195/2008 Z. z.

Vyhlásené znenie

195
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
zo 14. mája 2008,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu skúšky, priebehu skúšky a činnosti skúšobnej komisie na získanie odbornej spôsobilosti v oblasti pravidelnej kontroly kotlov a vykurovacích sústav a pravidelnej kontroly klimatizačných systémov
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 3 zákona č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Rozsah skúšky je zameraný na preukázanie odborných vedomostí a zručností
a)
právnych predpisov upravujúcich pravidelnú kontrolu kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov,
b)
záväzných právnych aktov Európskych spoločenstiev vzťahujúcich sa na pravidelnú kontrolu kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov,
c)
príslušných technických predpisov a technických noriem z oblasti pravidelnej kontroly kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov.
§ 2
(1)
Termíny skúšok na získanie odbornej spôsobilosti v oblasti pravidelnej kontroly kotlov a vykurovacích sústav a pravidelnej kontroly klimatizačných systémov (ďalej len „skúška“) sa zverejňujú priebežne na internetovej stránke a v informačných materiáloch príspevkovej organizácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „príspevková organizácia“), ktorá vykonáva skúšky.
(2)
Uchádzač o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti (ďalej len „uchádzač“) doručí písomnú žiadosť o vykonanie skúšky príspevkovej organizácii najmenej 20 dní pred určeným termínom skúšky.
(3)
Príspevková organizácia pozve písomne uchádzača na skúšku tak, aby mal najmenej päť dní na prípravu.
(4)
Teoretická časť skúšky pozostáva z písomného testu a ústnej časti skúšky, ktoré sa vykonajú spravidla v jeden kalendárny deň.
(5)
Rozsah písomného testu je 50 otázok. Písomný test trvá najviac 90 minút. Písomný test vyhodnocuje a výsledok hodnotenia zapíše do zápisnice o priebehu skúšky (ďalej len „zápisnica“) člen skúšobnej komisie (ďalej len „komisia“), ktorého určí predseda komisie. Ak uchádzač v písomnom teste nedosiahol najmenej 80 % správnych odpovedí, môže ho opakovať v nasledujúcom termíne skúšky.
(6)
Po úspešnom absolvovaní písomného testu uchádzač vykoná ústnu časť skúšky pred komisiou odpoveďou na tri otázky, ktoré si vyžrebuje z vopred písomne pripravených otázok. Ústna časť skúšky trvá najviac 45 minút a koná sa za účasti nadpolovičnej väčšiny členov komisie. Každý prítomný člen komisie vyhodnotí uchádzača výsledkom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. Uchádzač úspešne vykonal skúšku, ak bol väčšinou členov komisie hodnotený výsledkom „vyhovel“. Predseda komisie zapíše výsledok hodnotenia do zápisnice a oznámi ho uchádzačovi. Ak uchádzač vyhovel, môže vykonať praktickú časť skúšky.
(7)
Praktickú časť skúšky vykoná uchádzač kontrolou kotla a vykurovacej sústavy alebo kontrolou klimatizačného systému na zariadení podľa vlastného výberu. Správu z kontroly kotla, vykurovacej sústavy alebo klimatizačného systému vypracovanú podľa vzoru zašle predsedovi komisie najneskôr do 15 pracovných dní od úspešného absolvovania teoretickej časti skúšky.
(8)
Komisia posúdi komplexnosť a vecnú správnosť vzoru správy podľa odseku 7 a vyhodnotí praktickú časť skúšky podľa odseku 6 do 30 dní odo dňa konania teoretickej časti skúšky.
(9)
Ak uchádzač úspešne absolvoval teoretickú časť skúšky aj praktickú časť skúšky, zašle mu predseda komisie doklad o získaní odbornej spôsobilosti do 15 dní odo dňa vyhodnotenia praktickej časti skúšky. Ak uchádzač na skúške nevyhovel, predseda komisie mu tento výsledok oznámi v rovnakej lehote.
§ 3
(1)
Činnosť komisie riadi predseda, ktorý je zamestnancom organizácie. Predsedu komisie a ostatných členov komisie vymenúva štatutárny orgán. Na skúške musia byť prítomný aspoň traja členovia komisie.
(2)
Predseda komisie
a)
zvoláva komisiu,
b)
riadi priebeh skúšky,
c)
zabezpečuje vyhotovenie zápisnice z priebehu skúšky,
d)
podpisuje doklad o získaní odbornej spôsobilosti a oznámenie o výsledku skúšky.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2008.
Ľubomír Jahnátek v. r.