134/2008 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

134
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
zo 16. apríla 2008,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 23/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 15 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 23/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa za písmenom a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
obsah a rozsah prípravy a skúšky na získanie odbornej spôsobilosti na úseku riadenia, rozhodovania, kontroly, odbornej prípravy rozhodnutí, odbornej prípravy návrhov zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, odbornej prípravy podkladov na vykonávanie štátnych záležitostí a uplatňovania právnych vzťahov v osobnom úrade (ďalej len „odborná činnosť“), ako aj školenia a preskúšania,“.
Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).
2.
V § 3 ods. 3 sa slová „50 %“ nahrádzajú slovami „70 %“.
3.
V § 3 ods. 4 sa slová „70 %“ nahrádzajú slovami „50 %“.
4.
V § 3 ods. 5 sa slová „20 %“ nahrádzajú slovami „50 %“.
5.
V § 3 ods. 8 sa slová „60 %“ nahrádzajú slovami „70 %“.
6.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Obsah a rozsah prípravy a skúšky na odbornú činnosť sú uvedené v prílohe č. 7a. Na účel školenia a preskúšania sa celkový rozsah prípravy podľa prílohy č. 7a skracuje o 50 %.“.
7.
Prílohy č. 1 až 7 vrátane nadpisov znejú:
Príloha č. 1 k vyhláške č. 23/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. 134/2008 Z. z.
Obsah a rozsah prípravy, skúšky a preskúšania na základnú záchrannú činnosť
Por.  
 číslo  
Téma Vyučovacie a výcvikové hodiny
letná časť zimná časť
teória prax skúška/
preskúšanie
teória prax skúška/
preskúšanie
1. Záchrana v horách na Slovensku – história a štatistika 1
2. Horské nešťastia, záchranár, právo a etika 1 1
3. Spolupráca záchranných zložiek integrovaného záchranného systému 1 áno
4. Základy pohybu v horskom teréne, horolezectvo 4 11 áno 2 11 áno
5. Sneh a lavíny, primárna záchrana 3 7 áno
6. Topografia a orientácia v teréne 4 2 áno
7. Rádiospojenie 2 1 áno
8. Meteorológia, búrky a ochrana pred bleskom 2
9. Zdravoveda, odporúčania Medzinárodnej komisie pre alpskú záchranu (ICAR), algoritmy 8 6 áno 8 4 áno
10. Lyžovanie – skialpinizmus 2 7 áno
11. História leteckej záchrany, zásady pohybu okolo vrtuľníka 1 1
12. Organizácia záchrannej akcie 2 áno 1 áno
13. Ochrana prírody 1
14. Materiál pre pohyb v horách, jeho kontrola a životnosť, ochrana a bezpečnosť pri práci 1 1
  Spolu 28 20   19 29  
  CELKOVE 96
Príloha č. 2 k vyhláške č. 23/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. 134/2008 Z. z.
Obsah a rozsah prípravy, skúšky a preskúšania na pozemnú záchrannú činnosť
 Por.  
 číslo    
Téma    Vyučovacie a výcvikové hodiny
letná časť zimná časť
teória prax skúška/
preskúšanie
teória prax skúška/
preskúšanie
1. Improvizácia pri záchrannej akcii 2 10 áno 2 10 áno
2. Technické a transportné prostriedky (oceľové lano, sane) 2 8 áno
3. Záchrana pomocou statického lana (lanovka, zariadenie určené na osobnú lanovú dopravu, ľadopád) 3 12 áno 3 8 áno
4. Lavíny 3 9 áno
5. Rádiospojenie áno 1 1 áno
6. Organizácia záchrannej akcie, algoritmy 1 áno 1 áno
7. Ochrana a bezpečnosť pri práci 1 1
8. Zdravoveda, odporúčania Medzinárodnej komisie pre alpskú záchranu (ICAR), algoritmy 5 4 áno 5 4 áno
  Spolu 14 34   16 32  
  CELKOVE 96
Príloha č. 3 k vyhláške č. 23/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. 134/2008 Z. z.
Obsah a rozsah prípravy, skúšky a preskúšania na záchrannú činnosť pomocou vrtuľníka lanovou technikou
Por.  
 číslo 
Téma  Vyučovacie a výcvikové hodiny  
teória prax skúška/
preskúšanie
1. Zásady leteckej záchrany v horskej oblasti 3 áno
2. Transportné prostriedky pod vrtuľník 1
3. Rádiospojenie a korešpondencia 1
4. Navádzanie vrtuľníka 1 1
5. Nastupovanie, vystupovanie, nakladanie a vykladanie postihnutej osoby pri zapnutom motore vrtuľníka v šikmom teréne 1 1
6. Nácvik činnosti na trenažéri 1 3 áno
7. Zlaňovanie z visu vrtuľníka 1
8. Práca s palubným žeriavom 1
9. Práca s vrtuľníkom v podvese 1
10. Nácvik záchrannej akcie v teréne 2
  Spolu 8 10  
  CELKOVE 18
Príloha č. 4 k vyhláške č. 23/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. 134/2008 Z. z.
Obsah a rozsah prípravy, skúšky a preskúšania na jaskynnú záchrannú činnosť
Por.  
 číslo   
Téma    Vyučovacie a výcvikové hodiny  
teória prax skúška/
preskúšanie
1. Bezpečnostné zásady pri činnosti v jaskyni 2 áno
2. Osobný výstroj a osobná výzbroj 1 2 áno
3. Záchranný materiál 1 1 áno
4. Jednolanová technika, práca na lane 2 11 áno
5. Vystrojovanie priepasti 2 5 áno
6. Technika individuálnej záchrannej činnosti 2 5 áno
7. Technika kolektívnej záchrannej činnosti 2 5 áno
8. Taktika záchrannej akcie 2 áno
9. Zásady poskytovania prvej pomoci v jaskyni 2 2 áno
10. Prežitie v podzemí 2 4 áno
11. Krasológia 2 2 áno
  Spolu 20 37  
  CELKOVE 57
Príloha č. 5 k vyhláške č. 23/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. 134/2008 Z. z.
Obsah a rozsah prípravy, skúšky a preskúšania na záchrannú činnosť v lavíne
Por. 
 číslo 
Téma  Vyučovacie a výcvikové hodiny  
zimná časť
teória prax skúška/
preskúšanie
1. Meteorologické podmienky na vznik lavíny 2 1 áno
2. Topografické podmienky na vznik lavíny 2 1 áno
3. Snehová pokrývka – štruktúra 2 7 áno
4. Stratégia rozhodovania pri riziku lavíny 2 2 áno
5. Lavínová prevencia Horskej záchrannej služby 2 7 áno
6. Kataster lavínových dráh, evidencia a popisy lavín 1 1 áno
7. Organizácia záchrany z lavíny 2 7 áno
8. Prevencia, ochrana a bezpečnosť pri práci v lavínovom teréne 2 7 áno
9. Spolu 15 33  
  CELKOVE 48
Príloha č. 6 k vyhláške č. 23/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. 134/2008 Z. z.
Obsah a rozsah prípravy, skúšky, školenia a preskúšania na záchrannú činnosť pomocou lavínového a pátracieho psa
Por.  
 číslo  
Téma  Vyučovacie a výcvikové hodiny  
teória prax skúška/
preskúšanie
1. Špeciálny výcvik na lavíne a v horskom teréne 6 49 áno
2. Výcvik poslušnosti a ovládateľnosti psa 4 14 áno
3. Problematika lavín 2 1
4. Veterinárna prednáška 2 1
5. Zdravotná príprava 2 1
6. Rádiospojenie 1 1 áno
7. Nasadenie psa pomocou vrtuľníka 2 7
8. Organizácia záchrannej akcie 1 1
9. Ochrana a bezpečnosť pri práci 1
  Spolu 21 75  
  CELKOVE 96
Príloha č. 7 k vyhláške č. 23/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. 134/2008 Z. z.
Obsah a rozsah prípravy, skúšky a preskúšania na odbornú činnosť
 Por. 
 číslo  
Téma  Vyučovacie a výcvikové hodiny  
zimná časť
teória prax skúška/
preskúšanie
1. Zdravotná príprava 8 6 áno
2. Technické transportné prostriedky 2 8 áno
3. Rádiospojenie 2 áno
4. Lavíny 1 1
5. Navádzanie vrtuľníka 1
6. Nácvik záchrannej akcie v teréne 6 áno
7. Organizácia záchrannej akcie 1 áno
  Spolu 15 21  
  CELKOVE 36".
8.
Za prílohu č. 7 sa vkladá príloha č. 7a, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 7a k vyhláške č. 23/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. 134/2008 Z. z.
Obsah a rozsah prípravy, skúšky a preskúšania na základnú záchrannú činnosť
Por.  
 číslo  
Téma  Vyučovacie a výcvikové hodiny  
teória prax skúška/
preskúšanie
1. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, postavenie, pôsobnosť a organizačná štruktúra
2


áno
2. Postavenie Horskej záchrannej služby, štatút a organizačný poriadok
2


áno
3. Všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce činnosť Horskej záchrannej služby 6 áno
4. Integrovaný záchranný systém 2 áno
5. Štátna služba a jej výkon v podmienkach Horskej záchrannej služby 2 áno
6. Sociálne zabezpečenie príslušníka Horskej záchrannej služby 2 áno
7. Etický kódex príslušníka Horskej záchrannej služby 2 áno
  Spolu 18  
  CELKOVE 18".“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2008.
Robert Kaliňák v. r.