33/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.01.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

33
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 40 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2005 Z. z.
výnos z 21. decembra 2007 č. 24326/2007-OL, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 04765/2006-SL z 12. apríla 2006, ktorým sa ustanovujú vzorové špecializačné študijné programy a vzorové certifikačné študijné programy v znení neskorších predpisov.
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 21. decembra 2007 č. 24326/2007-OL, ktorým sa dopĺňa výnos z 12. apríla 2006 č. 04765/2006-SL, ktorým sa ustanovujú vzorové špecializačné študijné programy a vzorové certifikačné študijné programy (oznámenie č. 237/2006 Z. z.) v znení výnosu z 13. októbra 2006 č. 16413/2006-SL (oznámenie č. 591/2006 Z. z.), výnosu z 30. marca 2007 č. 06677/2007-OL (oznámenie č. 232/2007 Z. z.) a výnosu zo 7. septembra 2007 č. 17072/2007-OL (oznámenie č. 433/2007 Z. z.) obsahuje ďalšie vzorové špecializačné študijné programy a vzorové certifikačné študijné programy schválené Akreditačnou komisiou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov.
Výnos nadobúda účinnosť 1. februára 2008.
Výnos je uverejnený v čiastke č. 5/2008 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.