317/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2008 do 31.03.2011

317
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
z 26. júna 2008,
ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávania pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a súvisiacich služieb
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 5 ods. 1 písm. ee) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Štandard kvality dodávania pitnej vody verejným vodovodom
(1)
Štandardom kvality dodávania pitnej vody verejným vodovodom a súvisiacich služieb (ďalej len „dodávka vody“) je
a)
dodržanie limitných hodnôt ukazovateľov kvality pitnej vody podľa osobitného predpisu,1)
b)
dodržanie množstva vody na jednotku času dohodnutého v zmluve o dodávke vody,2) ak toto množstvo nie je dohodnuté v zmluve o dodávke vody, podľa prevádzkového poriadku verejného vodovodu,3) ak toto množstvo nie je určené ani v prevádzkovom poriadku verejného vodovodu, podľa smerných čísel spotreby vody ustanovených osobitným predpisom,4)
c)
dodržanie hodnôt pretlaku vody dohodnutých v zmluve o dodávke vody, ak tieto hodnoty nie sú dohodnuté v zmluve o dodávke vody, podľa prevádzkového poriadku verejného vodovodu, ak tieto hodnoty nie sú určené ani v prevádzkovom poriadku verejného vodovodu, podľa osobitného predpisu,5)
d)
dodržanie lehoty podľa odseku 3 na odstránenie príčin nedostatočného množstva vody alebo nedostatočného pretlaku vody,
e)
nepretržitá dodávka vody okrem prerušenia alebo obmedzenia dodávky vody podľa osobitného predpisu6) alebo prerušenia, ktorého príčinou je porucha na vodovodnej prípojke vo vlastníctve odberateľa,7)
f)
opätovné obnovenie dodávky vody
1.
v lehote podľa osobitného predpisu,8)
2.
do dvoch pracovných dní v prípadoch podľa osobitného predpisu,9) odkedy boli preukázateľne odstránené dôvody, pre ktoré bola prerušená dodávka vody,
3.
do 48 hodín v prípade podľa osobitného predpisu10) od nahlásenia poruchy na vodovodnej prípojke, ktorej vlastníkom je regulovaný subjekt, a to aj v prípade, ak je dodávka vody prerušená iba v súvislosti s odstraňovaním poruchy na vodovodnej prípojke; na krátkodobé obnovenie dodávky vody počas opravy poruchy sa neprihliada,
g)
písomné určenie technických podmienok na pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod alebo odpojenie nehnuteľnosti od verejného vodovodu a na zriaďovanie vodovodnej prípojky alebo odstraňovanie vodovodnej prípojky podľa osobitného predpisu11) do 30 dní od doručenia žiadosti o určenie technických podmienok,
h)
predloženie zmluvy o dodávke vody do piatich pracovných dní od oznámenia splnenia podmienok podľa osobitného predpisu12) a zabezpečenie plynulej dodávky vody do siedmich pracovných dní od doručenia podpísanej zmluvy o dodávke vody odberateľom, ak zmluva o dodávke vody nestanovuje inak,
i)
zabezpečenie preskúšania meradla podľa osobitného predpisu,13)
j)
overenie správnosti vyúčtovania úhrady za dodávku vody a odstránenie zistenej nesprávnosti vyúčtovania do 30 dní od doručenia žiadosti o overenie správnosti vyúčtovania úhrady za dodávku vody, ak zmluva o dodávke vody nestanovuje inak.
(2)
Preukazovanie dodržania štandardu dodávky vody podľa odseku 1 písm. a) až c) sa vykonáva v mieste podľa osobitného predpisu14) alebo v najbližšom mieste na verejnom vodovode, kde je preukazovanie technicky vykonateľné.
(3)
Lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva vody alebo nedostatočného pretlaku vody v rozvodnej sieti verejného vodovodu je
a)
15 dní od oznámenia nedodržania štandardu regulovanému subjektu, ak je príčina odstrániteľná jednoduchým prevádzkovým opatrením,
b)
šesť mesiacov od oznámenia nedodržania štandardu regulovanému subjektu, ak je príčina odstrániteľná stavebno-technickým opatrením, ktoré si nevyžaduje stavebné povolenie,15)
c)
24 mesiacov od oznámenia nedodržania štandardu regulovanému subjektu, ak je príčina odstrániteľná stavebno-technickým opatrením, ktoré si vyžaduje stavebné povolenie, najviac však 12 mesiacov od právoplatnosti stavebného povolenia.
§ 2
Štandard kvality odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou
(1)
Štandardom kvality odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a súvisiacich služieb (ďalej len „odvádzanie vody“) je
a)
dodržanie množstva odvádzanej vody na jednotku času dohodnutého v zmluve o odvádzaní odpadových vôd,16) ak toto množstvo nie je dohodnuté v zmluve o odvádzaní odpadových vôd, podľa prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie,17) ak toto množstvo nie je určené ani v prevádzkovom poriadku verejnej kanalizácie, podľa smerných čísel spotreby vody ustanovených osobitným predpisom,4)
b)
dodržanie hodnôt pretlaku v pretlakovej kanalizačnej sieti alebo podtlaku v podtlakovej kanalizačnej sieti dohodnutých v zmluve o odvádzaní odpadových vôd, ak tieto hodnoty nie sú dohodnuté v zmluve o odvádzaní odpadových vôd, podľa prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie,
c)
dodržanie lehoty na odstránenie príčin nedostatočného množstva odvádzanej vody alebo nedostatočného pretlaku v pretlakovej kanalizačnej sieti alebo podtlaku v podtlakovej kanalizačnej sieti podľa odseku 3,
d)
plynulé odvádzanie vody do čistiarne odpadových vôd alebo na iné miesto jej likvidácie okrem prerušenia alebo obmedzenia odvádzania vody podľa osobitného predpisu18) alebo prerušenia, ktorého príčinou je porucha na kanalizačnej prípojke vo vlastníctve producenta,19)
e)
opätovné obnovenie odvádzania vody
1.
v lehote podľa osobitného predpisu,8)
2.
do dvoch pracovných dní v prípadoch podľa osobitného predpisu9) od okamihu, keď boli preukázateľne odstránené dôvody, pre ktoré bolo prerušené odvádzanie vody,
3.
do 48 hodín v prípade podľa osobitného predpisu10) od nahlásenia poruchy na kanalizačnej prípojke, ktorej vlastníkom je regulovaný subjekt, a to aj v prípade, ak je odvádzanie vody prerušené iba v súvislosti s odstraňovaním poruchy na kanalizačnej prípojke; na krátkodobé obnovenie odvádzania vody počas opravy poruchy sa neprihliada,
f)
písomné určenie technických podmienok na pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu alebo odpojenie nehnuteľnosti od verejnej kanalizácie a na zriaďovanie kanalizačnej prípojky alebo odstraňovanie kanalizačnej prípojky podľa osobitného predpisu20) do 30 dní od doručenia žiadosti o určenie technických podmienok,
g)
predloženie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd do piatich pracovných dní od oznámenia splnenia podmienok podľa osobitného predpisu21) a zabezpečenie plynulého odvádzania vody do siedmich pracovných dní od doručenia podpísanej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd producentom, ak zmluva o odvádzaní odpadových vôd neustanovuje inak,
h)
overenie správnosti vyúčtovania úhrady za odvádzanie, prípadne čistenie odpadových vôd a odstránenie zistenej nesprávnosti vyúčtovania do 30 dní od doručenia žiadosti o overenie správnosti vyúčtovania úhrady za odvádzanie, prípadne čistenie odpadových vôd, ak zmluva o odvádzaní odpadových vôd neustanovuje inak.
(2)
Preukazovanie dodržania štandardu odvádzania vody podľa odseku 1 písm. a) a b) sa vykonáva v mieste podľa osobitného predpisu22) alebo v najbližšom mieste na verejnej kanalizácii, kde je preukazovanie technicky vykonateľné.
(3)
Lehota na odstránenie príčin nedostatočného odvádzania vody alebo nedostatočného pretlaku v pretlakovej kanalizačnej sieti alebo podtlaku v podtlakovej kanalizačnej sieti je
a)
15 dní od oznámenia nedodržania štandardu regulovanému subjektu, ak je príčina odstrániteľná jednoduchým prevádzkovým opatrením,
b)
šesť mesiacov od oznámenia nedodržania štandardu regulovanému subjektu, ak je príčina odstrániteľná stavebno-technickým opatrením, ktoré si nevyžaduje stavebné povolenie,15)
c)
24 mesiacov od oznámenia nedodržania štandardu regulovanému subjektu, ak je príčina odstrániteľná stavebno-technickým opatrením, ktoré si vyžaduje stavebné povolenie, najviac však 12 mesiacov od právoplatnosti stavebného povolenia.
§ 3
Za dodržanie štandardu kvality dodávky vody a štandardu kvality odvádzania vody a súvisiacich služieb (ďalej len „štandardy kvality“) sa považuje aj skutočnosť, ak regulovaný subjekt nedodržal štandardy kvality uvedené v § 1 a 2 z dôvodu
a)
mimoriadnej udalosti,23)
b)
opatrení štátnych orgánov počas hospodárskej mobilizácie,24)
c)
havárie spôsobenej treťou osobou na vodovodnej alebo kanalizačnej sieti, pričom lehota na obnovenie dodávky vody alebo odvádzania vody je do 48 hodín od vzniku havárie,
d)
rozhodnutia odberateľa alebo producenta neodobrať alebo neodviesť dohodnuté alebo stanovené množstvo vody.
§ 4
Sledovanie, vyhodnocovanie a zverejňovanie štandardov kvality regulovaným subjektom
(1)
Štandardy kvality sa sledujú regulovaným subjektom v rozsahu uvedenom v prílohách č. 1 a 2.
(2)
Štandardy kvality sa sledujú regulovaným subjektom v zázname, ktorý obsahuje najmä
a)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo regulovaného subjektu,
b)
meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a číslo odberu odberateľa alebo producenta,
c)
dátum, čas a spôsob oznámenia alebo zistenia nedodržania štandardov kvality,
d)
opis skutkového stavu,
e)
spôsob odstránenia príčin nedodržania štandardov kvality,
f)
dátum odstránenia príčin nedodržania štandardov kvality, meno, priezvisko, funkciu a podpis oprávnenej osoby regulovaného subjektu.
(3)
Štandardy kvality sa vyhodnocujú regulovaným subjektom osobitne za každý nedodržaný štandard kvality za predchádzajúci kalendárny rok v členení
a)
1.
celkový počet záznamov za rok,
2.
počet neukončených šetrení z celkového počtu záznamov za rok,
3.
počet záznamov s preukázaným nedodržaním štandardu kvality za rok, z toho:
3.1. počet záznamov za rok na jedného odberateľa alebo producenta z celkového počtu odberateľov alebo producentov,
3.2. dĺžka trvania udalostí v hodinách za rok,
3.3. dĺžka trvania udalostí v hodinách za rok na jedného odberateľa alebo producenta z celkového počtu a z počtu odberateľov alebo producentov s nedodržaným štandardom,
3.4. priemerná dĺžka trvania jednej udalosti za rok z celkovej dĺžky udalostí za rok,
3.5. počet odberateľov alebo producentov s nedodržaným štandardom za rok,
3.6. percentuálny podiel odberateľov alebo producentov s nedodržaným štandardom za rok z celkového počtu odberateľov alebo producentov,
b)
podľa príloh:
1.
tabuľka č. 5 v prílohe č. 1 a tabuľka č. 4 v prílohe č. 2,
2.
údaje uvedené v riadku s názvom „spolu za regulovaný subjekt za kalendárny rok“ v tabuľkách č. 1 až 4 prílohy č. 1 a v tabuľkách č. 1 až 3 prílohy č. 2.
(4)
Vyhodnotené štandardy kvality podľa odseku 3 sa predkladajú úradu podľa osobitného predpisu25) a zverejňujú sa na internetovej stránke regulovaného subjektu alebo iným obvyklým spôsobom, ak regulovaný subjekt nemá zriadenú internetovú stránku, najneskôr do 28. februára kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok.
§ 5
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2008.
Jozef Holjenčík v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 317/2008 Z. z.
Vzor pre sledovanie štandardu kvality dodávky vody
Príloha č. 2 k vyhláške č. 317/2008 Z. z.
Vzor pre sledovanie štandardu kvality odvádzania vody
1)
§ 3 ods. 1 a § 13 ods. 1 a 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.

§ 17 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.
3)
§ 33 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení zákona č. 230/2005 Z. z.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
4)
Príloha č. 1 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 397/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody.
5)
§ 2 ods. 12 a 14 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 684/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
6)
§ 32 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 259/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie.
7)
8)
9)
§ 32 ods. 1 písm. g) až n) zákona č. 442/2002 Z. z. v znení zákona č. 230/2005 Z. z.
10)
§ 32 ods. 1 písm. o) zákona č. 442/2002 Z. z. v znení zákona č. 230/2005 Z. z.
11)
12)
§ 22 zákona č. 442/2002 Z. z.
13)
§ 30 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14)
15)
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
17)
18)
19)
§ 3 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20)
21)
§ 23 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení zákona č. 230/2005 Z. z.
22)
23)
§ 32 ods. 1 písm. a) a ods. 4 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24)
Zákon č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 259/2005 Z. z.
25)
§ 13 ods. 2 písm. g) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.