218/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.06.2008

218
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 46 ods. 14 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov opatrenie z 3. júna 2008 č. 13/2008 o odbornej skúške aktuára.
Opatrenie ustanovuje obsah odbornej skúšky aktuára, spôsob jej vykonania a výšku poplatku za vykonanie odbornej skúšky aktuára. Obsahom odbornej skúšky aktuára je overenie odborných vedomostí fyzickej osoby, ktorá chce vykonávať činnosť zodpovedného aktuára, zo všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti poisťovníctva, účtovníctva a zdaňovania, z poistno-matematických metód, štatistických metód, finančnej matematiky a z prehľadu o slovenskom finančnom trhu a jednotnom finančnom trhu Európskej únie.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2008.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 18/2008 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.