339/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2013 do 31.01.2014

339
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 20. augusta 2008
o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
(1)
Toto nariadenie vlády ustanovuje v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov poskytovanie pomoci z prostriedkov Európskej únie a z prostriedkov štátneho rozpočtu1) (ďalej len „pomoc“) na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov, ktoré sú uvedené v osobitných predpisoch,2) pre deti v materských školách,3) pre žiakov na základných školách,4) pre žiakov na stredných školách5) a pre deti alebo žiakov v školách so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami6) (ďalej len „žiak“).
(2)
Orgánom príslušným na vykonávanie činností a plnenie úloh podľa osobitného predpisu7) je Pôdohospodárska platobná agentúra8) (ďalej len „platobná agentúra“).
(3)
V súvislosti s propagáciou podpory spotreby mlieka a mliečnych výrobkov materské školy, základné školy a stredné školy (ďalej len „škola“), v ktorých sa žiakom poskytujú mliečne výrobky podľa § 2 ods. 1, postupujú podľa osobitného predpisu.9)
§ 2
(1)
Pomoc sa poskytuje uchádzačovi o zabezpečenie spracovateľsky ošetreného mlieka alebo mliečneho výrobku, prepočítaného na ekvivalentný objem mlieka (ďalej len „mliečny výrobok“) pre žiaka najviac v množstve uvedenom v osobitnom predpise,10) ktorý spĺňa požiadavky osobitných predpisov,11) v sumách podľa osobitných predpisov12) a v prílohe č. 1.
(2)
Zoznam mliečnych výrobkov, na ktoré sa poskytuje pomoc, je uvedený v prílohe č. 1.
§ 3
(1)
Žiadosť o zabezpečenie mliečnych výrobkov podľa § 2 podáva uchádzač platobnej agentúre, v listinnej podobe alebo elektronickej podobe na formulári, ktorého vzor zverejňuje platobná agentúra na svojom webovom sídle, najneskôr do 31. marca kalendárneho roka. Elektronické podanie žiadosti musí byť podpísané elektronickým podpisom, zaručeným elektronickým podpisom alebo do troch pracovných dní potvrdené listinnou podobou.
(2)
Uchádzačom o zabezpečenie mliečnych výrobkov môže byť v súlade s osobitným predpisom13)
a)
škola s právnou subjektivitou,
b)
zriaďovateľ školy,14)
c)
fyzická osoba – podnikateľ15) alebo právnická osoba, ktorá v zastúpení jednej školy alebo viacerých škôl zabezpečuje pre žiakov mliečne výrobky formou distribúcie.
(3)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je
a)
zoznam mliečnych výrobkov, na ktoré sa má poskytnúť pomoc,
b)
charakteristika mliečneho výrobku vrátane jeho názvu a informácie o jeho výrobcovi,
c)
informácia o spôsobe balenia mliečneho výrobku vrátane charakteristiky použitého obalu,
d)
informácia o spôsobe distribúcie mliečneho výrobku vrátane spôsobu skladovania,
e)
informácia o cene mliečneho výrobku,
f)
protokol o zložení mliečneho výrobku vydaný akreditovaným laboratóriom,16) nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti na účely dôkazu parametrov zistených akreditovanými metódami podľa osobitného predpisu,16a)
g)
úradne osvedčená kópia zriaďovacej listiny, ak ide o uchádzača podľa odseku 2 písm. a),
h)
zoznam škôl, ak ide o uchádzača podľa odseku 2 písm. b) a c), pre ktoré zabezpečuje mliečne výrobky, a formu ich distribúcie,
i)
doklad, že uchádzač podľa odseku 2 písm. c) je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba,
j)
kópia zmluvy o zastupovaní školy pri zabezpečovaní mliečnych výrobkov, ak ide o uchádzača podľa odseku 2 písm. c),
k)
písomné vyhlásenie štatutárneho zástupcu školy, že škola dodrží množstvo mliečneho výrobku na žiaka podľa § 2 ods. 1, v prípade, ak má škola viac ako jednu formu distribúcie,
l)
technická dokumentácia predajného automatu s opisom mechanizmu predaja mliečnych výrobkov, ak uchádzač podľa odseku 2 bude distribuovať mliečne výrobky prostredníctvom predajného automatu,
m)
kópia zmluvy uzavretej medzi uchádzačom podľa odseku 2 písm. c) a subjektom zabezpečujúcim skladovanie a prepravu mliečnych výrobkov o tom, že tento umožní vykonanie kontroly podľa § 4 ods. 5 a podľa osobitných predpisov.16b)
(4)
Uchádzač podľa odseku 2 môže zabezpečovať mliečne výrobky odo dňa začiatku školského roka v kalendárnom roku, v ktorom podal žiadosť podľa odseku 1.
(5)
Uchádzač podľa odseku 2 je povinný platobnej agentúre
a)
oznámiť údaje o množstve zabezpečovaných mliečnych výrobkov za uplynulý mesiac podľa jednotlivých škôl v listinnej podobe alebo elektronickej podobe na formulári, ktorého vzor zverejňuje platobná agentúra na svojom webovom sídle, do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca,
b)
oznámiť bezodkladne ukončenie zabezpečovania mliečnych výrobkov,
c)
predložiť do 31. marca kalendárneho roka zoznam mliečnych výrobkov, ktoré sa majú zabezpečiť pre nasledujúci rok, spolu s údajmi podľa odseku 3 písm. e),
d)
oznámiť zmenu formy distribúcie mliečnych výrobkov pred začiatkom príslušného obdobia podľa § 4 ods. 1, ak ide o uchádzača podľa odseku 2 písm. c).
(6)
Uchádzač podľa odseku 2 písm. c) je povinný platobnej agentúre oznámiť uzatvorenie a ukončenie zmluvy podľa odseku 3 písm. j) medzi ním a príslušnou školou najneskôr do piatich dní od tejto skutočnosti.
(7)
Žiadosť o zmenu sortimentu mliečnych výrobkov na nasledujúci školský rok o mliečne výrobky podáva uchádzač platobnej agentúre v listinnej podobe alebo elektronickej podobe najneskôr do 31. marca kalendárneho roka spolu s prílohami podľa odseku 3 písm. a) až f) a m) na formulári, ktorého vzor zverejňuje platobná agentúra na svojom webovom sídle.
(8)
Pri zmene sortimentu mliečnych výrobkov uvedených v prílohe č. 1 sa postupuje podľa odseku 7 do 30. septembra kalendárneho roka.
§ 4
(1)
Žiadosť o poskytnutie pomoci sa podáva platobnej agentúre, v listinnej podobe alebo elektronickej podobe na základe schválenej žiadosti o zabezpečenie mliečnych výrobkov a po nasledujúcej distribúcii týchto výrobkov v lehote uvedenej v osobitnom predpise17) na formulári, ktorého vzor zverejňuje platobná agentúra na svojom webovom sídle za obdobia
a)
od 1. januára do 31. marca,
b)
od 1. apríla do 30. júna,
c)
od 1. septembra do 31. decembra.
Elektronické podanie žiadosti musí byť podpísané elektronickým podpisom, zaručeným elektronickým podpisom alebo do troch pracovných dní potvrdené listinnou podobou.
(2)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie pomoci sú:
a)
zoznam mliečnych výrobkov za príslušné obdobie, údaje o množstvách zabezpečovaných mliečnych výrobkov podľa jednotlivých škôl, predkladaný v elektronickej podobe alebo listinnej podobe na formulári, ktorého vzor zverejňuje platobná agentúra na svojom webovom sídle,
b)
hlásenia škôl o spotrebe mliečnych výrobkov, úhradách platených žiakmi, počet žiakov a počet školských dní spolu s vyhlásením podľa osobitného predpisu18) na formulári, ktorého vzor zverejňuje platobná agentúra na svojom webovom sídle, ak ide o uchádzača podľa § 3 ods. 2 písm. c),
c)
účtovné doklady k zabezpečeným mliečnym výrobkom.
(3)
Ak ide o žiadosť o poskytnutie pomoci uchádzača poskytujúceho mliečne výrobky prostredníctvom predajných automatov, prílohou k tejto žiadosti sú:
výstupné zostavy z predajných automatov za príslušné obdobie, ktoré zahŕňajú údaje o množstvách zabezpečovaných mliečnych výrobkov, ich cene a informácie o spôsobe platby žiakmi, predkladané v elektronickej podobe alebo listinnej podobe.
(4)
Platbu pomoci vykoná platobná agentúra podľa osobitného predpisu19) po zabezpečení mliečnych výrobkov.
(5)
Mliečne výrobky uvedené v prílohe č. 1 podliehajú kontrole zloženia na účely preukázania parametrov podľa osobitného predpisu.19a) Ak mliečne výrobky tieto parametre nespĺňajú, náklady na vykonanie kontroly zloženia uhrádza uchádzač.
(6)
Uchádzač podľa § 3 ods. 2 archivuje písomnosti vyhotovené podľa tohto nariadenia vlády počas piatich rokov na účely kontroly podľa osobitného predpisu.19b)
(7)
Uchádzač podľa § 3 ods. 2 písm. c) zabezpečí, aby skladovanie a preprava mliečnych výrobkov boli vykonané podľa osobitného predpisu.19c)
§ 5
Najvyššia úhrada platená žiakom za mliečne výrobky je ustanovená v súlade s osobitným predpisom20) v prílohe č. 1.
§ 6
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 412/2007 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou.
§ 7
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.
§ 8
V období od 1. septembra 2008 do 31. decembra 2008 sa sumy v eurách uvedené v prílohe č. 1 považujú za sumy v platnej menovej jednotke po prepočte podľa konverzného kurzu.
§ 9
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2008.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 339/2008 Z. z.
ZOZNAM MLIEČNYCH VÝROBKOV PODĽA § 2 ods. 2
P. č. Názov výrobku Kategória podľa
prílohy I nariadenia
Komisie (ES)
č. 966/2009
Druh a veľkosť
balenia
Množstvo
na žiaka a deň
Podpora z národných
zdrojov s DPH
v eurách
Najvyššia úhrada
platená žiakom
s DPH v eurách
1. plnotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT) I kartón 1 l 250 ml 0,0953 0,06
2. plnotučné mlieko neochutené, pasterizované I kartón/vrecko/fľaša 1 l 250 ml 0,0953 0,05
3. polotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT) I kartón 1 l 250 ml 0,0953 0,04
4. polotučné mlieko neochutené, pasterizované I kartón/vrecko/fľaša 1 l 250 ml 0,0953 0,05
5. polotučné mlieko ochutené s vitamínmi, ultravysokotepelne ohriate (UHT) I kartón 1 l 250 ml 0,1178 0,10
6. polotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT) I kartón 250 ml 250 ml 0,1178 0,19
7. polotučné mlieko ochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT) I kartón 250 ml 250 ml 0,1216 0,28
8. polotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT) I téglik 200 ml 200 ml 0,0942 0,18
9. polotučné mlieko ochutené s vitamínmi, ultravysokotepelne ohriate (UHT) I téglik 200 ml 200 ml 0,1226 0,28
10. zakysané mlieko I téglik 200 ml 200 ml 0,0942 0,19
11. zakysané mlieko I téglik 200 g 200 g 0,0915 0,19
12. zakysané mlieko I téglik 250 g 250 g 0,1143 0,21
13. acidofilné mlieko 3,6 % I téglik 230 ml 230 ml 0,1084 0,16
14. acidofilné mlieko 1 % I téglik 250 ml 250 ml 0,1178 0,16
15. acidofilné mlieko 1 % I téglik 250 g 250 g 0,1143 0,16
16. bifidový cmar neochutený I téglik 250 g 250 g 0,1143 0,17
17. jogurt biely I téglik 125 g 125 g 0,0626 0,18
18. jogurt biely I téglik 135 g 135 g 0,0676 0,23
19. jogurt biely I téglik 145 g 145 g 0,0711 0,24
20. jogurt biely I téglik 150 g 150 g 0,0751 0,26
21. tvarohový dezert I téglik 80 g 80 g 0,0450 0,33
22. jogurt ochutený II téglik 125 g 125 g 0,0637 0,23
23. jogurt ochutený II téglik 145 g 145 g 0,0739 0,28
24. jogurt ochutený II téglik 150 g 150 g 0,0765 0,27
25. jogurt ochutený II téglik 150 ml 150 ml 0,0788 0,27
26. jogurtové mlieko II téglik 200 ml 200 ml 0,1050 0,23
27. bifidový cmar ochutený II téglik 250 g 250 g 0,1275 0,22
28. tvaroh hrudkovitý III téglik 250 g 85 g 0,0944 0,12
29. polotvrdý zrejúci stredne tučný syr 30 % V fólia 1000 – 2 800 g 30 g 0,0850 0,05
30. polotvrdý zrejúci plnotučný syr 45 % V fólia 1000 – 2 800 g 30 g 0,0900 0,10
31. polotvrdý zrejúci plnotučný syr 45 %, plátky V tácka 100 g 30 g 0,0900 0,10“.
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 339/2008 Z. z.
ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v znení nariadenia (ES) č. 247/2008 (Ú. v. EÚ L 76, 19. 3. 2008), nariadenia (ES) č. 248/2008 (Ú. v. EÚ L 76, 19. 3. 2008), nariadenia (ES) č. 361/2008 (Ú. v. EÚ, L 121, 7. 5. 2008), nariadenia (ES) č. 470/2008 (Ú. v. EÚ L 140, 30. 5. 2008) a nariadenia (ES) č. 510/2008 (Ú. v. EÚ L 149, 7. 6. 2008).
2. Nariadenie Komisie (ES) č. 657/2008 z 10. júla 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní mlieka a určitých mliečnych výrobkov žiakom vo vzdelávacích inštitúciách (Ú. v. EÚ L 183, 11. 7. 2008).
3. Nariadenie Komisie (ES) č. 966/2009 z 15. októbra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 657/2008, ktoré stanovuje pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 o pomoci Spoločenstva pri poskytovaní mlieka a mliečnych výrobkov žiakom vo vzdelávacích inštitúciách (Ú. v. EÚ L 271, 16. 10. 2009).
1)
Čl. 102 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v platnom znení.
2)
Čl. 102 nariadenia (ES) č. 1234/2007.
Čl. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 657/2008 z 10. júla 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní mlieka a určitých mliečnych výrobkov žiakom vo vzdelávacích inštitúciách (Ú. v. EÚ L 183, 11. 7. 2008).
3)
§ 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
§ 29 zákona č. 245/2008 Z. z.
5)
§ 32 zákona č. 245/2008 Z. z.
6)
§ 95 zákona č. 245/2008 Z. z.
7)
Nariadenie (ES) č. 657/2008.
8)
§ 6 až 11 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
9)
Čl. 16 nariadenia (ES) č. 657/2008.
10)
Čl. 102 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1234/2007.
11)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. augusta 2006 č. 2143/2006-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mlieko a výrobky z mlieka, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 34), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45) v platnom znení, čl. 3 a príloha I nariadenia (ES) č. 657/2008, zákon č. 543/2007 Z. z., zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12)
Čl. 102 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1234/2007.
Čl. 4 nariadenia (ES) č. 657/2008.
13)
Čl. 6 nariadenia (ES) č. 657/2008.
14)
§ 19 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 689/2006 Z. z.
16)
§ 2 písm. c) zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16a)
Kategória I písm. b) a c), kategória II až V prílohy č. I nariadenia (ES) č. 657/2008 v znení nariadenia (ES) č. 966/2009.
16b)
§ 11 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Čl. 15 nariadenia (ES) č. 657/2008.
17)
Čl. 11 ods. 3 nariadenia (ES) č. 657/2008.
18)
Čl. 8 a 9 nariadenia (ES) č. 657/2008.
19)
Čl. 12 ods. 2 nariadenia (ES) č. 657/2008.
19a)
Príloha č. I nariadenia (ES) č. 657/2008 v znení nariadenia (ES) č. 966/2009.
19b)
§ 11 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20)
Čl. 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 657/2008.