138/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.04.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

138
OZNÁMENIE
Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 67 ods. 1 a 2 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) vydal
opatrenie z 18. apríla 2008 č. O-17/2008, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prechodu z analógového spôsobu šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania na digitálny spôsob šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania (podmienky prechodu).
V tomto opatrení úrad ustanovil postupy úradu v prechodnom období do ukončenia analógového televízneho terestriálneho vysielania, harmonogram a podmienky spúšťania jednotlivých frekvenčných vyhradení na digitálne terestriálne televízne vysielanie a lehoty, podmienky a spôsob opúšťania analógového televízneho terestriálneho vysielania, a to tak, aby k opusteniu analógového televízneho terestriálneho vysielania došlo najneskôr do konca roku 2012.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2008.
Opatrenie bude uverejnené vo Vestníku Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 2/2008 a možno doň nazrieť na Telekomunikačnom úrade Slovenskej republiky.