34/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.01.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

34
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1, § 30 ods. 1 a § 30a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
výnos zo 7. januára 2008 č. 2319/2007-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. apríla 2004 č. 1187/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 265/2004 Z. z.).
Týmto výnosom sa určuje prechodné obdobie pre potraviny označené alebo uvedené na trhy pred 31. májom 2009, ktoré možno predávať do vyčerpania zásob, a upravuje sa príloha č. 3.
Výnos nadobúda účinnosť 1. februára 2008.
Výnos je uverejnený v čiastke 2/2008 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v čiastke 5/2008 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.