16/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.01.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

16
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov bola na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 31. decembra 2007 uložená táto kolektívna zmluva vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:
1.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2008 – 2010 z 3. decembra 2007 uzavretá medzi Slovenským odborovým zväzom energetikov
a
Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.
2.
Dodatok č. 1 z 28. septembra 2007 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2007 z 30. marca 2007 uzavretej medzi Asociáciou vodárenských spoločností
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.
3.
Dodatok č. 2 z 2. novembra 2007 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2007 z 30. marca 2007 uzavretej medzi Asociáciou vodárenských spoločností
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.
4.
Dodatok č. 1 z 11. októbra 2007 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2007 z 20. decembra 2006 pre odvetvie vodného hospodárstva uzavretej medzi Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.
5.
Dodatok č. 2 z 26. októbra 2007 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2007 z 20. decembra 2006 pre odvetvie vodného hospodárstva uzavretej medzi Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.
6.
Dodatok č. 3 z 20. decembra 2007 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2006 – 2008 zo 17. marca 2006 uzavretej medzi Slovenským odborovým zväzom sklárskeho priemyslu
a
Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky.