173/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2008 do 30.06.2013

173
ZÁKON
z 11. apríla 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 413/2000 Z. z. a zákona č. 134/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 písm. a) sa slová „výrobok určený na trvalé a pevné zabudovanie do stavby1) (ďalej len „stavebný výrobok“)“ nahrádzajú slovami „stavebný výrobok“.
2.
V § 1 ods. 1 písm. d) sa slová „orgánom Európskych spoločenstiev a orgánom členských štátov Európskej únie a Európskeho združenia voľného obchodu“ nahrádzajú slovami „Európskej komisii“.
3.
§ 2 vrátane nadpisu znie:
㤠2
Stavebný výrobok
(1)
Stavebným výrobkom je každý výrobok vyrobený na účel trvalého a pevného zabudovania do stavby vrátane
a)
stavebných látok, dielcov a zariadení,
b)
stavebných montovaných celkov zhotovených výrobcom zo stavebných látok, dielcov a zariadení, ktoré sa uvádzajú na trh a zabudovávajú do stavby ako ucelené časti stavieb,
c)
súborov stavebných látok a dielcov uvádzaných na trh ako ucelené systémy, z ktorých sa zhotovuje stavba alebo jej časť.
(2)
Trvalým a pevným zabudovaním do stavby sa rozumie použitie, vstavanie, vmontovanie alebo inštalovanie stavebného výrobku do konštrukcie stavby, ak
a)
jeho prípadné vyňatie zo stavby je nemožné alebo je možné iba so znížením úžitkových vlastností stavby, alebo
b)
činnosti, ktorými sa do stavby stavebný výrobok zabuduje alebo zo stavby vyberie, sú stavebnými prácami.“.
4.
Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠2a
Uvádzanie na trh
(1)
Na trh možno uvádzať len stavebný výrobok, ktorý je vhodný na použitie v stavbe1) na deklarovaný účel (ďalej len „vhodný na použitie v stavbe“).
(2)
Stavebný výrobok je vhodný na použitie v stavbe, ak svojimi vlastnosťami umožní, že stavba, v ktorej má byť použitý, bude po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným požiadavkám na stavby.1a)
(3)
Stavebný výrobok, ktorý svojimi vlastnosťami môže ovplyvniť aspoň jednu základnú požiadavku na stavby, a ak jeho účel, rozsah alebo spôsob obvyklého používania v stavbe je významným rizikom vo vzťahu k základným požiadavkám na stavby, možno uvádzať na trh len so značkou zhody podľa § 8 alebo na základe vydaného predbežného technického osvedčenia podľa § 26a ods. 1 písm. a); zoznam takýchto stavebných výrobkov ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis vydaný podľa § 17 ods. 4 (ďalej len „vykonávací predpis“).“.
5.
V § 3 ods. 1 písm. a) sa slová „v členských štátoch“ nahrádzajú slovami „v štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“),“.
6.
V § 3 odsek 2 znie:
„(2)
Ak existujú technické špecifikácie podľa odseku 1 písm. a), nemožno na preukazovanie zhody použiť národné technické špecifikácie podľa odseku 1 písm. b) alebo d) po dátume ukončenia ich súbežného uplatňovania s národnými technickými špecifikáciami oznámenom Európskou komisiou v Úradnom vestníku Európskej únie. Technické osvedčenie podľa odseku 1 písm. d) nemožno použiť ani vtedy, ak existuje slovenská technická norma podľa odseku 1 písm. b).“.
7.
V § 4 ods. 3 sa vypúšťajú slová „na zamýšľané použitie v stavbe“ a slová „vzťahujúcich sa“.
8.
V § 4 ods. 5 písm. c) sa slová „preukazovania zhody“ nahrádzajú slovami „technického osvedčovania“.
9.
V § 5 ods. 1 sa pred slovo „výroby“ vkladá slovo „posúdenie“.
10.
V § 5 sa vypúšťajú odseky 2 a 3.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 4.
11.
V § 5 odsek 2 znie:
„(2)
Ak stavebný výrobok musí spĺňať aj technické požiadavky podľa osobitného predpisu,3a) výrobca zabezpečí posúdenie zhody podľa osobitného predpisu3a) a preukázanie zhody podľa tohto zákona.“.
12.
V § 6 ods. 2 sa slová „a vo všeobecne záväznom právnom predpise (§ 17 ods. 4)“ nahrádzajú slovami „alebo vo vykonávacom predpise“.
13.
V § 7 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
certifikáciou zhody (systémy 1+ a 1),“.
14.
V § 7 ods. 2 úvodná veta znie:
„Ak má výrobca zavedený systém vnútropodnikovej kontroly a vykonáva plánované skúšky, autorizovaná osoba vydá certifikát zhody podľa odseku 1 písm. a)“.
15.
V § 7 ods. 6 sa slová „všeobecne záväzný právny predpis (§ 17 ods. 4)“ nahrádzajú slovami „vykonávací predpis“.
16.
V § 7a ods. 2 písm. c) sa slovo „údaj“ nahrádza slovom „údaje“.
17.
V § 7a sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
údaje o splnomocnenom zástupcovi (§ 29 ods. 2) zahraničného výrobcu, ak je ustanovený, a meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby zástupcu.“.
18.
V § 7a ods. 3 sa slová „certifikát zhody alebo certifikát vnútropodnikovej kontroly, ktoré boli základom vyhlásenia zhody,“ nahrádzajú slovami „certifikát vnútropodnikovej kontroly“.
19.
V § 7a ods. 4 sa slová „značkou zhody“ nahrádzajú slovom „označením“.
20.
V § 8 ods. 3 sa slová „všeobecne záväzného právneho predpisu (§ 17 ods. 4)“ nahrádzajú slovami „vykonávacieho predpisu“.
21.
V § 8 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Označením stavebného výrobku podľa odseku 2 alebo 3 sa potvrdzuje aj zhoda posúdená podľa osobitného predpisu.3a) Stavebný výrobok označený podľa tohto zákona sa už neoznačuje podľa osobitného predpisu.3a)“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
22.
V § 8 ods. 6 sa slová „značkou zhody“ nahrádzajú slovom „označením“.
23.
V § 8a ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „ako aj vykonávanie plánovaných skúšok v priebehu výroby stavebného výrobku [§ 6 ods. 2 písm. b)].“.
24.
V § 8a ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).
25.
§ 9 vrátane nadpisu znie:
㤠9
Skúšky
(1)
Účelom počiatočných skúšok je zistiť hodnoty a triedy vlastností typu stavebného výrobku. Ak výsledky počiatočných skúšok platia aj na varianty skúšaného typu stavebného výrobku, samostatné počiatočné skúšky variantov stavebného výrobku nie sú potrebné.
(2)
Počiatočné skúšky sa vykonávajú v rozsahu a skúšobnými postupmi a úkonmi (ďalej len „skúšobný postup“) podľa technických špecifikácií, najmä skúškou vykonanou na vzorke stavebného výrobku, výpočtom, uznaním údajov zistených predchádzajúcimi počiatočnými skúškami, zatriedením stavebného výrobku do triedy bez ďalšieho skúšania a uznaním konvenčných hodnôt alebo uznaním údajov zistených osvedčovacími skúškami na základe dohody medzi autorizovanou osobou a osvedčovacím miestom.
(3)
Počiatočné skúšky je potrebné v nevyhnutnom rozsahu opakovať, ak vo výrobe stavebného výrobku nastala zmena, ktorá môže ovplyvniť vlastnosti stavebného výrobku.
(4)
Účelom plánovaných skúšok je v rozsahu určenom technickými špecifikáciami porovnávať hodnoty alebo triedy vlastností vyrobeného stavebného výrobku s hodnotami alebo triedami zistenými počiatočnými skúškami stavebného výrobku. Plánované skúšky vykonáva alebo obstaráva výrobca v rozsahu a v počte podľa plánu skúšok. Počet odoberaných vzoriek stavebného výrobku a počet vykonaných skúšok nesmie byť nižší, než určujú technické špecifikácie.
(5)
Účelom kontrolných skúšok je v rozsahu určenom technickými špecifikáciami porovnávať hodnoty alebo triedy vlastností vyrobeného stavebného výrobku s hodnotami alebo triedami zistenými počiatočnými skúškami stavebného výrobku. Kontrolné skúšky vykonáva autorizovaná osoba na vzorke stavebného výrobku odobratej vo výrobe, na trhu alebo na stavenisku.
(6)
Ak technická špecifikácia neurčuje rozsah počiatočných skúšok, plánovaných skúšok alebo kontrolných skúšok alebo neurčuje skúšobné postupy potrebné na ich vykonanie, určia ich spoločne autorizované osoby oprávnené na preukazovanie zhody rovnakej skupiny stavebných výrobkov.
(7)
Účelom osvedčovacích skúšok je určenými skúšobnými postupmi alebo výpočtami zistiť vlastnosti stavebného výrobku v konaní podľa § 26. Skúšobné postupy a výpočty vykonáva alebo obstaráva osvedčovacie miesto. Ak obstarávané skúšobné postupy alebo výpočty nevykonáva autorizovaná osoba, osvedčovacie miesto dohliada na vykonávanie skúšok alebo výpočtov.
(8)
Autorizované osoby vykonávajú skúšobné postupy a výpočty predovšetkým vlastnými zamestnancami a vlastnými technickými prostriedkami. Ak ide o veľkorozmerné vzorky stavebného výrobku, ktorého preprava do laboratória autorizovanej osoby je nehospodárna, autorizovaná osoba môže vykonať skúšky alebo ich časť u výrobcu s použitím jeho skúšobného zariadenia, ak použité skúšobné zariadenie spĺňa požiadavky podľa určeného skúšobného postupu.“.
26.
Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9a
Skúšobný protokol
(1)
O každej skúške sa vyhotovuje skúšobný protokol. Skúšobný protokol musí obsahovať najmenej tieto údaje:
a)
identifikačné údaje o výrobcovi a o mieste výroby,
b)
údaje o stavebnom výrobku, ktorého vzorka sa skúšala,
c)
údaje o spôsobe, mieste a čase odobratia vzorky stavebného výrobku a o osobe, ktorá vzorku stavebného výrobku odobrala,
d)
označenie skúšobného laboratória a údaje o osobách, ktoré skúšku vykonali,
e)
označenie skúšobného postupu a technickej špecifikácie, podľa ktorej sa skúška vykonala,
f)
dátum a označenie miesta vykonania skúšky,
g)
výsledky skúšky a ich analýzu, ak je potrebná,
h)
údaj o mieste a dátum doručenia protokolu žiadateľovi o vykonanie skúšky,
i)
registračné číslo autorizovanej osoby alebo notifikovanej osoby, ak vykonala skúšku,
j)
podpis vedúceho skúšobného laboratória.
(2)
Pri uznávaní údajov z predchádzajúcich počiatočných skúšok sa v skúšobnom protokole musia preukázať všetky údaje týkajúce sa identity skúšaných vzoriek stavebných výrobkov a použitých skúšobných postupov.“.
27.
V § 10 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Odobraté vzorky stavebného výrobku musia reprezentovať stavebný výrobok uvádzaný na trh a musia byť označené tak, aby nemohlo dôjsť k zámene s podobnými stavebnými výrobkami z rôznych miest výroby alebo od rôznych výrobcov. Označenie odobratej vzorky musí obsahovať najmenej obchodné meno výrobcu a označenie miesta výroby, dátum a čas odobratia vzorky. Ak je označenie odobratej vzorky zakódované, musia sa dať tieto údaje zistiť z protokolu o odobratí vzoriek.
(3)
Autorizovaná osoba odoberá vzorky stavebného výrobku určené na vykonanie počiatočných skúšok v rámci systémov preukazovania zhody 1+ a 1 a na vykonanie kontrolných skúšok. Výrobca odoberá vzorky stavebného výrobku určené na vykonávanie počiatočných skúšok v rámci ostatných systémov preukazovania zhody a na vykonávanie plánovaných skúšok.“.
28.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ak vzorky stavebného výrobku odoberá autorizovaná osoba, vyhotoví o odobratí vzoriek protokol, ktorý musí obsahovať najmenej tieto údaje:
a)
údaje o výrobcovi a mieste výroby,
b)
údaj o mieste odobratia vzoriek vo výrobe,
c)
údaj o množstve rovnakých stavebných výrobkov v sklade alebo vo výrobnej dávke, z ktorej sa odobrali vzorky, ak je to potrebné na vykonanie skúšky,
d)
údaj o počte odobratých vzoriek,
e)
identifikáciu stavebného výrobku podľa technickej špecifikácie,
f)
označenie stavebného výrobku výrobcom,
g)
označenie vzoriek autorizovanou osobou,
h)
označenie vlastností stavebného výrobku, ktoré majú byť predmetom skúšky,
i)
dátum odobratia vzoriek,
j)
meno a priezvisko zamestnanca autorizovanej osoby a jeho vlastnoručný podpis a meno a priezvisko zamestnanca výrobcu prítomného pri odoberaní vzorky a jeho vlastnoručný podpis,
k)
registračné číslo autorizovanej osoby alebo notifikovanej osoby.“.
29.
V § 11 ods. 1 sa slovo „vytvorená“ nahrádza slovami „zavedená a uplatňovaná“ a slová „a či sú vytvorené“ sa nahrádzajú slovom „vytvárajúca“.
30.
V § 11 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
31.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Po dohode s osvedčovacím miestom autorizovaná osoba môže uznať prehliadku výrobných prevádzok a posúdenie účinnosti systému vnútropodnikovej kontroly, ktoré vykonalo osvedčovacie miesto podľa § 26 ods. 5 a 6, ako počiatočnú inšpekciu.“.
32.
V § 15 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Autorizovaná osoba môže v rozsahu svojej autorizácie poveriť inú osobu, aby v jej mene vykonala niektoré úkony pri preukazovaní zhody. V protokole, v písomnej správe a v certifikáte sa uvedie, ktorý úkon vykonala poverená osoba.“.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 9.
33.
§ 15 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Autorizovaná osoba, ktorá je notifikovaná [§ 17 ods. 1 písm. i)], má okrem práv a povinností podľa tohto paragrafu právo vydávať v rozsahu svojej notifikácie dokumenty umožňujúce výrobcovi označovať stavebný výrobok značkou zhody podľa § 8 ods. 2.“.
34.
V § 16 ods. 1 písm. a) sa slová „povinnosť zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom práce“ nahrádzajú slovami „schopnosť zabezpečiť vykonanie úkonov poverenou osobou tak, akoby ich vykonali samy“.
35.
V § 16 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ich má zmluvne zabezpečené od inej osoby“.
36.
V § 16 ods. 1 písm. c) sa za slovo „meraní“ vkladajú slová „alebo výpočtov“.
37.
V § 16 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
obsah zmlúv a kontrolných mechanizmov vo vzťahu k deklarovaným zmluvným subdodávateľom.“.
38.
V § 17 ods. 1 písm. j) sa za štvrtý bod vkladá nový piaty bod, ktorý znie:
„5.
oznámenia o dátumoch období koexistencie technických špecifikácií podľa § 3 ods. 1 písm. a) s národnými technickými špecifikáciami,“.
Doterajší piaty bod sa označuje ako šiesty bod.
39.
V § 17 ods. 4 písm. a) sa slová „skupiny stavebných výrobkov“ nahrádzajú slovami „zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené podľa tohto zákona (§ 8 ods. 5),“.
40.
§ 17 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ministerstvo vydáva opatrenia, ktorými pre stavebné výrobky podľa jednotlivých technických špecifikácií stanovuje vlastnosti, ktorých parametre výrobca pri preukazovaní zhody musí deklarovať.“.
41.
V § 19 ods. 2 v úvodnej vete sa slová „výrobcovi alebo dovozcovi“ nahrádzajú slovami „výrobcovi, splnomocnenému zástupcovi (§ 29 ods. 2), dovozcovi alebo distribútorovi“.
42.
V § 19 ods. 2 písm. a) sa slová „(§ 2 ods. 1)“ nahrádzajú slovami „v súlade s vykonávacím predpisom alebo pre ktorý nie je vydané predbežné technické osvedčenie“.
43.
V § 22 odseky 1 až 3 znejú:
„(1)
Autorizovaná osoba začne konanie o zrušenie certifikátu, ak
a)
výrobca neodstránil v určenej lehote nezhodu stavebného výrobku alebo systému vnútropodnikovej kontroly s technickou špecifikáciou,
b)
stavebný výrobok podľa vykonaných kontrolných skúšok nie je v zhode s technickými špecifikáciami,
c)
systém vnútropodnikovej kontroly trvalo nezabezpečuje požadovanú úroveň kontroly výroby,
d)
skončila sa platnosť technickej špecifikácie, podľa ktorej bol vydaný certifikát,
e)
výrobca uskutočnil zmeny v technológii výroby alebo v použitých surovinách alebo polotovaroch, ktoré majú taký podstatný vplyv na vlastnosti stavebného výrobku, že je potrebné vydať nový certifikát,
f)
výroba stavebného výrobku bola prerušená na viac ako 12 mesiacov,
g)
výrobca je v likvidácii alebo bol na neho vyhlásený konkurz,
h)
výrobca neumožnil autorizovanej osobe vykonať priebežnú inšpekciu alebo kontrolné skúšky,
i)
výrobca požiadal o zrušenie certifikátu.
(2)
Konanie sa začína dňom doručenia upovedomenia o jeho začatí výrobcovi.
(3)
Ak sa v konaní preukáže niektorý z dôvodov podľa odseku 1, autorizovaná osoba zruší certifikát.“.
44.
V § 26 ods. 2 písm. g) prvom bode sa slová „ak taký predpis bol vydaný,“ nahrádzajú slovami „ak výrobca vydanie európskeho technického osvedčenia požaduje,“.
45.
V § 26 ods. 6 sa vypúšťajú slová „Ak existuje predpis podľa odseku 2 písm. g) prvého bodu, osvedčovacie miesto postupuje podľa odseku 7.“.
46.
V § 26 ods. 10 písm. g) sa za slovo „osvedčenie“ vkladajú slová „a jej podpis“.
47.
V § 26 ods. 11 sa na konci pripájajú tieto vety: „V konaní o predĺženie platnosti technického osvedčenia sa postupuje podľa predchádzajúcich odsekov. Osvedčovacie miesto nepredĺži platnosť technického osvedčenia, ak pre výrobok existuje
a)
technická špecifikácia podľa § 3 ods. 1 písm. a), ktorá je po období koexistencie s národnými technickými špecifikáciami,
b)
technická špecifikácia podľa § 3 ods. 1 písm. b).“.
48.
§ 26a vrátane nadpisu znie:
㤠26a
Predbežné technické osvedčenie
(1)
Osvedčovacie miesto môže v konaní podľa § 26 vydať predbežné technické osvedčenie, ak ide o
a)
stavebný výrobok uvedený v zozname stavebných výrobkov podľa vykonávacieho predpisu, ktorého vhodnosť na použitie v stavbe možno overiť len jeho použitím v stavbe, a ak tým nebudú významne ohrozené základné požiadavky na stavby,1a)
b)
nový stavebný výrobok, ktorého použitie v stavbe významne ovplyvňuje aspoň jednu základnú požiadavku na stavby.
(2)
Predbežné technické osvedčenie stavebného výrobku podľa odseku 1 písm. a) nahrádza preukázanie zhody a značku zhody na uvedenie stavebného výrobku na trh pre konkrétne stavby na území Slovenskej republiky, ktoré sú v ňom uvedené. Osvedčovacie miesto obmedzí platnosť predbežného technického osvedčenia takéhoto stavebného výrobku na čas nevyhnutný na overenie vhodnosti stavebného výrobku na použitie v stavbe, najviac však na dva roky, bez možnosti jej predĺženia.
(3)
Predbežné technické osvedčenie stavebného výrobku podľa odseku 1 písm. b) nie je podmienkou jeho uvedenia na trh. Osvedčovacie miesto obmedzí platnosť predbežného technického osvedčenia takéhoto stavebného výrobku na určitý čas, najviac na dva roky, bez možnosti jej predĺženia.
(4)
Ak platnosť predbežného technického osvedčenia nezanikla uplynutím času platnosti ani zrušením osvedčovacím miestom pred skončením konania podľa § 26, platnosť predbežného osvedčenia zaniká vydaním technického osvedčenia alebo oznámenia o nevydaní technického osvedčenia. Vydanie technického osvedčenia na základe predbežného technického osvedčenia podľa odseku 1 písm. b) je možné len vtedy, ak je nový stavebný výrobok v zozname stavebných výrobkov podľa vykonávacieho predpisu.“.
49.
V § 29 odsek 2 znie:
„(2)
Ak zahraničný výrobca má svojho zástupcu so sídlom v členskom štáte splnomocneného konať v jeho mene na území členských štátov Európskej únie, povinnosti výrobcu podľa § 7a, okrem odseku 2 písm. h), a zodpovednosť výrobcu podľa § 19 ods. 2 písm. a) až d) má splnomocnený zástupca.“.
50.
V § 29 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ak zahraničný výrobca nemá svojho splnomocneného zástupcu podľa odseku 2, povinnosť výrobcu podľa § 19 ods. 2 písm. a) a c) má dovozca alebo distribútor.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
51.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
„10)
§ 5 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 672/2006 Z. z.“.
52.
Za § 31a sa vkladajú § 31b a 31c, ktoré znejú:
㤠31b
Požiadavky ustanovené v § 2a ods. 3 a § 19 ods. 2 písm. a) tohto zákona sa neuplatnia na stavebné výrobky, ktoré boli vyrobené alebo uvedené na trh v niektorom členskom štáte Európskej únie a Turecku, alebo boli vyrobené v niektorom zo štátov Európskeho združenia voľného obchodu, ktoré sú súčasne zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
§ 31c
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.“.
53.
Príloha k zákonu znie:
„Príloha k zákonu č. 90/1998 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 89/106/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, vzťahujúcich sa na stavebné výrobky (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 9; Ú. v. ES L 40, 11. 2. 1989) v znení smernice Rady 93/68/EHS z 22. júla 1993 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv.12; Ú. v. ES L 220, 30. 8. 1993) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4; Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003).
2. Smernica Rady 93/68/EHS z 22. júla 1993, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 87/404/EHS (jednoduché tlakové nádoby), 88/378/EHS (bezpečnosť hračiek), 89/106/EHS (stavebné produkty), 89/336/EHS (elektromagnetická kompatibilita), 89/392/EHS (strojové zariadenie), 89/686/EHS (zariadenia osobnej ochrany), 90/384/EHS (neautomatické váhové prístroje), 90/385/EHS (implantabilné liečebné prístroje), 90/396/EHS (prostriedky na plynové palivo), 91/263/EHS (telekomunikačné terminálové zariadenie), 92/42/EHS (nové teplovodné kotly na tekuté alebo plynové palivo) a 73/23/EHS (elektrické zariadenia skonštruované na použitie v rámci určitého rozmedzia napätia) ( Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.13/zv.12; Ú. v. ES L 220, 30. 8. 1993) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/13/ES z 12. februára 1998 (Ú. v. ES L 74, 12. 3. 1998), smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/37/ES z 22. júna 1998 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.13 /zv. 20; Ú. v. ES L 207, 23. 7. 1998).“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 264/1999 Z. z., zákonom č. 413/2000 Z. z., zákonom č. 134/2004 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2008.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.