161/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2008 do 14.04.2012

161
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 21. apríla 2008,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 239/2006 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzoroch tlačív ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 177/2007 Z. z.
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 21 a § 20 ods. 4 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 239/2006 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzoroch tlačív ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie v znení vyhlášky č. 177/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
v čase, keď sa považoval za osobu podľa § 11 ods. 8 písm. a) až h), j), o) a p) zákona, sa súčasne považoval za zamestnanca alebo“.
2.
V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
v čase, keď sa považoval za osobu podľa § 11 ods. 8 písm. a) až m), o) až r) zákona a nepovažoval sa za zamestnanca, splnil podmienku uvedenú v § 11 ods. 10 zákona.“.
3.
V § 2 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
v čase, keď sa považoval za osobu podľa § 11 ods. 8 písm. a) až h), j), o) a p) zákona, sa súčasne považoval za samostatne zárobkovo činnú osobu alebo“.
4.
V § 2 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
v čase, keď sa považoval za osobu podľa § 11 ods. 8 písm. a) až m), o) až r) zákona a nepovažoval sa za samostatne zárobkovo činnú osobu, splnil podmienku uvedenú v § 11 ods. 10 zákona.“.
5.
V § 2 ods. 4 úvodná veta znie:
„Vzor tlačiva ročného zúčtovania poistného (typ C) podľa odseku 3 sa používa aj pre poistenca, ktorý sa v rozhodujúcom období považoval za osobu podľa § 11 ods. 8 písm. a) až m), o) až r) zákona a nesplnil podmienky uvedené v § 11 ods. 10 zákona a v rozhodujúcom období“.
6.
V § 2 ods. 4 písm. c) sa slová „podľa § 11 ods. 8 písm. a) až n), p), q) a s) zákona“ nahrádzajú slovami „podľa § 11 ods. 8 písm. a) až m), o) až r) zákona“.
7.
V § 2 ods. 5 písmená a) a b) znejú:
„a)
v roku 2007 sa nepovažoval za osobu podľa § 11 ods. 8 písm. a) až h), j), o) a p) zákona alebo sa považoval za takú osobu a nesplnil podmienky uvedené v § 11 ods. 9 zákona,
b)
v rozhodujúcom období úhrn jeho vymeriavacích základov podľa § 13 ods. 1 až 6 zákona bol najmenej úhrn jeho minimálnych základov podľa § 13 ods. 15 až 18 zákona,“.
8.
V § 2 ods. 5 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
v rozhodujúcom období úhrn jeho vymeriavacích základov podľa § 13 ods. 7 zákona bol najmenej úhrn jeho minimálnych základov podľa § 13 ods. 9 písm. b) zákona a“.
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).
9.
V § 2 ods. 8 písmeno b) znie:
„b)
v roku 2007 sa považoval za osobu podľa § 11 ods. 8 písm. a) až h), j), o) a p) zákona a splnil podmienky uvedené v § 11 ods. 9 zákona.“.
10.
V § 2 ods. 9 písmeno b) znie:
„b)
v rozhodujúcom období úhrn jeho vymeriavacích základov podľa § 13 ods. 1 až 6 zákona bol nižší ako úhrn jeho minimálnych základov podľa § 13 ods. 15 až 18 zákona alebo“.
11.
V § 2 sa odsek 9 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
v rozhodujúcom období úhrn jeho vymeriavacích základov podľa § 13 ods. 7 zákona bol nižší ako úhrn jeho minimálnych základov podľa § 13 ods. 9 písm. b) zákona.“.
12.
Za § 13a sa vkladá § 13b, ktorý znie:
㤠13b
Do vymeriavacieho základu platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona sa na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2007 zahŕňa
a)
príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu 5) vyplatený a zúčtovaný platiteľom príjmu za kalendárne mesiace roku 2007, v ktorých ani jeden deň nebol zamestnancom, samostatne zárobkovo činnou osobou a ani osobou podľa § 11 ods. 8 písm. n) zákona,
b)
príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý podlieha dani z príjmov podľa osobitného predpisu,3) okrem vyňatých príjmov podľa § 13 ods. 20 zákona dosiahnutých v roku 2007.“.
13.
Prílohy č. 1 až 19 znejú:
Príloha č. 1 k vyhláške č. 161/2008 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 161/2008 Z. z.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 161/2008 Z. z.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 161/2008 Z. z.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 161/2008 Z. z.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 161/2008 Z. z.
Príloha č. 7 k vyhláške č. 161/2008 Z. z.
Príloha č. 8 k vyhláške č. 161/2008 Z. z.
Príloha č. 9 k vyhláške č. 161/2008 Z. z.
Príloha č. 10 k vyhláške č. 161/2008 Z. z.
Príloha č. 11 k vyhláške č. 161/2008 Z. z.
Príloha č. 12 k vyhláške č. 161/2008 Z. z.
Príloha č. 13 k vyhláške č. 161/2008 Z. z.
Príloha č. 14 k vyhláške č. 161/2008 Z. z.
Príloha č. 15 k vyhláške č. 161/2008 Z. z.
Príloha č. 16 k vyhláške č. 161/2008 Z. z.
Príloha č. 17 k vyhláške č. 161/2008 Z. z.
Príloha č. 18 k vyhláške č. 161/2008 Z. z.
Príloha č. 19 k vyhláške č. 161/2008 Z. z.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2008.
Ivan Valentovič v. r.