2/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.01.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

2
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 4 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení zákona č. 488/2001 Z. z. vydalo
výnos z 10. decembra 2007 č. 20860/2007-OL , ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 3. mája 2006 č. 7251/2006-SL, ktorým sa vydáva Slovenský farmaceutický kódex, prvé vydanie (oznámenie č. 273/2006 Z. z.).
Výnos nadobúda účinnosť 15. januára 2008.
Výnos bude uverejnený v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. januára 2008 a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky. Výnos je vydaný aj ako samostatná publikácia.