197/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.06.2008

197
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 46 ods. 17 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie z 20. mája 2008 č. 11/2008 o náležitostiach správy zodpovedného aktuára o činnosti poisťovne alebo zaisťovne a o náležitostiach správy zodpovedného aktuára o činnosti pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne.
Opatrenie ustanovuje náležitosti správy zodpovedného aktuára o činnosti poisťovne alebo zaisťovne a náležitosti správy zodpovedného aktuára o činnosti pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne, ktorú je zodpovedný aktuár povinný do 30. apríla nasledujúceho roka predkladať Národnej banke Slovenska za predchádzajúci kalendárny rok.
Opatrenie nadobúda účinnosť 15. júna 2008.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 17/2008 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.