346/2008 Z. z.

Vyhlásené znenie

346
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 27. augusta 2008,
ktorou sa ustanovujú technické parametre, grafická úprava, vzhľad kolkových známok, spôsob použitia kolkových známok a ďalšie náležitosti kolkových známok
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 4 zákona č. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Technické parametre, grafická úprava, vzhľad kolkových známok a ďalšie náležitosti kolkových známok
(1)
Kolkové známky sa tlačia na ceninovom papieri minimálne s dvomi druhmi ochranných vlákien, z ktorých jeden druh je kontrolovateľný vo viditeľnej oblasti spektra a druhý druh je kontrolovateľný v ultrafialovej oblasti spektra, s metalickým holografickým prúžkom a s lepivou vrstvou na zadnej strane kolkovej známky.
(2)
Kolkové známky sú dvojdielne; obidva diely delí čiarová perforácia. Výška horného dielu kolkovej známky je 24 mm a dolného dielu je 14 mm a šírka kolkovej známky je 22 mm.
(3)
Na hornom dieli kolkovej známky je vyobrazený štátny znak Slovenskej republiky,1) symbol eura, číslo označujúce hodnotu kolkovej známky, gilošová podtlač a nápis „Slovenská republika“.
(4)
Na dolnom dieli kolkovej známky je vyobrazený symbol eura, číslo označujúce hodnotu kolkovej známky a nápis „Kolková známka“.
(5)
Na oboch dieloch kolkovej známky sú aplikované ďalšie ochranné prvky.
(6)
Na vyhotovenie kolkovej známky sa použijú ceninové farby, z ktorých najmenej jedna farba je kontrolovateľná v ultrafialovej oblasti spektra a najmenej jedna farba je kontrolovateľná v infračervenej oblasti spektra.
§ 2
Spôsob použitia kolkových známok
(1)
Kolkové známky sa pri platení správnych poplatkov2) a súdnych poplatkov3) pri predložení návrhu alebo žiadosti (ďalej len „podanie“) používajú takto:
a)
ak sa žiada vydanie dokladu alebo písomné vybavenie (ďalej len „doklad“), nalepí sa na podanie dolný diel kolkovej známky bez oddelenia horného dielu kolkovej známky; horný diel kolkovej známky sa nalepí na vydávaný doklad,
b)
ak sa doklad nevydáva, nalepia sa obidva diely kolkovej známky na podanie.
(2)
Kolkové známky sa pri platení správnych poplatkov2) a súdnych poplatkov3) na základe písomnej výzvy4) používajú takto:
a)
ak sa žiada vydanie dokladu, nalepí sa na výzvu dolný diel kolkovej známky bez oddelenia horného dielu kolkovej známky; horný diel kolkovej známky sa nalepí na vydávaný doklad,
b)
ak sa doklad nevydáva, nalepia sa obidva diely kolkovej známky na výzvu.
(3)
Kolkové známky, ktoré sa použijú spôsobom podľa odsekov 1 a 2, sa znehodnocujú odtlačkom úradnej pečiatky orgánu, ktorý vyberá správne poplatky a súdne poplatky vo forme kolkovej známky, na oboch dieloch kolkovej známky.
§ 3
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2008.
Ján Počiatek v. r.
1)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.
4)
§ 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

§ 10 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.