301/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009 do 14.10.2013

301
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 3. júla 2008,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 3 písm. a), f), h) a n) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení vyhlášky č. 509/2002 Z. z., vyhlášky č. 128/2004 Z. z. a vyhlášky č. 599/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 13 ods. 2 sa slová „do desiateho dňa“ nahrádzajú slovami „do konca“.
2.
V § 24 písmeno f) znie:
„f)
záverečné stanovisko23) alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania23a) z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, ak sa na túto činnosť vyžaduje.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 23 a 23a znejú:
„23)
§ 37 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
23a)
§ 29 zákona č. 24/2006 Z. z.“.
3.
Doterajší odkaz 23a sa označuje ako odkaz 23b a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 23a sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 23b.
4.
V § 25 ods. 2 sa slovo „ovzdušia“ nahrádza slovami „životného prostredia“.
5.
V § 26 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo inou umelou tesniacou vrstvou s porovnateľnými vlastnosťami, ako má fólia z vysokohustotného polyetylénu (HDPE) požadovanej hrúbky.“.
6.
V § 27 ods. 2 posledná veta znie: „Na ochranu drenážneho potrubia sa nad ním vybuduje ochranný obsyp z kameniva, ktoré nepodlieha objemovým zmenám a neobsahuje vápenaté častice so zrnitosťou 16/32 mm.“.
7.
V § 27 ods. 3 sa vypúšťajú slová „vzdialené od seba najviac 150 m“.
8.
V § 28 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem prípadu uvedeného v odseku 4“.
9.
§ 28 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Na skládke odpadov, na ktorej prevádzkovateľ skládky odpadov ako pôvodca odpadu vykonáva výlučne zneškodňovanie svojich odpadov v mieste výroby, možno použiť na zisťovanie množstva odpadov vážiace zariadenie slúžiace na činnosti tvoriace predmet podnikania alebo činnosti pôvodcu odpadu.“.
10.
§ 36 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
záverečné stanovisko alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, ak sa na túto činnosť vyžaduje.“.
11.
V § 40 písmeno h) znie:
„h)
záverečné stanovisko alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, ak sa na túto činnosť vyžaduje,“.
12.
V § 45 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
záverečné stanovisko alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, ak sa na túto činnosť vyžaduje.“.
13.
Za § 45d sa vkladá § 45e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠45e
Žiadosť o súhlas na zber alebo spracovanie odpadu z elektrozariadení
(1)
Žiadosť o súhlas na zber odpadu z elektrozariadení okrem náležitostí podľa zákona36) obsahuje aj
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
sídlo zariadenia na zber odpadu z elektrozariadení,
c)
spôsob zabezpečenia zberu odpadu z elektrozariadení a ich prepravy do zariadenia na spracovanie odpadu z elektrozariadení,
d)
spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia,
e)
opatrenia pre prípad havárie,
f)
dátum začatia prevádzky,
g)
záverečné stanovisko alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, ak sa na túto činnosť vyžaduje.
(2)
K žiadosti podľa odseku 1 je potrebné priložiť zmluvu na zabezpečenie následného spracovania odpadu z elektrozariadení.
(3)
Žiadosť o súhlas na spracovanie odpadu z elektrozariadení okrem náležitostí podľa § 36 obsahuje aj spôsob zabezpečenia prepravy a spracovania odpadu z elektrozariadení.“.
14.
V prílohe č. 4 tabuľke 2A sa vypúšťa kód „O Odovzdanie odpadov inému subjektu na ďalšiu úpravu alebo zhodnotenie“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. augusta 2008 okrem bodu 14, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Jaroslav Izák v. r.