210/2008 Z. z.

Vyhlásené znenie

210
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 28. mája 2008,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o medicínsko-ekonomickom rozbore zdravotníckej pomôcky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 22 ods. 4 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 661/2007 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Medicínsko-ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky, ktorá nie je zaradená do zoznamu zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia, obsahuje
a)
porovnanie odhadovaných nákladov na navrhovanú liečbu zdravotníckou pomôckou
1.
s odhadovanými nákladmi na doterajšiu liečbu zdravotníckymi pomôckami, ktoré majú rovnaký účel určenia ako zdravotnícka pomôcka, ktorá je predmetom medicínsko-ekonomického rozboru,
2.
s odhadovanými nákladmi na doterajšiu liečbu zdravotníckymi pomôckami, ktoré majú porovnateľný účel určenia ako zdravotnícka pomôcka, ktorá je predmetom medicínsko-ekonomického rozboru,
3.
s odhadovanými nákladmi na doterajšiu liečbu s inými liečebnými postupmi, pri ktorých sa nepoužívajú zdravotnícke pomôcky, vyjadrené nákladmi na jeden liečebný cyklus, alebo ak ide o zdravotnícku pomôcku na dlhodobé používanie nákladmi za určený časový úsek výrobcom, inak za mesiac alebo za rok,
b)
opis cieľovej skupiny pacientov, ich charakteristiku a určenie prípadných podskupín,
c)
predpokladaný počet pacientov, ktorí budú používať zdravotnícku pomôcku v kalendárnom roku,
d)
predpokladanú spotrebu zdravotníckej pomôcky v kalendárnom roku vyjadrenú počtom a veľkosťou predpísaných balení, kusov, setov alebo párov zdravotníckej pomôcky,
e)
odhad nákladov na uhrádzanie zdravotníckej pomôcky z verejného zdravotného poistenia na jeden rok,
f)
odhad nákladov na kompenzáciu alebo zmiernenie následkov zdravotného postihnutia alebo na modifikáciu anatomickej štruktúry alebo fyziologického procesu na základe
1.
analýzy epidemiologických údajov o zdravotných postihnutiach, na ktoré je zdravotnícka pomôcka určená,
2.
definovania cieľovej skupiny pacientov, ktorej je zdravotnícka pomôcka určená,
3.
porovnania nákladov na jeden liečebný cyklus alebo mesačnú liečbu, ak ide o zdravotnícku pomôcku určenú na dlhodobé používanie, s nákladmi na liečbu pri použití iných porovnateľných zdravotníckych pomôcok alebo iných liečebných postupov,
4.
odhadu nákladov na jeden rok u jedného poistenca,
5.
odhadu celkových nákladov na jeden rok u všetkých poistencov,
g)
zdroje údajov, z ktorých medicínsko-ekonomický rozbor vychádza.
§ 2
Pri porovnaní nákladov podľa § 1 písm. a), odhade celkových nákladov na liečbu liekom a odhade dosahov používania zdravotníckej pomôcky sa vychádza z určených cien liekov, zdravotníckych pomôcok, výrobkov, zdravotníckych výkonov a služieb.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2008.
Richard Raši v. r.