338/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2008

338
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že na zasadnutí Valného zhromaždenia Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve boli 3. októbra 2007 prijaté Zmeny Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode (oznámenie č. 345/1998 Z. z., oznámenie č. 59/2000 Z. z., oznámenie č. 117/2004 Z. z., oznámenie č. 356/2004 Z. z., oznámenie č. 633/2005 Z. z., oznámenie č. 74/2007 Z. z., oznámenie č. 75/2007 Z. z. a oznámenie č. 584/2007 Z. z.).
Zmeny nadobudnú platnosť 1. septembra 2008. Týmto dňom nadobudnú platnosť aj pre Slovenskú republiku.
K oznámeniu č. 338/2008 Z. z.
ZMENY
VYKONÁVACIEHO PREDPISU K MADRIDSKEJ DOHODE O MEDZINÁRODNOM ZÁPISE OCHRANNÝCH ZNÁMOK A K PROTOKOLU K TEJTO DOHODE
(platné od 1. septembra 2008)
1.
KAPITOLA
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Pravidlo 1
Skrátené výrazy
Na účely tohto vykonávacieho predpisu výraz
[ ... ]
(viii)
„medzinárodná prihláška podliehajúca výlučne dohode“ znamená medzinárodnú prihlášku, pričom úrad pôvodu je úradom
– štátu, ktorý je viazaný dohodou, ale nie protokolom, alebo
– štátu, ktorý je viazaný dohodou a zároveň protokolom, ak v medzinárodnej prihláške sú vyznačené len štáty a všetky tieto štáty sú viazané len dohodou a nie protokolom,
(ix)
„medzinárodná prihláška podliehajúca výlučne protokolu“ znamená medzinárodnú prihlášku, pričom úrad pôvodu je úradom
– štátu, ktorý je viazaný protokolom, ale nie dohodou, alebo
– zmluvnej organizácie, alebo
– štátu, ktorý je viazaný dohodou a zároveň protokolom, ak v medzinárodnej prihláške nie je vyznačený ani jeden štát viazaný dohodou, ale nie protokolom,
(x)
„medzinárodná prihláška podliehajúca dohode a protokolu zároveň“ znamená medzinárodnú prihlášku, pričom úrad pôvodu je úradom štátu viazaného dohodou a zároveň aj protokolom a je založená na zápise a je v nej vyznačený
– aspoň jeden štát, ktorý je viazaný dohodou, ale nie protokolom, a
– aspoň jeden štát, ktorý je viazaný protokolom, bez ohľadu na to, či je tento štát viazaný aj dohodou, alebo aspoň jedna zmluvná organizácia,
[ ... ]
Pravidlo 6
Jazyky
(1)
Medzinárodná prihláška
Medzinárodná prihláška je v anglickom, vo francúzskom alebo v španielskom jazyku podľa toho, ktorý jazyk ustanoví úrad pôvodu, s tým, že úrad pôvodu umožní prihlasovateľovi vybrať si medzi anglickým, francúzskym a španielskym jazykom.
(2)
Oznamy, ktoré nie sú medzinárodnou prihláškou
Každý oznam týkajúci sa medzinárodnej prihlášky, ako aj oznam týkajúci sa medzinárodného zápisu musí byť s výhradou pravidla 17(2)(v) a (3)
(i)
v anglickom, vo francúzskom alebo v španielskom jazyku, ak takýto oznam zasiela medzinárodnému úradu prihlasovateľ alebo majiteľ, alebo úrad,
(ii)
v jazyku podľa pravidla 7(2), ak je predmetom oznamu vyhlásenie o úmysle používať ochrannú známku, ktoré je pripojené k medzinárodnej prihláške podľa pravidla 9(5)(f) alebo k následnému vyznačeniu podľa pravidla 24(3)(b)(i),
(iii)
v jazyku medzinárodnej prihlášky, ak ide o oznam, ktorý zasiela medzinárodný úrad úradu, okrem prípadov, keď tento úrad oznámil medzinárodnému úradu, že všetky takéto oznámenia musia byť v anglickom, vo francúzskom alebo v španielskom jazyku; ak sa oznámenie zasielané medzinárodným úradom týka medzinárodného zápisu do medzinárodného registra, oznámenie musí obsahovať určenie jazyka, v ktorom bola príslušná medzinárodná prihláška doručená medzinárodnému úradu,
(iv)
v jazyku medzinárodnej prihlášky, ak ide o oznam, ktorý zasiela medzinárodný úrad prihlasovateľovi alebo majiteľovi, okrem prípadov, keď prihlasovateľ alebo majiteľ oznámil medzinárodnému úradu, že si praje dostávať takéto oznámenia v anglickom, vo francúzskom alebo v španielskom jazyku.
(3)
Zápis a zverejnenie
(a)
Zápis do medzinárodného registra a zverejnenie medzinárodného zápisu vo Vestníku a všetkých údajov týkajúcich sa zápisu, ktoré sú zároveň zapisované a zverejňované v zmysle tohto vykonávacieho predpisu, budú v anglickom, vo francúzskom a v španielskom jazyku. V zápise a vo zverejnení medzinárodného zápisu bude uvedený jazyk, v ktorom medzinárodný úrad dostal medzinárodnú prihlášku.
(b)
Keď je uskutočnené prvé následné vyznačenie týkajúce sa medzinárodného zápisu, ktorý bol podľa predchádzajúceho znenia tohto pravidla zverejnený len vo francúzskom jazyku alebo len vo francúzskom a v anglickom jazyku, medzinárodný úrad zverejní vo Vestníku spolu s týmto následným vyznačením buď príslušný medzinárodný zápis v anglickom a v španielskom jazyku a súčasne s ním znovu aj vo francúzskom jazyku, alebo príslušný medzinárodný zápis v španielskom jazyku a súčasne s ním znovu aj v anglickom a vo francúzskom jazyku. Toto následné vyznačenie je potom zapísané do medzinárodného registra v anglickom, vo francúzskom a v španielskom jazyku.
(4)
Preklad
(a)
Preklady, ktoré sú potrebné v súvislosti s oznámeniami podľa odseku (2)(iii) a (iv), zápismi a zverejneniami podľa odseku (3), vykoná medzinárodný úrad. Prihlasovateľ alebo majiteľ môže pripojiť k medzinárodnej prihláške alebo k žiadosti o zápis následného vyznačenia alebo zmeny návrh prekladu ktorejkoľvek časti textu medzinárodnej prihlášky alebo žiadosti o zápis. Ak medzinárodný úrad nepovažuje navrhovaný preklad za správny, urobí jeho opravu po tom, ako vyzval prihlasovateľa alebo majiteľa, aby sa v lehote jedného mesiaca k navrhnutej oprave vyjadril.
(b)
Napriek ustanoveniu písmena (a) medzinárodný úrad nebude prekladať ochrannú známku. Ak v súlade s pravidlom 9(4)(b)(iii) alebo pravidlom 24(3)(c) prihlasovateľ alebo majiteľ predloží preklad alebo preklady ochrannej známky, medzinárodný úrad nebude kontrolovať správnosť týchto prekladov.
Pravidlo 9
Náležitosti medzinárodnej prihlášky
[ ... ]
(4)
Obsah medzinárodnej prihlášky
[ ... ]
(b)
Medzinárodná prihláška môže obsahovať aj tieto údaje:
[ ... ]
(iii)
ak ochranná známka pozostáva úplne alebo čiastočne z jedného slova alebo z viacerých slov, ktoré možno preložiť, preklad tohto slova alebo slov do anglického, francúzskeho a španielskeho jazyka alebo do akéhokoľvek jedného alebo dvoch z týchto jazykov,
[ ... ]
2.
KAPITOLA
MEDZINÁRODNÁ PRIHLÁŠKA
Pravidlo 11
Iné nedostatky než tie, ktoré sa týkajú zatriedenia výrobkov a služieb alebo ich označenia
(1)
Predčasne podaná žiadosť na úrade pôvodu
[ ... ]
(b)
Ak úrad pôvodu dostane žiadosť o podanie medzinárodnej prihlášky podliehajúcej dohode a protokolu zároveň medzinárodnému úradu ešte predtým, ako ochranná známka, ktorej sa žiadosť týka, bola zapísaná do registra úradu pôvodu, táto medzinárodná prihláška sa bude považovať za medzinárodnú prihlášku podanú výlučne podľa protokolu a úrad pôvodu zruší vyznačenie každej zmluvnej strany viazanej dohodou, ale nie protokolom, ak písmeno (c) neustanovuje inak.
(c)
Ak je k žiadosti podľa písmena (b) priložená výslovná požiadavka, aby sa prihláška považovala za medzinárodnú prihlášku podliehajúcu dohode a protokolu zároveň v okamihu zápisu ochrannej známky do registra úradu pôvodu, tento úrad nezruší vyznačenie každej zmluvnej strany viazanej dohodou, ale nie protokolom. Žiadosť o podanie prihlášky sa bude považovať za prijatú úradom na účely článku 3(4) dohody a článku 3(4) protokolu v deň, keď bola známka zapísaná do registra úradu pôvodu.
4.
KAPITOLA
SKUTOČNOSTI TÝKAJÚCE SA ZMLUVNÝCH STRÁN OVPLYVŇUJÚCE MEDZINÁRODNÉ ZÁPISY
Pravidlo 16
Lehota na oznámenie predbežného odmietnutia v prípade námietok
(1)
Informácie o prípadných námietkach
(a)
S výhradou článku 9sexies(1)(b) protokolu, ak zmluvná strana urobila vyhlásenie podľa článku 5(2)(b) a (c) prvej vety protokolu, úrad zmluvnej strany bude informovať medzinárodný úrad o čísle a mene majiteľa medzinárodného zápisu, ak je pri danom medzinárodnom zápise vyznačujúcom túto zmluvnú stranu zrejmé, že lehota na podanie námietky uplynie príliš neskoro na to, aby predbežné odmietnutie založené na námietkach bolo oznámené medzinárodnému úradu v 18-mesačnej lehote uvedenej v článku 5(2)(b).
[ ... ]
Pravidlo 18
Chybné oznámenia o predbežnom odmietnutí
[ ... ]
(2)
Zmluvná strana vyznačená podľa protokolu
(a)
Odsek (1) sa rovnako použije v prípade oznámenia o predbežnom odmietnutí, ktoré oznámil úrad zmluvnej strany vyznačenej podľa protokolu, s tým, že lehotou podľa odseku (1)(a)(iii) sa rozumie lehota podľa článku 5(2)(a) alebo s výhradou článku 9sexies(1)(b) protokolu podľa článku 5(2)(b) alebo (c)(ii) protokolu.
[ ... ]
5.
KAPITOLA
NÁSLEDNÉ VYZNAČENIA; ZMENY
Pravidlo 24
Následné vyznačenie po medzinárodnom zápise
(1)
Spôsobilosť
[ ... ]
(b)
Ak je zmluvná strana majiteľa viazaná dohodou, môže majiteľ vyznačiť v súlade s dohodou zmluvnú stranu, ktorá je dohodou viazaná, s podmienkou, že uvedené zmluvné strany nie sú viazané tiež protokolom.
(c)
Ak je zmluvná strana majiteľa viazaná protokolom, môže majiteľ vyznačiť v súlade s protokolom zmluvnú stranu, ktorá je viazaná protokolom, bez ohľadu na to, či sú, alebo nie sú obidve strany tiež viazané dohodou.
[ ... ]
9.
KAPITOLA
OSTATNÉ USTANOVENIA
Pravidlo 40
Nadobudnutie platnosti; prechodné ustanovenia
[ ... ]
(4)
Prechodné ustanovenia týkajúce sa jazykov.
(a)
Pravidlo 6 v znení platnom pred 1. aprílom 2004 sa použije na všetky medzinárodné prihlášky podané pred uvedeným dátumom a na medzinárodné prihlášky podliehajúce výlučne dohode, podané v čase od uvedeného dátumu do 31. augusta 2008 vrátane, na každú s tým súvisiacu korešpondenciu a na akúkoľvek korešpondenciu, na zápis do medzinárodného registra alebo zverejnenie vo Vestníku vyplývajúce z medzinárodného zápisu, ak
(i)
medzinárodný zápis bol predmetom následného vyznačenia podľa protokolu v období medzi 1. aprílom 2004 a 31. augustom 2008 alebo
(ii)
medzinárodný zápis je predmetom následného vyznačenia k 1. septembru 2008 alebo po tomto dátume a
(iii)
následné vyznačenie je zapísané v medzinárodnom registri.
(b)
Na účely tohto odseku je medzinárodná prihláška považovaná za podanú k dátumu, keď je žiadosť o predloženie medzinárodnej prihlášky medzinárodnému úradu doručená alebo považovaná za doručenú úradom pôvodu podľa pravidla 11(1)(a) alebo (c) a medzinárodný zápis je považovaný za predmet následného vyznačenia k dátumu, keď bolo následné vyznačenie podané medzinárodnému úradu, ak je podané priamo majiteľom, alebo k dátumu, keď bola žiadosť na predloženie následného vyznačenia prijatá úradom zmluvnej strany majiteľa, ak je podaná týmto úradom.
[ ... ]
SADZOBNÍK POPLATKOV
(platný od 1. septembra 2008)
švajčiarske franky
1. Medzinárodná prihláška podliehajúca výlučne dohode
  […]
  1.2 Dodatkový poplatok za každú triedu výrobkov a služieb presahujúcu tri triedy [článok 8(2)(b) dohody] 100
  1.3 Doplnkový poplatok za vyznačenie každej zmluvnej krajiny [článok 8(2)(c) dohody] 100
2. Medzinárodná prihláška podliehajúca výlučne protokolu
  […]
  2.2 Dodatkový poplatok za každú triedu výrobkov a služieb presahujúcu tri triedy [článok 8(2)(ii) protokolu] okrem prípadu, keď sú vyznačené výlučne zmluvné strany, za ktoré sa platia individuálne poplatky [pozri článok 8(7)(a)(i) protokolu] 100
  2.3 Doplnkový poplatok za vyznačenie každej zmluvnej strany [článok 8(2)(iii) protokolu] okrem prípadu, ak je vyznačená zmluvná strana, za ktorú sa platí individuálny poplatok (pozri bod 2.4) [pozri článok 8(7)(a)(ii) protokolu] 100
  2.4 Individuálny poplatok za vyznačenie každej zmluvnej strany, za ktorú sa platí individuálny poplatok (a nie doplnkový poplatok) [pozri článok 8(7)(a) protokolu], s výnimkou, ak vyznačená zmluvná strana je štátom podliehajúcim (tiež) dohode a úrad pôvodu je úradom štátu podliehajúcim (tiež) dohode (za takúto zmluvnú stranu sa platí doplnkový poplatok): výšku individuálneho poplatku si určí každá dotknutá zmluvná strana  
3. Medzinárodná prihláška podliehajúca dohode a protokolu
  […]  
  3.2 Dodatkový poplatok pre každú triedu výrobkov a služieb presahujúcu tri triedy 100
  3.3 Doplnkové poplatky za vyznačenie každej zmluvnej strany, za ktorú sa neplatí individuálny poplatok (pozri bod 3.4)  
  3.4 Individuálny poplatok za vyznačenie každej zmluvnej strany, za ktorú sa platí individuálny poplatok [pozri článok 8(7)(a) protokolu], okrem prípadu, ak je vyznačená zmluvná strana viazaná (tiež) dohodou a úrad pôvodu je úradom krajiny, ktorá je viazaná (tiež) dohodou (za takúto zmluvnú stranu sa platí doplnkový poplatok): výšku individuálneho poplatku si určí každá dotknutá zmluvná strana  
  […]
5. Vyznačenie nasledujúce po medzinárodnom zápise
  Platia sa nasledujúce poplatky na obdobie odo dňa nadobudnutia účinnosti vyznačenia do dňa uplynutia aktuálnej lehoty stanovenej pre medzinárodný zápis:
  […]
  5.2 Doplnkový poplatok za každú z vyznačených zmluvných strán uvedených v tej istej žiadosti, pričom za takúto zmluvnú stranu sa neplatí individuálny poplatok (pozri bod 5.3) 100
  5.3 Individuálny poplatok za každú z vyznačených zmluvných strán, za ktorú sa platí individuálny poplatok (a nie doplnkový poplatok) [pozri článok 8(7)(a)protokolu] s výnimkou, ak vyznačená zmluvná strana je štátom podliehajúcim (tiež) dohode a úrad pôvodu je úradom štátu podliehajúcim (tiež) dohode (za takúto zmluvnú stranu sa platí doplnkový poplatok): výšku individuálneho poplatku si určí každá dotknutá zmluvná strana  
6. Obnova
  […]
  6.2 Dodatkový poplatok okrem prípadov, ak by sa obnova uskutočnila výlučne pre vyznačenú zmluvnú stranu, za ktorú sa platia individuálne poplatky (pozri bod 6.4) 100
  6.3 Doplnkový poplatok za každú z vyznačených zmluvných strán, za ktorú sa neplatí individuálny poplatok (pozri bod 6.4) 100
  6.4 Individuálny poplatok za vyznačenie každej z vyznačených zmluvných strán, za ktorú sa platí individuálny poplatok (a nie doplnkový poplatok) [pozri článok 8(7)(a) protokolu] s výnimkou, ak vyznačená zmluvná strana je štátom podliehajúcim (tiež) dohode a úrad pôvodu je úradom štátu podliehajúcim (tiež) dohode (za takúto zmluvnú stranu sa platí doplnkový poplatok): výšku individuálneho poplatku si určí každá dotknutá zmluvná strana  
  […]