290/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 16.10.2014

290
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. júla 2008
o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty hospodárskeho chovu rýb a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
Toto nariadenie vlády ustanovuje
a)
zdravotné požiadavky pri uvádzaní živočíchov a produktov hospodárskeho chovu rýb na trh, ich dovoze a tranzite,
b)
minimálne preventívne opatrenia zamerané na zvýšenie informovanosti a pripravenosti príslušných orgánov a prevádzkovateľov podnikov hospodárskeho chovu rýb na choroby živočíchov hospodárskeho chovu rýb,
c)
minimálne kontrolné opatrenia pri vypuknutí určitej choroby vodných živočíchov alebo vzniku podozrenia na jej výskyt.
§ 2
Rozsah pôsobnosti
(1)
Zdravotné požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa nevzťahujú na
a)
okrasné vodné živočíchy chované v nekomerčných akváriách,
b)
voľne žijúce vodné živočíchy zberané alebo lovené podľa osobitného predpisu1) na priamy vstup do potravinového reťazca,
c)
vodné živočíchy ulovené na účely výroby rybej múčky, rybieho krmiva, rybieho oleja a podobných produktov.
(2)
Na okrasné vodné živočíchy držané v obchodoch so zvieratami určenými na chov v domácnosti, záhradných centrách, záhradných jazierkach a komerčných akváriách alebo vo veľkoobchodoch sa nevzťahujú § 4 až 17 a § 37 až 41, ak sú
a)
bez akéhokoľvek priameho kontaktu s prírodnými vodami v Európskej únii alebo
b)
v zariadeniach, ktoré sú vybavené systémom čistenia odpadových vôd, ktorý znižuje riziko prenosu chorôb do prírodných vôd na prijateľnú úroveň.
§ 3
Vymedzenie pojmov
(1)
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
hospodárskym chovom rýb chov alebo kultivácia vodných organizmov s použitím techník, ktoré majú zvýšiť produkciu týchto organizmov nad úroveň prírodnej kapacity prostredia, keď organizmy zostávajú majetkom jednej alebo viacerých fyzických osôb alebo právnických osôb počas chovu alebo štádií kultivácie až do zberu vrátane,
b)
živočíchom hospodárskeho chovu rýb vodný živočích vo všetkých životných štádiách vrátane ikier a spermií (gamét) chovaný na farme alebo v chovnej oblasti pre mäkkýše vrátane voľne žijúcich živočíchov určených na zaradenie do farmy alebo chovnej oblasti pre mäkkýše,
c)
podnikom hospodárskeho chovu rýb podnik, ktorý vykonáva činnosti spojené s chovom, držaním alebo kultiváciou živočíchov hospodárskeho chovu rýb,
d)
prevádzkovateľom podniku hospodárskeho chovu rýb fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba zodpovedná za zabezpečenie dodržiavania požiadaviek tohto nariadenia vlády v rámci podniku hospodárskeho chovu rýb,
e)
vodným živočíchom
1.
ryba patriaca do nadtriedy Agnatha a do tried Chondrichthyes a Osteichthyes,
2.
mäkkýš patriaci do kmeňa Mollusca,
3.
kôrovec patriaci do podkmeňa Crustacea,
f)
schválenou spracovateľskou prevádzkarňou potravinársky podnik schválený v súlade s ustanoveniami osobitného predpisu2) a podľa § 4 na spracovanie živočíchov hospodárskeho chovu rýb na potravinárske účely,
g)
prevádzkovateľom schválenej spracovateľskej prevádzkarne fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba zodpovedná za zabezpečenie dodržiavania požiadaviek tohto nariadenia vlády v rámci schválenej spracovateľskej prevádzkarne,
h)
farmou priestor, uzavretá oblasť alebo zariadenie prevádzkované podnikom hospodárskeho chovu rýb, v ktorom sa chovajú živočíchy hospodárskeho chovu rýb na účely ich umiestnenia na trh, okrem tých, kde sú voľne žijúce vodné živočíchy, ktoré boli pozbierané alebo ulovené na ľudskú spotrebu, dočasne držané pred zabitím bez kŕmenia,
i)
chovom odchov živočíchov hospodárskeho chovu rýb na farme alebo v chovnej oblasti pre mäkkýše,
j)
chovnou oblasťou pre mäkkýše oblasť produkcie alebo purifikačná oblasť, v ktorej sú v prevádzke podniky hospodárskeho chovu rýb v rámci spoločného biologického bezpečnostného systému,
k)
okrasným vodným živočíchom vodný živočích držaný, chovaný alebo uvedený na trh iba na dekoratívne účely,
l)
uvádzaním na trh predaj vrátane ponuky na predaj, bezodplatná alebo odplatná forma prevodu a akákoľvek forma presunu živočíchov hospodárskeho chovu rýb,
m)
oblasťou produkcie sladkovodná oblasť, morská oblasť, ústie, suchozemská oblasť alebo lagúna, ktorá obsahuje prirodzené dno s mäkkýšmi, alebo oblasti používané na kultiváciu mäkkýšov, z ktorých sa mäkkýše zberajú,
n)
purifikačnou oblasťou sladkovodná oblasť, morská oblasť, ústie alebo lagúna s hranicami vyznačenými bójami, stĺpmi alebo inými pevnými prostriedkami, ktorá sa využíva na prirodzené čistenie živých mäkkýšov,
o)
voľne žijúcim vodným živočíchom vodný živočích, ktorý nie je živočíchom hospodárskeho chovu rýb,
p)
priestorom jedna alebo viac fariem v rámci spoločného systému biologickej bezpečnosti, ktoré obsahujú populáciu vodných živočíchov s jednoznačným zdravotným stavom,
r)
spoločným systémom biologickej bezpečnosti uplatňovanie rovnakého dohľadu nad zdravím vodných živočíchov, rovnakej prevencie chorôb a rovnakých opatrení na kontrolu chorôb,
s)
uzavretou oblasťou oblasť okolo farmy alebo chovnej oblasti pre mäkkýše, kde sa uplatňujú kontrolné opatrenia s cieľom zabrániť šíreniu choroby,
t)
chorobou klinicky sa prejavujúca alebo asymptomaticky prebiehajúca infekcia,
u)
nekomerčným akváriom akvárium, z ktorého živočíchy a produkty hospodárskeho chovu rýb sa neuvádzajú na trh,
v)
zónou alebo priestorom bez výskytu chorôb zóna alebo priestor vyhlásené za oblasti bez výskytu chorôb podľa § 37 alebo 38,
w)
novou chorobou nedávno zistená závažná choroba, ktorá má potenciál šíriť sa medzi populáciami a v nich, alebo je to choroba uvedená v zozname chorôb zistená u nového hostiteľského druhu, ktorý nie je uvedený v prílohe č. 3 časti II ako vnímavý druh,
x)
epidemiologickou jednotkou skupina vodných živočíchov, u ktorých je približne rovnaké riziko kontaktu s pôvodcami chorôb v rámci definovanej lokality,
y)
úhorovaním činnosť vykonávaná na účely kontroly chorôb, pri ktorej sa z farmy odstránia živočíchy hospodárskeho chovu rýb vnímavé na danú chorobu alebo živočíchy, ktoré sú schopné prenášať pôvodcov choroby, a ak je to možné, odstráni sa aj voda,
z)
ďalším spracovaním spracovanie živočíchov hospodárskeho chovu rýb pred použitím na ľudskú spotrebu, a to vykrvením, pitvaním, odstránením hláv, porciovaním a vykostením alebo akýmikoľvek opatreniami alebo technikami porušujúcimi anatomickú celistvosť,
aa) zvýšenou mortalitou mortalita nad hranicou bežnej úrovne mortality na farmách alebo v chovných oblastiach pre mäkkýše,
ab) infekciou vniknutie choroboplodného zárodku do tela hostiteľa, ktorý sa množí, inak vyvíja alebo sa nachádza v latentnom stave v hostiteľovi alebo na hostiteľovi,
ac) infikovanou zónou alebo priestorom zóna alebo priestor, v ktorých je známy výskyt infekcie,
ad) karanténou udržiavanie skupiny vodných živočíchov počas určitého časového obdobia v izolácii bez kontaktu s inými vodnými živočíchmi na účel pozorovania, vykonania diagnostických vyšetrení a skúšok alebo liečenia vrátane riadnej úpravy odpadových vôd,
ae) vnímavým druhom druh, pri ktorom sa preukázala infekcia prirodzeným spôsobom alebo experimentálnou infekciou, ktorá imituje prirodzené cesty infikovania,
af) prenášačom druh, ktorý nie je vnímavý na chorobu, ale je schopný šíriť infekciu prenášaním pôvodcu choroby z jedného hostiteľa na druhého,
ag) zónou presne vymedzená geografická oblasť s homogénnym hydrologickým systémom obsahujúcim časť povodia od prameňa po prirodzenú alebo umelú bariéru, ktorá zabraňuje migrácii vodných živočíchov z nižších úsekov povodia proti prúdu, celé povodie od jeho prameňa po ústie alebo viacero povodí vrátane ich ústí z dôvodu epidemiologickej väzby povodí prostredníctvom ústí.
(2)
Na účely tohto nariadenia vlády sa použijú aj pojmy uvedené v osobitných predpisoch.3)
§ 4
Prevádzkové podmienky
Prevádzkovateľ podniku hospodárskeho chovu rýb (ďalej len „podnik“) alebo schválenej spracovateľskej prevádzkarne je povinný
a)
spĺňať požiadavky ustanovené v § 7,
b)
mať zavedený systém, ktorý umožní prevádzkovateľovi preukázať príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe, že tieto požiadavky spĺňa,
c)
predložiť k žiadosti o registráciu alebo schválenie všetky doklady a údaje podľa osobitného predpisu4) spolu s údajmi požadovanými podľa prílohy č. 1.
§ 5
Register
Register5) podnikov a schválených spracovateľských prevádzkarní obsahuje údaje uvedené v prílohe č. 1 a je verejnosti prístupný.
§ 6
Vedenie záznamov
(1)
Podnik vedie záznamy o
a)
všetkých presunoch živočíchov a produktov hospodárskeho chovu rýb (ďalej len „produkt“) do farmy alebo do chovnej oblasti pre mäkkýše a z nej,
b)
mortalite v každej epidemiologickej jednotke vo vzťahu k typu produkcie,
c)
výsledkoch systému dohľadu nad zdravím zvierat založeného na riziku podľa § 7.
(2)
Spracovateľská prevádzkareň vedie záznamy o všetkých presunoch živočíchov a produktov z prevádzkarne a do prevádzkarne.
(3)
Prepravca pri preprave živočíchov hospodárskeho chovu rýb vedie záznamy o
a)
mortalite počas prepravy s vyznačením typu prepravy podľa osobitných predpisov6) a s vyznačením prepravovaných druhov,
b)
farmách, chovných oblastiach pre mäkkýše a spracovateľských prevádzkarňach navštívených dopravnými prostriedkami,
c)
výmenách vody počas prepravy, o zdrojoch novej vody a miestach vypustenia vody.
(4)
Prevádzkovatelia podnikov a schválených spracovateľských prevádzkarní vedú záznamy uvedené v odsekoch 1 a 2 nezmazateľným spôsobom, spôsobom znemožňujúcim zmenu alebo vymazanie údajov v záznamoch bez možnosti ich zistenia, v poradí podľa uskutočnenej udalosti podliehajúcej záznamu a spôsobom umožňujúcim úpravu záznamu len takým spôsobom, aby sa každý predchádzajúci záznam dal zreteľne čítať pomocou technických zariadení alebo bez použitia technických zariadení. V prípade potreby technického zariadenia na čítanie záznamov podľa tohto ustanovenia prevádzkovateľ podniku a schválenej spracovateľskej prevádzkarne a prepravcovia na požiadanie orgánu veterinárnej správy poskytnú potrebné technické zariadenie na čas potrebný na čítanie vedených záznamov, vytváranie si odpisov alebo kópií vedených záznamov.
(5)
Záznamy vedené prevádzkovateľmi podnikov a schválených spracovateľských prevádzkarní sa uchovávajú jeden rok.
§ 7
Systém dohľadu nad zdravím zvierat
(1)
Systém dohľadu nad zdravím zvierat sa zameriava na zistenie
a)
zvýšenej mortality na farmách a v chovných oblastiach pre mäkkýše vzhľadom na typ produkcie,
b)
chorôb uvedených v prílohe č. 3 časti II na farmách a v chovných oblastiach pre mäkkýše, kde sa nachádzajú druhy vnímavé na tieto choroby.
(2)
Odporúčaná frekvencia v rámci týchto systémov dohľadu nad zdravím zvierat v závislosti od zdravotného stavu v dotknutej zóne alebo priestore je ustanovená v prílohe č. 2 časti B. Dohľad sa uskutočňuje bez toho, aby boli dotknuté § 20 až 33 a § 40.
§ 8
Uvádzanie živočíchov a produktov na trh na vedecké účely
(1)
Ak nie je ustanovené inak, požiadavky § 8 až 18 sa vzťahujú iba na choroby a druhy živočíchov hospodárskeho chovu rýb na ne vnímavé, uvedené v prílohe č. 3 časti II.
(2)
Uvádzanie živočíchov a produktov na trh, ktoré nespĺňajú požiadavky ustanovené v § 8 až 18, možno povoliť7) iba na vedecké účely. Uvádzanie živočíchov a produktov na trh na vedecké účely nesmie ohroziť zdravotný stav vodných živočíchov na mieste určenia alebo na miestach tranzitu, ak ide o choroby uvedené v prílohe č. 3 časti II.
(3)
Uvádzanie živočíchov a produktov na trh na vedecké účely podľa odseku 2 je podmienené predložením rozhodnutia štátnej veterinárnej a potravinovej správy, v ktorom môžu byť určené aj podmienky uvádzania na trh. Toto rozhodnutie sa predkladá spolu so žiadosťou o povolenie premiestnenia živočíchov alebo produktov najmenej 30 dní pred plánovaným premiestnením.
§ 9
Požiadavky pri uvádzaní živočíchov hospodárskeho chovu rýb na trh
(1)
Každý, kto uvádza na trh živočíchy alebo produkty, je povinný zabezpečiť, aby ich uvádzanie na trh neohrozovalo zdravotný stav vodných živočíchov v mieste určenia, ak ide o choroby uvedené v prílohe č. 3 časti II.
(2)
Podrobné pravidlá presunu živočíchov hospodárskeho chovu rýb sú ustanovené v § 8 až 18. Pravidlá presunu medzi členskými štátmi, zónami a priestormi s rozdielnym zdravotným štatútom sú uvedené v prílohe č. 2 časti A.
§ 10
Požiadavky na prevenciu chorôb pri preprave
(1)
Prepravca zabezpečí, aby
a)
sa počas prepravy živočíchov hospodárskeho chovu rýb uplatňovali opatrenia potrebné na prevenciu chorôb, aby nedošlo k zmene zdravotného stavu živočíchov počas prepravy a aby sa znížilo riziko šírenia chorôb,
b)
sa živočíchy hospodárskeho chovu rýb prepravovali za podmienok, ktoré nemenia ich zdravotný stav ani neohrozujú zdravotný štatút miesta určenia alebo prípadne miest tranzitu.
(2)
Ustanovenia odseku 1 sa uplatňujú aj na choroby a druhy na ne vnímavé, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 3 časti II.
(3)
Prepravca ďalej zabezpečí, aby sa výmena vody počas prepravy vykonávala na miestach a za podmienok, ktoré neohrozia zdravotný stav prepravovaných živočíchov hospodárskeho chovu rýb, vodných živočíchov na mieste výmeny vody a vodných živočíchov na mieste určenia.
§ 11
Zdravotná certifikácia
(1)
Uvádzanie živočíchov hospodárskeho chovu rýb na trh podlieha zdravotnej certifikácii,8) ak sú živočíchy introdukované9) do členského štátu, zóny alebo priestoru vyhlásených podľa § 37 alebo 38 za oblasti bez výskytu chorôb alebo ak podliehajú dohľadu alebo eradikácii10) podľa § 34 ods. 1 na účely
a)
chovu a zarybňovania, alebo
b)
ďalšieho spracovania pred ľudskou spotrebou, okrem prípadov, ak
1.
sa ryby pred distribúciou zabijú a vypitvú,
2.
sú mäkkýše a kôrovce distribuované ako nespracované alebo spracované produkty.
(2)
Uvádzanie živočíchov hospodárskeho chovu rýb na trh podlieha zdravotnej certifikácii, ak živočích môže opustiť oblasť, na ktorú sa vzťahujú kontrolné opatrenia ustanovené v § 24 až 32. Tento odsek sa uplatňuje aj na choroby a druhy na ne vnímavé, ktoré sa neuvádzajú v prílohe č. 3 časti II.
(3)
Oznámeniu prostredníctvom počítačového systému11) podliehajú:
a)
presuny živočíchov hospodárskeho chovu rýb medzi členskými štátmi, u ktorých sa vyžaduje zdravotná certifikácia podľa odseku 1 alebo 2,
b)
ostatné presuny živých živočíchov hospodárskeho chovu rýb na účel chovu alebo zarybňovania medzi členskými štátmi, aj keď sa u nich podľa tohto nariadenia vlády nevyžaduje žiadna zdravotná certifikácia.
§ 12
Požiadavky pri uvádzaní živočíchov hospodárskeho chovu rýb na trh na účely chovu a zarybňovania
(1)
Živočích hospodárskeho chovu rýb uvádzaný na trh na účely chovu musí byť klinicky zdravý a pochádzať z farmy alebo chovnej oblasti mäkkýšov, na ktorej nie je nevyriešená zvýšená mortalita. Tento odsek sa uplatňuje aj na choroby a druhy na ne vnímavé, ktoré sa neuvádzajú v prílohe č. 3 časti II.
(2)
Živočích hospodárskeho chovu rýb určený na likvidáciu alebo zabitie podľa opatrení na kontrolu chorôb ustanovených v § 20 až 33 sa nesmie uvádzať na trh na účel chovu a zarybňovania.
(3)
Živočích hospodárskeho chovu rýb sa môže vypustiť na zarybňovanie do voľnej prírody alebo do rybárskych revírov,12) ak
a)
spĺňa požiadavky podľa odseku 1,
b)
pochádza z farmy alebo chovnej oblasti pre mäkkýše, ktorých zdravotný štatút podľa prílohy č. 2 časti A je rovnocenný so zdravotným štatútom vôd, do ktorých sa majú vypustiť.
§ 13
Introdukcia živočíchov hospodárskeho chovu rýb vnímavých na určitú chorobu do oblastí bez výskytu tejto choroby
(1)
S cieľom introdukovať živočícha hospodárskeho chovu rýb vnímavého na určitú chorobu na účel chovu alebo zarybňovania, zóny alebo priestoru vyhláseného za oblasť bez výskytu určitej choroby podľa § 42 alebo 43 musí tento živočích pochádzať z členského štátu, zóny alebo priestoru vyhláseného za oblasť bez výskytu tejto choroby.
(2)
Ak je možné vedecky dokázať, že druh vnímavý na určitú chorobu v určitých vývinových štádiách túto chorobu neprenáša, odsek 1 sa na tieto vývinové štádiá neuplatňuje.
§ 14
Introdukcia prenášačov do oblastí bez výskytu chorôb
Ak vedecké údaje alebo praktické skúsenosti dokazujú, že druhy odlišné od druhov uvedených v prílohe č. 3 časti II môžu preniesť chorobu ako prenášač, takýto prenášač, ak sa introdukuje na účel chovu alebo zarybňovania na územie Slovenskej republiky, zóny alebo priestoru vyhláseného za oblasť bez výskytu tejto určitej choroby podľa § 37 alebo 38,
a)
musí pochádzať z členského štátu, zóny alebo priestoru vyhláseného za oblasť bez výskytu tejto určitej choroby alebo
b)
sa musí držať v karanténnom zariadení, vo vode bez príslušného patogénu, počas primeraného časového obdobia, ak sa to na základe poskytnutých vedeckých údajov alebo praktických skúseností ukáže ako postačujúce na zníženie rizika prenosu určitej choroby na prijateľnú úroveň, aby sa predišlo prenosu príslušnej choroby.
§ 15
Živočíchy a produkty uvádzané na trh na ďalšie spracovanie pred spotrebou ľuďmi
(1)
Živočícha hospodárskeho chovu rýb vnímavého na jednu alebo viac neexotických chorôb uvedených v prílohe č. 3 časti II a produkt z neho možno uvádzať na trh na ďalšie spracovanie v zóne alebo priestore, ktoré sú vyhlásené za oblasti bez výskytu týchto chorôb podľa § 37 alebo 38, len ak
a)
pochádza z iného členského štátu, zóny alebo priestoru vyhláseného za oblasť bez výskytu príslušnej choroby,
b)
je spracovaný v schválenej spracovateľskej prevádzkarni za podmienok, ktoré predchádzajú šíreniu chorôb,
c)
sa ryby pred distribúciou zabijú a vypitvú alebo
d)
sa mäkkýše a kôrovce distribuujú ako nespracované alebo spracované produkty.
(2)
Živý živočích hospodárskeho chovu rýb druhu vnímavého na jednu alebo viac neexotických chorôb uvedených v prílohe č. 3 časti II, ktorý je uvádzaný na trh na ďalšie spracovanie v zóne alebo priestore, ktoré sú v Slovenskej republike vyhlásené za oblasť bez výskytu týchto chorôb podľa § 37 alebo 38, môže byť na mieste spracovania dočasne uskladnený, len ak
a)
pochádza z iného členského štátu, zóny alebo priestoru vyhláseného za oblasť bez výskytu príslušnej choroby alebo
b)
sa dočasne drží v distribučnom centre, purifikačnom stredisku alebo podobnom zariadení vybavenom systémom čistenia odpadových vôd, ktorý je schopný inaktivovať príslušné patogény, alebo kde odpadová voda podlieha iným druhom úpravy, ktoré znižujú riziko prenosu chorôb do prírodných vôd na prijateľnú úroveň.
§ 16
Živočíchy hospodárskeho chovu rýb a produkty z nich uvádzané na trh na ľudskú spotrebu bez ďalšieho spracovania
(1)
Ak je živý mäkkýš a kôrovec druhu vnímavého na jednu alebo viac chorôb uvedených v prílohe č. 3 časti II dočasne umiestnený vo vodách na území Slovenskej republiky alebo umiestnený do distribučného centra, purifikačného strediska alebo podobného zariadenia, musí spĺňať požiadavky ustanovené v § 15 ods. 2.
(2)
Ak živočích hospodárskeho chovu rýb druhu vnímavého na jednu alebo viac chorôb uvedených v prílohe č. 3 časti II alebo produkt z neho je uvádzaný na trh na ľudskú spotrebu bez ďalšieho spracovania pod podmienkou, že je balený ako maloobchodný tovar, ktorý spĺňa požiadavky balenia a označovania ustanovené osobitným predpisom,13) ustanovenia odseku 1 ani § 15 sa neuplatňujú.
§ 17
Vypustenie voľne žijúcich vodných živočíchov v zónach alebo priestoroch vyhlásených za oblasti bez výskytu chorôb
Voľne žijúci vodný živočích druhu vnímavého na jednu chorobu alebo viacero chorôb uvedených v prílohe č. 3 časti II, ulovený v zóne alebo priestore, ktoré nie sú vyhlásené za oblasti bez výskytu chorôb podľa § 37 alebo 38, sa predtým, ako sa môže vypustiť vo farme alebo chovnej oblasti pre mäkkýše nachádzajúcej sa v zóne alebo priestore, ktoré sú vyhlásené za oblasti bez výskytu tejto choroby podľa § 37 alebo 38, umiestňuje do karantény. Karanténa sa vykonáva pod dohľadom príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy vo vhodnom zariadení na obdobie ňou určené, ktoré je dostatočné na zníženie rizika prenosu choroby na prijateľnú úroveň.
§ 18
Uvádzanie okrasných vodných živočíchov na trh
(1)
Uvádzanie okrasného vodného živočícha na trh nesmie ohrozovať zdravotný stav vodných živočíchov, ak ide o choroby uvedené v prílohe č. 3 časti II.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa uplatňuje aj na choroby, ktoré sa neuvádzajú v prílohe č. 3 časti II.
§ 19
Požiadavky pri introdukcii živočíchov a zavedení produktov z tretích krajín
Na územie Slovenskej republiky možno introdukovať živočíchy a produkty hospodárskeho chovu rýb iba z tretích krajín uvedených v zozname tretích krajín a území, z ktorých je povolený dovoz produktov rybolovu v akejkoľvek forme určených na ľudskú spotrebu.14)
§ 20
Hlásenie
Bezodkladne nahlásiť15) podozrenie na výskyt choroby alebo výskyt choroby uvedenej v prílohe č. 3 časti II alebo zvýšenú mortalitu živočíchov hospodárskeho chovu rýb príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe je povinný
a)
vlastník alebo osoba starajúca sa o vodné živočíchy,
b)
osoba sprevádzajúca živočíchy hospodárskeho chovu rýb počas prepravy,
c)
veterinárny lekár alebo ošetrovateľ,
d)
zamestnanec laboratória alebo
e)
zamestnanec podniku alebo schválenej spracovateľskej prevádzkarne.
§ 21
Hlásenie ostatným členským štátom, Európskej komisii a členským štátom Európskeho združenia voľného obchodu
Členským štátom, Európskej komisii (ďalej len „komisia“) a členským štátom Európskeho združenia voľného obchodu (ďalej len „združenie voľného obchodu“) sa do 24 hodín nahlasujú16) prípady potvrdenia výskytu
a)
exotickej choroby uvedenej v prílohe č. 3 časti II,
b)
neexotickej choroby uvedenej v prílohe č. 3 časti II, ak bolo postihnuté celé územie Slovenskej republiky, zóna alebo priestor vyhlásené za oblasť bez výskytu tejto choroby.
§ 22
Opatrenia pri podozrení na výskyt choroby
(1)
Pri podozrení na chorobu uvedenú v prílohe č. 3 časti II v zóne alebo priestore so zdravotným štatútom kategórie I alebo III uvedeným v prílohe č. 2 časti A vzhľadom na príslušnú chorobu
a)
odoberajú17) sa vzorky a zašlú sa na laboratórne vyšetrenie do laboratória určeného podľa § 43,
b)
až do výsledku laboratórneho vyšetrenia ustanoveného v písmene a) sa nariadi17)
1.
úradný dozor na farme alebo v chovnej oblasti pre mäkkýše, v ktorej je podozrenie na chorobu, a príslušné kontrolné opatrenia, ktoré zabránia šíreniu choroby na ostatné vodné živočíchy,
2.
zákaz presunov živočíchov hospodárskeho chovu rýb z postihnutej farmy alebo chovnej oblasti pre mäkkýše a do postihnutej farmy alebo chovnej oblasti pre mäkkýše, v ktorej existuje podozrenie na chorobu,
3.
začať epizootické vyšetrenie ustanovené v § 23.
(2)
Obmedzenia ustanovené v odseku 1 písm. b) sa zrušia, ak epizootické vyšetrenie nepreukáže prítomnosť choroby.
§ 23
Epizootické vyšetrenie
(1)
Epizootické vyšetrenie, ktoré sa začalo v súlade s § 22 ods. 1 písm. b) tretím bodom, sa vykoná v plnom rozsahu, ak laboratórne vyšetrenie ustanovené v § 22 ods. 1 písm. a) preukáže prítomnosť
a)
exotickej choroby uvedenej v prílohe č. 3 časti II alebo
b)
neexotickej choroby uvedenej v prílohe č. 3 časti II v zóne alebo priestore so zdravotným štatútom kategórie I alebo III uvedeným v prílohe č. 2 časti A pre príslušnú chorobu.
(2)
Epizootické vyšetrenie zahŕňa
a)
určenie možného pôvodcu a spôsobu infekcie,
b)
presun živočíchov hospodárskeho chovu rýb počas obdobia pred oznámením podozrenia,
c)
možnosť infikovania aj iných fariem alebo chovných oblastí pre mäkkýše.
(3)
Ak epizootické vyšetrenie preukáže, že choroba mohla byť rozšírená do jednej alebo viacerých fariem, chovných oblastí pre mäkkýše alebo do neuzavretých vôd, na týchto farmách, v týchto chovných oblastiach pre mäkkýše alebo v týchto neuzavretých vodách sa uplatňujú opatrenia ustanovené v § 22. Pri rozľahlých povodiach môže regionálna veterinárna a potravinová správa rozhodnúť o obmedzení uplatňovania § 22 na menej rozľahlú oblasť v blízkosti farmy alebo chovnej oblasti pre mäkkýše s podozrením na infekciu, ak je dôvodné predpokladať, že takáto menej rozľahlá oblasť je dostatočne veľká na to, aby sa zaručilo, že sa choroba nerozšíri.
(4)
Ak je to potrebné, susediacim členským štátom alebo tretím krajinám sa poskytujú informácie18) o podozrení na chorobu.
Úlohy pri potvrdení exotickej choroby živočíchov hospodárskeho chovu rýb
§ 24
Opatrenia pri potvrdení exotickej choroby
Pri potvrdení19) exotickej choroby živočíchov hospodárskeho chovu rýb uvedenej v prílohe č. 3 časti II
a)
sa úradne vyhlási farma alebo chovná oblasť pre mäkkýše za infikovanú,
b)
sa zriadi uzavretá oblasť zodpovedajúca príslušnej chorobe vrátane ochrannej zóny a zóny pozorovania okolo farmy alebo chovnej oblasti pre mäkkýše vyhlásenej za infikovanú,
c)
sa zakáže zarybňovanie v uzavretej oblasti a presuny živočíchov hospodárskeho chovu rýb v nej, do nej alebo z nej bez povolenia príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy,
d)
sa nariadi vykonať akékoľvek dodatočné opatrenia nevyhnutné na predchádzanie ďalšiemu šíreniu choroby.
§ 25
Zber a ďalšie spracovanie
(1)
Výlov alebo zber živočíchov hospodárskeho chovu rýb, ktoré dosiahli komerčnú veľkosť a nevykazujú žiadne klinické príznaky choroby, možno povoliť20) na ľudskú spotrebu alebo na ďalšie spracovanie.
(2)
Zber, umiestnenie do distribučných centier alebo purifikačných stredísk, ďalšie spracovanie a ostatné činnosti spojené s prípravou živočíchov hospodárskeho chovu rýb na vstup do potravinového reťazca sa musia vykonávať za podmienok, ktoré zabraňujú šíreniu patogénu zodpovedného za vznik choroby.
(3)
Distribučné centrá, purifikačné strediská alebo podobné podniky musia byť vybavené systémom čistenia odpadových vôd schopným inaktivovať patogén zodpovedný za vznik choroby alebo podliehať iným druhom úpravy odpadových vôd znižujúcim riziko prenosu chorôb do prírodných vôd na prijateľnú úroveň.
(4)
Ďalšie spracovanie živočíchov hospodárskeho chovu rýb vylovených alebo pozbieraných na základe povolenia podľa odseku 1 sa vykonáva v schválených spracovateľských prevádzkarňach.
§ 26
Odstránenie a likvidácia
(1)
Bezodkladné odstránenie a zlikvidovanie mŕtvych rýb a kôrovcov, ako aj živých rýb a kôrovcov, ktoré vykazujú klinické príznaky choroby, sa nariadi19) v súlade s postupom podľa osobitného predpisu21) a podľa pohotovostného plánu vypracovaného podľa § 35.
(2)
Živočíchy hospodárskeho chovu rýb, ktoré nedosiahli komerčnú veľkosť a nevykazujú klinické príznaky choroby, sa v príslušnom časovom rámci zohľadňujúcom typ produkcie a riziko, ktoré tieto živočíchy predstavujú pre ďalšie šírenie choroby, odstránia a zlikvidujú pod dohľadom príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy podľa osobitného predpisu17) a podľa pohotovostného plánu vypracovaného podľa § 35.
§ 27
Úhorovanie
Ak je to možné, infikovaná farma alebo chovná oblasť pre mäkkýše prejdú po ich vyprázdnení, prípadne vyčistení a dezinfekcii vhodným obdobím úhorovania. Pri farme alebo chovnej oblasti pre mäkkýše, kde sa chovajú živočíchy hospodárskeho chovu rýb, ktoré na danú chorobu nie sú vnímavé, je rozhodnutie o úhorovaní19) založené na hodnotení rizika.
§ 28
Uplatňovanie a zrušenie opatrení
(1)
Ustanovenia § 24 až 27 sa uplatňujú v prípade potvrdenia exotickej choroby živočíchov hospodárskeho chovu rýb uvedenej v prílohe č. 3 časti II.
(2)
Opatrenia ustanovené v § 24 až 27 zostávajú v platnosti, kým sa
a)
nevykonajú opatrenia eradikácie,
b)
v uzavretej oblasti nevykoná pre danú chorobu a typy postihnutých podnikov náležitý odber vzoriek a dohľad s negatívnymi výsledkami.
§ 29
Opatrenia pri potvrdení neexotickej choroby
(1)
Pri potvrdení neexotickej choroby uvedenej v prílohe č. 3 časti II v zóne alebo priestore, ktoré sú vyhlásené za oblasť bez výskytu tejto choroby,
a)
sa uplatnia opatrenia ustanovené v § 24 až 27, aby sa opäť získal štatút oblasti bez výskytu choroby, alebo
b)
sa vypracuje program eradikácie22) podľa § 34 ods. 1.
(2)
Ak sa odchylne od § 28 ods. 2 rozhodne19) uplatniť opatrenia ustanovené v § 24 až 27, možno povoliť, aby sa klinicky zdravé živočíchy chovali do dosiahnutia trhovej veľkosti predtým, ako sa zabijú na účel ľudskej spotreby, alebo aby sa presunuli do inej infikovanej farmy, zóny alebo priestoru. V takých prípadoch sa prijmú všetky opatrenia na zníženie ďalšieho šírenia choroby, a ak je to možné, na predchádzanie tomuto ďalšiemu šíreniu.
§ 30
Opatrenia na zabránenie šíreniu chorôb
Ak sa v zóne alebo v priestore, ktorý nie je vyhlásený za oblasť bez výskytu choroby, potvrdí výskyt neexotickej choroby uvedenej v prílohe č. 3 časti II, nariadia23) sa najmä tieto opatrenia:
a)
vyhlásiť farmu alebo chovnú oblasť pre mäkkýše za infikovanú,
b)
zriadiť uzavretú oblasť zodpovedajúcu príslušnej chorobe vrátane ochrannej zóny a zóny pozorovania okolo farmy alebo chovnej oblasti pre mäkkýše vyhlásenej za infikovanú,
c)
obmedziť presun živočíchov hospodárskeho chovu rýb z uzavretej oblasti; toto obmedzenie sa nevzťahuje na presun živočíchov hospodárskeho chovu rýb určených na
1.
introdukciu do fariem alebo chovných oblastí pre mäkkýše podľa § 9 ods. 2 alebo
2.
výlov alebo zber a zabitie na ľudskú spotrebu podľa § 25 ods. 1,
d)
odstrániť a zlikvidovať mŕtve ryby a kôrovce pod jej dohľadom vo vhodnom časovom rámci zohľadňujúcom typ produkcie a riziko, ktoré tieto mŕtve živočíchy predstavujú pre ďalšie šírenie choroby.
§ 31
Kontrola chorôb voľne žijúcich vodných živočíchov
(1)
Ak sa voľne žijúci vodný živočích infikuje alebo existuje podozrenie, že sa infikoval exotickými chorobami uvedenými v prílohe č. 3 časti II, nariadi sa monitoring situácie a prijmú sa opatrenia19) na zníženie, a ak je to možné, na zabránenie ďalšiemu šíreniu choroby.
(2)
Ak sa voľne žijúci vodný živočích infikuje alebo existuje podozrenie, že sa infikoval neexotickými chorobami uvedenými v prílohe č. 3 časti II v zóne alebo v priestore vyhlásenými za oblasť bez výskytu tejto choroby, situácia sa monitoruje a prijmú sa opatrenia19) na zníženie, a ak je to možné, na zabránenie ďalšiemu šíreniu choroby.
(3)
Komisii a členským štátom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat (ďalej len „výbor“) sa poskytuje informácia18) o opatreniach, ktoré sa v Slovenskej republike prijali podľa odsekov 1 a 2.
§ 32
Nové choroby
(1)
Pri výskyte novej choroby sa nariadia19) vhodné opatrenia na kontrolu situácie. Ak táto choroba môže potenciálne ohroziť zdravotnú situáciu vodných živočíchov, nariadia sa vhodné opatrenia na zabránenie jej šíreniu.
(2)
Ak sa vyskytne nová choroba, členským štátom, komisii a členským štátom združenia voľného obchodu sa bezodkladne poskytne informácia,18) ak majú tieto zistenia epidemiologický význam pre iný členský štát.
(3)
Do štyroch týždňov od informovania ostatných členských štátov, komisie a členských štátov združenia voľného obchodu podľa odseku 2 sa poskytne informácia o zistení novej choroby a nariadení vhodných opatrení na kontrolu situácie výboru.
§ 33
Obmedzenie dopadu chorôb
Ak choroba neuvedená v prílohe č. 3 časti II predstavuje významné riziko pre zdravotnú situáciu živočíchov hospodárskeho chovu rýb alebo voľne žijúcich vodných živočíchov na území Slovenskej republiky, nariadia19) sa vhodné a nevyhnutné opatrenia na zabránenie zavlečeniu choroby alebo na kontrolu tejto choroby, berúc do úvahy ustanovenia § 4 až 32.
§ 34
Vypracovanie a schválenie programov dohľadu a eradikácií
(1)
V opodstatnených prípadoch sa vypracuje24) v rámci prevencie, kontroly a eradikácie program dohľadu nad dosiahnutím štatútu oblasti bez výskytu jednej alebo viacerých chorôb uvedených v prílohe č. 3 časti II, ak nie je známe, že by územie Slovenskej republiky bolo infikovanou oblasťou, ale nie je vyhlásené za oblasť bez výskytu jednej alebo viacerých neexotických chorôb, alebo program eradikácie jednej alebo viacerých chorôb uvedených v prílohe č. 3 časti II, ak je územie Slovenskej republiky alebo časť územia infikovanou oblasťou.
(2)
Programy uvedené v odseku 1 obsahujú
a)
opis epidemiologickej situácie choroby pred dátumom začatia programu,
b)
analýzu odhadovaných nákladov a očakávaného prínosu programu,
c)
pravdepodobnú dĺžku trvania programu a cieľ, ktorý sa má ku dňu ukončenia programu dosiahnuť,
d)
opis a vymedzenie geografickej a administratívnej oblasti, v ktorej sa má program uplatňovať.
(3)
Programy, ich zmeny, doplnenia a ukončenie sa predkladajú25) na schválenie komisii podľa osobitného predpisu.13)
(4)
Prehľad programov schválených podľa odsekov 1 a 2 sa v súlade s postupmi ustanovenými v § 39 sprístupní Európskej únii.
(5)
Od schválenia programov uvedených v odseku 1 sa požiadavky a opatrenia ukladané podľa § 8 až 18, 22 a 29 ods. 1 vo vzťahu k oblastiam vyhláseným za územia bez výskytu chorôb uplatňujú na oblasti, na ktoré sa programy vzťahujú.
(6)
Programy sa uplatňujú, kým nie sú splnené požiadavky uvedené v prílohe č. 4 a územie Slovenskej republiky, zóna alebo priestor nie sú vyhlásené za oblasti bez výskytu choroby alebo kým ministerstvo program nezruší, alebo nie je zrušený podľa osobitného predpisu.13)
(7)
Dňom zrušenia programov uvedených v odseku 1 sa uplatňujú opatrenia na zabránenie šíreniu ochorení ustanovené v § 30.
§ 35
Pohotovostný plán pre nové a exotické choroby
(1)
Pohotovostný plán vypracovaný podľa prílohy č. 5 upresňuje opatrenia na udržanie vysokej úrovne informovanosti a pripravenosti pri výskyte choroby a na zabezpečenie ochrany životného prostredia a predloží sa na schválenie podľa osobitného predpisu.26) Pohotovostné plány sa aktualizujú najmenej každých päť rokov a v aktualizovanej podobe sa predkladajú na schválenie komisii. Pohotovostný plán sa uplatňuje pri vypuknutí nových chorôb alebo exotických chorôb uvedených v prílohe č. 3 časti II.
(2)
Pohotovostný plán
a)
umožňuje prístup k budovám, zariadeniu, personálu a všetkému ďalšiemu príslušnému materiálu nevyhnutnému na rýchlu a účinnú eradikáciu ohniska infekcie,
b)
zabezpečuje koordináciu a súlad so susediacimi členskými štátmi a podporuje spoluprácu s tretími krajinami,
c)
určuje požiadavky na očkovaciu látku a podmienky očkovania, ktoré by boli potrebné pri núdzovom očkovaní.
§ 36
Očkovanie
(1)
Očkovanie proti exotickým chorobám uvedeným v prílohe č. 3 časti II možno vykonať len po schválení podľa § 32, 33 alebo 35.
(2)
Očkovanie proti neexotickým chorobám uvedeným v prílohe č. 3 časti II je zakázané vo všetkých oblastiach, ktoré sú podľa § 37 alebo 38 vyhlásené za oblasti bez výskytu príslušných chorôb alebo na ktoré sa podľa § 34 ods. 1 vzťahujú schválené programy dohľadu a eradikácie. Očkovanie možno povoliť v oblastiach, ktoré nie sú vyhlásené za oblasti bez výskytu príslušných chorôb, alebo ak je očkovanie súčasťou eradikácie schválenej podľa § 34 ods. 1.
(3)
Použitie očkovacích látok sa povoľuje podľa osobitných predpisov.27)
(4)
Na vedecké štúdie, na účely vývoja a skúšania očkovacích látok za kontrolovaných podmienok sa odseky 1 a 2 neuplatňujú. Počas týchto štúdií sa musia prijať vhodné opatrenia na ochranu ostatných vodných živočíchov pred nežiaducimi účinkami očkovania vykonaného v rámci štúdií.
§ 37
Nárazníkové zóny
Ak susedné členské štáty alebo povodia, ktoré patria aj susedným členským štátom, nie sú vyhlásené za oblasti bez výskytu chorôb, na území Slovenskej republiky sa vyhlásia vhodné nárazníkové zóny.28) Nárazníkové zóny sa vymedzia tak, aby ochraňovali oblasti bez výskytu chorôb pred pasívnym zavlečením choroby.
§ 38
Zóna alebo priestor bez výskytu chorôb
(1)
Zónu alebo priestor bez výskytu jednej alebo viacerých neexotických chorôb uvedených v prílohe č. 3 časti II možno vyhlásiť,28) ak
a)
žiadny z druhov vnímavých na danú chorobu sa nenachádza v zóne ani priestore a prípadne ani v ich vodných zdrojoch,
b)
je známe, že patogén nie je schopný prežiť v zóne ani priestore a prípadne ani v ich vodných zdrojoch, alebo
c)
zóna alebo priestor spĺňa podmienky uvedené v prílohe č. 4 časti II.
(2)
Vyhlásenie uvedené v odseku 1 sa predloží výboru. Vyhlásenie sa opiera o dôkazy podľa osobitného predpisu13) a elektronicky ho sprístupní komisii a členským štátom.
§ 39
Zoznamy zón a priestorov bez výskytu chorôb
Aktualizovaný zoznam zón a priestorov vyhlásených za oblasti bez výskytu chorôb podľa § 38 ods. 1 sa sprístupňuje5) verejnosti elektronicky.
§ 40
Udržanie štatútu oblasti bez výskytu chorôb
(1)
Cielený dohľad môže byť prerušený, ak územie Slovenskej republiky je vyhlásené za oblasť bez výskytu jednej alebo viacerých neexotických chorôb uvedených v prílohe č. 3 časti II podľa § 37 a udrží si štatút oblasti bez výskytu chorôb za predpokladu, že existujú podmienky, ktoré by podporili klinické prejavy príslušnej choroby, a vykonávajú sa príslušné ustanovenia tohto nariadenia vlády.
(2)
Cielený dohľad na úrovni zodpovedajúcej stupňu rizika sa musí uplatňovať v zónach alebo priestoroch bez výskytu chorôb, ak územie Slovenskej republiky nie je vyhlásené za oblasť bez výskytu chorôb, a vo všetkých prípadoch, ak podmienky nepodporujú klinický prejav príslušnej choroby.
§ 41
Pozastavenie a obnovenie štatútu oblasti bez výskytu chorôb
(1)
Obchodovanie s vnímavými druhmi a prenášačmi chorôb s ostatnými členskými štátmi, zónami alebo priestormi s vyšším zdravotným štatútom, ak ide o chorobu uvedenú v prílohe č. 2 časti A, sa bezodkladne pozastaví19) a uplatnia sa ustanovenia § 22 a 23, ako aj § 29 a 30 pri podozrení, že bola porušená podmienka na udržanie štatútu krajiny, zóny alebo priestoru bez výskytu choroby.
(2)
Ak epizootické vyšetrenie potvrdí, že nedošlo k predpokladanému porušeniu, štatút krajiny, zóny alebo priestoru bez výskytu chorôb sa obnoví.
(3)
Ak epizootické vyšetrenie potvrdí vysokú pravdepodobnosť výskytu infekcie, štatút krajiny, zóny alebo priestoru bez výskytu chorôb sa zruší podľa postupu, podľa ktorého bol tento štatút vyhlásený. Pred obnovením štatútu oblasti bez výskytu chorôb sa musia splniť požiadavky uvedené v prílohe č. 4.
§ 42
Referenčné laboratórium
(1)
Referenčné laboratórium sa autorizuje29) na činnosť, pre ktorú je zriadené referenčné laboratórium Európskej únie. Referenčné laboratórium zodpovedá za koordináciu noriem a diagnostických metód v Slovenskej republike a spolupracuje s referenčným laboratóriom Európskej únie.
(2)
Komisii, príslušnému referenčnému laboratóriu Európskej únie a ostatným členským štátom sa oznamuje18) názov a adresa každého určeného referenčného laboratória vrátane zmien všetkých aktuálnych informácií, ktoré sa ho týkajú.
(3)
Na zabezpečenie efektívnych diagnostických služieb podľa požiadaviek tohto nariadenia vlády referenčné laboratórium spolupracuje s laboratóriami určenými podľa § 43.
(4)
Referenčné laboratórium musí zabezpečiť adekvátne vybavenie a dostatočný počet kvalifikovaných zamestnancov potrebných na vykonávanie laboratórnych vyšetrení požadovaných týmto nariadením vlády a na dodržiavanie úloh a povinností ustanovených v odseku 5.
(5)
Referenčné laboratórium zodpovedné za koordináciu diagnostických noriem a metód
a)
oznamuje bezodkladne príslušným orgánom veterinárnej správy podozrenie laboratória na niektorú z chorôb uvedených v prílohe č. 3,
b)
koordinuje po konzultácii s príslušným referenčným laboratóriom Európskej únie metódy zavedené v členských štátoch na diagnostikovanie príslušných chorôb, za ktoré sú zodpovedné,
c)
aktívne pomáha pri diagnostikovaní ohnísk relevantnej choroby tým, že dostáva izoláty patogénu na potvrdenie diagnózy, na charakterizáciu a na epizootické štúdie,
d)
uľahčuje školenie alebo preškoľovanie odborníkov v oblasti laboratórneho diagnostikovania s cieľom zosúladiť diagnostické postupy,
e)
zabezpečuje potvrdenie pozitívnych výsledkov všetkých ohnísk exotických chorôb uvedených v prílohe č. 3 časti II a primárnych ohnísk neexotických chorôb vymenovaných v uvedenej prílohe,
f)
organizuje pravidelné porovnávacie testy (kruhové testy) diagnostických postupov na vnútroštátnej úrovni s laboratóriami určenými na účely poskytovania informácií o použitých metódach diagnostikovania a o výsledkoch skúšok,
g)
spolupracuje s referenčným laboratóriom Európskej únie a zúčastňuje sa na porovnávacích testoch organizovaných referenčnými laboratóriami Európskej únie,
h)
zabezpečuje pravidelný a otvorený dialóg so štátnou veterinárnou a potravinovou správou,
i)
pracuje a je preverované a akreditované podľa týchto európskych noriem, pričom sa zohľadňujú kritériá pre rôzne skúšobné metódy stanovené v norme o
1.
všeobecných požiadavkách na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií,30)
2.
všeobecných kritériách na posudzovanie skúšobných laboratórií,31)
3.
akreditačných systémoch pre kalibračné a skúšobné laboratóriá – všeobecné požiadavky na činnosť a uznávanie.32)
(6)
Akreditácia a posudzovanie skúšobných laboratórií uvedených v odseku 5 písm. i) sa môžu týkať jednotlivých skúšok alebo skupín skúšok.
(7)
Laboratórium, ktoré nespĺňa požiadavky uvedené v odseku 5 písm. i) prvého bodu, možno určiť za referenčné, ak pracuje v rámci záruky kvality podľa technickej normy.33)
§ 43
Určené laboratóriá
(1)
Diagnostické služby môže vykonávať laboratórium, ktoré spĺňa požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády. Určené laboratórium musí
a)
bezodkladne oznamovať príslušnému orgánu veterinárnej správy podozrenie na niektorú z chorôb uvedených v prílohe č. 3,
b)
sa zúčastňovať na porovnávacích testoch diagnostických postupov organizovaných referenčným laboratóriom,
c)
pracovať a byť preverované a akreditované podľa technických noriem, pričom sa zohľadňujú kritériá pre rôzne skúšobné metódy stanovené v technickej norme o
1.
všeobecných požiadavkách na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií,30)
2.
všeobecných kritériách na posudzovanie skúšobných laboratórií,31)
3.
akreditačných systémoch pre kalibračné a skúšobné laboratóriá – všeobecné požiadavky na činnosť a uznávanie.32)
(2)
Akreditácia a posudzovanie skúšobného laboratória uvedeného v odseku 1 písm. c) sa môže týkať jednotlivých skúšok alebo skupín skúšok.
(3)
Laboratórium, ktoré nespĺňa požiadavky uvedené v odseku 1 písm. c) prvom bode, možno určiť, ak pracuje v rámci záruky kvality podľa technickej normy.33)
(4)
Ak sa podmienky uvedené v § 42 a v odsekoch 1 až 3 prestanú dodržiavať, možno toto určenie zrušiť.
§ 44
Diagnostické služby a metódy
(1)
Laboratórne vyšetrenie na účely tohto nariadenia vlády sa vykonáva len v laboratóriu určenom na tento účel.
(2)
Laboratórne vyšetrenie pri podozrení a na potvrdenie výskytu chorôb uvedených v prílohe č. 3 časti II sa vykonávajú diagnostickými metódami podľa osobitného predpisu.13)
(3)
Laboratórium určené na diagnostické služby podľa odseku 1 plní úlohy a povinnosti ustanovené v § 43.
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 45
(1)
Podniky a schválené spracovateľské prevádzkarne najneskôr do 14. decembra 2008 sú povinné v rámci príslušnej činnosti zaviesť správnu hygienickú prax a tým zabrániť zavlečeniu a šíreniu chorôb.
(2)
Prevádzkovateľ podniku je povinný zaviesť najneskôr do 14. decembra 2008 systém dohľadu nad zdravím zvierat založený na riziku podľa príslušného typu produkcie na každej farme a v každej chovnej oblasti mäkkýšov, ktoré má vo vlastníctve alebo v držbe.
(3)
Žiadosť o štatút oblasti bez výskytu chorôb na základe historických záznamov možno predložiť podľa § 38 do 1. novembra 2008. Po tomto dátume možno štatút oblasti bez výskytu chorôb udeliť len podľa prílohy č. 4 časti I druhého bodu.
§ 46
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 302/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o ochrane zvierat pri preprave v znení nariadenia vlády č. 145/2005 Z. z.
2.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 316/2003 Z. z., ktorým sa zavádzajú minimálne opatrenia na kontrolu určitých chorôb rýb v znení nariadenia vlády č. 500/2003 Z. z.
3.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 318/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne opatrenia na tlmenie určitých chorôb lastúrnikov.
§ 47
Záverečné ustanovenie
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 6.
§ 48
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. augusta 2008.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 290/2008 Z. z.
Údaje požadované v úradnom registri podnikov hospodárskeho chovu rýb a schválených spracovateľských prevádzkarní
ČASŤ I
Schválené podniky hospodárskeho chovu rýb
1. V registri podľa § 5 sa uchovávajú aspoň tieto informácie o každom podniku:
a) názov a adresa podniku hospodárskeho chovu rýb a kontaktné údaje – telefónne číslo, fax, e-mail,
b) registračné číslo a podrobnosti udeleného schválenia, ako sú dátumy pri konkrétnych schváleniach, identifikačné kódy alebo čísla, špecifické podmienky produkcie, akékoľvek iné údaje súvisiace so schváleniami,
c) geografické umiestnenie farmy vymedzené systémom súradníc geografického informačného systému,
d) účel, typ chovného systému alebo zariadení, ako sú napríklad suchozemské zariadenia, morské klietky, rybníky a najväčší objem produkcie tam, kde sa reguluje,
e) pri suchozemských farmách, distribučných centrách a purifikačných strediskách podrobnosti o vodnom zdroji farmy a výtoku,
f) druhy živočíchov hospodárskeho chovu rýb chované na farme; pri viacdruhových farmách alebo farmách s okrasnými živočíchmi sa aspoň zaregistruje, či sa vie o vnímavosti niektorých z týchto druhov na choroby uvedené v prílohe č. 3 časti II, alebo to, či takéto choroby prenášajú,
g) aktuálne informácie o zdravotnom štatúte, t. j. či je farma oblasťou bez výskytu chorôb, nachádza sa v členskom štáte, zóne alebo v priestore, či je súčasťou programu na získanie tohto štatútu alebo či je farma vyhlásená za infikovanú chorobou uvedenou v prílohe č. 3.
2. Ak sa podľa § 4 udelí chovnej oblasti pre mäkkýše schválenie, pre všetky podniky hospodárskeho chovu rýb, ktoré vykonávajú svoju činnosť v rámci chovnej oblasti pre mäkkýše, sa zaznamenajú údaje vyžadované v rámci bodu 1 písm. a). Údaje požadované v bode 1 písm. b) až g) tejto časti sa zaznamenávajú na úrovni chovnej oblasti pre mäkkýše.
ČASŤ II
Schválené spracovateľské prevádzkarne
V registri podľa § 5 sa uchovávajú aspoň tieto informácie o každej schválenej spracovateľskej prevádzkarni:
a) názov a adresa schválenej spracovateľskej prevádzkarne a kontaktné údaje – telefónne číslo, fax, e-mail,
b) registračné číslo a podrobnosti udeleného schválenia, ako sú dátumy pri konkrétnych schváleniach, identifikačné kódy alebo čísla, špecifické podmienky produkcie, akékoľvek iné údaje súvisiace so schváleniami,
c) geografické umiestnenie spracovateľskej prevádzkarne určené vhodným systémom súradníc, ak je to možné, súradnicami GIS,
d) podrobnosti o systémoch úpravy odpadových vôd schválenej spracovateľskej prevádzkarne,
e) druhy živočíchov hospodárskeho chovu rýb, s ktorými schválená spracovateľská prevádzkareň nakladá.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 290/2008 Z. z.
Pravidlá presunu medzi členskými štátmi, zónami a priestormi s rozdielnym zdravotným štatútom
ČASŤ A
Zdravotný štatút zón alebo priestorov hospodárskeho chovu rýb, ktorý sa má vziať do úvahy pri uplatňovaní § 9
Živočíchy hospodárskeho chovu rýb na chov a obnovu populácií
Kategória Zdravotný štatút Môže introdukovať
živočíchy
Zdravotná
certifikácia
Môže distribuovať
živočíchy
<?xml:namespace prefix = o /> Úvod Distribúcia
I bez výskytu choroby (§ 37 a 38) iba z kategórie I ÁNO ÁNO do všetkých kategórií
II program dohľadu (§ 34 ods. 1) iba z kategórie I ÁNO NIE do kategórie III a V
III Neurčený (nie je známy výskyt infekcie, ale nepodlieha programu na dosiahnutie štatútu oblasti bez výskytu choroby) iba z kategórie I, II alebo III NIE NIE do kategórie III a V
IV eradikačný program (§ 34 ods. 1) iba z kategórie I ÁNO ÁNO iba do kategórie V
V infikovaná oblasť (§ 31) zo všetkých kategórií NIE ÁNO iba do kategórie V
ČASŤ B
Odporúčaný dohľad a inšpekcie na farmách a v chovných oblastiach pre mäkkýše
Prítomné druhy Zdravotný štatút, ako je uvedený časti A Úroveň rizika Dohľad Odporúčaná frekvencia inšpekcií vykonávaných regionálnou veterinárnou a potravinovou správou (§ 7) Odporúčaná frekvencia inšpekcií vykonávaných odbornou zdravotnou službou pre vodné živočíchy (§ 7) Osobitné požiadavky na inšpekcie, odber vzoriek a dohľad potrebné na zachovanie zdravotného štatútu Poznámky
Žiadne druhy vnímavé na choroby zo zoznamu v prílohe č. 3 kategória I vyhlásená za oblasť bez výskytu chorôb v súlade s § 37 alebo § 38 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) nízka pasívny 1 každé 4 roky 1 každé 4 roky osobitné požiadavky na zachovanie štatútu oblasti bez výskytu choroby v súlade s § 38 Odporúčaná frekvencia inšpekcií sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté osobitné požiadavky uvedené pre každý zdravotný štatút. Takéto inšpekcie a odber vzoriek by sa však mali kombinovať s inšpekciami, ktoré sa požadujú podľa § 7, ak je to možné. Hlavným cieľom inšpekcií vykonávaných príslušnými orgánmi je kontrola dodržiavania súladu s § 7. Cieľom inšpekcií vykonávaných odbornými zdravotnými službami pre vodné živočíchy je kontrolovať zdravotný stav živočíchov, poskytovať prevádzkovateľovi podniku hospodárskeho chovu rýb poradenstvo v otázkach zdravia vodných živočíchov a v prípade potreby vykonať potrebné veterinárne opatrenia.
Druhy vnímavé na jednu alebo viac chorôb uvedených v prílohe č. 3 kategória I vyhlásená za oblasť bez výskytu chorôb v súlade s § 38 ods. 1 písm. c) vysoká aktívny, cielený alebo pasívny 1 každý rok 1 každý rok
stredná 1 každé 2 roky 1 každé 2 roky
nízka 1 každé 4 roky 1 každé 2 roky
kategória II nevyhlásená za oblasť bez výskytu chorôb, ale podlieha programu dohľadu schválenému v súlade s § 34 ods. 1 vysoká cielený 1 každý rok 1 každý rok osobitné požiadavky v súlade s § 34 ods. 1
stredná 1 každé 2 roky 1 každé 2 roky
nízka 1 každé 4 roky 1 každé 2 roky
kategória III nie je známa infekcia, ale nepodlieha programu dohľadu na dosiahnutie štatútu oblasti bez výskytu chorôb vysoká aktívny 1 každý rok 3 každý rok
stredná 1 každý rok 2 každý rok
nízka 1 každé 2 roky 1 každý rok
kategória IV je známa infekcia, ale podlieha eradikačnému programu schválenému v súlade s § 34 ods. 1 vysoká cielený 1 každý rok 1 každý rok osobitné požiadavky v súlade s § 34 ods. 1
stredná 1 každé 2 roky 1 každé 2 roky
nízka 1 každé 4 roky 1 každé 2 roky
kategória V je známa infekcia, podlieha minimálnym kontrolným opatreniam ustanoveným v § 20 až 33 vysoká pasívny 1 každé 4 roky 1 každý rok osobitné požiadavky v súlade s § 20 až 33
stredná 1 každé 4 roky 1 každé 2 roky
nízka 1 každé 4 roky 1 každé 4 roky
Úrovne rizika
1. Vysokoriziková farma alebo chovná oblasť pre mäkkýše je farma alebo chovná oblasť pre mäkkýše, ktorá
a) predstavuje vysoké riziko z hľadiska šírenia chorôb na ostatné farmy alebo voľne žijúce zásoby alebo nakazenia sa chorobami od nich,
b) sa prevádzkuje za podmienok, ktoré by mohli zvýšiť riziko vypuknutia chorôb (veľká biomasa, nízka kvalita vody) vzhľadom na prítomné druhy,
c) predáva živé vodné živočíchy na ďalší chov alebo zarybňovanie.
2. Stredne riziková farma alebo chovná oblasť pre mäkkýše je farma alebo chovná oblasť pre mäkkýše, ktorá
a) predstavuje stredné riziko z hľadiska šírenia chorôb na ostatné farmy alebo voľne žijúce zásoby alebo nakazenia sa chorobami od nich,
b) sa prevádzkuje za podmienok, ktoré nemusia nevyhnutne zvyšovať riziko vypuknutia chorôb (stredná biomasa a kvalita vody) vzhľadom na prítomné druhy,
c) predáva živé vodné živočíchy, najmä na ľudskú spotrebu.
3. Nízko riziková farma alebo chovná oblasť pre mäkkýše je farma alebo chovná oblasť pre mäkkýše, ktorá
a) predstavuje nízke riziko z hľadiska šírenia chorôb na ostatné farmy alebo voľne žijúce zásoby alebo nakazenia sa chorobami od nich,
b) sa prevádzkuje za podmienok, ktoré by nezvýšili riziko vypuknutia chorôb (malá biomasa, dobrá kvalita vody) vzhľadom na prítomné druhy,
c) predáva živé vodné živočíchy iba na ľudskú spotrebu.
Druhy zdravotného dohľadu
1. Pasívny dohľad zahŕňa povinné okamžité oznámenie výskytu alebo podozrenia na špecifické choroby alebo akejkoľvek zvýšenej mortality. V takých prípadoch sa vyžaduje vyšetrovanie podľa § 22 až 24.
2. Aktívny dohľad zahŕňa
a) rutinnú inšpekciu príslušným orgánom alebo inou odbornou zdravotnou službou v mene príslušných orgánov,
b) vyšetrenie populácie živočíchov hospodárskeho chovu rýb na farme alebo v chovnej oblasti pre mäkkýše na klinické príznaky choroby,
c) odber diagnostických vzoriek v prípade podozrenia na chorobu zo zoznamu alebo pozorovanej zvýšenej mortality počas inšpekcie,
d) povinné okamžité oznámenie výskytu alebo podozrenia na špecifické choroby alebo akejkoľvek zvýšenej mortality.
3. Cielený dohľad zahŕňa
a) rutinnú inšpekciu príslušným orgánom alebo inou odbornou zdravotnou službou v mene príslušných orgánov,
b) predpísané vzorky živočíchov hospodárskeho chovu rýb, ktoré sa majú odobrať a testovať na špecifické patogény stanovenými metódami,
c) povinné okamžité oznámenie výskytu alebo podozrenia na špecifické choroby alebo akejkoľvek zvýšenej mortality.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 290/2008 Z. z.
Uvedenie chorôb v zozname
ČASŤ I
Kritériá zaradenia chorôb do zoznamu
A. Exotické choroby musia spĺňať tieto kritériá stanovené v bode 1 a v bode 2 alebo 3:
1. Choroba je pre členské štáty exotická, t. j. v hospodárskom chove rýb členských štátov sa nevyskytuje, a nie je známe, že by sa patogén vyskytoval vo vodách členských štátov.
2. Môže mať pri zavlečení do členských štátov významný vplyv na hospodárstvo, spôsobujúci výrobné straty v hospodárskom chove rýb členských štátov alebo obmedzenia obchodného potenciálu v oblasti živočíchov a produktov hospodárskeho chovu rýb.
3. Môže mať pri zavlečení do členských štátov škodlivý environmentálny vplyv na voľne žijúce populácie druhov vodných živočíchov, ktoré sú hodné ochrany právom členských štátov alebo medzinárodnými ustanoveniami.
B. Neexotické choroby musia spĺňať tieto kritériá stanovené v bodoch 1, 4, 5, 6, 7 a v bode 2 alebo 3:
1. V niekoľkých členských štátoch alebo v regiónoch niektorých členských štátov sa špecifická choroba nevyskytuje.
2. Pri zavlečení do členského štátu, v ktorom sa nevyskytuje, môže mať značný vplyv na hospodárstvo buď spôsobením výrobných strát a ročných nákladov spojených s chorobou a jej kontrolou, presahujúcich 5 % hodnoty produkcie vnímavých druhov živočíchov hospodárskeho chovu rýb v regióne, alebo obmedzením možností v rámci medzinárodného obchodu so živočíchmi hospodárskeho chovu rýb a ich produktmi.
3. Choroba pri svojom výskyte preukázala, že pri zavlečení do členského štátu, v ktorom sa nevyskytuje, má škodlivý environmentálny vplyv na voľne žijúce populácie rôznych druhov vodných živočíchov, ktoré sú hodné ochrany podľa práva Európskej únie alebo medzinárodných ustanovení.
4. Choroba sa ťažko kontroluje a ťažko sa zabraňuje jej šíreniu na úrovni fariem alebo chovných oblastí pre mäkkýše bez prísnych kontrolných opatrení a obmedzení obchodnej činnosti.
5. Choroba sa môže kontrolovať na úrovni členského štátu, pričom skúsenosť preukázala, že sa môžu založiť a udržať zóny alebo priestory bez výskytu chorôb a že toto udržanie je nákladovo výhodné.
6. Počas uvádzania živočíchov hospodárskeho chovu rýb na trh je riziko, že sa choroba dostane do oblastí, ktoré predtým neboli infikované.
7. Sú dostupné jednoduché a spoľahlivé skúšky pre infikované vodné živočíchy. Skúšky musia byť špecifické a citlivé a skúšobné metódy sa musia harmonizovať na úrovni Európskej únie.
ČASŤ II
Zoznam chorôb
Exotické choroby
Choroba Vnímavé druhy
Ryby epizootická hematopoetická nekróza pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss) a ostriež zelenkavý (Perca fluviatilis)
Mäkkýše bonamióza (Bonamia exitiosa) Ostrea angasi a ustrica eílska (O. chilensis)
perkinsóza (Perkinsus marinus) Crassostrea gigas a Crassostrea virginica
mikrocytóza (Microcytos mackini) Crassostrea gigas, Crassostrea virginica, Ostrea conchaphila a ustrica jedlá (O. edulis)
Kôrovce syndróm Taura golfská biela kreveta (Penaeus setiferus), tichomorská modrá kreveta (P. stylirostris) a tichomorská biela kreveta (P. vannamei)
"choroba žltých hláv" golfská hnedá kreveta (Penaeus aztecus), golfská ružová kreveta (P. duorarum), kreveta Kuruma (P. japonicus), kreveta eierna obrovská (P. monodon), golfská biela kreveta (Penaeus setiferus), tichomorská modrá kreveta (P. stylirostris) a tichomorská biela kreveta (P. vannamei)
Neexotické choroby
Ryby vírusová hemoragická septikémia (VHS) sleď (Clupea spp.), síh (Coregonus sp.), šťuka severná (Esox Lucius), treska jednoškvrnná (Gadus aeglefinus), treska aljašská (G. macrocephalus), treska škvrnitá (G. morhua), losos (Oncorhynchus spp.), pstruh dúhový (O. mykiss), Onos mustelus, pstruh jazerný a potočný (Salmo trutta), kambala veľká (Scophthalmus maximus), šprota (Sprattus sprattus), lipeň tymiánový (Thymallus thymallus) a platesa japonská (Paralichthys olivaceus)
infekčná hematopoetická nekróza (IHN) ‚keta' losos (Oncorhynchus keta), strieborný losos (O. kisutch), japonský losos (O. masou), pstruh dúhový (O. mykiss), losos nerka (O. nerka), O. rhodurus, kráľovský losos (O. tshawytscha) a losos atlantický (Salmo salar)
herpesviróza kaprov koi (KHV) kapor obyčajný a kapor ozdobný koi (Cyprinus carpio)
infekčná anémia lososov (ISA): infekcia s genotypom HPR s deléciou rodu Isavirus (ISAV) pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss), losos atlantický (Salmo salar), pstruh jazerný a potočný (Salmo trutta)
Mäkkýše marteilióza (Marteilia refringens) Ostrea angasi, ustrica čílska (O. chilensis), ustrica jedlá (O. edulis), O. puelchana, slávka jedlá (Mytilus edulis) a M. galloprovincialis
bonamióza (Bonamia ostreae) Ostrea angasi, ustrica čílska (O. chilensis), O. conchaphila, O. denselammellosa, ustrica jedlá (O. edulis), O. puelchana
Kôrovce ichtyoftirióza (choroba bielych škvŕn) všetky desaťnožce (rad desaťnožce)
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 290/2008 Z. z.
Požiadavky na vyhlásenie krajiny, zóny alebo priestoru za oblasť bez výskytu chorôb
ČASŤ I
Krajina bez výskytu chorôb
1. Na základe historických záznamov
1.1. Ak sa v Slovenskej republike vyskytujú vnímavé druhy, ale nezaznamenal sa žiadny výskyt choroby najmenej 10 rokov pred dňom podania žiadosti o štatút oblasti bez výskytu chorôb napriek podmienkam, ktoré podporujú jej klinický prejav, môže sa považovať za oblasť bez výskytu chorôb, ak
a) najmenej 10 rokov pred dňom podania žiadosti o štatút oblasti bez výskytu chorôb sa nepretržite uplatňovali základné opatrenia biologickej bezpečnosti,
b) nie je známe, že by sa infekcia vyskytovala vo voľne žijúcich populáciách,
c) plnenie obchodných a dovozných podmienok, ktoré zabraňujú zavlečeniu choroby do Slovenskej republiky, je účinné.
1.2. Základné opatrenia biologickej bezpečnosti uvedené v bode 1.1. písm. a) pozostávajú aspoň z týchto krokov:
a) výskyt choroby sa povinne oznámi príslušnému orgánu veterinárnej správy vrátane oznámenia o podozrení,
b) na celom území Slovenskej republiky je zavedený systém skorého zistenia, ktorý umožňuje príslušnému orgánu veterinárnej správy vykonať účinné vyšetrenie choroby a podať o ňom správu a ktorý zabezpečuje najmä
1. rýchle rozpoznanie akýchkoľvek klinických príznakov súvisiacich s podozrením na chorobu, novú chorobu alebo nevysvetliteľnú mortalitu na farmách alebo v chovných oblastiach pre mäkkýše a vo voľnej prírode,
2. rýchle oznámenie tejto skutočnosti príslušnému orgánu veterinárnej správy s cieľom začať diagnostické vyšetrovanie s minimálnym oneskorením.
1.3. Systém skorého zistenia uvedený v bode 1.2. písm. b) zahŕňa aspoň
a) všeobecnú informovanosť zamestnancov podnikov hospodárskeho chovu rýb alebo personálu podieľajúceho sa na spracovaní živočíchov hospodárskeho chovu rýb, ak ide o príznaky naznačujúce prítomnosť choroby a zaškolenie veterinárnych lekárov alebo odborníkov na zdravie vodných živočíchov v oblasti zisťovania a hlásenia nezvyčajného výskytu chorôb,
b) veterinárnych lekárov alebo odborníkov na zdravie vodných živočíchov vyškolených na rozpoznávanie a hlásenie podozrivého výskytu chorôb,
c) prístup príslušných orgánov do laboratórií, ktoré sú vybavené na diagnostikovanie a rozlišovanie chorôb zo zoznamu a nových chorôb.
2. Založené na cielenom dohľade
Ak v Slovenskej republike bol posledný známy klinický výskyt v období do 10 rokov pred dňom podania žiadosti o štatút oblasti bez výskytu chorôb, alebo stav infekcie pred cieleným dohľadom nebol známy, napríklad pre podmienky, ktoré nepodporovali jej klinický prejav, môže sa Slovenská republika považovať za oblasť bez výskytu špecifických chorôb, ak
a) spĺňa základné podmienky kontroly chorôb ustanovené v bode 1.2 a
b) sa cielený dohľad postupmi podľa § 46 vykonával aspoň dva roky bez toho, aby sa zistil pôvodca choroby na farme alebo v chovnej oblasti pre mäkkýše, na ktorej sa chová ktorýkoľvek z vnímavých druhov.
Ak sú územia, v ktorých je obmedzený počet fariem alebo chovných oblastí pre mäkkýše, a preto v týchto častiach cielený dohľad neposkytuje dostatočné epidemiologické údaje, ale zároveň sa na týchto územiach nachádzajú voľne žijúce populácie vnímavých druhov, tieto voľne žijúce populácie sa zahrnú do cieleného dohľadu.
ČASŤ II
Zóna alebo priestor bez výskytu chorôb
1. Zóny
1.1. Zóna môže pozostávať z
a) celého povodia od jeho prameňa až po ústie,
b) časti povodia od prameňa (prameňov) po prirodzenú alebo umelú bariéru, ktorá zabraňuje migrácii vodných živočíchov z nižších úsekov povodia proti prúdu,
c) viacerých povodí vrátane ich ústí pre epidemiologické prepojenie medzi povodiami cez ústie.
Geografické vymedzenie zóny sa jasne vyznačí na mape.
1.2. Ak zóna presahuje územie Slovenskej republiky, nesmie sa vyhlásiť za zónu bez výskytu choroby, iba ak sa podmienky uvedené v bodoch 1.3, 1.4 a 1.5 uplatňujú na všetky oblasti tejto zóny. V tom prípade sa dotknuté členské štáty uchádzajú o schválenie pre tú časť zóny, ktorá sa nachádza na ich území.
1.3. Zóna, v ktorej sa vyskytujú vnímavé druhy, ale v ktorej sa výskyt choroby v období najmenej 10 rokov pred dňom podania žiadosti o štatút oblasti bez výskytu chorôb nezaznamenal napriek podmienkam podporujúcim jej klinický prejav, sa môže považovať za zónu bez výskytu chorôb, ak obdobne spĺňa požiadavky stanovené v časti I bode 1.
1.4. Zóna, v ktorej bol posledný známy klinický výskyt v období 10 rokov pred dňom podania žiadosti o štatút oblasti bez výskytu chorôb alebo v ktorej stav infekcie pred cieleným dohľadom nebol známy, napríklad preto, že chýbali podmienky, ktoré nepodporujú jej klinický prejav, sa môže považovať za oblasť bez výskytu choroby, ak obdobne spĺňa požiadavky stanovené v časti I bode 2.
1.5. V prípade potreby sa určí nárazníková zóna, v ktorej sa vykonáva monitorovací program. Nárazníková zóna sa vymedzí tak, aby chránila zóny bez výskytu choroby pred pasívnym zavlečením choroby.
2. Priestory zahŕňajúce jednu alebo viac fariem alebo chovných oblastí pre mäkkýše, v ktorých zdravotný štatút týkajúci sa špecifickej choroby závisí od zdravotného štatútu týkajúceho sa danej choroby v okolitých prírodných vodách
2.1. Priestor môže zahŕňať jednu alebo viac fariem, skupinu alebo zhluk fariem alebo chovnú oblasť pre mäkkýše, ktoré sa môžu považovať za jednu epidemiologickú jednotku pre svoje geografické umiestnenie a vzdialenosti od ostatných skupín alebo zhlukov fariem alebo chovných oblastí pre mäkkýše pod podmienkou, že všetky farmy zahrnuté v priestore patria do spoločného systému biologickej bezpečnosti. Geografické vymedzenie priestoru sa zreteľne vyznačí na mape.
2.2. Priestor, v ktorom sa vyskytujú vnímavé druhy, ale v ktorom sa nezaznamenal výskyt choroby aspoň za posledných 10 rokov pred dňom podania žiadosti o štatút oblasti bez výskytu chorôb napriek podmienkam podporujúcim jej klinický prejav, sa môže považovať za oblasť bez výskytu chorôb, ak obdobne spĺňa požiadavky stanovené v časti I bode 1.
2.3. Priestor, v ktorom bol posledný známy klinický výskyt počas obdobia 10 rokov pred dňom podania žiadosti o štatút oblasti bez výskytu chorôb, alebo keď v ňom alebo v jeho okolitých vodách nebol stav infekcie pred cieleným dohľadom známy napríklad pre podmienky, ktoré nepodporujú jej klinický prejav, sa môže považovať za oblasť bez výskytu chorôb, ak obdobne spĺňa požiadavky stanovené v časti I bode 2.
2.4. Každá farma alebo chovná oblasť pre mäkkýše v priestore podlieha dodatočným opatreniam, ktoré ukladá príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa, ak to považuje za nevyhnutné na zabránenie zavlečeniu chorôb. Takéto opatrenia môžu zahŕňať vytvorenie nárazníkovej zóny okolo priestoru, v ktorom sa vykonáva monitorovací program, a vytvorenie dodatočnej ochrany pred vniknutím možných nosičov alebo prenášačov patogénu.
3. Priestory zahŕňajúce jednu alebo viac individuálnych fariem, v ktorých zdravotný štatút týkajúci sa špecifickej choroby nezávisí od zdravotného štatútu týkajúceho sa danej choroby v okolitých prírodných vodách
3.1. Priestor môže zahŕňať
a) individuálnu farmu, ktorá sa môže považovať za samostatnú epidemiologickú jednotku, keďže nie je ovplyvnená zdravotným stavom živočíchov v okolitých vodách, alebo
b) viac fariem, ak každá farma v priestore spĺňa kritériá stanovené v bode 3.1 písm. a) a v bodoch 3.2 až 3.6, ale pre nadmerný presun živočíchov medzi farmami sa považuje za jednu epidemiologickú jednotku, pod podmienkou, že všetky farmy majú spoločný systém biologickej bezpečnosti.
3.2. Priestor je zásobovaný vodou
a) zo zariadenia na úpravu vôd, ktoré inaktivuje príslušný patogén, s cieľom znížiť riziko zavlečenia choroby na prijateľnú úroveň alebo
b) priamo zo studne, vrtu alebo prameňa; ak sa taký zdroj vody nachádza mimo priestorov farmy, voda sa dodáva priamo na farmu a vedie sa cez potrubie.
3.3. Existujú prírodné alebo umelé bariéry, ktoré zabránia vodným živočíchom z okolitých vodných tokov vstúpiť na každú farmu v priestore.
3.4. V prípade potreby je priestor chránený pred záplavami a prenikaním vody z okolitých vodných tokov.
3.5. Priestor obdobne spĺňa požiadavky stanovené v časti I bode 2.
3.6. Priestor podlieha dodatočným opatreniam, ktoré ukladá príslušný orgán, keď to považuje za potrebné na zabránenie zavlečeniu chorôb. Takéto opatrenia môžu zahŕňať vytvorenie dodatočnej ochrany pred vniknutím možných nosičov alebo prenášačov patogénu.
4. Osobitné ustanovenia pre jednotlivé farmy, ktoré svoje aktivity začínajú alebo obnovujú
4.1. Nová farma, ktorá spĺňa požiadavky stanovené v bode 3.1 písm. a) a v bodoch 3.2 až 3.6, ale ktorá začína svoju činnosť so živočíchmi hospodárskeho chovu rýb z priestoru vyhláseného za oblasť bez výskytu chorôb, sa môže považovať za farmu bez výskytu chorôb bez vykonania odberu vzoriek potrebného na schválenie.
4.2. Farma, ktorá po prerušení obnovuje svoju činnosť so živočíchmi hospodárskeho chovu rýb z priestoru vyhláseného za oblasť bez výskytu chorôb a spĺňa požiadavky stanovené v bode 3.1 písm. a) a v bodoch 3.2 až 3.6, sa môže považovať za farmu bez výskytu chorôb bez vykonania odberu vzoriek potrebného na schválenie pod podmienkou, že
a) príslušný orgán veterinárnej správy pozná zdravotnú situáciu farmy za posledné štyri roky jej prevádzky; ak príslušná farma bola v prevádzke menej ako štyri roky, zohľadní sa skutočné obdobie jej prevádzky,
b) farma nepodliehala zdravotným opatreniam, ak ide o choroby uvedené v prílohe č. 3 časti II, a na farme sa nevyskytli predchádzajúce prípady týchto chorôb,
c) pred introdukciou živočíchov hospodárskeho chovu rýb, ikier alebo gamét je farma vyčistená a dezinfikovaná, po čom v prípade potreby nasleduje obdobie úhorovania.
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 290/2008 Z. z.
Kritériá a požiadavky na pohotovostné plány
Pohotovostné plány musia spĺňať aspoň tieto požiadavky:
1. byť vykonateľné a účinné na uskutočnenie rýchlej a úspešnej eradikačnej kampane,
2. byť dostatočne finančne kryté, zohľadňujúc všetky aspekty boja proti exotickým chorobám uvedeným v prílohe č. 3 časti II,
3. ustanoviť postupnosť velenia, ktorá zaručí rýchly a účinný proces rozhodovania pri riešení problémov s eradikáciou exotických chorôb uvedených v prílohe č. 3 alebo nových chorôb. Národné centrum pre tlmenie chorôb zriadené na štátnej veterinárnej a potravinovej správe bude poverené celkovým riadením kontrolných stratégií,
4. mať k dispozícii podrobné plány, aby boli v prípade vypuknutia exotických chorôb uvedených v prílohe č. 3 časti II alebo v prípade nových chorôb pripravené na okamžité zriadenie miestnych centier na kontrolu choroby a na vykonávanie opatrení v oblasti kontroly chorôb a ochrany životného prostredia na miestnej úrovni,
5. obsahovať kontaktné údaje na príslušné orgány v oblasti životného prostredia, aby sa zabezpečila riadna koordinácia činností v oblasti veterinárnej a environmentálnej bezpečnosti,
6. zahŕňať adekvátne zdroje na zabezpečenie rýchlej a účinnej kampane vrátane dostatočnej kapacity ľudských zdrojov, vybavenia a laboratórií,
7. obsahovať aktualizovanú operačnú príručku s podrobným, komplexným a praktickým opisom všetkých činností, postupov, pokynov a kontrolných opatrení, ktoré sa majú použiť v prípade výskytu exotických chorôb uvedených v prílohe č. 3 časti II alebo nových chorôb,
8. obsahovať podrobné plány núdzového očkovania pre prípad potreby,
9. obsahovať podrobnosti o pravidelnom zúčastňovaní sa zamestnancov orgánov veterinárnej správy na školeniach o klinických príznakoch, epidemiologickom zisťovaní a kontrole epizootických chorôb, na simulačných cvičeniach v skutočnom čase a na školeniach o komunikačných zručnostiach, aby mohli priebežne robiť informačnú kampaň o chorobách pre úrady, chovateľov a veterinárnych lekárov,
10. zohľadňovať zdroje potrebné na kontrolu veľkého množstva ohnísk chorôb, ktoré sa objavili v rámci krátkeho časového obdobia,
11. byť pripravené tak, aby bez obmedzovania veterinárnych požiadaviek podľa osobitného predpisu,1) v prípade vypuknutia chorôb zaručovali, že akákoľvek hromadná likvidácia kadáverov vodných živočíchov a zneškodňovanie odpadu z vodných živočíchov sa vykoná bez ohrozenia zdravia zvierat a ľudí a s použitím postupov alebo metód, ktoré zabránia poškodeniu životného prostredia a ktoré spôsobia minimálne
a) riziko pre pôdu, ovzdušie, povrchovú a podzemnú vodu a pre rastliny a živočíchy,
b) nepríjemné dôsledky spôsobené hlukom alebo zápachom,
c) nepriaznivé účinky na prírodu alebo miesta s osobitným významom,
12. určiť vhodné miesta a podniky na spracovanie alebo likvidáciu kadáverov zvierat a zneškodnenie živočíšneho odpadu v prípade výskytu ohniska choroby podľa osobitného predpisu.1)
Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 290/2008 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 2006/88/ES z 24. októbra 2006 o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty akvakultúry a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov (Ú. v. EÚ L 328, 24. 11. 2006).
2.
Smernica Komisie 2008/53/ES z 30. apríla 2008, ktorou sa mení a dopĺňa príloha IV k smernici Rady 2006/88/ES, pokiaľ ide o jarnú virémiu kaprov (SVC) (Ú. v. EÚ L 117, 1. 5. 2008).
3.
Vykonávacia smernica Komisie 2012/31/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa mení a dopĺňa príloha IV k smernici Rady 2006/88/ES, pokiaľ ide o zoznam druhov rýb vnímavých na vírusovú hemoragickú septikémiu a vypustenie položky týkajúcej sa epizootického ulcerózneho syndrómu (Ú. v. EÚ L 297, 26. 10. 2012).
4.
Vykonávacia smernica Komisie 2014/22/EÚ z 13. februára 2014, ktorou sa mení príloha IV k smernici Rady 2006/88/ES, pokiaľ ide o infekčnú anémiu lososov (ISA) (Ú. v. EÚ L 44, 14. 2. 2014).
1)
Zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov.
2)
Článok 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)  č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45).

§ 8 ods. 3 písm. h) prvý bod zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
3)
Články 2 a 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 6) v platnom znení.
Článok 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 34) v platnom znení.
Článok 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45) v platnom znení.
Článok 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45) v platnom znení.
4)
6)
Nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97 (Ú. v. EÚ L 3, 5. 1. 2005).
7)
§ 6 ods. 2 písm. i) tretí bod a § 17 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 289/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na pokusné účely a na iné vedecké účely.
8)
§ 6 ods. 2 písm. o) zákona č. 39/2007/ Z. z.
9)
Nariadenie Rady (ES) č. 708/2007 z 11. júna 2007 o využívaní cudzích a lokálne sa nevyskytujúcich druhov v akvakultúre (Ú. v. EÚ L 168, 28. 6. 2007).
10)
11)
12)
§ 3 zákona č. 139/2002 Z. z.
13)
Nariadenie (ES) č. 853/2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45) v platnom znení.
14)
Rozhodnutie Komisie zo 6. novembra 2006 , ktorým sa ustanovuje zoznam tretích krajín a území, z ktorých je povolený dovoz lastúrnikov, ostnatokožcov, plášťovcov, morských ulitníkov a produktov rybolovu (Ú. v. EÚ L 320, 18. 11. 2006) v platnom znení.
15)
18)
§ 6 ods. 5 písm. b) šiesty bod zákona č. 39/2007 Z. z.
19)
§ 6 ods. 2 písm. ad) a § 17 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z.
21)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených pre ľudskú spotrebu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 37).
22)
§ 17 ods. 3 a 4 zákona č. 39/2007 Z. z.
24)
27)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 z 31. marca 2004, ktorým sa stanovujú postupy spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi, a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky (Text s významom pre EHP, Ú. v. EÚ L 136, 30. 4. 2004).

Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.
30)
STN EN ISO/IEC 17025 o všeobecných požiadavkách na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií.
31)
STN EN 45002 o všeobecných kritériách na posudzovanie skúšobných laboratórií.
32)
STN EN 45003 o akreditačných systémoch pre kalibračné a skúšobné laboratóriá – všeobecné požiadavky na činnosť a uznávanie.
33)
STN ISO 9001.
1)
Nariadenie (ES) č. 1774/2002.