184/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.05.2008

184
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 32 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie z 13. mája 2008 č. 10/2008, ktorým sa ustanovuje spôsob určenia hodnoty cenných papierov a nehnuteľností, v ktorých sú umiestnené prostriedky technických rezerv v poisťovníctve.
Opatrenie ustanovuje spôsob určenia hodnoty cenných papierov a nehnuteľností, v ktorých sú umiestnené prostriedky technických rezerv, podľa § 32 ods. 1 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2008.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 15/2008 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.