158/2008 Z. z.

Vyhlásené znenie

158
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 ods. 1 a § 20 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
opatrenie z 23. apríla 2008 č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov.
Opatrením sa ustanovujú maximálne ceny za nájom bytu a podmienky na uplatnenie regulácie cien nájmu bytu. Súčasne sa opatrením zrušuje výnos Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 22. decembra 2003 č. V-1/2003 o regulácií cien nájmu bytov (oznámenie č. 4/2004 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2008.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 4/2008 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.