189/2008 Z. z.

Vyhlásené znenie

189
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 23. apríla 2008,
ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 329/2007 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g), h) a l) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 5 zákona č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 15/2006 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 329/2007 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov sa dopĺňa takto:
1.
Príloha č. 1 sa dopĺňa bodmi 3 až 5, ktoré znejú:
„3 klotianidín(E)-1-[(2-chlórtiazol-
5-yl)metyl]-3-metyl-
2-nitroguanidínEC č.: 433-460-1
CAS č.: 210880-92-5
950 g/kg 31.
januára 2012
31.
januára 2020
8 Podmienky autorizácie:
(1) autorizácia výrobku bude udelená, len ak sa v žiadosti preukáže možnosť zníženia rizík na prijateľnú úroveň,
(2) vzhľadom na zistené riziká, pokiaľ ide o pôdu, povrchové a podzemné vody, sa používanie výrobkov na ošetrovanie dreva určeného na používanie vonku nepovolí, ak sa nepredložia údaje, ktorými sa preukáže, že výrobok spĺňa požiadavky ustanovené v § 7 až 9 zákona č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v prípade potreby uplatňovaním primeraných opatrení na zníženie rizika. Najmä na etiketách alebo v kartách bezpečnostných údajov výrobkov autorizovaných na priemyselné použitie musí byť uvedené, že čerstvo ošetrené drevo sa musí po ošetrení skladovať na nepriepustnom tvrdom povrchu, aby sa predišlo priamym únikom do pôdy, a že sa unikajúci výrobok musí zachytávať na opätovné použitie alebo likvidáciu.
4 difetialón(3-[3-(4’-bróm[1,1’-
bifenyl]-4-yl)-1-
fenyl-3-
hydroxypropyl]-4-
hydroxybenzopyrán-2-ón/brómadiolón)EC č.: Neuplatňuje sa.
CAS č.: 104653-34-1
976 g/kg 31.
októbra 2011
31.
októbra 2014
14 Podmienky autorizácie:
(1) nominálna koncentrácia účinnej látky vo výrobkoch nesmie prekročiť hodnotu 0,0025 hmotnostných percent. Autorizujú sa len návnady pripravené na použitie,
(2) výrobky musia obsahovať averzívnu prísadu a v prípade potreby farbivo,
(3) výrobky sa nesmú používať ako sledovací prášok,
(4) primárna a  sekundárna expozícia človeka, necieľových zvierat a životného prostredia sa minimalizuje tým, že sa zvážia a prijmú všetky primerané opatrenia na zmiernenie rizika, ktoré sú dostupné. Tieto opatrenia okrem iného zahŕňajú obmedzenie len na profesionálne použitie, obmedzenie maximálnej veľkosti balenia a stanovenie povinností používať bezpečné obaly na návnady chránené proti poškodeniu.
5 etofenprox3-fenoxylbenzyl-2-(4-etoxyfenyl)-2-
metylpropyléterEC č.: 407-980-2
CAS č.: 80844-07-1
970 g/kg 31.
januára 2012
31.
januára 2020
8 Podmienky autorizácie:
(1) autorizácia výrobku bude udelená, len ak sa v žiadosti preukáže možnosť zníženia rizík na prijateľnú úroveň,
(2) vzhľadom na zistené riziká, pokiaľ ide o pracovníkov, sa výrobky nemôžu používať celoročne, ak sa neposkytnú údaje o dermálnej absorpcii, ktorými sa preukáže, že chronická expozícia výrobku neznamená neprijateľné riziko. Okrem toho sa výrobky určené na priemyselné použitie musia používať s primeranými prostriedkami osobnej ochrany.“.
2.
Príloha č. 2 sa dopĺňa bodmi 3 až 5, ktoré znejú:
„3.
Smernica Komisie 2008/15/ES z 15. februára 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť klotianidín ako aktívnu látku do prílohy I k smernici (Ú. v. EÚ L 42, 16. 2. 2008).
4.
Smernica Komisie 2007/69/ES z 29. novembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť difetialón ako aktívnu látku do prílohy I k smernici (Ú. v. EÚ L 312, 30. 11. 2007).
5.
Smernica Komisie 2008/16/ES z 15. februára 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť etofenprox ako aktívnu látku do prílohy I k smernici (Ú. v. EÚ L 42, 16. 2. 2008).“.
Čl. II
Nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. novembra 2009 okrem bodov 3 a 5 prílohy č. 1, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. februára 2010.
Robert Fico v. r.