýchto návrhoch rozhodovať.
IV. Prijatie opatrení
Článok 12
Kedykoľvek v skupine ako celku alebo v ktorejkoľvek účastníckej krajine dôjde alebo možno odôvodnene očakávať, že dôjde k zníženiu dodávok ropy, prijmú sa v súlade s touto kapitolou núdzové opatrenia, ktorými sú povinné zníženie dopytu podľa kapitoly II a prideľovanie dostupnej ropy podľa kapitoly III.
Článok 13
Kedykoľvek v skupine dôjde alebo možno odôvodnene očakávať, že dôjde k zníženiu kvóty dennej dodávky ropy o minimálne 7 % priemernej konečnej dennej spotreby počas základného obdobia, každá účastnícka krajina zavedie také opatrenia na zníženie dopytu, ktoré budú dostatočné na zníženie konečnej spotreby o 7 % jej konečnej spotreby počas základného obdobia, a prideľovanie dostupnej ropy medzi účastníckymi krajinami sa uskutoční podľa článkov 7, 9, 10 a 11.
Článok 14
Kedykoľvek v skupine dôjde alebo možno odôvodnene očakávať, že dôjde k zníženiu kvóty dennej dodávky ropy o minimálne 12 % priemernej konečnej dennej spotreby počas základného obdobia, každá účastnícka krajina zavedie také opatrenia na zníženie dopytu, ktoré budú dostatočné na zníženie konečnej spotreby o 10 % jej konečnej spotreby počas základného obdobia, a prideľovanie dostupnej ropy medzi účastníckymi krajinami sa uskutoční podľa článkov 7, 9, 10 a 11.
Článok 15
Ak úhrnná povinnosť denného čerpania núdzových zásob, ako sa definuje v článku 7, dosiahne 50 % celkových povinných núdzových zásob a bude prijaté rozhodnutie podľa článku 20, každá účastnícka krajina zavedie opatrenia podľa tohto rozhodnutia a prideľovanie dostupnej ropy medzi účastnícke krajiny sa uskutoční podľa článkov 7, 9, 10 a 11.
Článok 16
Ak sa prijme opatrenie na zníženie dopytu podľa tejto kapitoly, účastnícka krajina môže namiesto opatrení na zníženie dopytu použiť núdzové zásoby, ktoré má nad rámec povinných núdzových zásob stanovených v tomto programe.
Článok 17
1.
Kedykoľvek v niektorej účastníckej krajine dôjde alebo možno odôvodnene očakávať, že dôjde k zníženiu jej denného objemu dodávok ropy, ktoré presiahne 7 % jej priemernej dennej konečnej spotreby počas základného obdobia, prideľovanie dostupnej ropy medzi účastnícke krajiny sa uskutoční podľa článkov 8 až 11.
2.
Prideľovanie dostupnej ropy sa uskutoční aj vtedy, ak budú splnené podmienky uvedené v odseku 1 v hlavnom regióne účastníckej krajiny, ktorej trh s ropou nie je úplne integrovaný. V takomto prípade bude povinnosť prideľovania iných účastníckych krajín znížená o teoretickú prideľovaciu povinnosť ktoréhokoľvek iného hlavného regiónu alebo regiónov príslušnej účastníckej krajiny.
Článok 18
1.
Pojem „základné obdobie“ znamená posledné štyri štvrťroky s oneskorením o jeden štvrťrok potrebným na zhromažďovanie informácií. Pokiaľ sa opatrenia v čase núdze aplikujú vo vzťahu na skupinu alebo na účastnícku krajinu, základné obdobie zostane pevné.
2.
Stála skupina pre otázky núdzového stavu preverí základné obdobie stanovené v odseku 1, berúc do úvahy najmä také faktory, ako je rast, sezónne výkyvy spotreby a cyklické zmeny, a podá správu Riadiacemu výboru najneskôr do 1. apríla 1975. Riadiaci výbor predloží Riadiacej rade prípadné návrhy a Riadiaca rada rozhodne o týchto návrhoch na základe rozhodnutia prijatého väčšinou najneskôr do 1. júla 1975.
Článok 19
1.
Sekretariát vydá stanovisko, ak vznikol alebo sa môže odôvodnene očakávať, že vznikne predpoklad na zníženie dodávok ropy, ako sa uvádza v článku 13, 14 alebo 17, a stanoví rozsah zníženia alebo očakávaného zníženia pre každú účastnícku krajinu a pre skupinu. Sekretariát bude priebežne informovať Riadiaci výbor o svojich záveroch a predloží svoje stanovisko členom výboru a bude o tom informovať účastnícke krajiny. Správa bude zahŕňať informácie o povahe zníženia.
2.
Do 48 hodín od prijatia stanoviska od Sekretariátu sa zíde Riadiaci výbor, aby preskúmal presnosť zhromaždených údajov a poskytnutých informácií. Riadiaci výbor podá správu Riadiacej rade do ďalších 48 hodín. Správa bude obsahovať názory vyjadrené členmi Riadiaceho výboru vrátane všetkých názorov týkajúcich sa riešenia núdzového stavu.
3.
Do 48 hodín od prijatia správy Riadiaceho výboru sa zíde Riadiaca rada, aby preskúmala stanovisko Sekretariátu v zmysle tejto správy. Zavedenie núdzových opatrení sa bude považovať za potvrdené a účastnícke krajiny zavedú tieto opatrenia v priebehu 15 dní od potvrdenia, pokiaľ Riadiaca rada na základe rozhodnutia prijatého kvalifikovanou väčšinou nerozhodne počas ďalších 48 hodín nezaviesť núdzové opatrenia, zaviesť ich len čiastočne alebo stanoví iný časový limit na ich zavedenie.
4.
Ak budú podľa stanoviska Sekretariátu splnené podmienky viac ako jedného z článkov 14, 13 a 17, každé rozhodnutie nezaviesť núdzové opatrenia bude prijaté pre každý článok samostatne a v poradí uvedenom vyššie. Ak budú podmienky v článku 17 splnené vo vzťahu k viac ako jednej účastníckej krajine, každé rozhodnutie neaktivovať prideľovanie bude prijaté samostatne pre každú krajinu.
5.
Rozhodnutia podľa odsekov 3 a 4 môžu byť kedykoľvek zmenené Riadiacou radou na základe súhlasu väčšiny.
6.
Pri vydávaní svojho stanoviska v zmysle tohto článku bude Sekretariát viesť konzultácie s ropnými spoločnosťami, aby získal ich názor na riešenie vzniknutej situácie a na vhodnosť opatrení, ktoré majú byť prijaté.
7.
Najneskôr do zavedenia núdzových opatrení bude zvolaná medzinárodná poradná rada zložená z predstaviteľov ropného priemyslu, aby podporila agentúru pri zabezpečovaní efektívneho pôsobenia týchto opatrení.
Článok 20
1.
Sekretariát vydá stanovisko, ak úhrnná denná povinnosť čerpania núdzových zásob dosiahne 50 % celkových povinných núdzových zásob alebo ak takýto stav možno odôvodnene očakávať. Sekretariát okamžite predloží svoje stanovisko členom Riadiaceho výboru a bude o tom informovať účastnícke krajiny. Správa bude zahŕňať informáciu o ropnej situácii.
2.
Do 72 hodín od predloženia stanoviska Sekretariátu sa zíde Riadiaci výbor, aby preskúmal zhromaždené údaje a poskytnuté informácie. Na základe dostupných informácií Riadiaci výbor podá Riadiacej rade do ďalších 48 hodín správu, v ktorej navrhne opatrenia potrebné vzhľadom na vzniknutú situáciu vrátane prípadného zvýšenia úrovne povinného obmedzenia dopytu. Správa bude obsahovať názory vyjadrené členmi Riadiaceho výboru.
3.
Riadiaca rada sa zíde do 48 hodín od predloženia správy a návrhu Riadiaceho výboru. Riadiaca rada preskúma stanovisko Sekretariátu a správu Riadiaceho výboru a v priebehu ďalších 48 hodín rozhodne na základe súhlasu kvalifikovanej väčšiny o opatreniach potrebných vzhľadom na situáciu vrátane prípadného zvýšenia úrovne povinného obmedzenia dopytu.
Článok 21
1.
Každá účastnícka krajina môže požiadať Sekretariát, aby vydal stanovisko podľa článku 19 alebo 20.
2.
Ak Sekretariát nevydá stanovisko do 72 hodín od vznesenia požiadavky, účastnícka krajina môže požiadať Riadiaci výbor, aby sa zišiel a zvážil situáciu v súlade s ustanoveniami tejto dohody.
3.
Riadiaci výbor sa zíde do 48 hodín od vznesenia požiadavky s cieľom posúdiť situáciu. Riadiaci výbor podá na žiadosť ktorejkoľvek účastníckej krajiny správu Riadiacej rade v priebehu ďalších 48 hodín. Správa bude obsahovať názory vyjadrené členmi Riadiaceho výboru a Sekretariátu vrátane názorov týkajúcich sa riešenia situácie.
4.
Riadiaca rada sa zíde do 48 hodín od predloženia správy Riadiaceho výboru. Ak na základe súhlasu väčšiny príde k záveru, že podmienky uvedené v článku 13, 14, 15 alebo 17 sú splnené, budú zavedené príslušné opatrenia pre stav núdze.
Článok 22
Ak to bude situácia vyžadovať, Riadiaca rada môže kedykoľvek jednomyseľne rozhodnúť o zavedení akýchkoľvek vhodných opatrení pre stav núdze, ktoré nie sú obsiahnuté v tejto dohode.
Zrušenie opatrení
Článok 23
1.
Sekretariát vydá stanovisko, ak bude pokles dodávok ropy podľa článku 13, 14 alebo 17 nižší, ako sa uvádza v príslušnom článku, alebo ak takúto situáciu možno odôvodnene očakávať. Sekretariát bude priebežne informovať Riadiaci výbor o svojich záveroch a okamžite oznámi svoje stanovisko členom Riadiaceho výboru a bude o tom informovať účastnícke krajiny.
2.
Do 72 hodín od predloženia stanoviska Sekretariátu sa zíde Riadiaci výbor, aby preskúmal zhromaždené údaje a predložené informácie. Riadiaci výbor podá správu Riadiacej rade do ďalších 48 hodín. Správa bude obsahovať názory vyjadrené členmi Riadiaceho výboru vrátane všetkých názorov týkajúcich sa riešenia stavu núdze.
3.
Do 48 hodín od predloženia správy Riadiaceho výboru sa zíde Riadiaca rada, aby preskúmala stanovisko Sekretariátu v zmysle správy Riadiaceho výboru. Zrušenie opatrení pre stav núdze alebo pre príslušné zníženie úrovne dopytu sa bude považovať za potvrdené, pokiaľ Riadiaca rada na základe súhlasu kvalifikovanej väčšiny nerozhodne počas ďalších 48 hodín, že opatrenia pre stav núdze zostanú v platnosti alebo že budú zrušené iba čiastočne.
4.
Pri vydávaní stanoviska v zmysle tohto článku bude Sekretariát viesť konzultácie s medzinárodnou poradnou radou uvedenou v článku 19 ods. 7, aby získal jej názor na vzniknutú situáciu a na vhodnosť opatrení, ktoré majú byť prijaté.
5.
Ktorákoľvek účastnícka krajina môže požiadať Sekretariát o vydanie stanoviska podľa tohto článku.
Článok 24
Ak sú v platnosti opatrenia pre stav núdze a Sekretariát nevydá stanovisko podľa článku 23, Riadiaca rada môže na základe súhlasu kvalifikovanej väčšiny kedykoľvek rozhodnúť o úplnom alebo čiastočnom zrušení zavedených opatrení pre stav núdze.
V. Informačný systém o medzinárodnom trhu s ropou
Článok 25
1.
Účastnícke krajiny vytvoria informačný systém pozostávajúci z dvoch sekcií:
– všeobecná sekcia pre situáciu na medzinárodnom trhu s ropou a pre činnosť ropných spoločností,
– zvláštna sekcia, ktorej úlohou je zabezpečiť účinnú realizáciu opatrení uvedených v kapitolách I až IV.
2.
Systém bude pracovať nepretržite, a to za bežných aj núdzových podmienok spôsobom, ktorý zabezpečí zachovanie mlčanlivosti o získaných informáciách.
3.
Sekretariát bude zodpovedný za prevádzku informačného systému a sprístupní zhromaždené informácie účastníckym krajinám.
Článok 26
Pojem „ropné spoločnosti“ označuje medzinárodné spoločnosti, národné spoločnosti, neintegrované spoločnosti a ďalšie subjekty, ktoré hrajú významnú úlohu v medzinárodnom ropnom priemysle.
Všeobecná sekcia
Článok 27
1.
V rámci všeobecnej sekcie informačného systému budú účastnícke krajiny pravidelne poskytovať Sekretariátu presné údaje určené podľa článku 29 o nasledujúcich skutočnostiach týkajúcich sa ropných spoločností pôsobiacich v rámci ich jurisdikcie:
a)
podniková štruktúra,
b)
finančná štruktúra vrátane súvah, výkazov ziskov a strát a zaplatených daní,
c)
realizované kapitálové investície,
d)
podmienky dohovorov o prístupe k hlavným zdrojom ropy,
e)
súčasné objemy produkcie vrátane predpokladaných zmien v nich,
f)
prideľovanie dostupných zásob ropy do sesterských spoločností a iným odberateľom (kritériá a realizácie),
g)
zásoby,
h)
náklady na ropu a ropné produkty,
i)
ceny vrátane cien za prepravu do sesterských spoločností,
j)
iné skutočnosti, pokiaľ tak jednomyseľne rozhodne Riadiaca rada.
2.
Každá účastnícka krajina prijme príslušné opatrenia na zabezpečenie, aby jej všetky ropné spoločnosti pôsobiace v rámci jej jurisdikcie poskytli také informácie, ktoré budú potrebné na splnenie jej povinností podľa odseku 1, berúc do úvahy všeobecne dostupné informácie pre verejnosť alebo vlády.
3.
Každá účastnícka krajina bude poskytovať informácie, ktoré nemajú zvláštnu právnu ochranu a vzťahujú sa na spoločnosti alebo na krajinu, a to takým spôsobom a v takom rozsahu, ktorý neobmedzí konkurenciu ani nebude v rozpore s právnymi predpismi o konkurencii ktorejkoľvek účastníckej krajiny.
4.
Ani jedna účastnícka krajina nebude oprávnená získavať prostredníctvom všeobecnej sekcie nijaké informácie o činnosti určitej spoločnosti pôsobiacej v rámci jej jurisdikcie, ktoré by od takejto spoločnosti nemohla získať uplatnením svojich zákonov alebo prostredníctvom svojich inštitúcií a zvyklostí, ak by takáto spoločnosť pôsobila výlučne v rámci jej jurisdikcie.
Článok 28
Informácie, ktoré „nemajú zvláštnu právnu ochranu“, sú informácie, ktoré nepredstavujú a ani sa nevzťahujú na patenty, obchodné značky, výrobné postupy alebo vedecký vývoj, individuálne predaje, daňové priznania, zoznamy zákazníkov, geologické a geofyzikálne informácie vrátane máp.
Článok 29
1.
Do 60 dní od prvého dňa predbežného uplatňovania tejto dohody a potom vždy, keď to bude potrebné, predloží Stála skupina pre trh s ropou Riadiacemu výboru správu, v ktorej určí, ktoré z údajov uvedených v článku 27 ods. 1 sa vyžadujú na efektívnu činnosť všeobecnej sekcie, a špecifikuje postupy pre pravidelné získavanie takýchto údajov.
2.
Riadiaci výbor preskúma správu a predloží návrhy Riadiacej rade, ktorá v priebehu 30 dní od predloženia správy Riadiacemu výboru na základe súhlasu väčšiny prijme rozhodnutia potrebné na zriadenie a efektívnu činnosť všeobecnej sekcie.
Článok 30
Pri príprave svojich správ podľa článku 29 Stála skupina pre trh s ropou bude
– viesť konzultácie s ropnými spoločnosťami na zabezpečenie zlučiteľnosti systému s priemyselnými činnosťami,
– stanovovať špecifické problémy a otázky, ktoré sú pre účastnícke krajiny dôležité,
– stanovovať špecifické údaje, ktoré sú užitočné a potrebné na riešenie takýchto problémov a otázok,
– vypracúvať presné normy pre harmonizáciu požadovaných informácií na zabezpečenie porovnateľnosti údajov,
– vypracúvať postupy na zabezpečenie dôvernosti informácií.
Článok 31
1.
Stála skupina pre trh s ropou bude priebežne kontrolovať činnosť všeobecnej sekcie.
2.
V prípade zmien podmienok na medzinárodnom ropnom trhu predloží Stála skupina pre trh s ropou správu Riadiacemu výboru. Riadiaci výbor predloží návrhy ohľadom príslušných zmien Riadiacej rade, ktorá na základe súhlasu väčšiny rozhodne o takýchto návrhoch.
Zvláštna sekcia
Článok 32
1.
V rámci zvláštnej sekcie informačného systému budú účastnícke krajiny poskytovať Sekretariátu všetky informácie, ktoré sú potrebné na zabezpečenie efektívnej činnosti v stave núdze.
2.
Každá účastnícka krajina prijme príslušné opatrenia, aby zabezpečila, že všetky ropné spoločnosti pôsobiace v rámci jej jurisdikcie jej poskytnú informácie potrebné na splnenie jej povinností podľa odseku 1 a podľa článku 33.
3.
Sekretariát bude na základe takýchto informácií a ďalších dostupných informácií priebežne sledovať dodávky ropy a spotrebu ropy v rámci skupiny a v každej účastníckej krajine.
Článok 33
V rámci zvláštnej sekcie budú účastnícke krajiny priebežne poskytovať Sekretariátu presné údaje stanovené podľa článku 34 o nasledujúcich skutočnostiach:
a)
spotreba a dodávky ropy,
b)
opatrenia na zníženie dopytu,
c)
rozsah núdzových zásob,
d)
dostupnosť a využitie dopravných zariadení,
e)
súčasná a plánovaná úroveň ponuky a dopytu v medzinárodnom meradle,
f)
iné skutočnosti, o ktorých rozhodne Riadiaca rada na základe jednomyseľného schválenia.
Článok 34
1.
Do 30 dní od prvého dňa predbežného uplatňovania tejto dohody predloží Stála skupina pre otázky núdzového stavu správu Riadiacemu výboru, v ktorej stanoví presné údaje zo zoznamu skutočností podľa článku 33 požadované v rámci zvláštnej sekcie na zabezpečenie účinného uplatňovania opatrení núdzového stavu a špecifikuje postupy pre pravidelné získavanie takýchto údajov vrátane zrýchlených postupov v čase núdze.
2.
Riadiaci výbor preskúma správu a predloží návrhy Riadiacej rade, ktorá v priebehu 30 dní od predloženia správy Riadiacemu výboru prijme na základe súhlasu väčšiny opatrenia nevyhnutné na zriadenie a efektívnu činnosť všeobecnej sekcie.
Článok 35
Pri príprave svojej správy podľa článku 34 bude Stála skupina pre otázky núdzového stavu
– viesť konzultácie s ropnými spoločnosťami, aby bolo zabezpečené, že systém bude kompatibilný s priemyselnými operáciami,
– vypracúvať presné normy pre harmonizáciu požadovaných informácií s cieľom zabezpečiť porovnateľnosť údajov,
– vypracúvať postupy na zabezpečenie dôvernosti informácií.
Článok 36
Stála skupina pre trh s ropou bude priebežne kontrolovať činnosť všeobecnej sekcie a v prípade potreby predloží Riadiacemu výboru správu. Výbor predloží návrhy na príslušné zmeny Riadiacej rade, ktorá na základe súhlasu väčšiny rozhodne o takýchto návrhoch.
VI. Rámec pre konzultácie s ropnými spoločnosťami
Článok 37
1.
Účastnícke krajiny vytvoria v rámci agentúry trvalý rámec pre konzultácie, v ktorom bude jedna alebo viaceré účastnícke krajiny primeraným spôsobom viesť konzultácie a požadovať informácie od jednotlivých ropných spoločností o všetkých dôležitých aspektoch ropného priemyslu a v ktorom si účastnícke krajiny budú môcť medzi sebou vymieňať výsledky takýchto konzultácií na báze spolupráce.
2.
Rámec pre konzultácie je vytvorený pod patronátom Stálej skupiny pre trh s ropou.
3.
Do 60 dní od prvého dňa predbežného uplatňovania tejto dohody a potom podľa potreby doručí Stála skupina pre trh s ropou po konzultácii s ropnými spoločnosťami Riadiacemu výboru správu o postupoch pre takéto konzultácie. Riadiaci výbor preskúma správu a predloží návrhy Riadiacej rade, ktorá v priebehu 30 dní od predloženia správy Riadiacemu výboru na základe súhlasu väčšiny rozhodne o týchto postupoch.
Článok 38
1.
Stála skupina pre trh s ropou predloží správu Riadiacemu výboru o konzultáciách s každou ropnou spoločnosťou do 30 dní od ich realizácie.
2.
Riadiaci výbor správu zváži a môže predložiť návrhy na vhodný spoločný postup Riadiacej rade, ktorá o takýchto návrhoch rozhodne.
Článok 39
1.
Stála skupina pre trh s ropou bude priebežne vyhodnocovať výsledky konzultácií a informácie získané od ropných spoločností.
2.
Na základe takýchto vyhodnotení môže Stála skupina preskúmať a vyhodnotiť medzinárodnú ropnú situáciu a pozíciu ropného priemyslu a predloží správu Riadiacemu výboru.
3.
Riadiaci výbor preskúma takéto správy a podá návrhy na vhodný spoločný postup Riadiacej rade, ktorá o takýchto návrhoch rozhodne.
Článok 40
Stála skupina pre trh s ropou predloží Riadiacemu výboru celkovú výročnú správu o fungovaní rámca pre konzultácie s ropnými spoločnosťami.
VII. Dlhodobá spolupráca v oblasti energetiky
Článok 41
1.
Účastnícke krajiny sú rozhodnuté dlhodobo znižovať svoju závislosť od dovážanej ropy na uspokojenie svojich celkových energetických nárokov.
2.
S týmto cieľom účastnícke krajiny vypracujú národné programy a budú presadzovať prijatie programov spolupráce vrátane primeraného využívania prostriedkov a aktivít v oblastiach uvedených v článku 42 na zladenie národných politík.
Článok 42
1.
Stála skupina pre dlhodobú spoluprácu preskúma programy spolupráce a podá správu Riadiacemu výboru. Preskúma predovšetkým nasledujúce oblasti:
a)
hospodárenie s energiou vrátane programov spolupráce v oblastiach
– výmeny národných skúseností a informácií o hospodárení s energiou,
– spôsobov a prostriedkov na znižovanie nárastu spotreby energie prostredníctvom hospodárenia s ňou,
b)
rozvoj alternatívnych zdrojov energie, ako je domáca ropa, uhlie, zemný plyn, atómová energia a vodné elektrárne, vrátane programov spolupráce v oblastiach
– výmeny informácií v takých otázkach, ako sú zdroje, zásoby a dopyt, ceny a zdaňovanie,
– spôsobov a prostriedkov na znižovanie nárastu spotreby dovážanej ropy formou rozvoja alternatívnych zdrojov energie,
– konkrétnych projektov vrátane spoločne financovaných projektov,
– kritérií, kvalitatívnych cieľov a noriem na ochranu životného prostredia,
c ) výskum a vývoj v oblasti energetiky vrátane priority programov spolupráce v oblasti
– uhoľných technológií,
– solárnej energie,
– hospodárenia s rádioaktívnym odpadom,
– kontrolovaného termojadrového tavenia,
– výroby vodíka z vody,
– jadrovej bezpečnosti,
– využitia tepla zo spaľovania,
– hospodárenia s energiou,
– využitia komunálneho a priemyselného odpadu na hospodárenie s energiou,
– analýz celkového energetického systému a všeobecných štúdií,
d)
obohacovanie uránu vrátane programov spolupráce na
– monitorovanie vývoja v zásobovaní prírodným a obohateným uránom,
– umožnenie rozvoja zdrojov prírodného uránu a zariadení na jeho obohacovanie,
– podporu konzultácií, ktoré môžu byť potrebné na riešenie medzinárodných otázok vzniknutých v súvislosti s rozširovaním zásob obohateného uránu,
– dohodu o potrebnom zhromažďovaní, analýze a šírení údajov týkajúcich sa plánovania operácií obohacovania uránu.
2.
Pri skúmaní oblastí spoločného postupu bude Stála skupina venovať primeranú pozornosť činnostiam prebiehajúcim na inom mieste.
3.
Programy vypracované podľa odseku 1 môžu byť financované spoločne. Takéto spoločné financovanie sa môže uskutočniť podľa článku 64 ods. 2.
Článok 43
1.
Riadiaci výbor preskúma správy Stálej skupiny a predloží vhodné návrhy Riadiacej rade, ktorá rozhodne o týchto návrhoch najneskôr do 1. júla 1975.
2.
Riadiaca rada vezme do úvahy možnosti spolupráce v širšom rámci.
VIII. Vzťahy s produkujúcimi krajinami a inými spotrebiteľskými krajinami
Článok 44
Účastnícke krajiny sa vynasnažia podporovať vzťahy spolupráce s krajinami ťažiacimi ropu a s inými krajinami spotrebúvajúcimi ropu vrátane rozvojových krajín. Budú sledovať vývoj v oblasti energetiky s cieľom identifikovať a podporovať príležitosti na zmysluplný dialóg, ako aj iné formy spolupráce s produkujúcimi krajinami a s inými krajinami spotrebúvajúcimi ropu.
Článok 45
Na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 44 budú účastnícke krajiny v plnej miere brať do úvahy potreby a záujmy iných krajín spotrebúvajúcich ropu, najmä rozvojových.
Článok 46
Účastnícke krajiny si budú v kontexte programu vymieňať názory na svoje vzťahy s krajinami ťažiacimi ropu. S týmto cieľom by sa účastnícke krajiny mali navzájom informovať o formách ich spolupráce s krajinami ťažiacimi ropu, ktoré sú pre ciele programu významné.
Článok 47
Účastnícke krajiny budú v kontexte programu
– hľadať vo svetle ich priebežného sledovania vývoja medzinárodnej energetickej situácie a jej vplyvu na svetové hospodárstvo príležitosti a spôsoby podpory stabilného medzinárodného obchodu s ropou a podpory bezpečných dodávok ropy na primeraných a vzájomne výhodných podmienkach pre každú účastnícku krajinu,
– zvažovať vo svetle prác prebiehajúcich v iných medzinárodných organizáciách ďalšie možné oblasti spolupráce vrátane výhľadu na spoluprácu v rozvíjajúcej sa industrializácii a sociálno-ekonomickom rozvoji v hlavných ťažobných oblastiach a dosahy tejto spolupráce na medzinárodný obchod a investície,
– sledovať výhľady na spoluprácu s krajinami ťažiacimi ropu v energetických otázkach vzájomného záujmu, ako je hospodárenie s energiou, rozvoj alternatívnych zdrojov, výskum a vývoj.
Článok 48
1.
Stála skupina pre vzťahy s krajinami produkujúcimi ropu a s inými krajinami spotrebúvajúcimi ropu preskúma a zašle Riadiacemu výboru správu o záležitostiach uvedených v tejto kapitole.
2.
Riadiaci výbor môže predkladať návrhy na vhodný postup spolupráce v týchto záležitostiach Riadiacej rade, ktorá rozhodne o takýchto návrhoch.
IX. Inštitucionálne a všeobecné ustanovenia
Článok 49
1.
Agentúra bude mať tieto orgány:
– Riadiaca rada,
– Riadiaci výbor,
– Stále skupiny pre:
– otázky núdzového stavu,
– trh s ropou,
– dlhodobú spoluprácu,
– vzťahy s krajinami produkujúcimi ropu a s inými krajinami spotrebúvajúcimi ropu.
2.
Riadiaca rada alebo Riadiaci výbor môžu na základe súhlasu väčšiny zriadiť akýkoľvek iný orgán na realizáciu programu.
3.
Agentúra bude mať Sekretariát, ktorý bude pomáhať orgánom uvedeným v odsekoch 1 a 2.
Riadiaca rada
Článok 50
1.
Riadiaca rada bude pozostávať z jedného alebo z viacerých ministrov alebo ich zástupcov z každej účastníckej krajiny.
2.
Riadiaca rada na základe súhlasu väčšiny prijme svoj vlastný rokovací poriadok. Pokiaľ nebude v rokovacom poriadku stanovené inak, tento poriadok sa bude vzťahovať aj na Riadiaci výbor a Stálu skupinu.
3.
Riadiaca rada si na základe súhlasu väčšiny zvolí svojho predsedu a podpredsedu.
Článok 51
1.
Riadiaca rada bude prijímať rozhodnutia a navrhovať odporúčania, ktoré sú nevyhnutné pre riadnu činnosť programu.
2.
Riadiaca rada bude pravidelne posudzovať vývoj medzinárodnej energetickej situácie vrátane problémov týkajúcich sa zásobovania ropou jednej alebo viacerých účastníckych krajín, ako aj ekonomických a menových dosahov tohto vývoja, a podnikne vhodné kroky. Pri svojej činnosti týkajúcej sa ekonomických a menových dosahov vývoja medzinárodnej energetickej situácie bude Riadiaca rada brať do úvahy kompetencie a činnosti medzinárodných inštitúcií zodpovedných za celkové ekonomické a menové otázky.
3.
Riadiaca rada môže na základe súhlasu väčšiny postúpiť ktorúkoľvek zo svojich funkcií na iný orgán agentúry.
Článok 52
1.
Podľa ustanovení článku 61 ods. 2 a článku 65 budú rozhodnutia prijaté Riadiacou radou alebo ktorýmkoľvek iným orgánom splnomocneným radou podľa tejto dohody pre účastnícke krajiny záväzné.
2.
Odporúčania nebudú záväzné.
Riadiaci výbor
Článok 53
1.
Riadiaci výbor bude pozostávať z jedného alebo z viacerých vysokých predstaviteľov vlády každej účastníckej krajiny.
2.
Riadiaci výbor bude vykonávať funkcie, ktoré sú mu pridelené v tejto dohode a akékoľvek iné funkcie delegované výboru Riadiacou radou.
3.
Riadiaci výbor môže preskúmať a predkladať návrhy Riadiacej rade o akejkoľvek záležitosti v rámci rozsahu tejto dohody.
4.
Riadiaci výbor bude zvolaný na základe žiadosti ktorejkoľvek účastníckej krajiny.
5.
Riadiaci výbor si na základe súhlasu väčšiny zvolí svojho predsedu a podpredsedu.
Stále skupiny
Článok 54
1.
Každá stála skupina bude pozostávať z jedného alebo z viacerých predstaviteľov vlády každej účastníckej krajiny.
2.
Riadiaci výbor na základe súhlasu väčšiny zvolí predsedu a podpredsedu stálych skupín.
Článok 55
1.
Stála skupina pre otázky núdzového stavu vykonáva funkcie, ktoré sú jej pridelené v kapitole I až V a v prílohe a akékoľvek ďalšie funkcie delegované skupine Riadiacou radou.
2.
Stála skupina môže preskúmať každú záležitosť v rámci rozsahu kapitoly I až V a prílohy a podať o tom správu Riadiacemu výboru.
3.
Stála skupina môže viesť konzultácie s ropnými spoločnosťami o akejkoľvek záležitosti v rámci svojich kompetencií.
Článok 56
1.
Stála skupina pre trh s ropou vykonáva funkcie, ktoré sú jej pridelené v kapitole V a VI a akékoľvek iné funkcie delegované skupine Riadiacou radou.
2.
Stála skupina môže preskúmať a predložiť správu Riadiacemu výboru o akejkoľvek záležitosti v rámci rozsahu kapitoly V až VI.
3.
Stála skupina môže viesť konzultácie s ropnými spoločnosťami o akejkoľvek záležitosti v rámci jej kompetencie.
Článok 57
1.
Stála skupina pre dlhodobú spoluprácu vykonáva funkcie, ktoré sú jej pridelené v kapitole VII, a akékoľvek iné funkcie, ktorými ju poverí Riadiaca rada.
2.
Stála skupina môže preskúmať každú záležitosť v rámci rozsahu kapitoly VII a podať o tom správu Riadiacemu výboru.
Článok 58
1.
Stála skupina pre vzťahy s krajinami ťažiacimi ropu a s inými krajinami spotrebúvajúcimi ropu vykonáva funkcie, ktoré sú jej pridelené v kapitole VIII, a akékoľvek iné funkcie, ktorými ju poverí Riadiaca rada.
2.
Stála skupina môže preskúmať a predložiť správu Riadiacemu výboru o akejkoľvek záležitosti v rámci rozsahu kapitoly VIII.
3.
Stála skupina môže viesť konzultácie s ropnými spoločnosťami o akejkoľvek záležitosti v rámci jej kompetencie.
Sekretariát
Článok 59
1.
Sekretariát bude pozostávať z jedného výkonného riaditeľa a zo zamestnancov podľa potreby.
2.
Výkonný riaditeľ bude vymenovaný Riadiacou radou.
3.
Výkonný riaditeľ a zamestnanci budú pri výkone svojich povinností podľa tejto dohody zodpovední orgánom agentúry, ktorým budú aj podliehať.
4.
Riadiaca rada bude na základe súhlasu väčšiny prijímať všetky rozhodnutia potrebné na zriadenie a činnosť Sekretariátu.
Článok 60
Sekretariát bude vykonávať funkcie, ktoré sú mu pridelené v tejto dohode, a akékoľvek iné funkcie, ktoré mu pridelí Riadiaca rada.
Hlasovanie
Článok 61
1.
Riadiaca rada bude prijímať rozhodnutia a odporúčania, pre ktoré nie je v tejto dohode špecificky uvedené ustanovenie o hlasovaní týmto spôsobom:
a)
väčšinou:
– rozhodnutia o riadení programu vrátane rozhodnutí uplatňujúcich ustanovenia tejto dohody, ktoré už stanovujú určité povinnosti pre účastnícke krajiny,
– rozhodnutia o procedurálnych otázkach,
– odporúčania,
b)
jednomyseľne:
– všetky ostatné rozhodnutia vrátane určitých rozhodnutí, ktoré účastníckym krajinám ukladajú nové povinnosti, ktoré ešte neboli špecifikované v tejto dohode.
2.
Rozhodnutia uvedené v odseku 1 písm. b) môžu stanovovať:
a)
že nebudú záväzné pre jednu alebo viacero účastníckych krajín,
b)
že budú záväzné iba za určitých okolností.
Článok 62
1.
Jednomyseľný súhlas vyžaduje všetky hlasy prítomných a hlasujúcich účastníckych krajín. Krajiny, ktoré sa zdržia hlasovania, sa budú považovať za nehlasujúce.
2.
Keď je potrebná väčšina alebo kvalifikovaná väčšina, účastnícke krajiny majú nasledujúcu váhu hlasov:
  Váha
hlasov
všeobecne
Váha
hlasov
spotreba ropy
Váha
hlasov
kombinovane
Austrália
Rakúsko
Belgicko
Kanada
Česká republika
Dánsko
Fínsko
Francúzsko
Nemecko
Grécko
Maïarsko
Írsko
Taliansko
Japonsko
Kórea (republika)
Luxembursko
Holandsko
Nový Zéland
Portugalsko
Španielsko
Švédsko
Švajčiarsko
Turecko
Veľká Británia
Spojené štáty
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
4
1
1
1
6
8
0
1
0
5
14
1
0
1
0
0
2
2
1
1
5
43
4
4
4
7
4
4
4
9
11
3
4
3
8
17
4
3
4
3
3
5
5
4
4
8
46
SPOLU 75 100 175
3.
Väčšina si vyžaduje 60 percent všetkých odovzdaných kombinovaných váh hlasov a 50 percent odovzdaných všeobecných váh hlasov.
4.
Kvalifikovaná väčšina si vyžaduje:
a)
60 percent všetkých kombinovaných váh hlasov a 57 percent všeobecných váh hlasov pre:
– rozhodnutie podľa článku 2 ods. 2 vzťahujúce sa na zvýšenie povinnej núdzovej rezervy,
– rozhodnutia podľa článku 19 ods. 3 o nezavedení opatrení pre stav núdze uvedených v článkoch 13 a 14,
– rozhodnutia podľa článku 20 ods. 3 o opatreniach pre zvládnutie situácie,
– rozhodnutia podľa článku 23 ods. 3 o zachovaní opatrení pre stav núdze uvedených v článkoch 13 a 14,
– rozhodnutia podľa článku 24 o zrušení opatrení pre stav núdze uvedených v článkoch 13 a 14,
b)
66 všeobecnej váhy hlasov pre:
– rozhodnutia podľa článku 19 ods. 3 o nezavedení opatrení pre stav núdze uvedených v článku 17,
– rozhodnutia podľa článku 23 ods. 3 o zachovaní opatrení pre stav núdze uvedených v článku 17,
– rozhodnutia podľa článku 24 o zrušení opatrení pre stav núdze uvedených v článku 17.
5.
Riadiaca rada rozhodne na základe súhlasu väčšiny o potrebnom zvýšení, znížení a prerozdelení váhy hlasov uvedenej v odseku 2, ako aj o zmene požiadaviek na hlasovanie stanovených v odsekoch 3 a 4 v prípade, že
– niektorá krajina pristúpi k tejto dohode podľa článku 71 alebo
– niektorá krajina odstúpi od tejto dohody podľa článku 68 ods. 2 alebo článku 69 ods. 2.
6.
Riadiaca rada každoročne posúdi počet a rozdelenie váhy hlasov špecifikované v odseku 2 a na základe takého posúdenia rozhodne na základe súhlasu väčšiny, či by sa váha hlasov mala zvýšiť, znížiť alebo prerozdeliť, prípadne oboje v dôsledku zmeny podielu účastníckej krajiny na celkovej spotrebe ropy alebo z akéhokoľvek iného dôvodu.
7.
Akákoľvek zmena odseku 2, 3 alebo 4 bude vychádzať zo základnej koncepcie týchto odsekov a odseku 6.
Vzťahy s inými subjektmi
Článok 63
Na dosiahnutie cieľov tohto programu môže agentúra vytvoriť primerané vzťahy s neúčastníckymi krajinami, medzinárodnými organizáciami, vládnymi či nevládnymi, s inými subjektmi a osobami.
Finančné mechanizmy
Článok 64
1.
Náklady na Sekretariát a všetky ďalšie výdavky sa rozdelia medzi všetky účastnícke krajiny podľa sadzobníka príspevkov vypracovaného na základe princípov a pravidiel uvedených v prílohe k uzneseniu Rady OECD na stanovenie sadzobníka príspevkov členských krajín do rozpočtu organizácie z 10. decembra 1963. Po prvom roku uplatňovania tejto dohody Riadiaca rada preskúma tento sadzobník príspevkov a na základe súhlasu väčšiny rozhodne o primeraných zmenách podľa článku 73.
2.
Zvláštne výdavky vzniknuté v súvislosti s mimoriadnymi činnosťami realizovanými podľa článku 65 sa rozdelia medzi účastnícke krajiny zúčastňujúce sa na takýchto mimoriadnych činnostiach v takom pomere, na ktorom sa dohodnú na základe jednomyseľného súhlasu.
3.
Výkonný riaditeľ predloží Riadiacej rade v súlade s finančnými predpismi prijatými Riadiacou radou a najneskôr 1. októbra každý rok predbežný rozpočet vrátane mzdových požiadaviek. Riadiaca rada rozpočet schváli na základe súhlasu väčšiny.
4.
Riadiaca rada na základe súhlasu väčšiny prijme všetky ostatné potrebné rozhodnutia týkajúce sa finančného riadenia agentúry.
5.
Finančný rok sa začína 1. januára a končí sa 31. decembra každoročne. Na konci každého finančného roka budú príjmy a výdavky predložené na audit.
Mimoriadne činnosti
Článok 65
1.
Ktorékoľvek dve alebo viaceré účastnícke krajiny sa môžu rozhodnúť realizovať v rámci tejto dohody mimoriadne činnosti okrem činností, ktoré majú vykonať všetky účastnícke krajiny podľa kapitoly I až IV. Účastnícke krajiny, ktoré si neželajú zúčastniť sa na takýchto mimoriadnych činnostiach, sa môžu zdržať hlasovania o takýchto rozhodnutiach a nebudú nimi viazané. Účastnícke krajiny realizujúce takéto činnosti budú o nich Riadiacu radu informovať.
2.
Pre realizáciu takýchto mimoriadnych činností sa môžu zúčastnené účastnícke krajiny dohodnúť na inom postupe hlasovania, ako je postup uvedený v článku 61 a 62.
Implementácia dohody
Článok 66
Každá zúčastnená krajina prijme nevyhnutné opatrenia vrátane nevyhnutných legislatívnych opatrení na implementáciu tejto dohody a rozhodnutí prijatých Riadiacou radou.
X. Záverečné ustanovenia
Článok 67
1.
Každý signatársky štát po splnení svojich ústavných podmienok oznámi najneskôr do 1. mája 1975 belgickej vláde svoj súhlas s tým, že bude viazaný touto dohodou.
2.
Desiaty deň nasledujúci po dni, keď minimálne šesť štátov vlastniacich minimálne 60 percent kombinovanej váhy hlasov uvedenej v článku 62 uložilo oznámenie o svojom súhlase s tým, že budú viazané touto dohodou, alebo listinu o pristúpení k dohode, táto dohoda nadobudne pre tieto štáty platnosť.
3.
Pre každý signatársky štát, ktorý uloží oznámenie o svojom súhlase po tomto dátume, nadobudne táto dohoda platnosť desiaty deň po jeho uložení.
4.
Riadiaca rada môže na žiadosť ktoréhokoľvek signatárskeho štátu väčšinou hlasov rozhodnúť o predĺžení lehoty na predloženie oznámenia o súhlase po 1. máji 1975 pre tento signatársky štát.
Článok 68
1.
Bez ohľadu na ustanovenia článku 67 budú všetky signatárske štáty túto dohodu predbežne vykonávať v rozsahu, ktorý im umožňujú ich vnútroštátne právne predpisy, od 18. novembra 1974 po prvej schôdzi Riadiacej rady.
2.
Predbežné vykonávanie tejto dohody bude trvať dovtedy, kým
– dohoda nenadobudne platnosť podľa článku 67 pre príslušný štát,
– 60 dní po doručení oznámenia belgickej vláde, že príslušný štát nebude súhlasiť s tým, aby bol viazaný touto dohodou,
– neuplynie lehota na uloženie súhlasu príslušného štátu podľa článku 67.
Článok 69
1.
Táto dohoda bude mať platnosť desať rokov od dátumu jej nadobudnutia platnosti a jej platnosť bude trvať aj naďalej, pokiaľ Riadiaca rada na základe schválenia väčšiny nerozhodne o jej ukončení.
2.
Ktorákoľvek účastnícka krajina môže vo vzťahu k sebe ukončiť uplatňovanie tejto dohody najskôr po uplynutí najmenej troch rokov od prvého dňa jej predbežného vykonávania, a to písomným oznámením vláde Belgického kráľovstva s následnou dvanásťmesačnou výpovednou lehotou.
Článok 70
1.
Každý štát môže pri podpise, pri uložení oznámenia o súhlase s tým, že bude viazaný touto dohodou podľa článku 67, pri prístupe alebo kedykoľvek neskôr vyhlásiť oznámením adresovaným belgickej vláde, že túto dohodu bude uplatňovať na všetky územia alebo na niektoré z nich, za ktoré má zodpovednosť v oblasti medzinárodných vzťahov, alebo na niektoré územia v rámci jeho hraníc, za ktoré má právnu zodpovednosť v oblasti zásobovania ropou.
2.
Každé vyhlásenie vykonané podľa odseku 1 môže byť vo vzťahu ku ktorémukoľvek územiu v ňom uvedenému odvolané podľa ustanovenia článku 69 ods. 2.
Článok 71
1.
Táto dohoda bude otvorená na prístup pre ktoréhokoľvek člena Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD), ktorý je schopný a ochotný splniť požiadavky programu. O každej žiadosti o prístup rozhoduje Riadiaca rada väčšinou hlasov.
2.
Táto dohoda nadobudne platnosť pre každý štát, ktorého žiadosť o prístup bola schválená, desiaty deň po uložení listiny o prístupe u belgickej vlády alebo v deň nadobudnutia platnosti dohody podľa článku 67 ods. 2 podľa toho, ktorá z možností je neskoršia.
3.
Prístup môže byť za podmienok uvedených v článku 68 predbežný za predpokladu, že pristupujúci štát dodrží termíny na uloženie oznámenia o súhlase, že bude viazaný touto dohodou, stanovené Riadiacou radou väčšinou hlasov.
Článok 72
1.
Táto dohoda je otvorená na prístup pre Európske spoločenstvá.
2.
Táto dohoda nijakým spôsobom nebráni ďalšej realizácii zmlúv zakladajúcich Európske spoločenstvá.
Článok 73
Táto dohoda môže byť Riadiacou radou na základe jednomyseľného súhlasu kedykoľvek zmenená. Zmena nadobudne platnosť spôsobom ustanoveným jednomyseľne Riadiacou radou a Riadiaca rada prijme ustanovenie, aby účastnícke krajiny dodržali svoje príslušné ústavné postupy.
Článok 74
Táto dohoda po 1. máji 1980 podlieha celkovej revízii.
Článok 75
Belgická vláda upovedomí všetky účastnícke krajiny o uložení každého oznámenia o súhlase byť viazaný touto dohodou podľa článku 67 a každej listiny o prístupe, o nadobudnutí platnosti tejto dohody alebo o akejkoľvek jej zmene, o každej výpovedi a o akomkoľvek inom doručenom vyhlásení alebo oznámení.
Článok 76
Originál tejto dohody, ktorého anglické, francúzske a nemecké znenie je rovnako autentické, bude uložený u belgickej vlády, ktorá zašle jeho overenú kópiu každej účastníckej krajine.
Príloha (K Medzinárodnému energetickému programu)
Zásoby pre stav núdze
Článok 1
1.
Celkové zásoby ropy sa merajú podľa definícií OECD a EEC upravených takto:
A.
Zahrnuté zásoby:
ropa, hlavné výrobky a polotovary skladované
– v zásobníkoch rafinérií,
– v zberných termináloch,
– v skladovacích nádržiach ropovodov,
– v nákladných člnoch,
– v pobrežných tankeroch,
– v ropných tankeroch v prístave,
– v palivových nádržiach vnútrozemských lodí,
– v dnách zásobníkov,
– v skladoch na spracovanie,
– veľkými spotrebiteľmi podľa požiadaviek zákona alebo iným spôsobom kontrolovaným vládami;
B.
Nezahrnuté zásoby:
a)
dosiaľ nevyťažená ropa,
b)
ropa, hlavné výrobky a ropné polotovary skladované
– v potrubiach,
– v železničných cisternách,
– v automobilových cisternách,
– v palivových nádržiach námorných lodí,
– na čerpacích staniciach a v maloobchodoch,
– u ostatných spotrebiteľov,
– v tankeroch na mori,
– ako vojenské zásoby.
2.
Tá časť zásob ropy, ktorá sa môže započítať do povinných núdzových zásob každej účastníckej krajiny, sú jej celkové zásoby ropy podľa skôr uvedenej definície okrem tých zásob, ktoré môžu byť technicky stanovené ako absolútne nedostupné aj v prípade najvyššieho stavu núdze. Stála skupina pre otázky núdzového stavu preskúma tento pojem a podá správu o kritériách na meranie absolútne nedostupných zásob.
3.
Kým nebude prijaté rozhodnutie v tejto veci, každá účastnícka krajina odpočíta 10 percent svojich celkových zásob ropy pri meraní svojich núdzových zásob.
4.
Stála skupina pre otázky núdzového stavu preskúma a podá Riadiacemu výboru správu o
a)
spôsobe započítania primárneho benzínu na iné použitie, ako má motorový a letecký benzín, do spotreby, v porovnaní s ktorou sú zásoby merané,
b)
možnosti vypracovania spoločných pravidiel na použitie paliva v palivových nádržiach námorných lodí v čase núdze a na zahrnutie paliva v palivových nádržiach do spotreby, v porovnaní s ktorou sú zásoby merané,
c)
možnosti vypracovania spoločných pravidiel na obmedzenie dopytu v súvislosti s leteckými palivovými nádržami,
d)
možnosti započítania do povinných núdzových zásob určitej časti ropy nachádzajúcej sa v čase zavádzania opatrení pre stav núdze na mori,
e)
možnosti zvýšenia dodávok dostupných v čase núdze formou úspor v distribučnom systéme.
Článok 2
1.
Schopnosť prechodu na iné palivo sa definuje ako bežná spotreba ropy, ktorá môže byť nahradená v čase núdze inými palivami za predpokladu, že tento prechod na iné palivo bude v čase núdze podliehať vládnej kontrole, že môže byť spustený v priebehu jedného mesiaca a že budú k dispozícii bezpečné zásoby alternatívneho paliva na použitie.
2.
Dodávky alternatívneho paliva budú vyjadrené v zmysle ekvivalentu ropy.
3.
Zásoby alternatívneho paliva rezervované na účely prechodu na iné palivo môžu byť započítané do povinných núdzových zásob, ak môžu byť využívané počas obdobia sebestačnosti.
4.
Pohotovostná produkcia alternatívneho paliva rezervovaná na účely prechodu na iné palivo bude započítaná do povinnej núdzovej zásoby na tom istom základe ako pohotovostná ťažba ropy podľa ustanovení článku 4 tejto prílohy.
5.
Stála skupina pre otázky núdzového stavu preskúma a podá Riadiacemu výboru správu o
a)
vhodnosti lehoty jedného mesiaca uvedeného v odseku 1,
b)
základe na výpočet schopnosti prechodu na iné palivo podľa zásob alternatívneho paliva podľa ustanovenia odseku 3.
Článok 3
Účastnícka krajina môže započítať do svojich povinných núdzových zásob aj zásoby ropy v inej krajine za predpokladu, že vláda tej druhej krajiny uzatvorila s vládou účastníckej krajiny dohodu, podľa ktorej nebude klásť nijaké prekážky preprave týchto zásob do účastníckej krajiny v čase núdze.
Článok 4
1.
Pohotovostná ťažba ropy je definovaná ako potenciálna ťažba ropy účastníckej krajiny nad rámec jej bežnej ťažby ropy v rámci jej jurisdikcie, ktorá
– podlieha kontrole vlády a
– môže byť využívaná počas obdobia sebestačnosti v stave núdze.
2.
Stála skupina pre otázky núdzového stavu preskúma a podá Riadiacemu výboru správu o
a)
koncepcii a metódach merania pohotovostnej ťažby ropy, ako sa uvádza v odseku 1,
b)
vhodnosti „obdobia sebestačnosti“ ako časového limitu,
c)
otázke, či dané množstvo pohotovostnej ťažby ropy má väčšiu hodnotu na účely sebestačnosti v stave núdze ako ten istý objem zásob ropy, o množstve prípadného započítania pohotovostnej ťažby a metóde jeho výpočtu.
Článok 5
Pohotovostná ťažba ropy dostupná účastníckej krajine v rámci jurisdikcie inej krajiny môže byť započítaná do jej povinných núdzových zásob na tom istom základe ako pohotovostná ťažba ropy v rámci jej vlastnej jurisdikcie podľa ustanovení článku 4 tejto prílohy, a to za predpokladu, že vláda druhej krajiny uzatvorila s vládou účastníckej krajiny dohodu, podľa ktorej nebude klásť nijaké prekážky dodávkam ropy z tejto pohotovostnej kapacity do účastníckej krajiny v čase núdze.
Článok 6
Stála skupina pre otázky núdzového stavu preskúma a podá Riadiacemu výboru správu o možnosti započítania do povinnej núdzovej zásoby účastníckej krajiny uvedenej v článku 2 ods. 2 dohody dlhodobé investície, ktoré majú vplyv na zníženie závislosti účastníckej krajiny od dovozu ropy.
Článok 7
1.
Stála skupina pre otázky núdzového stavu preskúma a podá Riadiacemu výboru správu týkajúcu sa referenčného obdobia uvedeného v článku 2 ods. 2 dohody, berúc do úvahy najmä také faktory, ako je rast, sezónne výkyvy v spotrebe a cyklické zmeny.
2.
Rozhodnutie Riadiacej rady zmeniť definíciu daného obdobia uvedenú v odseku 1 bude prijaté jednomyseľne.
Článok 8
Stála skupina pre otázky núdzového stavu preverí všetky zložky kapitoly I až IV dohody a podá Riadiacemu výboru správu, aby sa predišlo prípadným matematickým a štatistickým nepresnostiam.
Článok 9
Správy stálej skupiny pre otázky núdzového stavu o záležitostiach uvedených v tejto prílohe budú predložené Riadiacemu výboru do 1. apríla 1975. Riadiaci výbor predloží prípadné návrhy Riadiacej rade, ktorá na základe súhlasu väčšiny rozhodne o týchto návrhoch najneskôr do 1. júla 1975 okrem ustanovenia článku 7 ods. 2 tejto prílohy.