136/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

136
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 18. apríla 2008,
ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2008
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 82 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení ustanovuje:
§ 1
Dôchodkové dávky v roku 2008 sa zvyšujú o 5,0 %.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2008.
Viera Tomanová v. r.