29/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

29
Rozhodnutie
Poštového regulačného úradu
zo 7. januára 2008,
ktorým sa mení rozhodnutie Poštového úradu č. 754/2002 Z. z. o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien poštových služieb tuzemského styku v znení neskorších rozhodnutí
Poštový regulačný úrad podľa § 21 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov a podľa § 4 ods. 1, § 5 ods. 2, § 6 ods. 2, § 11 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Článok I
Rozhodnutie Poštového úradu č. 754/2002 Z. z. o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien poštových služieb tuzemského styku v znení rozhodnutia Poštového úradu č. 513/2003 Z. z., rozhodnutia Poštového úradu č. 249/2004 Z. z., rozhodnutia Poštového regulačného úradu č. 640/2004 Z. z., rozhodnutia Poštového regulačného úradu č. 557/2005 Z. z. a rozhodnutia Poštového regulačného úradu č. 628/2006 Z. z. sa mení takto:
1.
V prílohe k rozhodnutiu Poštového regulačného úradu č. 628/2006 Z. z. sa vypúšťa položka „LB.S.2 Doporučene s potvrdením dodania (článok 22 PP)“.
2.
Poznámka k položke LB.2.1 znie: „Položka LB.2.1 – k slepeckej zásielke možno využiť bezplatne aj služby podliehajúce štátnej cenovej regulácii LB.S.1 Doporučene, LB.S.8.1 Doručenka*, LB.S.9.3 Do vlastných rúk*.“.
Článok II
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. februára 2008.
v z. Pavel Ďugel v. r.