188/2008 Z. z.

Vyhlásené znenie

188
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 23. apríla 2008,
ktorým sa vydáva zoznam účinných látok s nízkym rizikom vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov s nízkym rizikom
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g), h) a l) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
Zoznam účinných látok s nízkym rizikom vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov s nízkym rizikom je uvedený v prílohe č. 1.
§ 2
Centrum pre chemické látky a prípravky autorizuje výrobok, ak žiadateľ o autorizáciu1) splní podmienky autorizácie uvedené v prílohe č. 1, pre každú účinnú látku s nízkym rizikom osobitne.
§ 3
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 2.
§ 4
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. novembra 2009.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 188/2008 Z. z.
ZOZNAM ÚČINNÝCH LÁTOK S NÍZKYM RIZIKOM VYHOVUJÚCICH NA ZARADENIE DO BIOCÍDNYCH VÝROBKOV S NÍZKYM RIZIKOM
Poradové
číslo
Bežný názov účinnej látky

(názov účinnej látky podľa
IUPAC)

medzinárodné identifikačné
čísla
Minimálna čistota účinnej látky
v biocídnom výrobku uvedenom
na trh
Termín, po ktorom musia byť biocídne výrobky
s nízkym rizikom uvádzané na trh v súlade
s § 710 zákona
2)(okrem výrobkov
obsahujúcich viac než jednu účinnú látku,
pre ktoré sa termín dosiahnutia súladu
stanoví podľa termínu zaradenia poslednej
účinnej látky do zoznamov účinných látok
s nízkym rizikom vyhovujúcich na zaradenie
do biocídnych výrobkov s nízkym rizikom)
Dátum zániku účinnosti zaradenia
účinnej látky s nízkym
rizikom do zoznamu účinných
látok s nízkym rizikom vyhovujúcich
na zaradenie do biocídnych
výrobkov s nízkym rizikom
Typ výrobku
podľa prílohy č. 1 zákona2)
Podmienky autorizácie
1 oxid uhličitý
(oxid uhličitý)
č. EC: 204-696-9
č. CAS: 124-38-9
990 ml/l 31. októbra 2011 31. októbra 2019 14 Podmienky autorizácie:
Len na použitie v plynových nádržiach na priame
využitie a fungujúcich spolu so záchytným zariadením.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 188/2008 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1. Smernica Komisie 2007/70/ES z 29. novembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť oxid uhličitý ako aktívnu látku do prílohy IA k smernici (Ú. v. EÚ L 312, 30. 11. 2007).
1)
§ 4 zákona č. 217/1993 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 15/2006 Z. z.