254/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.07.2008

254
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že zmluvnou stranou Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (uzavretého 19. októbra 1996) (oznámenie č. 344/2002 Z. z.) sa stala 1. februára 2008 Ukrajina a 1. mája 2008 Arménska republika.
Obidve zmluvné strany oznámili svoje vyhlásenie k článku 34 a výhrady k článku 55 dohovoru a zároveň oznámili ústredný orgán podľa článku 29.
Zmeny a doplnenia zoznamu zmluvných strán dohovoru a prehľad ich výhrad a vyhlásení k 1. januáru 2002 sú uvedené v prílohe k tomuto oznámeniu.
K oznámeniu č. 254/2008 Z. z.
ZMENY A DOPLNENIA
zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa
(uzavretého 19. okóbra 1996)
Zoznam zmluvných strán dohovoru a prehľad ich výhrad a vyhlásení uvedený v prílohe k oznámeniu č. 344/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Arménska republika
a)
Dohovor pre Arménsku republiku nadobudol platnosť 1. mája 2008.
b)
Listina o prístupe Arménskej republiky k dohovoru obsahuje tieto výhrady a vyhlásenie:
1.
„Podľa článku 60 ods. 1 dohovoru Arménska republika vylučuje použitie francúzštiny v zmysle článku 54 ods. 2 dohovoru.
Podľa článku 60 ods. 1 dohovoru si Arménska republika vyhradzuje právomoc svojich orgánov na prijímanie opatrení na ochranu nehnuteľného majetku dieťaťa, ktorý sa nachádza na jej území a je zapísaný v katastri, a vyhradzuje si právo neuznať rodičovské právo alebo povinnosť, alebo opatrenie v rozsahu, v akom je nezlučiteľné s opatrením prijatým vo vzťahu k takému majetku jej orgánmi, ako ustanovuje článok 55 dohovoru.“.
2.
„Podľa článku 45 ods. 2 dohovoru Arménska republika vyhlasuje, že žiadosti podľa článku 34 ods. 1 sa smú zasielať jej orgánom len prostredníctvom ústredného orgánu.“.
Ukrajina“.
a)
Dohovor pre Ukrajinu nadobudol platnosť 1. februára 2008.
b)
Listina o prístupe Ukrajiny k dohovoru obsahuje tieto výhrady a vyhlásenie:
1.
„Podľa článku 60 ods. 1 dohovoru si Ukrajina vyhradzuje právomoc svojich orgánov na prijímanie opatrení na ochranu nehnuteľného majetku dieťaťa, ktorý sa nachádza na jej území, a vyhradzuje si právo neuznať rodičovské právo alebo povinnosť, alebo opatrenie v rozsahu, v akom je nezlučiteľné s opatrením prijatým vo vzťahu k takému majetku jej orgánmi, ako ustanovuje článok 55 dohovoru.“.
2.
„Podľa článku 45 ods. 2 dohovoru Ukrajina vyhlasuje, že žiadosti podľa článku 34 ods. 1 sa smú zasielať jej orgánom len prostredníctvom ústredného orgánu.“.
3.
„Podľa článku 29 a 44 dohovoru Ukrajina určila ústredný orgán:
Ministerstvo spravodlivosti Ukrajiny.“.“