283/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2012

283
ZÁKON
z 2. júla 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. III
Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 ods. 2 sa na konci vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.
2.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:
„(17)
V odôvodnených prípadoch, ak právnická osoba alebo fyzická osoba preukáže, že spotreba elektriny oslobodenej od dane podľa § 7 ods. 1 písm. b) až h) predstavuje najmenej 95 % z celkového množstva spotrebovanej elektriny dodanej na samostatné odberné miesto, môže colný úrad na základe písomnej žiadosti tejto právnickej osoby alebo fyzickej osoby vydať povolenie na oslobodenú elektrinu. Ustanovenie § 9 ods. 2 písm. b) tým nie je dotknuté. Spôsob výpočtu a preukazovania spotreby elektriny na iné účely ako oslobodené od dane podľa § 7 ods. 1 písm. b) až h) dohodne colný úrad s oprávneným spotrebiteľom elektriny.“.
3.
V § 32 ods. 2 sa na konci vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.
4.
§ 32 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:
„(17)
V odôvodnených prípadoch, ak právnická osoba alebo fyzická osoba preukáže, že spotreba zemného plynu oslobodeného od dane podľa § 31 ods. 1 písm. a) až e), i) a j) predstavuje najmenej 95 % z celkového množstva spotrebovaného zemného plynu dodaného na samostatné odberné miesto, môže colný úrad na základe písomnej žiadosti tejto právnickej osoby alebo fyzickej osoby vydať povolenie na oslobodený zemný plyn. Ustanovenie § 33 ods. 2 písm. b) tým nie je dotknuté. Spôsob výpočtu a preukazovania spotreby zemného plynu na iné účely ako oslobodené od dane podľa § 31 ods. 1 písm. a) až e), i) a j) dohodne colný úrad s oprávneným spotrebiteľom zemného plynu.“.
5.
V § 43 odsek 3 znie:
„(3)
Podnikateľovi, ktorý spotreboval elektrinu oslobodenú od dane na iný účel, ako je uvedený v § 7, alebo ktorý spotreboval uhlie oslobodené od dane na iný účel, ako je uvedený v § 19, alebo ktorý spotreboval zemný plyn oslobodený od dane na iný účel, ako je uvedený v § 31, s výnimkou podnikateľa, ktorému colný úrad vydal povolenie na oslobodenú elektrinu podľa § 8 ods. 17 alebo ktorému colný úrad vydal povolenie na oslobodený zemný plyn podľa § 32 ods. 17, colný úrad uloží pokutu vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo spotrebovanej elektriny, množstvo spotrebovaného uhlia alebo množstvo spotrebovaného zemného plynu. Ak výška pokuty nepresiahne 500 Sk, pokuta sa neuloží.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2008 okrem bodu 20 v čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.