19/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

19
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 7. januára 2008,
ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Ondavská rovina
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:
§ 1
(1)
Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Ondavská rovina (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov bociana bieleho, ďatľa hnedkavého, ľabtušky poľnej, orla kráľovského, pipíšky chochlatej, prepelice poľnej, pŕhľaviara čiernohlavého, rybárika riečneho, sokola rároha, chriašteľa poľného a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.
(2)
Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Trebišov v katastrálnych územiach Božčice, Čeľovce, Dvorianky, Hraň, Hrčeľ, Hriadky, Kožuchov, Lastovce, Malý Ruskov, Milhostov, Nižný Žipov, Parchovany, Plechotice, Stanča, Trebišov, Úpor, Višňov, Vojčice, Veľký Ruskov, Zemplínsky Branč, Zemplínske Hradište, Zemplínsky Klečenov a v okrese Michalovce v katastrálnych územiach Bánovce nad Ondavou, Hradišská Moľva, Horovce, Trhovište, Tušice a Tušická Nová Ves.
(3)
Chránené vtáčie územie má výmeru 15 906,56 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe.
§ 2
(1)
Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje
a)
vykonávanie lesohospodárskej činnosti v blízkosti hniezda orla kráľovského a sokola rároha od 15. februára do 31. augusta, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,
b)
vykonávanie práva poľovníctva okrem práva poľovnej stráže a budovanie stavby vrátane poľovníckych zariadení v blízkosti hniezda orla kráľovského a sokola rároha od 15. februára do 31. augusta, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,
c)
rozorávanie existujúcich trvalých trávnych porastov1) od 1. apríla do 31. júla,
d)
zmena druhu pozemku z existujúceho trvalého trávneho porastu alebo ostatnej zatrávnenej plochy 2) na iný druh poľnohospodárskeho pozemku,3)
e)
použitie existujúceho trvalého trávneho porastu na nepoľnohospodárske účely4) okrem líniových stavieb5) alebo určených dobývacích priestorov,
f)
mechanizované kosenie existujúcich trvalých trávnych porastov spôsobom od okrajov do stredu od 1. mája do 31. júla na súvislej ploche väčšej ako 0,5 hektára,
g)
aplikovanie pesticídov na ostatných plochách2) vrátane drevín rastúcich mimo lesa, úhorov alebo porastov trsti a pálky okrem činností vykonávaných podľa osobitných predpisov,6)
h)
aplikovanie pesticídov na existujúcich trvalých trávnych porastochod 1. marca do 31. júla okrem odstraňovania inváznych druhov rastlín, použitia desikantov pri obnove trvalých trávnych porastov alebo činností vykonávaných podľa osobitných predpisov,6)
i)
aplikovanie rodenticídov na ornej pôde alebo existujúcich trvalých trávnych porastoch okrem záhradkárskych a chatových osád od 1. apríla do 31. septembra.
(2)
Činnosti ustanovené v odseku 1 písm. a) sú zakázané, ak sú súčasťou lesného hospodárskeho plánu.7)
§ 3
Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Krajskom úrade životného prostredia Košice, na Obvodnom úrade životného prostredia v Trebišove a na Obvodnom úrade životného prostredia v Michalovciach.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2008.
Jaroslav Izák v. r.
Príloha k vyhláške č. 19/2008 Z. z.
VYMEDZENIE HRANÍC CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA
Chránené vtáčie územie je vymedzené v teréne podľa stavu katastrálnych máp k 1. 10. 2002 a podľa stavu lesníckych organizačných máp k 1. 1. 1995, 1. 1. 1997 a k 1. 1. 2001 v mierke 1: 25 000, z ktorých bola hranica chráneného vtáčieho územia prenesená do Základných máp v mierke 1: 25 000 týchto nomenklatúr:
38 – 134 Sečovce
38 – 143 Parchovany
38 – 312 Zemplínska Teplica
38 – 314 Michaľany
38 – 321 Trebišov
38 – 323 Zemplínska Nová Ves
Vonkajšia hranica
Vonkajšia hranica územia sa začína v bode sútoku Bačkovského potoka s riekou Topľa v katastrálnom území Božčice, ďalej postupuje západným smerom po ľavom brehu Bačkovského potoka až po sútok s Manovým kanálom. Hranica pokračuje smerom na juh po pravom brehu Manovho kanála, kopíruje východnú a južnú hranicu zastavaného územia obce Parchovany smerom na západ až po cestnú komunikáciu. Po jej východnej strane pokračuje na sever smerom do obce Sečovská Polianka až po stret cesty s Bačkovským potokom. Po ľavom brehu Bačkovského potoka pokračuje hranica juhozápadným smerom až ku hranici zastavaného územia obce Višňov. Hranica kopíruje východnú a následne južnú hranicu zastavaného územia obce Višňov. Ďalej prechádza po východnej strane cestnej komunikácie smerom k obci Albínov. Pokračuje ľavým okrajom cestnej komunikácie smerom na obec Dvorianky. Následne sa stáča južným smerom, ľavým okrajom železničnej trate v smere na mesto Sečovce. Na začiatku intravilánu mesta sa stáča pravým okrajom melioračného kanála juhovýchodným a následne južným smerom, pokračuje východným smerom pravým okrajom Weissovho kanála. Následne sa stáča južným smerom, prechádza štátnu cestu Sečovce – Hriadky až k ústiu do kanála Trnávka. Pokračuje pravým okrajom kanála západným smerom až k mestskej časti Vrbovce, ktorú obchádza východným a následne južným smerom k štátnej ceste Sečovce – Nový Ruskov. Po jej ľavom okraji pokračuje južným smerom až po katastrálnu hranicu obce Veľký Ruskov. Pokračuje západným smerom po katastrálnu hranicu s Malým Ruskovom, následne po katastrálnej hranici tejto obce západným, následne južným smerom po katastrálnu hranicu obce Plechotice, po ktorej pokračuje západným smerom k cestnej komunikácii Sečovce – Plechotice. Ľavým okrajom tejto cesty pokračuje južným smerom, obchádza intravilán obce Plechotice východným a následne západným smerom až k Močiarnemu potoku. Po jeho pravom brehu pokračuje južným smerom až k potoku Chlmec. Pokračuje pravým okrajom tohto potoka po hranicu katastrálneho územia Stanča. Po tejto katastrálnej hranici pokračuje juhozápadným smerom po cestnú komunikáciu vedúcu z Nižného Žipova do Lastoviec. Po východnej strane cestnej komunikácie pokračuje hranica smerom na juh po hranicu zastavaného územia obce Lastovce, ďalej po účelovej poľnej komunikácii ku kóte 196. Južným smerom pokračuje hranica od kóty 196 po katastrálnu hranicu obce Veľaty. Následne po katastrálnej hranici tejto obce pokračuje východným, následne južným smerom po štátnu cestu Veľaty – Trebišov. Po ľavej strane tejto cestnej komunikácie pokračuje na severovýchod po potok Chlmec. Po pravom brehu potoka Chlmec hranica pokračuje v smere toku až po cestný most pri obci Zemplínsky Branč, kde pokračuje katastrálnou hranicou medzi touto obcou a obcou Novosad severovýchodným smerom až k potoku Chlmec, ktorého pravým brehom pokračuje po sútok s kanálom Trnávka. Po pravom brehu Trnávky smerom na juhovýchod pokračuje hranica po sútok s riekou Ondava. Od tohto bodu hranica prechádza po ľavom brehu Ondavy smerom na sever (východná hranica územia) až po sútok s riekou Topľa a následne po ľavom brehu rieky Topľa. Hranica územia sa končí vo východiskovom bode – pri sútoku rieky Tople s Bačkovským potokom v katastrálnom území obce Božčice.
Vnútorné hranice
Vnútorné hranice chráneného vtáčieho územia vymedzujú zastavané územia obcí nachádzajúce sa v území vymedzenom vonkajšou hranicou chráneného vtáčieho územia, ktoré nie sú súčasťou chráneného vtáčieho územia.
Dvorianky – hranica sa začína na ceste vedúcej do obce z obce Parchovany, obchádza veľkým oblúkom záhrady až po cestu vychádzajúcu z obce na juhu. Ďalej hranica prechádza smerom na sever, následne východným smerom obchádza záhrady až po poľnú cestu na juhovýchode obce. Hranica pokračuje po cestu vedúcu do obce na juhovýchode, obchádza oblúkom obec severovýchodným smerom po cestu vo východnej časti obce. Obchádzajúc záhrady na severovýchode a severnej časti obce, hranica pokračuje až po cestu vedúcu z obce Parchovany.
Horovce – hranica intravilánu vedie smerom na sever od štátnej cesty spájajúcej Michalovce a Košice medzi pravobrežnou hrádzou Ondavy a záhradami, kopíruje okraj záhrad a pokračuje smerom na severozápad až po poľnú cestu, ktorú pretína. Ďalej pokračuje severozápadným smerom, pod kótou 502 sa stáča na juh a kopíruje okraje záhrad a mení smer na západ po kótu 595, kde sa stáča na juhojuhovýchod, obchádza futbalové ihrisko a pokračuje smerom na juhozápadozápad. Pri kóte 592 sa stáča na juh a pokračuje až po štátnu cestu spájajúcu KE a MI. Za štátnou cestou pokračuje na východ, obchádza okraje záhrad smerom na juhovýchod a pri kóte 518 sa stáča na severovýchod späť k štátnej ceste, odkiaľ pokračuje severovýchodným smerom okrajom záhrad až po areál PD. Ďalej pokračuje ku kóte 772, kde sa stáča smerom na sever ku štátnej ceste, po ktorej pokračuje k počiatočnému bodu.
Hriadky – hranica sa začína na severe na ceste vedúcej do obce zo severu, ďalej obchádza polia a záhrady oblúkom až po cestu v západnej časti vedúcu z obce Sečovce. Hranica obchádza južným smerom pozemky poľnohospodárskeho družstva, záhrady a prechádza k ceste vedúcej do obce na juhu. Obchádzajúc záhrady, pokračuje hranica severným smerom po cestu vo východnej časti obce. Následne hranica obchádza záhrady v severovýchodnej časti obce a pokračuje po cestu vstupujúcu do obce na severe.
Kožuchov – hranica sa začína na ceste vedúcej do obce na severe, obchádza južným smerom záhrady a východným smerom a pokračuje po cestu vedúcu do obce z juhu. Hranica obchádza záhrady v južnej časti obce, zatáča sa severným smerom, obchádza záhrady a následne pokračuje západným smerom, až sa napája na cestu vedúcu do obce zo severu.
Malý Ruskov – hranica sa začína na ceste vedúcej do obce na juhozápade, pokračuje obchádzajúc záhrady v južnej časti obce, východným smerom prechádza až po cestu vedúcu do obce z východu. Hranica pokračuje severozápadným smerom, obchádza záhrady v severnej časti obce a polia v severozápadnej časti. Následne hranica pokračuje južným smerom až po cestu, na ktorú sa napája.
Milhostov – hranica sa začína na ceste vedúcej do obce na severe, obchádza záhrady v západnej časti obce a južným smerom pokračuje po cestu vedúcu do obce na juhu. Potom hranica prechádza severne a následne východným smerom obchádza záhrady až po hrádzu pri rieke Trnávka. Po hrádzi, ktorú kopíruje, pokračuje po poľnú cestu vedúcu do obce na východe. Hranica obchádza záhrady v severovýchodnej časti obce a pokračuje severným smerom po cestu smerujúcu do obce na severe.
Stanča – hranica sa začína na ceste vedúcej do obce na severozápade. Po tejto ceste pokračuje po križovatku, ďalej oblúkom obchádza poľnohospodárske družstvo až po hlavnú cestu. Po hlavnej ceste pokračuje juhovýchodným smerom po poľnú cestu. Kopírujúc hlavnú cestu, pokračuje po križovatku. Následne hranica obchádza záhrady v juhovýchodnej časti obce až po cestu vedúcu do obce z východu. Hranica veľkým oblúkom obchádza záhrady severným smerom a ďalej smerom na juhovýchod pokračuje po cestu, na ktorú sa napája.
Trebišov – hranica sa začína na ceste vedúcej do mesta na severe, pokračuje južným smerom po Bočný kanál, obchádza juhozápadným smerom veľkým oblúkom zastavané územie až po cestu vedúcu z obce Veľký Ruskov. Hranica pokračuje v dĺžke 400 m po ceste, potom sa zatáča východným smerom, obchádza zastavané územie mesta až po poľnú cestu, po ktorej postupuje smerom na juh. Hranica sa napája na cestu vedúcu do obce Veľký Ruskov a pokračuje po križovatku. Následne hranica prechádza po ceste vedúcej do mesta na juhu. Východným smerom hranica obchádza zastavané územie až po rieku Trnávka. Po ľavom brehu Trnávky pokračuje v dĺžke asi 800 m a následne obchádza po poľnej ceste mestskú časť Paričov. Hranica ďalej kopíruje ľavý breh Trnávky, severným smerom obchádza zastavané územie mesta až po cestu vedúcu do obce Milhostov.
Tušice, Tušická Nová Ves – hranica sa začína na ceste vstupujúcej do obce Tušice na severe, ďalej obchádza záhrady západným smerom po cestu smerujúcu z obce Dvorianky. Hranica kopíruje cestu, následne obchádza záhrady južným smerom, pokračuje po cestu vedúcu do obce Tušická Nová Ves na severovýchode. Obchádzajúc záhrady, pokračuje hranica západným smerom po cestu, na ktorú sa napája.
Úpor – hranica sa začína na ceste vstupujúcej do obce na severe, obchádza záhrady a park južným smerom po cestu vstupujúcu do obce na juhu. Následne sa hranica napája na železničnú trať a severným smerom prechádza po poľnú cestu vstupujúcu do obce na východe. Hranica obchádza záhrady severným smerom a pokračuje po poľnú cestu na severovýchode obce. Kopírujúc poľnú cestu, hranica ďalej pokračuje na sever a západným smerom po cestu, na ktorú sa napája.
Veľký Ruskov – hranica sa začína na ceste vstupujúcej do obce na severe, obchádza veľkým oblúkom južným smerom polia a záhrady a pokračuje ďalej po cestu vstupujúcu do obce na juhu. Obchádzajúc záhrady vo východnej a severnej časti obce, hranica pokračuje po cestu vstupujúcu do obce na severe, na ktorú sa napája.
Vojčice – hranica sa začína na ceste vstupujúcej do obce na severe, pokračuje po kanále západným smerom po železničnú trať, obchádza záhrady južným smerom až po cestu vedúcu do obce na juhu. Hranica prechádza východným smerom, ďalej oblúkom obchádza družstvo a smerujúc na sever, obchádza záhrady vo východnej časti obce. Západným smerom hranica prechádza po cestu smerujúcu z obce Hriadky na severe obce.
Zemplínsky Branč – hranica sa začína na ceste vstupujúcej do obce na severe, západným smerom obchádza záhrady v severozápadnej a západnej časti obce a prechádza po cestu smerujúcu do obce na juhu. Hranica následne obchádza záhrady vo východnej a severnej časti obce a pokračuje až po cestu na severe obce smerujúcu z Trebišova.
Zemplínske Hradište – hranica sa začína na ceste vedúcej do obce na západe, cestu kopíruje a po 350 m pokračuje južným smerom, obchádzajúc záhrady až po poľnú cestu v južnej časti obce. Hranica následne pokračuje východným smerom po rieku Trnávka. Po pravom brehu Trnávky prechádza hranica severným smerom po poľnú cestu na severovýchode obce. Západným smerom hranica obchádza záhrady a pokračuje po poľnú cestu na severozápade obce. Následne sa hranica zatáča južným smerom až k ceste, na ktorú sa napája.
Zemplínsky Klečenov – hranica sa začína na ceste vstupujúcej do obce na severe, prechádza západným smerom po potok Chlmec a pokračuje až po kanál. Po kanále sa hranica zatáča severným smerom a prechádza po cestu vstupujúcu do obce na východe. Následne prechádza severným smerom, obchádza záhrady a pokračuje na západ až po cestu, na ktorú sa napája.
Z chráneného vtáčieho územia sa vyčleňujú aj zastavané územia vymedzené nasledujúcimi parcelami:
Katastrálne územie Bánovce nad Ondavou:
3782, 3783, 3789, 3798, 3796/1,2
Katastrálne územie Božčice:
209, 210/1,2; 219, 220, 218/2, 561, 563, 564, 610
Katastrálne územie Hraň:
4619, 5028/1
Katastrálne územie Hrčeľ:
434, 479/2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21; 478, 529/2
Katastrálne územie Lastovce:
846, 867, 869, 875
Katastrálne územie Úpor:
494
Katastrálne územie Veľký Ruskov:
884, 1377
Katastrálne územie Zemplínsky Klečenov:
365
Zoznam parciel chráneného vtáčieho územia
Okres Trebišov:
Katastrálne územie Božčice:
199/2, 201/1, 201/2, 208, 209, 211, 212/1, 212/2, 212/3, 212/4, 212/5, 214, 215/1, 215/2, 216, 217/1, 217/2, 217/3, 217/4, 217/5, 217/6, 217/7, 217/80, 217/9, 217/10, 217/11, 217/12, 217/13, 218/1, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 228, 229/1, 229/2, 229/3, 229/4, 230, 231, 232
Katastrálne územie Čeľovce:
580, 582, 583, 653, 654, 655, 661, 663, 700/1, 700/2, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708/1, 708/2, 709
Katastrálne územie Dvorianky:
217/1, 217/3, 217/4, 218, 242/2, 243/2, 405, 407/2, 408/2, 409, 410, 412/2, 414/2, 415, 544/4, 552/3, 553, 554, 555, 557, 558/1, 558/2, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572/1, 572/2, 573, 574, 575, 576/1, 576/2, 576/3, 577/1, 577/2, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584/1, 584/2, 585, 586, 587, 588, 589/1, 589/2, 590, 591/1, 591/2, 591/3, 591/4, 591/5, 591/6, 592, 593, 594, 596, 597/1, 597/2, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634/1, 634/2, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641/1, 641/2, 642, 643, 644/1, 644/2, 644/3, 645, 646, 647, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658
Katastrálne územie Hraň:
3187, 3193/2, 3194, 3195/1, 3195/2, 3196, 3199/8, 3199/100, 3200/1, 3200/2, 3203, 3204/1, 3204/2, 3727, 3842/1, 3842/7, 3842/8, 3844/1, 4059, 4280, 4281, 4282/1, 4282/2, 4282/3, 4282/4, 4290, 4621, 4626/1, 4626/2, 4628, 4634, 4746, 4774/1, 4798, 4828, 4829, 5016/1, 5020, 5028/2, 5028/3, 5028/4, 5028/7, 5028/8
Katastrálne územie Hrčeľ:
366/1, 477, 479/3, 490, 492, 511/1, 511/2, 511/3, 512, 529/1, 550, 555/1, 555/2, 597/9, 597/26, 603, 604, 624, 625/2, 630, 631, 644/1, 644/2, 644/3, 644/4, 644/5, 652, 653/1, 653/2, 655, 667
Katastrálne územie Hriadky:
432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457
Katastrálne územie Kožuchov:
661, 662, 663/1, 663/2, 687/2, 687/3, 687/4, 688/1, 688/2, 688/5, 688/7, 688/8, 688/9, 688/10, 689/2, 689/24, 689/46, 690/1/1, 690/1/2, 690/6, 690/7, 690/27, 690/28, 690/31, 690/32, 690/33, 690/34, 690/35, 708/1, 708/2, 708/3, 834/1, 834/2, 834/3, 834/4, 834/5, 834/6, 834/7, 834/8, 834/9, 834/12, 878/1, 1200/1, 1200/2, 1200/3, 1200/4, 1200/5, 1200/6, 1200/7, 1212/1, 1212/2, 1212/3, 1212/4, 1212/5, 1212/6, 1213/1, 1213/2, 1219, 1222/1, 1222/2, 1222/3, 1404, 1406, 1407, 1408, 1409, 1518/1, 1518/2, 1518/3, 1518/5, 1518/6, 1742/1, 1742/2, 1777/1, 1777/2, 1777/3, 1777/4, 1777/5, 1913/1, 1913/2, 1913/3, 1913/4, 2209, 2210, 2212/3, 2212/4, 2212/5, 2212/6, 2213, 2215/2, 2215/3, 2215/4, 2220, 2221/1, 2221/2/1, 2221/2/2, 2221/3, 2222, 2238, 2239, 2255, 2274/1, 2274/8, 2440/1, 2440/2, 2454/1, 2454/2, 2454/3, 2471/1, 2471/2, 2527/1, 2527/2/1, 2527/2/2, 2527/3, 2528, 2530/0/1, 2530/0/2, 2603/1, 2603/2, 2604/1, 2604/2, 2604/3, 2614/1, 2614/3, 2614/4, 2614/22
Katastrálne územie Lastovce:
776, 842, 843, 844, 848/1, 848/3, 848/4, 849/1, 849/2, 850, 851, 852, 853, 854, 856, 857, 858, 859, 860, 862/1, 862/2, 862/3, 863, 864, 865/1, 866, 868, 870, 871, 872, 873, 874, 876, 878, 880, 883, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 955, 962, 963, 964, 965, 966
Katastrálne územie Malý Ruskov:
62/1, 62/2, 62/3, 62/4, 78/2, 92/10, 95/2, 141/1, 141/3, 141/4, 141/5, 141/7, 141/9, 141/10, 155, 156, 164/1, 164/3, 164/5, 164/6, 164/7, 164/8, 164/9, 166/2, 169/1, 169/2, 169/3, 169/4, 169/5, 169/6, 169/7, 170, 171, 172/1, 172/3/1, 172/3/2, 172/3/3, 172/3/4, 172/3/5, 172/3/6, 173, 174, 175/1, 175/2, 176, 177, 178/1, 178/2/2, 178/2/3, 178/3, 188, 197/1, 202/1, 202/3/1, 202/3/2, 203/10, 203/2, 208/1, 209, 212, 213/1, 213/2, 215, 216/1, 216/2, 217, 234/1/1, 234/1/2, 235, 236/10, 249, 265, 270/1/1, 270/1/2, 270/2, 270/3, 308/2, 309, 314/1, 314/2, 332, 333, 334, 384/1, 384/2, 384/3, 385/1, 422/1, 422/7, 422/8, 426/1
Katastrálne územie Milhostov:
661, 662, 663/1, 663/2, 687/2, 687/3, 687/4, 688/1, 688/2, 688/5, 688/7, 688/8, 688/9, 688/10, 689/2, 689/24, 689/46, 690/1/1, 690/1/2, 690/6, 690/7, 690/27, 690/28, 690/31, 690/32, 690/33, 690/34, 690/35, 708/1, 708/2, 708/3, 834/1, 834/2, 834/3, 834/4, 834/5, 834/6, 834/7, 834/8, 834/9, 834/12, 878/1, 1200/1, 1200/2, 1200/3, 1200/4, 1200/5, 1200/6, 1200/7, 1212/1, 1212/2, 1212/3, 1212/4, 1212/5, 1212/6, 1213/1, 1213/2, 1219, 1222/1, 1222/2, 1222/3, 1404, 1406, 1407, 1408, 1409, 1518/1, 1518/2, 1518/3, 1518/5, 1518/6, 1742/1, 1742/2, 1777/1, 1777/2, 1777/3, 1777/4, 1777/5, 1913/1, 1913/2, 1913/3, 1913/4, 2209, 2210, 2212/3, 2212/4, 2212/5, 2212/6, 2213, 2215/2, 2215/3, 2215/4, 2220, 2221/1, 2221/2/1, 2221/2/2, 2221/3, 2222, 2238, 2239, 2255, 2274/1, 2274/8, 2440/1, 2440/2, 2454/1, 2454/2, 2454/3, 2471/1, 2471/2, 2527/1, 2527/2/1, 2527/2/2, 2527/3, 2528, 2530/0/1, 2530/0/2, 2603/1, 2603/2, 2604/1, 2604/2, 2604/3, 2614/1, 2614/3, 2614/4, 2614/22
Katastrálne územie Nižný Žipov:
992, 993, 996, 999, 1000, 1002, 1003, 1005, 1006/1, 1006/2, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1013, 1019, 1024, 1117/1, 1118, 1126, 1150/1, 1190/1, 1199/1
Katastrálne územie Novosad:
364
Katastrálne územie Parchovany:
1309, 1311, 1312, 1314, 1315, 1316, 1320, 1321/1, 1321/2, 1321/3, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336/1, 1336/2, 1336/3, 1336/5, 1336/6, 1336/7, 1336/8, 1336/9, 1338, 1339, 1346/4, 1347, 1348/4, 1348/5, 1348/6, 1348/7, 1348/8, 1348/9, 1348/11, 1349, 1350/1, 1350/2, 1350/3, 1350/4, 1350/5, 1350/6, 1350/7, 1350/8, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355/1, 1355/2, 1356/1, 1356/2, 1356/3, 1356/4, 1356/5, 1356/6, 1356/7, 1356/9, 1356/10, 1357, 1358/1, 1358/2, 1358/3, 1358/4, 1358/5, 1358/6, 1358/8, 1358/9, 1358/10, 1358/11, 1358/12, 1358/13, 1358/15, 1359/5, 1360/1, 1360/2, 1360/3, 1360/4, 1360/5, 1360/6, 1360/7, 1360/8, 1360/9, 1360/10, 1360/11, 1360/12, 1360/13, 1360/14, 1360/15, 1360/17, 1360/19, 1361/1, 1361/2, 1361/3, 1361/4, 1361/5, 1361/6, 1361/8, 1362/1, 1362/2, 1362/3, 1362/4, 1362/5, 1362/10, 1363/3, 1363/7, 1364/1, 1364/2, 1365, 1366/1, 1366/2, 1366/3, 1366/4, 1366/6, 1366/7, 1366/8, 1366/9, 1367/1, 1367/2
Katastrálne územie Plechotice:
418/1, 420/2, 439, 464, 465/1, 465/50, 481, 483/13, 483/21, 483/24, 528/1, 530/4, 530/5, 530/110, 987/3, 989/1, 989/4, 989/5, 989/6, 989/7, 989/8, 991
Katastrálne územie Stanča:
441, 442, 444, 445, 446, 450, 451/1, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458/1, 458/2, 459, 460, 461, 462, 466, 467/1, 467/2, 467/3, 468/1, 469, 470, 472, 474, 476, 477, 478, 481, 482, 483, 484, 487, 488, 490/1, 491, 494, 495/1, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 505, 506, 586
Katastrálne územie Trebišov:
1274/1, 1274/2, 1274/3, 1274/4, 1274/5, 1274/6, 1274/7, 1274/8, 1274/9, 1274/10, 1274/12, 1274/19, 1274/20, 1274/21, 1274/22, 1274/23, 1274/24, 1274/25, 1275/1, 1275/2, 1275/3, 1275/4, 1276, 1277/1, 1277/2, 1277/3, 1277/4, 1456, 1642/2, 3307/3, 3541/1, 3541/2, 3541/3, 3541/4, 3541/5, 3541/6, 3541/7, 3541/9, 3541/10, 3541/11, 3541/12, 3541/13, 3541/14, 3541/15, 3541/16, 3541/17, 3541/18, 3541/19, 3541/20, 3541/21, 3541/22, 3541/23, 3541/24, 3541/25, 3541/26, 3541/27, 3541/28, 3541/29, 3541/30, 3541/31, 3541/32, 3541/33, 3541/34, 3541/35, 3542, 3543, 3544/1, 3544/2, 3544/3, 3544/4, 3544/5, 3544/6, 3544/7, 3544/8, 3544/9, 3544/10, 3544/11, 3546, 354, 3548/1, 3548/2, 3548/3, 3548/4, 3549, 3550/1, 3550/2, 3550/3, 3551/1, 3551/2, 3552, 3553, 3691/4, 4285/4, 4286/12, 4286/13, 4286/14, 4287/4, 4369, 4371, 4372, 4373, 4431/2, 4431/3, 4481/1, 4481/2, 4486/4, 4498/2, 4501/1, 4501/2, 4501/3, 4501/4, 4501/5, 4506/2, 4507, 4508, 4509/2, 4512/1, 4512/2, 4512/3, 4513/1, 4513/2, 4513/3, 4515/3, 4516, 4526, 4529, 4531/1, 4531/3, 4531/5, 4531/14, 4599, 4600, 4601, 4602/2, 4603, 4606, 4607, 4608/1, 4610, 4611, 4613, 4616, 4617, 4618/2, 4618/3, 4618/5, 4621/1, 4621/3, 4623/11, 4623/12, 4623/2, 4623/3, 4624/3, 4624/4, 4624/5, 4627, 4628, 4636, 4637/7, 4640/1/1, 4640/1/2, 4640/1/3, 4640/2, 4640/3, 4641, 4644, 4647, 4650, 4651/1, 4651/2, 4651/3, 4651/4, 4651/5, 4655, 4656, 4660, 4662, 4667/1, 4667/2, 4667/3, 4669/2, 4669/3, 4669/4, 4670/1, 4670/2, 4670/3, 4670/4, 4670/5, 4670/6, 4671/1, 4671/2, 4672/1, 4672/2, 4672/3, 4673, 4674, 4676, 4677/1, 4677/4, 4677/6, 4677/8, 4677/9, 4677/10, 4677/11, 4677/12, 4677/13, 4677/14, 4677/15, 4677/16, 4678, 4679/1, 4679/2, 4679/4, 4682/1, 4682/3, 4683, 4684, 4685, 4686/1, 4686/2, 4687, 4688/1, 4688/3, 4688/4, 4688/5, 4688/6, 4690, 4692, 4693/1, 4693/2, 4693/3, 4694/1, 4694/2, 4695, 4697/1/1, 4697/1/2, 4697/2, 4698, 4699/0/1, 4699/0/2, 4700, 4701/1/1, 4701/1/2, 4701/2, 4702, 4703, 4704, 4705/1, 4705/2, 4705/4, 4706, 4708, 4709, 4710, 4711/1, 4711/2, 4712/1, 4712/2, 4713, 4714, 4715, 4716/1, 4716/2, 4717, 4718, 4720, 4721, 4722, 4724, 4727, 4728, 4729, 4730, 4731, 4732, 4733, 4734, 4735, 4736, 4739, 4741/1, 4741/2, 4742, 4743, 4744, 4745, 4747/1, 4747/2, 4749/1, 4750/1, 4750/3, 4750/4, 4750/5, 4750/6, 4750/7, 4750/8, 4750/9, 4750/10, 4750/10, 4750/12, 4750/13, 4750/14, 4750/15, 4750/16, 4750/17, 4750/18, 4750/19, 4750/20, 4750/21, 4751, 4752, 4755/1/1, 4755/1/2, 4755/2, 4755/31, 4755/32, 4755/4, 4755/5, 4755/6, 4756, 4757/2, 4758/1, 4758/2, 4758/3, 4758/4, 4758/5, 4758/6, 4758/7, 4758/8, 4758/10, 4758/11, 4758/12, 4758/13, 4758/14, 4758/15, 4758/16, 4759, 4761, 4762, 4763, 4764, 4766/1, 4766/2, 4766/3, 4767, 4769, 4770/1, 4770/2, 4770/4, 4771, 4772, 4773, 4774, 4775, 4776, 4777, 4778, 4779, 4780, 4781, 4782, 4783, 4784, 4785, 4786, 4787, 4788, 4789, 4790, 4791, 4793, 4794, 4797, 4798, 4799, 4800, 4801, 4802, 4803, 4804, 4806/1, 4806/2, 4806/3, 4807/1, 4807/2, 4809, 4810, 4811, 4812, 4813, 4814, 4815, 4816, 4817, 4818/0/1, 4818/0/2, 4819, 4820, 4821, 4822/10, 4822/2, 4822/3, 4823, 4825, 4826, 4827/0/1, 4827/0/2, 4830, 4831, 4832, 4834, 4835, 4836, 4838, 4839, 4840/0/1, 4840/0/2, 4841, 4842/0/1, 4842/0/2, 4843/1/1, 4843/1/2, 4843/2, 4844/0/1, 4844/0/2, 4845, 4846/0/1, 4846/0/3, 4847, 4848, 4849/1, 4849/2, 4850, 4851/1, 4851/2, 4853, 4854/1, 4854/2, 4856/1, 4856/3, 4856/4, 4857/1, 4857/2, 4857/3, 4857/4, 4857/5, 4857/6, 4857/7, 4857/8, 4858, 4859, 4860, 4861, 4864/2, 4866, 4867/2, 4867/3, 4868/1, 4868/2, 4869, 4870, 4871, 4872, 4873, 4874, 4875/1/1, 4875/1/2, 4878, 4879, 4880, 4881/0/1, 4881/0/2, 4882, 4883, 4884, 4886, 4887, 4888/0/1, 4888/0/2, 4890, 4891/1, 4891/2, 4893, 4894, 4895, 4896/0/1, 4896/0/2, 4897, 4898, 4899, 4901, 4902, 4903, 4904, 4905, 4906, 4907, 4908, 4909, 4910, 4911, 4912, 4915, 4916, 4917, 4918, 4919/0/1, 4919/0/2, 4923/2, 4926, 4927, 4928, 4929, 4930, 4931, 4932/1/1, 4932/1/2, 4932/1/3, 4932/2, 4935/0/1, 4935/0/2, 4937, 4938, 4939, 4940, 4941, 4944/1, 4944/2, 4945, 4946, 4947, 4948, 4949/1, 4949/2, 4949/3, 4950/1, 4950/2, 4950/3, 4950/4, 4950/5, 4950/6, 4950/7, 4951, 4954, 4955, 4956/1, 4956/2, 4956/3, 4956/4, 4956/5, 4956/6, 4956/7, 4956/8, 4956/9, 4956/12, 4956/13, 4956/14, 4956/15, 4956/16, 4956/17, 4956/18, 4956/19, 4956/20, 4956/21, 4956/22, 4956/23, 4956/24, 4956/25, 4956/26, 4956/27, 4956/28, 4956/29, 4956/30, 4956/31, 4956/32, 4956/33, 4956/34, 4956/35, 4956/36, 4956/37, 4956/38, 4956/39, 4956/40, 4956/41, 4956/42, 4956/43, 4956/44, 4956/45, 4956/46, 4956/47, 4956/48, 4956/49, 4956/50, 4956/51, 4956/52, 4956/53, 4956/54, 4956/55, 4956/56, 4956/57, 4956/58, 4956/59, 4956/60, 4956/61, 4956/62, 4956/63, 4956/64, 4956/65, 4956/66, 4956/67, 4956/68, 4956/69, 4956/70, 4956/71, 4956/72, 4956/73, 4956/74, 4956/75, 4956/76, 4956/77, 4956/78, 4956/79, 4956/80, 4956/81, 4956/82, 4956/83, 4956/84, 4956/85, 4956/86, 4956/87, 4956/88, 4956/89, 4956/90, 4956/91, 4956/92, 4956/93, 4956/94, 4956/95, 4956/96, 4956/97, 4956/98, 4956/99, 4956/100, 4956/101, 4956/102, 4956/103, 4956/104, 4956/105, 4956/106, 4956/107, 4956/108, 4956/109, 4956/110, 4956/111, 4956/112, 4956/113, 4956/114, 4956/115, 4956/116, 4956/117, 4956/118, 4956/119, 4956/120, 4956/121, 4956/122, 4956/123, 4956/124, 4956/125, 4956/126, 4956/127, 4956/128, 4956/129, 4956/130, 4956/131, 4956/132, 4956/133, 4956/134, 4956/135, 4956/136, 4956/137, 4956/138, 4956/139, 4956/140, 4956/141, 4956/142, 4956/143, 4956/144, 4956/145, 4956/146, 4956/147, 4956/148, 4956/149, 4956/150, 4956/151, 4956/152, 4956/153, 4956/154, 4956/155, 4956/156, 4956/157, 4956/158, 4956/159, 4956/160, 4956/161, 4956/162, 4956/163, 4956/164, 4956/165, 4956/166, 4956/167, 4956/168, 4956/169, 4956/170, 4956/171, 4956/172, 4956/173, 4956/174, 4956/175, 4956/176, 4956/177, 4956/178, 4956/179, 4956/180, 4956/181, 4956/182, 4956/183, 4956/184, 4956/185, 4956/186, 4956/187, 4956/188, 4956/189, 4956/190, 4956/191, 4956/192, 4956/193, 4956/194, 4956/195, 4956/196, 4956/197, 4956/198, 4956/199, 4956/200, 4956/201, 4956/202, 4956/203, 4956/204, 4956/205, 4956/206, 4956/207, 4956/208, 4956/209, 4957/1, 4957/3, 4957/8, 4957/9, 4957/10, 4958/1, 4958/2, 4959/1, 4959/6, 4960, 4961, 4962, 4963, 4964, 4965, 4966/1, 4966/2, 4967, 4968/1, 4968/2, 4968/3, 4969, 4970/1, 4970/2, 4971/1, 4971/2, 4975, 4977/1, 4977/2, 4977/3, 4977/4, 4977/5, 4977/6, 4978/1, 4978/2, 4978/3, 4978/4, 4978/5, 4978/6, 4978/7, 4978/8, 4978/9, 4978/10, 4978/11, 4978/12, 4978/13, 4978/14, 4978/15, 4978/16, 4978/17, 4978/18, 4978/19, 4978/20, 4978/21, 4978/22, 4978/23, 4978/24, 4978/25, 4978/26, 4978/27, 4978/28, 4978/29, 4978/30, 4978/31, 4978/32, 4978/33, 4978/34, 4978/35, 4978/36, 4978/37, 4978/38, 4978/39, 4978/40, 4978/41, 4978/42, 4978/43, 4978/44, 4978/45, 4978/46, 4978/47, 4978/48, 4978/49, 4978/50, 4978/51, 4978/52, 4978/53, 4978/54, 4978/55, 4978/56, 4978/57, 4978/58, 4978/59, 4978/60, 4978/61, 4978/62, 4978/63, 4978/64, 4978/65, 4978/66, 4978/67, 4978/68, 4978/69, 4978/70, 4978/71, 4978/74, 4979, 4980, 4981/1, 4981/2, 4981/3, 4981/4, 4981/5, 4981/6, 4981/7, 4981/8, 4981/9, 4981/10, 4981/11, 4981/12, 4982, 4983, 4985/1, 4985/2, 4985/3, 4986/1, 4986/2, 4986/4, 4986/5, 4986/7, 4986/8, 4986/9, 4986/1, 4986/11, 4986/12, 4986/13, 4986/14, 4986/15, 4986/16, 4986/17, 4986/18, 4986/19, 4986/20, 4986/21, 4986/22, 4986/23, 4986/24, 4986/25, 4986/26, 4986/27, 4986/28, 4986/29, 4986/30, 4986/31, 4986/32, 4986/33, 4986/34, 4986/35, 4986/36, 4986/37, 4986/38, 4986/39, 4986/40, 4986/41, 4986/42, 4986/43, 4986/44, 4986/45, 4986/46, 4986/47, 4986/48, 4986/49, 4986/50, 4986/51, 4986/52, 4986/53, 4986/54, 4986/55, 4986/56, 4986/57, 4986/58, 4986/59, 4986/60, 4986/61, 4986/62, 4986/63, 4986/64, 4986/65, 4986/66, 4986/67, 4986/68, 4986/69, 4986/70, 4986/72, 4986/73, 4986/74, 4986/75, 4986/76, 4986/77, 4986/78, 4986/79, 4986/80, 4986/81, 4986/82, 4986/83, 4986/84, 4986/85, 4986/86, 4986/87, 4986/88, 4986/89, 4986/90, 4986/91, 4986/92, 4986/93, 4986/94, 4986/95, 4986/96, 4986/97, 4986/98, 4986/99, 4986/100, 4986/101, 4986/102, 4986/103, 4986/104, 4986/105, 4986/106, 4986/107, 4986/108, 4986/109, 4986/110, 4986/111, 4986/112, 4986/113, 4986/114, 4986/115, 4986/116, 4986/117, 4986/118, 4986/119, 4986/120, 4986/121, 4986/122, 4986/123, 4986/124, 4986/125, 4986/126, 4986/127, 4986/128, 4986/129, 4986/130, 4986/131, 4986/132, 4986/133, 4986/134, 4986/135, 4986/136, 4986/137, 4986/138, 4986/139, 4986/140, 4986/141, 4986/142, 4986/143, 4986/144, 4986/145, 4986/148, 4987/1, 4987/2, 4987/3, 4987/4, 4989/2, 4990, 4993/1, 4993/2, 4993/3, 4993/4, 4994/1, 4994/2, 4995, 4997, 4998, 4999/1, 4999/2, 5000, 5001, 5002/1, 5002/2, 5004/1, 5004/2, 5006/1, 5006/2, 5007/1, 5007/2, 5007/4, 5007/5, 5007/6, 5007/7, 5009/1, 5009/2, 5010, 5011, 5012/1, 5012/2, 5013, 5022/2, 5023, 5024, 5025, 5026, 5027, 5028/1, 5033/1, 5033/2, 5033/4, 5033/5, 5033/6, 5033/7, 5033/8, 5033/9, 5033/10, 5033/11, 5033/12, 5033/13, 5033/14, 5033/15, 5033/17, 5033/18, 5033/20, 5033/21, 5035, 5036/1, 5036/2, 5036/3, 5037, 5038/1, 5038/2, 5039/1, 5039/2, 5041, 5042, 5045/1, 5045/2, 5045/3, 5047/1/1, 5047/1/2, 5047/2, 5047/5, 5047/6, 5047/7, 5047/8, 5047/9, 5047/10, 5047/11, 5047/12, 5047/13, 5050, 5052, 5053, 5055, 5056, 5057, 5058, 5059, 5060, 5061, 5062, 5063/1/1, 5063/1/2, 5063/2, 5064/0/1, 5064/0/2, 5068, 5071, 5073/1, 5073/2, 5073/3, 5074, 5077/1, 5077/2, 5078, 5079, 5081/1, 5081/2, 5081/3, 5082, 5084/1, 5084/2, 5084/3, 5084/4, 5085, 5086, 5087/1, 5087/2, 5088, 5089/1, 5089/2, 5089/6, 5090/2, 5090/3, 5091, 5092, 5093, 5094, 5095, 5096, 5097, 5098, 5101, 5103, 5105/1, 5105/2, 5105/3, 5105/4, 5105/5, 5105/6, 5105/7, 5109, 5110, 5111/1/1, 5111/1/2, 5111/2/1, 5111/2/2, 5111/3, 5111/4, 5111/5, 5111/6, 5111/7, 5111/8, 5111/9, 5111/11, 5111/12, 5111/13, 5111/14, 5111/15, 5111/16, 5111/17, 5111/18, 5111/19, 5111/20, 5111/21, 5111/22, 5111/23, 5111/24, 5111/25, 5111/26, 5111/27, 5111/28, 5111/29, 5111/30, 5111/31, 5111/32, 5111/33, 5111/34, 5111/35, 5111/36, 5111/37, 5111/38, 5111/39, 5111/40, 5112, 5113/0/1, 5113/0/2, 5114/1, 5114/2, 5121, 5122, 5123, 5124, 5125, 5126, 5127, 5128, 5129, 5131, 5132/1, 5132/2, 5132/3, 5134/2, 5140/1, 5140/2, 5143/1, 5143/2, 5144/1, 5144/2, 5144/3, 5149/1, 5152, 5161/1/1, 5161/1/2, 5161/14, 5161/2, 5162/1/1, 5162/1/2, 5162/2, 5163/2, 5163/3, 5164, 5165, 5166/1, 5166/2, 5167/1, 5167/2, 5169, 5171, 5172, 5173/1, 5173/2, 517/1/1, 5174/1/2, 5175, 5179/1, 5179/2, 5179/3, 5179/4, 5179/5, 5179/6, 5179/7, 5180, 5181, 5183/1, 5183/3, 5184, 5185, 5191/1, 5193, 5195/1, 5195/2, 5197, 5199, 5200/1, 5200/2, 5200/3, 5201/1, 5202, 5204, 5205, 5206/1, 5207/1, 5207/2, 5208, 5209/1, 5209/2, 5211/1, 5212, 5214/1, 5214/2, 5214/3, 5214/4, 5214/5, 5214/6, 5215/1, 5215/2, 5216/1, 5216/3, 5218, 5219, 5220, 5221, 5222, 5224, 5226/1, 5226/2, 5227/1, 5227/2, 5227/3, 5228/1, 5228/2, 5228/3, 5228/4, 5228/5, 5228/6, 5228/8, 5228/9, 5228/10, 5228/11, 5228/12, 5229, 5237, 5238, 5239/1, 5239/2, 5239/3, 5239/4, 5239/5, 5239/6, 5239/7, 5239/8, 5239/9, 5239/10, 5239/11, 5239/12, 5239/13, 5240, 5241, 5246/1, 5246/2, 5246/8, 5247, 5249/1, 5249/2, 5249/3, 5249/4, 5251/1, 5251/2, 5252/1, 5252/2, 5253, 5254, 5255, 5256, 5258, 5259, 5261, 5262, 5263, 5269, 5270/1, 5270/2, 5273/1, 5273/2, 5273/3, 5274, 5276, 5278, 5290, 5293, 5294/, 5294/2, 5294/3, 5294/4, 5294/5, 5294/6, 5295, 5296, 5297/1, 5297/2, 5298, 5299/1, 5299/2, 5299/3, 5300, 5301, 5305, 5308, 5309, 5310, 5311, 5312/1, 5312/2, 5312/3, 5312/4, 5313/1, 5313/2, 5313/3, 5313/4, 5317/1, 5317/2, 5317/3, 5317/4, 5317/5, 5317/7, 5318/1, 5318/2, 5318/3, 5318/4, 5318/5, 5318/6, 5318/7, 5319/1, 5319/2, 5320/1, 5320/2, 5321, 5323/1, 5323/4, 5323/5, 5324, 5327/1, 5327/4, 5328, 5329/1, 5329/2, 5329/3, 5330/1, 5330/2, 5330/3, 5330/4, 5331/1, 5331/5, 5331/6, 5331/7, 5331/8, 5331/9, 5331/10, 5331/11, 5332, 5334/3, 5335/3, 5335/4, 5335/5, 5335/6, 5335/7, 5336, 5342/1, 5342/2, 5342/3, 5342/4, 5342/5, 5343/1, 5343/2, 5343/3, 5344/1/1, 5344/1/3, 5344/2, 5344/4, 5344/5, 5344/6, 5344/7, 5344/9, 5344/10, 5344/11, 5344/12, 5344/13, 5344/14, 5344/15, 5344/16, 5344/17, 5344/18, 5344/19, 5344/20, 5345, 5347, 5351/2, 5353, 5354, 5355, 5357, 5361/1, 5361/2, 5362/1, 5362/2, 5363/1, 5363/2, 5364, 5365/1, 5365/2, 5365/3, 5365/4, 5365/5, 5365/6, 5365/7, 5366, 5367, 5368, 5369, 5370/1, 5370/3, 5370/4, 5371, 5372, 5373, 5375, 5383/1, 5383/2, 5383/3, 5383/4, 5383/5, 5385/1/1, 5385/1/2, 5385/2, 5385/3, 5386, 5387/1, 5387/2, 5388, 5389, 5390, 5391, 5392, 5393, 5394, 5395, 5396, 5397, 5398/2, 5399, 5401, 5402, 5403/1, 5403/2, 5404, 5405, 5406, 5407, 5408, 5410/1, 5410/2/1, 5410/2/2, 5411/0/1, 5411/0/2, 5412, 5413, 5415, 5419, 5420, 5421, 5422, 5425/1, 5425/2, 5425/3, 5426, 5427, 5428/1, 5428/2, 5432, 5433, 767/2, 767/3, 767/4
Katastrálne územie Úpor:
469/1, 469/2, 470/1, 473/1, 473/2, 474/3, 474/4, 475/1, 475/2, 475/3, 475/4, 478, 479/1, 479/2, 479/3, 481, 482/2, 483/2, 486, 489, 491/1, 495, 496, 497, 501, 503, 506, 507, 508, 513, 516, 517, 522, 527, 528, 529, 530, 537, 539, 544, 545, 548/1, 553, 555, 557/1, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 566, 568
Katastrálne územie Veľký Ruskov:
198, 328/2, 378, 379/1, 379/2, 379/3, 379/4, 393/3, 393/4, 429/1, 429/2/1, 429/4, 443/1, 443/2, 443/3, 484/1, 484/79, 493, 670/1, 670/2, 670/3, 882/1, 885/2, 890, 900/2/1, 907/1/1, 907/2, 970/1, 970/2, 970/3, 970/4, 970/5, 1000, 1105/1, 1105/2, 1105/3, 1105/4, 1173/1, 1173/6, 1173/7, 1174/1, 1174/2, 1259/1, 1261/1, 1261/3, 1261/5, 1270/0/1, 1300, 1301, 1303, 1304, 1307, 1308, 1310, 1311/3, 1311/4, 1311/5, 1311/6, 1311/7, 1312, 1313/1, 1314, 1316, 1319, 1326, 1327/1, 1327/2, 1327/3, 1327/4, 1327/5, 1327/6, 1327/7, 1327/8, 1327/9, 1327/10, 1327/11, 1327/12, 1327/13, 1327/140, 1327/15, 1327/16, 1327/17, 1327/18, 1327/19, 1327/20, 1327/21, 1327/22, 1327/23, 1327/24, 1327/25, 1327/26, 1329/1, 1332, 1333/2, 1334, 1335, 1343/1, 1343/2, 1345, 1346/1, 1360, 1361
Katastrálne územie Višňov:
324, 325, 326/1, 326/2, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 337, 338, 339/1, 339/2, 339/3, 341, 342/1, 342/2, 342/3, 342/4, 342/5, 342/6, 342/7, 343, 344/1, 344/2, 346, 347, 378, 379, 382, 383, 384, 385/1, 385/2, 388, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 401, 402
Katastrálne územie Vojčice:
18, 21, 24/1, 39, 87/2, 172/2, 228, 243/2, 244, 245, 389/2, 914, 915, 916, 917/1, 917/2, 918, 919/1, 919/2, 919/3, 919/4, 919/5, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 930, 931, 932, 933, 934, 936/1, 936/2, 936/3, 1027/2, 1290/2, 1292/2, 1294/2, 1296/2, 1298/2, 1299, 1300/2, 1303/2, 1305/2, 1306/1, 1306/2, 1307/2, 1308/2, 1344, 1345, 1398/1, 1398/2, 1398/3, 1400, 1401, 1402/1, 1402/2, 1402/3, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1436, 1437, 1438, 1439/1, 1439/2, 1439/3, 1439/4, 1439/5, 1439/6, 1439/7, 1439/8, 1439/9, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454/1, 1454/2, 1454/3, 1455/1, 1455/2, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460/1, 1460/2, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465/1, 1465/2, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1498, 1499, 1500, 1501/1/1, 1501/1/2, 1501/20, 1501/3, 1501/4, 1501/5, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507/1, 1507/2, 1507/3, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527/0/1, 1527/0/2, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550/1, 1550/2, 1550/3, 1550/4, 1550/5, 1551/1, 1551/2, 1552, 1553, 1554/1, 1554/2, 1554/3, 1554/4, 1554/5, 1555, 1556/1, 1556/2, 1556/3, 1556/4, 1557, 1558, 15590/1, 1559/0/2, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1590, 1591, 1592, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1617/1, 1617/2, 1618, 1619, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635/1, 1635/2, 1636, 1652/1/1, 1652/1/2, 1652/1/3, 1652/1/4, 1652/2, 1652/3, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663/0/1, 1663/0/2, 1663/0/3, 1663/0/4, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668/0/1, 1668/0/2, 1668/0/3, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679/1, 1679/2, 1679/3, 168, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1686, 1687, 1688, 1689
Katastrálne územie Zemplínske Hradište:
404, 660/2, 661, 662/1, 662/4, 761, 766, 789/2, 789/3
Katastrálne územie Zemplínsky Branč:
113/2, 113/7, 113/9, 173/2, 173/4, 173/5, 173/6, 173/8, 173/9, 173/10, 173/11, 173/12, 173/14, 173/15, 173/16, 174/1, 188, 189/1, 189/2, 226, 236/1, 236/2, 236/3, 236/4, 237/1, 237/4, 240/1, 240/2, 288/1, 288/2, 291/2, 294/1, 294/6, 297, 330/1/1, 330/1/2, 330/2, 369, 370,, 383, 432/3, 451/1, 456/3, 46/1, 462, 466, 467/1, 467/2, 468, 470, 471/1, 547/4, 547/5, 547/7, 549/1, 549/2, 549/4, 549/5, 5490070, 5490080, 549/10, 549/12, 549/14, 549/15, 549/17, 549/18, 549/20, 549/22, 549/24, 549/25, 549/27, 549/29, 549/30, 549/31, 549/32, 549/35, 549/37, 549/38, 549/40, 621/1, 621/2, 621/3, 621/4, 621/5, 621/6, 621/7, 621/8, 621/9, 629/1, 629/2, 629/3, 630/2, 630/3, 631, 646/1, 680/49, 680/55, 680/71, 680/72, 703/1, 703/2, 704/1, 704/2, 704/3, 705, 707/2, 709/6, 711, 751/1, 751/2, 752, 753/1/1, 753/1/2, 753/2, 754/1, 754/2, 754/3, 754/5, 754/6, 754/7, 754/8, 755/1, 755/2, 755/3, 756/3, 756/4/1, 756/4/2, 756/5, 757, 759, 760/1, 761/1, 770/1/1, 770/1/2, 770/2, 771, 774/1, 774/3, 774/4, 778/1, 778/2, 778/3, 778/4, 778/5, 778/6, 778/7, 778/8, 778/9, 778/10, 778/12, 778/13, 778/14, 802, 805, 808, 813/1, 813/6, 813/7, 815, 816/1, 816/5, 817, 818
Katastrálne územie Zemplínsky Klečenov:
56, 357, 358/1, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366/1, 366/2, 367, 369, 375, 374, 376, 378, 379, 381/1, 381/3, 382, 383, 384, 386, 389, 392, 393, 394, 396, 397, 398, 399, 400, 402, 404, 405, 406, 408/1, 408/3, 410, 514, 576
Okres Michalovce:
Katastrálne územie Bánovce nad Ondavou:
325, 3696/2, 3763/2, 3778, 3779, 378, 3781, 3784, 3785, 3786/1, 3786/2, 3787, 3788, 3792/1, 3792/4, 3793, 3794/1, 3794/2, 3794/3, 3795/1, 3795/3, 3795/4, 3795/6, 3797, 3801/2, 3801/22, 3802, 3803/2
Katastrálne územie Horovce:
689, 690, 691, 692, 693, 694, 734/1, 734/2, 734/3, 734/4, 734/5, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746/2, 747/1, 747/2, 747/3, 748/2, 767, 768, 769, 771, 776/1, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783/1, 785, 786, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 808, 809, 810, 811, 812, 813/1, 813/2, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825/1, 825/2, 825/3, 825/4, 825/5, 825/6, 825/7, 825/8, 825/9, 825/10, 825/11, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 834, 835, 836, 838/1, 838/2, 838/3, 838/4, 838/5, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845/1, 845/2, 847/1, 847/3, 847/4, 847/5, 848, 849, 850, 851, 852/1, 852/2, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 860, 861/1, 861/2, 861/3, 862, 863/1, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871/1, 871/2, 872, 873/1, 873/2, 874, 875, 876, 877/1, 877/2, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 894, 895, 896
Katastrálne územie Hradištská Moľva:
3492, 3493, 3494/1, 3494/2
Katastrálne územie Trhovište:
826, 3695, 3696/1
Katastrálne územie Tušice:
507/2, 686, 687, 688, 689, 690/1, 690/2, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 711, 712, 713, 715, 716, 717, 718, 719/1, 719/5, 720, 721/1, 721/2, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728/1, 728/2, 729, 730, 731, 734, 735, 736, 738/1, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754/1, 754/2, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 787, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800
Katastrálne územie Tušická Nová Ves:
84/2, 155, 156, 157/2, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 515, 517, 518, 519, 520/1, 520/2, 520/3, 520/4, 524, 525, 527, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 548, 549, 550
1)
Príloha č. 2 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení vyhlášky č. 647/2004 Z. z.
3)
§ 9 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
§ 17 zákona č. 220/2004 Z. z.
5)
§ 139 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
6)
Napríklad zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 48 až 51 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).