190/2008 Z. z.

Vyhlásené znenie

190
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 7. mája 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 440/2006 Z. z. o kŕmnych zmesiach
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 440/2006 Z. z. o kŕmnych zmesiach sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 1 sa vypúšťa písmeno q).
2.
V § 6 ods. 2 písm. b), § 13 ods. 3 písm. a) a v § 13 ods. 4 písm. a) sa za slovo „sídlo“ vkladajú slová „krmivárskeho podniku výrobcu“.
3.
V prílohe č. 3 položka Zníženie rizika vzniku popôrodného uľahnutia znie:
„Zníženie rizika vzniku popôrodného uľahnutia Nízky obsah vápnika Dojnice Vápnik
Fosfor
Horčík
Jeden až štyri týždne pred otelením V návode na použitie uveďte text:
„Po otelení skrmovanie treba ukončiť.“.
  alebo        
  úzky pomer katiónov a aniónov   Vápnik
Fosfor
Sodík
Draslík
Chloridy
Síra
Jeden až štyri týždne pred otelením V návode na použitie uveďte text:
„Po otelení skrmovanie treba ukončiť.“.
  alebo        
  vysoký obsah zeolitu (syntetického kremičitanu hlinitosodného)   Obsah syntetického kremičitanu hlinitosodného Dva týždne pred otelením V návode na použitie uveďte text:
„Množstvo krmiva treba obmedziť tak, aby denný príjem kremičitanu hlinitosodného nepresiahol 500 g.“.
„Po otelení skrmovanie treba ukončiť.“.
  alebo        
  vysoký obsah vápnika vo forme dobre využiteľných vápenatých solí   Celkový obsah vápnika, zdroje vápnika a množstvo vápnika z jednotlivých zdrojov Od prvých príznakov pôrodu až do dvoch dní po pôrode Na obale, nádobe alebo štítku uveďte:
1. Návod na použitie, t. j. počet podaní, obdobie pred otelením a obdobie po otelení.
2. Text: „Pred použitím odporúčame konzultovať s odborníkom na výživu.“.“.
4.
Príloha č. 9 sa dopĺňa bodmi 9 a 10, ktoré znejú:
„9.
Smernica Komisie 2008/4/ES z 9. januára 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 94/39/ES, pokiaľ ide o krmivá určené na zníženie rizika popôrodného uľahnutia (Ú. v. EÚ L 6, 10. 1. 2008).
10.
Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 623/2007/ES z 23. mája 2007, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2002/2/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 79/373/EHS o uvádzaní kŕmnych zmesí do obehu (Ú. v. EÚ L 154, 14. 6. 2007).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 24. júna 2008.
Robert Fico v. r.