301/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.08.2008 do 31.12.2008

301
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 3. júla 2008,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 3 písm. a), f), h) a n) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení vyhlášky č. 509/2002 Z. z., vyhlášky č. 128/2004 Z. z. a vyhlášky č. 599/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 13 ods. 2 sa slová „do desiateho dňa“ nahrádzajú slovami „do konca“.
2.
V § 24 písmeno f) znie:
„f)
záverečné stanovisko23) alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania23a) z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, ak sa na túto činnosť vyžaduje.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 23 a 23a znejú:
„23)
§ 37 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
23a)
§ 29 zákona č. 24/2006 Z. z.“.
3.
Doterajší odkaz 23a sa označuje ako odkaz 23b a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 23a sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 23b.
4.
V § 25 ods. 2 sa slovo „ovzdušia“ nahrádza slovami „životného prostredia“.
5.
V § 26 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo inou umelou tesniacou vrstvou s porovnateľnými vlastnosťami, ako má fólia z vysokohustotného polyetylénu (HDPE) požadovanej hrúbky.“.
6.
V § 27 ods. 2 posledná veta znie: „Na ochranu drenážneho potrubia sa nad ním vybuduje ochranný obsyp z kameniva, ktoré nepodlieha objemovým zmenám a neobsahuje vápenaté častice so zrnitosťou 16/32 mm.“.
7.
V § 27 ods. 3 sa vypúšťajú slová „vzdialené od seba najviac 150 m“.
8.
V § 28 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem prípadu uvedeného v odseku 4“.
9.
§ 28 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Na skládke odpadov, na ktorej prevádzkovateľ skládky odpadov ako pôvodca odpadu vykonáva výlučne zneškodňovanie svojich odpadov v mieste výroby, možno použiť na zisťovanie množstva odpadov vážiace zariadenie slúžiace na činnosti tvoriace predmet podnikania alebo činnosti pôvodcu odpadu.“.
10.
§ 36 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
záverečné stanovisko alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, ak sa na túto činnosť vyžaduje.“.
11.
V § 40 písmeno h) znie:
„h)
záverečné stanovisko alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, ak sa na túto činnosť vyžaduje,“.
12.
V § 45 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
záverečné stanovisko alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, ak sa na túto činnosť vyžaduje.“.
13.
Za § 45d sa vkladá § 45e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠45e
Žiadosť o súhlas na zber alebo spracovanie odpadu z elektrozariadení
(1)
Žiadosť o súhlas na zber odpadu z elektrozariadení okrem náležitostí podľa zákona36) obsahuje aj
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
sídlo zariadenia na zber odpadu z elektrozariadení,
c)
spôsob zabezpečenia zberu odpadu z elektrozariadení a ich prepravy do zariadenia na spracovanie odpadu z elektrozariadení,
d)
spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia,
e)
opatrenia pre prípad havárie,
f)
dátum začatia prevádzky,
g)
záverečné stanovisko alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, ak sa na túto činnosť vyžaduje.
(2)
K žiadosti podľa odseku 1 je potrebné priložiť zmluvu na zabezpečenie následného spracovania odpadu z elektrozariadení.
(3)
Žiadosť o súhlas na spracovanie odpadu z elektrozariadení okrem náležitostí podľa § 36 obsahuje aj spôsob zabezpečenia prepravy a spracovania odpadu z elektrozariadení.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. augusta 2008 okrem bodu 14, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Jaroslav Izák v. r.