Predpis bol zrušený predpisom 250/2012 Z. z.

317/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2011 do 31.08.2012

317
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
z 26. júna 2008,
ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávania pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a súvisiacich služieb
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 5 ods. 1 písm. ee) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Štandard kvality dodávania pitnej vody verejným vodovodom
(1)
Štandardom kvality dodávania pitnej vody verejným vodovodom a súvisiacich služieb (ďalej len „dodávka vody“) je
a)
dodržanie limitných hodnôt ukazovateľov kvality pitnej vody podľa osobitného predpisu,1)
b)
dodržanie množstva vody na jednotku času dohodnutého v zmluve o dodávke vody,2) ak toto množstvo nie je dohodnuté v zmluve o dodávke vody, podľa prevádzkového poriadku verejného vodovodu,3) ak toto množstvo nie je určené ani v prevádzkovom poriadku verejného vodovodu, podľa smerných čísel spotreby vody ustanovených osobitným predpisom,4)
c)
dodržanie lehoty podľa odseku 3 na odstránenie príčin nedostatočného množstva vody,
d)
dodržanie hodnôt pretlaku vody dohodnutých v zmluve o dodávke vody, ak tieto hodnoty nie sú dohodnuté v zmluve o dodávke vody, podľa prevádzkového poriadku verejného vodovodu, ak tieto hodnoty nie sú určené ani v prevádzkovom poriadku verejného vodovodu, podľa osobitného predpisu,5)
e)
dodržanie lehoty podľa odseku 3 na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku vody,
f)
nepretržitá dodávka vody okrem prerušenia alebo obmedzenia dodávky vody podľa osobitného predpisu6) alebo prerušenia, ktorého príčinou je porucha na vodovodnej prípojke vo vlastníctve odberateľa,7)
g)
opätovné obnovenie dodávky vody
1.
v lehote podľa osobitného predpisu,8)
2.
do dvoch pracovných dní v prípadoch podľa osobitného predpisu,9) odkedy boli preukázateľne odstránené dôvody, pre ktoré bola prerušená dodávka vody,
3.
do 48 hodín v prípade podľa osobitného predpisu10) od nahlásenia poruchy na vodovodnej prípojke, ktorej vlastníkom je regulovaný subjekt, a to aj v prípade, ak je dodávka vody prerušená iba v súvislosti s odstraňovaním poruchy na vodovodnej prípojke; na krátkodobé obnovenie dodávky vody počas opravy poruchy sa neprihliada,
h)
písomné určenie technických podmienok na pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod alebo odpojenie nehnuteľnosti od verejného vodovodu a na zriaďovanie vodovodnej prípojky alebo odstraňovanie vodovodnej prípojky podľa osobitného predpisu11) do 30 dní od doručenia žiadosti o určenie technických podmienok,
i)
predloženie zmluvy o dodávke vody do piatich pracovných dní od oznámenia splnenia podmienok podľa osobitného predpisu,12)
j)
zabezpečenie preskúšania meradla podľa osobitného predpisu a písomné oznámenie výsledku preskúšania meradla v lehote 14 dní odo dňa doručenia výsledku,13)
k)
overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku vody, odstránenie zistenej nesprávnosti vyúčtovania a písomné oznámenie výsledku do 30 dní od doručenia žiadosti o overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku vody, ak zmluva o dodávke vody nestanovuje inak,
l)
zabezpečenie plynulej dodávky vody do siedmich pracovných dní od doručenia podpísanej zmluvy o dodávke vody odberateľom, ak zmluva o dodávke vody nestanovuje inak,
m)
dosiahnutie úrovne kvality dodávky vody tak, aby výsledná hodnota vypočítaná podľa prílohy č. 3 neprekročila 14 %.
(2)
Preukazovanie dodržania štandardu kvality dodávky vody podľa odseku 1 písm. a), b) a d) sa vykonáva v mieste podľa osobitného predpisu14) alebo v najbližšom mieste na verejnom vodovode, kde je preukazovanie technicky vykonateľné.
(3)
Lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva vody alebo nedostatočného pretlaku vody v rozvodnej sieti verejného vodovodu je
a)
15 dní od oznámenia nedodržania štandardu kvality regulovanému subjektu, ak je príčina odstrániteľná jednoduchým prevádzkovým opatrením,
b)
šesť mesiacov od oznámenia nedodržania štandardu kvality regulovanému subjektu, ak je príčina odstrániteľná stavebno-technickým opatrením, ktoré si nevyžaduje stavebné povolenie,15)
c)
24 mesiacov od oznámenia nedodržania štandardu kvality regulovanému subjektu, ak je príčina odstrániteľná stavebno-technickým opatrením, ktoré si vyžaduje stavebné povolenie, najviac však 12 mesiacov od právoplatnosti stavebného povolenia.
§ 2
Štandard kvality odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou
(1)
Štandardom kvality odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a súvisiacich služieb (ďalej len „odvádzanie vody“) je
a)
dodržanie množstva odvádzanej vody na jednotku času dohodnutého v zmluve o odvádzaní odpadových vôd,16) ak toto množstvo nie je dohodnuté v zmluve o odvádzaní odpadových vôd, podľa prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie,17) ak toto množstvo nie je určené ani v prevádzkovom poriadku verejnej kanalizácie, podľa smerných čísel spotreby vody ustanovených osobitným predpisom,4)
b)
dodržanie lehoty podľa odseku 3 na odstránenie príčin nedostatočného množstva odvádzanej vody,
c)
dodržanie hodnôt pretlaku v pretlakovej kanalizačnej sieti alebo podtlaku v podtlakovej kanalizačnej sieti dohodnutých v zmluve o odvádzaní odpadových vôd, ak tieto hodnoty nie sú dohodnuté v zmluve o odvádzaní odpadových vôd, podľa prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie,
d)
dodržanie lehoty podľa odseku 3 na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku v pretlakovej kanalizačnej sieti alebo podtlaku v podtlakovej kanalizačnej sieti,
e)
plynulé odvádzanie vody do čistiarne odpadových vôd alebo na iné miesto jej likvidácie okrem prerušenia alebo obmedzenia odvádzania vody podľa osobitného predpisu18) alebo prerušenia, ktorého príčinou je porucha na kanalizačnej prípojke vo vlastníctve producenta,19)
f)
opätovné obnovenie odvádzania vody
1.
v lehote podľa osobitného predpisu,8)
2.
do dvoch pracovných dní v prípadoch podľa osobitného predpisu9) od okamihu, keď boli preukázateľne odstránené dôvody, pre ktoré bolo prerušené odvádzanie vody,
3.
do 48 hodín v prípade podľa osobitného predpisu10) od nahlásenia poruchy na kanalizačnej prípojke, ktorej vlastníkom je regulovaný subjekt, a to aj v prípade, ak je odvádzanie vody prerušené iba v súvislosti s odstraňovaním poruchy na kanalizačnej prípojke; na krátkodobé obnovenie odvádzania vody počas opravy poruchy sa neprihliada,
g)
písomné určenie technických podmienok na pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu alebo odpojenie nehnuteľnosti od verejnej kanalizácie a na zriaďovanie kanalizačnej prípojky alebo odstraňovanie kanalizačnej prípojky podľa osobitného predpisu20) do 30 dní od doručenia žiadosti o určenie technických podmienok,
h)
predloženie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd do piatich pracovných dní od oznámenia splnenia podmienok podľa osobitného predpisu,21)
i)
overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie odpadových vôd, odstránenie zistenej nesprávnosti vyúčtovania a písomné oznámenie výsledku do 30 dní od doručenia žiadosti o overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie odpadových vôd, ak zmluva o odvádzaní odpadových vôd neustanovuje inak,
j)
zabezpečenie plynulého odvádzania vody do siedmich pracovných dní od doručenia podpísanej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd producentom, ak zmluva o odvádzaní odpadových vôd neustanovuje inak,
k)
dosiahnutie úrovne kvality odvádzania vody tak, aby výsledná hodnota vypočítaná podľa prílohy č. 3 neprekročila 14 %.
(2)
Preukazovanie dodržania štandardu kvality odvádzania vody podľa odseku 1 písm. a) a c) sa vykonáva v mieste podľa osobitného predpisu22) alebo v najbližšom mieste na verejnej kanalizácii, kde je preukazovanie technicky vykonateľné.
(3)
Lehota na odstránenie príčin nedostatočného odvádzania vody alebo nedostatočného pretlaku v pretlakovej kanalizačnej sieti alebo podtlaku v podtlakovej kanalizačnej sieti je
a)
15 dní od oznámenia nedodržania štandardu kvality regulovanému subjektu, ak je príčina odstrániteľná jednoduchým prevádzkovým opatrením,
b)
šesť mesiacov od oznámenia nedodržania štandardu kvality regulovanému subjektu, ak je príčina odstrániteľná stavebno-technickým opatrením, ktoré si nevyžaduje stavebné povolenie,15)
c)
24 mesiacov od oznámenia nedodržania štandardu kvality regulovanému subjektu, ak je príčina odstrániteľná stavebno-technickým opatrením, ktoré si vyžaduje stavebné povolenie, najviac však 12 mesiacov od právoplatnosti stavebného povolenia.
§ 3
Za dodržanie štandardu kvality dodávky vody a štandardu kvality odvádzania vody a súvisiacich služieb (ďalej len „štandardy kvality“) sa považuje aj skutočnosť, ak regulovaný subjekt nedodržal štandardy kvality uvedené v § 1 a 2 z dôvodu
a)
mimoriadnej udalosti,23)
b)
opatrení štátnych orgánov počas hospodárskej mobilizácie,24)
c)
havárie spôsobenej treťou osobou na vodovodnej alebo kanalizačnej sieti, pričom lehota na obnovenie dodávky vody alebo odvádzania vody je do 48 hodín od vzniku havárie,
d)
rozhodnutia odberateľa24a) alebo producenta24b) neodobrať alebo neodviesť dohodnuté alebo stanovené množstvo vody,
e)
preukázateľného neposkytnutia súčinnosti odberateľa24a) alebo producenta24b) regulovanému subjektu nevyhnutnej na dodržanie štandardu kvality.
§ 4
Sledovanie, vyhodnocovanie a zverejňovanie štandardov kvality regulovaným subjektom
(1)
Štandardy kvality sa sledujú a vyhodnocujú regulovaným subjektom v rozsahu uvedenom v prílohách č. 1 a 2 za každý kalendárny rok alebo jeho časť, počas ktorého regulovaný subjekt vykonával regulovanú činnosť na základe podaní a informácií zistených z vlastnej činnosti regulovaného subjektu. Udalosti, pri ktorých lehota na vybavenie neuplynula do konca kalendárneho roka, v ktorom nastali a neboli vybavené, sa zaradia do vyhodnotenia štandardov kvality za kalendárny rok, v ktorom uplynie lehota na ich vybavenie; udalosťou sa rozumie skutočnosť týkajúca sa štandardu kvality dodávky vody alebo odvádzania vody zistená vlastnou činnosťou regulovaného subjektu alebo oznámená prostredníctvom podania odberateľom,24a) producentom24b) alebo žiadateľom; žiadateľom sa rozumie osoba, ktorá požiadala regulovaný subjekt o písomné určenie technických podmienok podľa § 1 ods. 1 písm. h) alebo podľa § 2 ods. 1 písm. g), o uzatvorenie zmluvy o dodávke vody podľa § 1 ods. 1 písm. i), o uzatvorenie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd podľa § 2 ods. 1 písm. h) alebo informovala regulovaný subjekt o skutočnosti týkajúcej sa štandardu kvality.
(2)
Štandardy kvality podľa § 1 ods. 1 písm. a) až l) a § 2 ods. 1 písm. a) až j) sa sledujú v zázname, ktorý obsahuje najmä:
a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno a sídlo odberateľa,24a) producenta24b) alebo žiadateľa,
b)
číslo odberného miesta pre odber pitnej vody odberateľom24a) alebo číslo odberného miesta na odvádzanie odpadovej vody od producenta;24b) odberným miestom sa rozumie miesto, kde je zmluvne dohodnutý odber pitnej vody odberateľom24a) alebo zmluvne dohodnuté miesto odvádzania odpadovej vody od producenta,24b)
c)
dátum, čas a spôsob oznámenia alebo zistenia udalosti týkajúcej sa každého štandardu kvality,
d)
druh nedodržaného štandardu kvality podľa § 1 alebo § 2,
e)
opis skutkového stavu,
f)
spôsob odstránenia príčin nedodržania štandardov kvality,
g)
dátum, čas a spôsob odstránenia príčin nedodržania štandardu kvality, meno, priezvisko a funkciu oprávnenej osoby, ktorá je zodpovedná za odstránenie príčin vzniknutého stavu,
h)
dĺžku trvania nedodržaného štandardu kvality podľa § 1 ods. 1 písm. a),c), e) a g) alebo podľa § 2 ods. 1 písm. b), d) a f) vypočítanú ako rozdiel údajov uvedených v písmenách c) a g); dĺžka trvania nedodržania štandardov kvality sa uvádza v hodinách vrátane každej začatej hodiny,
i)
prekročené limitné hodnoty ukazovateľov kvality pitnej vody podľa § 1 ods. 1 písm. a),
j)
dôvod prerušenia dodávky pitnej vody podľa § 1 ods. 1 písm. f) a lehoty pre opätovné obnovenie dodávky pitnej vody podľa § 1 ods. 1 písm. g),
k)
dôvod prerušenia odvádzania vody do čistiarne odpadových vôd alebo na iné miesto jej likvidácie podľa § 2 ods. 1 písm. e) a lehoty na opätovné obnovenie odvádzania vody podľa § 2 ods. 1 písm. f).
(3)
V prípade udalosti, ktorá sa týka viacerých odberných miest, sa vyhotovuje záznam, ktorý obsahuje údaje o mieste alebo ulici, ktorej sa udalosť týka, počet odberných miest s nedodržaným štandardom kvality a údaje podľa odseku 2 písm. c) až k).
(4)
Vyhodnotenie štandardov kvality za predchádzajúci rok podľa odseku 1 sa zverejňuje do 28. februára kalendárneho roka po dobu 12 mesiacov na internetovej stránke regulovaného subjektu, alebo vo výročnej správe regulovaného subjektu, alebo iným obvyklým spôsobom, ak regulovaný subjekt nemá zriadenú internetovú stránku alebo nevydáva výročnú správu.
(5)
Vyhodnotenie štandardov kvality za predchádzajúci rok podľa odseku 1 sa predkladá úradu podľa osobitného predpisu25) do 28. februára kalendárneho roka.
§ 4a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2011
Vyhodnotenie štandardov kvality za mesiace január až marec roku 2011 sa regulovaným subjektom vykoná podľa doterajšej vyhlášky a vyhodnotenie štandardov kvality za mesiace apríl až december roku 2011 sa vykoná podľa tejto vyhlášky.
§ 5
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2008.
Jozef Holjenčík v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 317/2008 Z. z.
Vyhodnotenie štandardu kvality dodávky vody
Príloha č. 2 k vyhláške č. 317/2008 Z. z.
Vyhodnotenie štandardu kvality odvádzania vody
Príloha č. 3 k vyhláške č. 317/2008 Z. z.
Tabuľka č. 1 Výpočet úrovne kvality dodávky vody
Skrátený opis štandardu kvality dodávky vody Mi PPi
[%]
XPVi
[%]
§ 1 písm. a) – kvalita pitnej vody 0,20 PP1 XPV1
§ 1 písm. c) – lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva vody 0,05 PP2 XPV2
§ 1 písm. e) – lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku vody 0,05 PP3 XPV3
§ 1 písm. g) – opätovné obnovenie dodávky vody 0,15 PP4 XPV4
§ 1 písm. h) – určenie technických podmienok na pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod alebo odpojenie nehnuteľnosti od verejného vodovodu a na zriaďovanie vodovodnej prípojky alebo odstraňovanie vodovodnej prípojky 0,05 PP5 XPV5
§ 1 písm. i) – predloženie zmluvy o dodávke vody 0,10 PP6 XPV6
§ 1 písm. j) – zabezpečenie preskúšania meradla 0,10 PP7 XPV7
§ 1 písm. k) – overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku vody 0,15 PP8 XPV8
§ 1 písm. l) – zabezpečenie plynulej dodávky vody 0,15 PP9 XPV9
Úroveň kvality dodávky vody XPV

Vysvetlivky k tabuľke č. 1:
XPVi = Mi* PPi,

kde:
XPVi – úroveň kvality; (i = 1 – 9),
Mi – miera závažnosti nedodržania štandardu kvality, ktorá je stanovená so zreteľom na dopad na konečných odberateľov (i = 1 – 9),
PP1 – podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k celkovému počtu odberných miest uvedený v prílohe č. 1 tabuľke č. 1 v stĺpci „F“,
PPi – podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu uvedený v prílohe č. 1 tabuľke č. 1 a 2 v stĺpci „E“ (i = 2 – 9),
XPV =ΣXPVi,

kde:
XPV – úroveň kvality dodávky vody.
Tabuľka č. 2 Výpočet úrovne kvality odvádzania vody
Skrátený opis štandardu kvality odvádzania vody Mi PPi
[%]
XPVi
[%]
§ 2 písm. b) – lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva odvádzanej vody 0,15 PP1 XOV1
§ 2 písm. d) – lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku alebo podtlaku v kanalizačnej sieti 0,15 PP2 XOV2
§ 2 písm. f) – opätovné obnovenie odvádzania vody 0,15 PP3 XOV3
§ 2 písm. g) – určenie technických podmienok na pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu alebo odpojenie nehnuteľnosti od verejnej kanalizácie a na zriaďovanie kanalizačnej prípojky alebo odstraňovanie kanalizačnej prípojky 0,10 PP4 XOV4
§ 2 písm. h) – uzatvorenie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd 0,10 PP5 XOV5
§ 2 písm. i) – overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie vody 0,20 PP6 XOV6
§ 2 písm. j) – zabezpečenie plynulého odvádzania vody 0,15 PP7 XOV7
Úroveň kvality odvádzania vody XOV

Vysvetlivky k tabuľke č. 2:
XOVi = Mi * PPi,
kde:
XOVi – úroveň kvality (i = 1 – 6),
Mi – miera závažnosti nedodržania štandardu kvality, ktorá je stanovená so zreteľom na dopad na konečných producentov (i = 1 – 7),
PPi – podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu uvedený v prílohe č. 2 tabuľke č. 1 a 2 v stĺpci „E“ (i = 1 – 7),
XOV = ΣXOvi,
kde:
XOV – úroveň kvality odvádzania vody.
1)
§ 3 ods. 1 a § 13 ods. 1 a 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.

§ 17 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.
3)
§ 33 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení zákona č. 230/2005 Z. z.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
4)
Príloha č. 1 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 397/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody.
5)
§ 2 ods. 12 a 14 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 684/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
6)
§ 32 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 259/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie.
7)
8)
9)
§ 32 ods. 1 písm. g) až n) zákona č. 442/2002 Z. z. v znení zákona č. 230/2005 Z. z.
10)
§ 32 ods. 1 písm. o) zákona č. 442/2002 Z. z. v znení zákona č. 230/2005 Z. z.
11)
12)
§ 22 zákona č. 442/2002 Z. z.
13)
§ 30 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14)
15)
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
17)
18)
19)
§ 3 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20)
21)
§ 23 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení zákona č. 230/2005 Z. z.
22)
23)
§ 32 ods. 1 písm. a) a ods. 4 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24)
Zákon č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 259/2005 Z. z.
25)
§ 13 ods. 2 písm. g) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.