279/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2008 do 31.12.2012

279
ZÁKON
z 3. júla 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z., zákona č. 105/2004 Z. z. a zákona č. 556/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. a) sa za slovo „destiláciou“ vkladajú slová „alebo jeho iným následným oddelením,“.
2.
V § 2 ods. 1 písm. c) sa za slovo „destiláciou“ vkladá čiarka a slovo „maceráciou“.
3.
V § 2 ods. 1 písm. e) sa za slovo „sulfitový“ vkladá čiarka a slovo „hydrolýzny“.
4.
V § 2 ods. 2 písm. c) bod 3.5. sa vypúšťajú slová „(karbonizácia a pod.)“.
5.
V § 2 ods. 2 písm. c) piaty bod znie:
„5.
výroba liehu z celulózových surovín a náhrad,“.
6.
V § 2 ods. 2 písm. d) tretí bod sa slovo „a“ nahrádza slovami „alebo na“.
7.
V § 2 ods. 2 písm. i) sa slovo „nemožno“ nahrádza slovami „je zakázané“.
8.
V § 2 ods. 2 písm. k) sa slovo „nemožno“ nahrádza slovami „je zakázané“.
9.
V § 2 ods. 2 písm. l) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ďalších surovín,“.
10.
V § 2 ods. 2 písm. o) sa slová „surového alebo rafinovaného“ nahrádzajú slovami „všetkých druhov“.
11.
V § 2 ods. 3 písm. a) sa slová „prevažne ako základnú surovinu melasu“ nahrádzajú slovami „cukorné suroviny“.
12.
V § 2 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „prevažne neštandardné“.
13.
V § 2 ods. 3 písmeno c) znie:
„c)
liehovar na destiláty, ktorý spracúva ako základnú surovinu ovocie, ovocné vína, hroznové vína, odpady z výroby vína a zo spracúvania ovocia, ako aj borievky, repu, obilie, med, čakanku, alebo pivo na destiláty a tieto plní do spotrebiteľského balenia; výrobné zariadenie neslúži na výrobu surového liehu alebo rafinovaného liehu,“.
14.
V § 2 ods. 3 písmeno f) znie:
„f)
výrobňa bezvodého liehu je výrobným zariadením na odvodňovanie liehu vhodným technologickým postupom, napr. azeotropnou destiláciou, molekulovými sitami, pervaporáciou, membránovým delením, čím sa získava bezvodý lieh,“.
15.
V § 2 ods. 3 písm. g) sa slová „alebo vyrába rafinovaný lieh priamo zo zápar pripravených skvasením cukorných roztokov pochádzajúcich zo škrobnatých surovín, cukorných surovín a z iných poľnohospodárskych surovín skvasiteľných na lieh“ nahrádzajú slovami „na rafinovaný lieh alebo bezvodý lieh“.
16.
V § 2 ods. 3 písm. h) sa vypúšťajú slová „v súlade s týmto zákonom“.
17.
V § 2 ods. 3 písmeno k) znie:
„k)
výrobňa liehovín, ktorá spracúva lieh ako základnú surovinu na výrobu liehovín podľa špeciálne zostavených receptúr na jednotlivé druhy liehovín a plní liehoviny do spotrebiteľského balenia,“.
18.
V § 2 ods. 3 písmeno p) znie:
„p)
liehovar na pestovateľské pálenie ovocia, ktorý poskytuje službu pestovateľom a lieh vyrába zo suroviny dodanej pestovateľmi; výrobné zariadenie tohto liehovaru môže byť využité aj na účely podľa § 2 ods. 3 písm. c), ak sú splnené podmienky podľa tohto zákona.“.
19.
V § 3 sa ods. 9 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
na prevádzkovanie liehovaru na destiláty sa vyžaduje kvalifikácia predpísaná podľa § 8 ods. 2 písm. b).“.
20.
V § 3 odseky 11 a 12 znejú:
„(11)
Ak žiadateľ podľa odseku 2 požiadal o vydanie povolenia na liehovarnícky závod podľa § 2 ods. 3 písm. c), i) a m), je povinný k žiadosti o vydanie povolenia priložiť doklad o tom, že splatené vklady do základného imania dosiahli ku dňu podania žiadosti sumu minimálne 2 000 000 Sk; uvedené sa vzťahuje na liehovarnícky závod podľa § 2 ods. 3 písm. c), v ktorom sa vyrobí najviac 35 000 l a. za kalendárny rok.
(12)
Ak žiadateľ podľa odseku 5 požiadal o vydanie povolenia na liehovarnícky závod podľa § 2 ods. 3 písm. c), i) a m), je povinný k žiadosti o vydanie povolenia priložiť doklad o vklade alebo poskytnutí úveru minimálne 2 000 000 Sk ku dňu podania žiadosti alebo doklad preukazujúci výšku základného imania, ktoré podľa účtovnej závierky alebo mimoriadnej účtovnej závierky nie staršej ako tri mesiace, overenej audítorom nesmie byť nižšie ako 2 000 000 Sk; uvedené sa vzťahuje na liehovarnícky závod podľa § 2 ods. 3 písm. c), v ktorom sa vyrobí najviac 35 000 l a. za kalendárny rok.“.
21.
V § 8 ods. 1 sa na konci pripája veta, ktorá znie: „Ak prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia chce prevádzkovať výrobné zariadenie ako liehovar na výrobu destilátov [§ 2 ods. 3 písm. c)] je povinný každé začatie a ukončenie prevádzkovania liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia a každé začatie a ukončenie výroby liehu v liehovare na výrobu destilátov oznámiť najneskôr 15 dní vopred colnému úradu.“.
22.
V § 8 ods. 4 sa vypúšťajú slová „dopestovaného vlastnou pestovateľskou činnosťou“.
23.
V § 8 ods. 5 písm. a) sa vypúšťajú slová „ktorú sám vypestoval,“.
24.
V § 13 ods. 1 prvá veta znie:
„Ministerstvo môže vykonávať kontrolu dodržiavania povinností ustanovených týmto zákonom u výrobcu.“.
Čl. II
Zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 632/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 533/2005 Z. z., zákona č. 278/2006 Z. z. a zákona č. 283/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 2 sa číslovka „30“ nahrádza číslovkou „43“.
2.
V § 7 ods. 1 písm. b) znie:
„b)
na výrobu a prípravu liekov,5) liečiv,5a) a pomocných látok5b) osobami oprávnenými na ich výrobu a prípravu podľa osobitného predpisu,5c) výživových doplnkov,5d) ak tento zákon neustanovuje inak,“.
3.
V § 19 ods. 6 sa vypúšťa písmeno c).
4.
V § 19 ods. 7 prvá veta znie:
„Lieh vyrobený v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia je pestovateľ povinný prevziať najneskôr do 30 dní odo dňa jeho výroby, ak v uvedenej lehote nemôže lieh prevziať, je prevádzkovateľ liehovaru na pestovateľské pálenie ovocia oprávnený vydať vyrobený lieh plnoletému členovi jeho domácnosti, ktorý sa preukáže žiadosťou na výrobu destilátov.“.
5.
V § 19 ods. 12 sa číslovka „30“ nahrádza číslovkou „43“ dvakrát.
6.
V § 47 ods. 1 sa vypúšťa písmeno n).
Doterajšie písmená o) až w) sa označujú ako písmená n) až v).
7.
V § 47 ods. 2 sa vypúšťa písmeno m).
Doterajšie písmená n) až u) sa označujú ako písmená m) až t).
8.
V § 47 ods. 2 písm. m) sa suma „15 000 Sk“ nahrádza sumou „5 000 Sk“.
Čl. III
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 211/2003 Z. z., zákonom č. 105/2004 Z. z., zákonom č. 556/2004 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. septembra 2008.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.