170/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.05.2008

170
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 32 ods. 2 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie z 29. apríla 2008 č. 7/2008, ktorým sa ustanovujú limity umiestnenia prostriedkov technických rezerv v poisťovníctve.
Opatrenie ustanovuje limity jednotlivých spôsobov umiestnenia prostriedkov technických rezerv poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2008.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 15/2008 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.