143/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.04.2008

143
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 43 ods. 6 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie z 15. apríla 2008 č. 6/2008 o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ zaisťovňami a pobočkami zahraničných zaisťovní.
Opatrenie ustanovuje rozsah, spôsob a termíny predkladania výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ zaisťovňami a pobočkami zahraničných zaisťovní.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2008.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 14/2008 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.