35/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

35
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. decembra 2007,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky
Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
§ 1
(1)
Toto nariadenie vlády Slovenskej republiky (ďalej len „nariadenie vlády“) ustanovuje technické požiadavky na osobné ochranné prostriedky, ktoré sú určenými výrobkami podľa § 9 ods. 1 zákona, a postupy posudzovania ich zhody podľa § 12 ods. 8 písm. b) zákona.
(2)
Na účely tohto nariadenia vlády sa za osobný ochranný prostriedok považuje zariadenie alebo prostriedok určený pre používateľa na nosenie alebo pridržiavanie s cieľom jeho ochrany pred jedným alebo viacerými rizikami ohrozujúcimi jeho bezpečnosť a zdravie.
(3)
Za osobný ochranný prostriedok sa považuje aj
a)
technická zostava niekoľkých zariadení alebo prostriedkov neoddeliteľne spojená výrobcom na ochranu jednotlivca pred jedným alebo viacerými potenciálne súčasne pôsobiacimi rizikami,
b)
ochranné zariadenie alebo prostriedok spojený oddeliteľne alebo neoddeliteľne s osobným výstrojom bez ochranného účinku, ktorý používateľ nosí alebo pridržiava pri vykonávaní určitej činnosti,
c)
vymeniteľná súčasť osobného ochranného prostriedku, ktorá je nevyhnutná na bezchybné fungovanie osobného ochranného prostriedku a je určená výhradne pre tento prostriedok.
(4)
Za osobný ochranný prostriedok podľa odseku 2 sa považuje aj akýkoľvek systém uvádzaný na trh spoločne s osobným ochranným prostriedkom, určený na pripojenie k inému vonkajšiemu prídavnému zariadeniu, a to i vtedy, ak tento systém nie je určený na stále nosenie alebo pridržiavanie používateľom po celú dobu, keď je vystavený riziku.
§ 2
Do skupiny určených výrobkov osobné ochranné prostriedky nepatria
a)
osobné ochranné prostriedky určené a vyrábané špeciálne pre ozbrojené sily a ozbrojené bezpečnostné zbory na služobné zákroky,
b)
osobné ochranné prostriedky určené na sebaobranu,
c)
osobné ochranné prostriedky na sebaobranu, osobné ochranné prostriedky určené a vyrobené na súkromné použitie pred
1.
nepriaznivými poveternostnými vplyvmi,
2.
vlhkosťou a vodou,
3.
teplom,
d)
osobné ochranné prostriedky, ktoré sa nenosia trvale, určené na ochranu alebo záchranu osôb na plavidlách alebo v lietadlách,
e)
prilby a priezory určené pre používateľa dvojkolesového motorového vozidla alebo trojkolesového motorového vozidla,
f)
osobné ochranné prostriedky, ktorých uvádzanie na trh je upravené osobitným predpisom.1)
§ 3
(1)
Podrobnosti o technických požiadavkách, ktoré musí osobný ochranný prostriedok spĺňať z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia, sú uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Ak sú technické požiadavky konkretizované harmonizovanými slovenskými technickými normami podľa § 5 ods. 5 zákona a vlastnosti osobného ochranného prostriedku sú s nimi v zhode, považujú sa technické požiadavky podľa § 7 ods. 2 zákona za splnené.
(3)
Ak osobný ochranný prostriedok alebo jeho súčasť spĺňa technické požiadavky uvedené v prílohe č. 1 a je označený označením CE podľa § 9 ods. 4 a 7 (a prílohy č. 3), nesmie sa brániť, zakázať ani obmedziť jeho uvedenie na trh.
(4)
Ak súčasť osobného ochranného prostriedku, ktorá má byť začlenená do osobného ochranného prostriedku, nie je označená označením CE a nie je nevyhnutná pre jeho správne fungovanie, nesmie sa brániť, zakázať ani obmedziť jej uvedeniu na trh.
(5)
Osobný ochranný prostriedok podľa § 5 ods. 2, na ktorom je umiestnené označenie CE a výrobca môže na požiadanie predložiť ES vyhlásenie o zhode podľa § 10, sa považuje za osobný ochranný prostriedok, ktorý spĺňa technické požiadavky podľa odseku 1.
(6)
Osobný ochranný prostriedok okrem osobného ochranného prostriedku uvedeného v § 5 ods. 2, na ktorom je umiestnené označenie CE a výrobca môže okrem ES vyhlásenia o zhode podľa § 10 predložiť aj ES certifikát typu podľa § 6, sa považuje za osobný ochranný prostriedok, ktorý spĺňa technické požiadavky podľa odseku 1.
§ 4
(1)
Pred uvedením osobného ochranného prostriedku na trh výrobca alebo jeho splnomocnenec skompletizuje technickú dokumentáciu tak, aby mohla byť predložená orgánom dohľadu podľa § 30 zákona.
(2)
Dokumentácia musí obsahovať všetky dôležité údaje o prostriedkoch použitých výrobcom na zabezpečenie zhody osobného ochranného prostriedku so základnými požiadavkami, ktoré sa naň vzťahujú.
(3)
Dokumentácia iného osobného ochranného prostriedku, ako je uvedené v § 5 ods. 2, musí obsahovať najmä
a)
technickú dokumentáciu výrobcu, ktorá pozostáva
1.
z celkových a podrobných výkresov osobného ochranného prostriedku, doplnených v prípade potreby o výpočty a výsledky skúšok vzorky typu, v rozsahu potrebnom na overenie zhody so základnými požiadavkami,
2.
z úplného zoznamu základných požiadaviek na bezpečnosť a harmonizovaných slovenských technických noriem alebo iných technických špecifikácií, ktoré boli brané do úvahy pri navrhovaní osobného ochranného prostriedku,
b)
popis kontrolných a skúšobných zariadení použitých výrobcom pri kontrole zhody výroby osobného ochranného prostriedku s harmonizovanými slovenskými technickými normami alebo inými technickými špecifikáciami a na zachovanie úrovne kvality,
c)
výtlačok pokynov výrobcu podľa bodu 1.4 prílohy č. 1.
§ 5
(1)
Výrobca alebo jeho splnomocnenec pred začatím sériovej výroby osobného ochranného prostriedku zabezpečí u notifikovanej osoby ES skúšku typu podľa § 6 okrem osobných ochranných prostriedkov uvedených v odseku 2.
(2)
ES skúška typu sa nevyžaduje pre osobný ochranný prostriedok jednoduchej konštrukcie, ktorého návrh vychádza z toho, že používateľ môže sám zhodnotiť úroveň ochrany poskytovanú týmto osobným ochranným prostriedkom pred jednotlivými minimálnymi rizikami, ktorých aj stupňované účinky môže včas a bezpečne používateľ rozpoznať. Do tejto kategórie patria výlučne osobné ochranné prostriedky určené na ochranu používateľa pred
a)
mechanickým pôsobením, ktorého účinky sú povrchové, napríklad záhradnícke rukavice, náprstok,
b)
slabo agresívnymi čistiacimi prostriedkami, ktorých účinok sa dá ľahko odstrániť, napríklad ochranné rukavice proti zriedeným roztokom detergentov,
c)
nebezpečenstvami pri manipulácii s horúcim predmetom, ktoré nevystavia používateľa teplotám vyšším ako 50 oC alebo ich nebezpečným vplyvom, napríklad rukavice, zástera na profesionálne používanie,
d)
poveternostnými vplyvmi, ktoré nie sú mimoriadne ani extrémne, napríklad pokrývka hlavy, sezónny odev, obuv,
e)
slabými nárazmi a vibráciami, ktoré nepostihujú žiadnu životne dôležitú časť tela a ktorých účinky nemôžu spôsobiť trvalé poškodenie, napríklad ľahká pokrývka hlavy proti zachyteniu vlasov, rukavice, ľahká obuv,
f)
slnečným žiarením, napríklad slnečné okuliare.
(3)
Osobný ochranný prostriedok zložitej konštrukcie určený na ochranu pred smrteľným nebezpečenstvom alebo nebezpečenstvom, ktoré môže vážne a trvale poškodiť zdravie, a osobný ochranný prostriedok, ktorého návrh vychádza zo skutočnosti, že jeho bezprostredné účinky nemôže používateľ včas rozpoznať, podliehajú okrem postupu uvedeného v odseku 1 aj kontrole vyrábaného osobného ochranného prostriedku podľa § 7 alebo § 8, pričom postup kontroly vyberá podľa vlastného uváženia výrobca. Do tejto kategórie osobných ochranných prostriedkov patria výlučne
a)
filtračné prostriedky na ochranu dýchacích orgánov pred pevnými a kvapalnými aerosólmi alebo pred dráždivými, nebezpečnými, jedovatými alebo rádioaktívnymi plynmi,
b)
prostriedky na ochranu dýchacích orgánov zabezpečujúce úplnú izoláciu od okolitej atmosféry vrátane prístrojov na potápanie,
c)
osobné ochranné prostriedky poskytujúce len časovo obmedzenú ochranu pred chemickým pôsobením alebo pred ionizujúcim žiarením,
d)
zásahové prostriedky na použitie v prostrediach s vysokou teplotou s účinkami porovnateľnými so vzduchom s teplotou 100 oC alebo vyššou, kde môže byť prítomné infračervené žiarenie, plamene alebo rozstrek veľkého množstva roztaveného materiálu,
e)
zásahové prostriedky na použitie v prostrediach s nízkou teplotou s účinkami porovnateľnými so vzduchom s teplotou –50 oC alebo nižšou,
f)
osobné ochranné prostriedky chrániace pred pádom z výšky,
g)
osobné ochranné prostriedky chrániace pred nebezpečenstvom vyvolaným elektrinou a nebezpečným napätím alebo osobné ochranné prostriedky používané ako izolácia pri práci pod vysokým napätím.
§ 6
(1)
ES skúška typu je postup, ktorým notifikovaná osoba zisťuje a potvrdzuje zhodu osobného ochranného prostriedku s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády.
(2)
Výrobca alebo jeho splnomocnenec podľa § 2 ods. 1 písm. d) zákona písomne požiada o ES skúšku typu jedinú notifikovanú osobu zvolenú s prihliadnutím na druh osobného ochranného prostriedku, ktorý má byť posudzovaný. Žiadosť o ES skúšku typu obsahuje
a)
identifikačné údaje výrobcu alebo jeho splnomocnenca (meno a priezvisko, trvalý pobyt, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby) a miesto výroby osobného ochranného prostriedku,
b)
technickú dokumentáciu výrobcu vyhotovenú podľa § 4 ods. 2 a 3 v jazyku členského štátu, do ktorého je výrobok určený.
K žiadosti sa pripojí potrebný počet vzoriek typu osobného ochranného prostriedku, ktorý má byť posúdený.
(3)
Notifikovaná osoba pri ES skúške typu
a)
preskúma technickú dokumentáciu dodanú výrobcom z hľadiska jej úplnosti a vhodnosti s prihliadnutím na dodržanie harmonizovaných slovenských technických noriem podľa § 3 ods. 2,
b)
ak výrobca neuplatnil alebo len čiastočne uplatnil harmonizované slovenské technické normy alebo ak takéto normy neexistujú, notifikovaná osoba preskúma vhodnosť technických špecifikácií použitých výrobcom, aby zistila ich zhodu s technickými požiadavkami nariadenia vlády ešte pred preskúmaním použitej technickej dokumentácie dodanej výrobcom.
(4)
Notifikovaná osoba preskúša vzorku typu osobného ochranného prostriedku tak, že
a)
overí, či vzorka typu osobného ochranného prostriedku bola vyrobená v zhode s technickou dokumentáciou a či sa môže bezpečne používať na určený účel,
b)
vykoná nevyhnutné skúšky na posúdenie zhody vzorky typu osobného ochranného prostriedku s harmonizovanými slovenskými technickými normami,
c)
ak výrobca nepoužil alebo len čiastočne použil harmonizované slovenské technické normy alebo ak takéto normy neexistujú, notifikovaná osoba vykoná nevyhnutné posúdenia a skúšky, aby zistila zhodu vzorky typu osobného ochranného prostriedku s technickými špecifikáciami použitými výrobcom a ich vhodnosť na posúdenie zhody s technickými požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády.
(5)
Ak vzorka typu osobného ochranného prostriedku zodpovedá technickým požiadavkám, notifikovaná osoba vydá výrobcovi alebo jeho splnomocnencovi ES certifikát typu.
(6)
ES certifikát typu obsahuje závery skúšania, podmienky jeho vydania, popis a zobrazenie osobného ochranného prostriedku nevyhnutné na jeho identifikáciu.
(7)
Dokumentáciu o posúdení zhody vzorky typu osobného ochranného prostriedku notifikovaná osoba a výrobca uchovávajú počas desiatich rokov od dátumu uvedenia osobného ochranného prostriedku na trh.
(8)
Ak notifikovaná osoba odmietne vydať ES certifikát typu, informuje o tom príslušné notifikované osoby.
(9)
Ak notifikovaná osoba zruší ES certifikát typu, informuje o tom spolu s dôvodmi rozhodnutia Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ktorý podľa § 8 zákona oznamuje túto skutočnosť Komisii Európskych spoločenstiev (ďalej len „Komisia“) a členským štátom Európskeho spoločenstva (ďalej len „členský štát“).
(10)
Notifikovaná osoba poskytne kópiu ES certifikátu typu a v prípade odôvodnenej žiadosti i kópiu technickej dokumentácie výrobcu a protokoly o skúškach z vykonaného preskúšania typu Komisii, ostatným členským štátom a ďalším notifikovaným osobám.
§ 7
(1)
ES systém riadenia kvality výrobku je postup, pri ktorom
a)
výrobca vykoná všetky nevyhnutné opatrenia na to, aby výrobný proces vrátane výstupnej kontroly a skúšok osobného ochranného prostriedku zabezpečil rovnorodosť výroby a zhodu osobného ochranného prostriedku s typom popísaným v ES certifikáte typu a zhodu s príslušnými technickými požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády,
b)
notifikovaná osoba zvolená výrobcom vykonáva potrebné náhodné kontroly v intervaloch najmenej raz ročne.
(2)
Notifikovaná osoba odoberie vzorky osobného ochranného prostriedku, ktoré preskúma a podrobí skúškam, ktoré sú uvedené v harmonizovaných slovenských technických normách, alebo skúškam, ktoré sú potrebné na účely preukázania zhody ich vlastností s technickými požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády.
(3)
Ak notifikovaná osoba podľa odseku 1 písm. b) nie je totožná s notifikovanou osobou, ktorá vydala ES certifikát typu, pri posúdení zhody osobného ochranného prostriedku s certifikovaným typom spolupracuje v prípade potreby s notifikovanou osobou, ktorá vydala ES certifikát typu.
(4)
Notifikovaná osoba poskytne výrobcovi protokol o vykonaných skúškach. Ak je v závere protokolu uvedené, že výroba nie je rovnorodá, kontrolovaný osobný ochranný prostriedok sa nezhoduje s typom opísaným v ES certifikáte typu alebo nespĺňa technické požiadavky, notifikovaná osoba prijme opatrenia primerané závažnosti zistených nedostatkov a informuje úrad.
(5)
Výrobca na požiadanie orgánu dohľadu predloží protokol notifikovanej osoby o skúškach.
§ 8
(1)
ES systém zabezpečenia kvality výroby prostredníctvom dohľadu je postup, pri ktorom notifikovaná osoba schvaľuje výrobcovi systém riadenia kvality a dohľadom podľa odsekov 10 a 11 zisťuje, či výrobca dodržuje záväzky vyplývajúce zo schváleného systému riadenia kvality.
(2)
Výrobca požiada notifikovanú osobu, ktorú si zvolil, o schválenie systému riadenia kvality. Žiadosť o schválenie systému riadenia kvality obsahuje
a)
všetky údaje vzťahujúce sa na príslušný druh osobného ochranného prostriedku vrátane dokumentácie vzťahujúcej sa na certifikovaný typ osobného ochranného prostriedku,
b)
dokumentáciu systému riadenia kvality,
c)
záruku dodržiavať záväzky vyplývajúce zo systému riadenia kvality a udržiavať jeho aktuálnosť a účinnosť.
(3)
Dokumentácia systému riadenia kvality obsahuje opis systému riadenia kvality, organizačnú štruktúru, rozsah zodpovednosti riadiacich zamestnancov a ich právomoci pri zabezpečovaní systému riadenia kvality, popis kontrol a skúšok, ktoré sa vykonávajú po výrobe, popis prostriedkov uplatňovaných pri internej kontrole účinnosti systému riadenia kvality vrátane dokladov o interných kontrolách.
(4)
Výrobca v rámci systému riadenia kvality podrobuje preskúšaniu vzorky každého typu osobného ochranného prostriedku notifikovanou osobou v rozsahu požadovanom pri posudzovaní zhody podľa § 7 ods. 2.
(5)
Notifikovaná osoba posúdi, či systém riadenia kvality spĺňa ustanovenia odsekov 3 a 4. Ak je systém riadenia kvality zavedený podľa harmonizovaných slovenských technických noriem, považujú sa požiadavky odsekov 3 a 4 za splnené.
(6)
Notifikovaná osoba vykoná všetky nevyhnutné objektívne hodnotenia zložiek systému kvality a kontroluje, či systém riadenia kvality zabezpečuje zhodu vyrábaného osobného ochranného prostriedku s certifikovaným typom.
(7)
Notifikovaná osoba odovzdá výrobcovi správu, v ktorej uvedie výsledky posúdenia systému riadenia kvality, závery a ich odôvodnenie.
(8)
Výrobca informuje notifikovanú osobu, ktorá posúdila systém riadenia kvality, o všetkých plánovaných zmenách tohto systému.
(9)
Notifikovaná osoba preskúma navrhnuté zmeny. V správe oznámi výrobcovi, či zmenený systém riadenia kvality zodpovedá príslušným predpisom. Správa obsahuje výsledky kontroly, závery hodnotenia a ich odôvodnenie.
(10)
Notifikovaná osoba vykonáva u výrobcu pravidelné kontroly, ktorých účelom je zistiť, či výrobca dodržiava všetky záväzky vyplývajúce zo systému riadenia kvality. Notifikovaná osoba môže vykonávať i neohlásené kontroly. O výsledkoch kontroly vyhotoví správu, ktorú odovzdá výrobcovi. Túto správu výrobca predloží na požiadanie orgánu dohľadu.
(11)
Výrobca na účely kontroly umožní vstup notifikovanej osobe do priestorov, v ktorých sa vykonáva výroba, kontrola, skúšanie a skladovanie osobných ochranných prostriedkov, a poskytne mu všetky požadované podklady, najmä dokumentáciu systému riadenia kvality, technickú dokumentáciu a príručky kvality.
§ 9
Posúdenie zhody s technickými požiadavkami sa nevyžaduje pre osobný ochranný prostriedok, ktorý je vystavený na výstave a veľtrhu, za predpokladu, že na túto skutočnosť a na zákaz predaja a používania takéhoto osobného ochranného prostriedku upozorňuje zreteľné označenie. Predaj a použitie takéhoto osobného ochranného prostriedku sú možné až po splnení podmienok uvedenia na trh podľa zákona a tohto nariadenia vlády.
§ 10
(1)
ES vyhlásenie o zhode je časť postupu posudzovania zhody, pri ktorom výrobca alebo jeho splnomocnenec
a)
vydáva ES vyhlásenie o zhode, ktorým osvedčuje, že osobný ochranný prostriedok uvádzaný na trh je v zhode s technickými požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády, pričom ES vyhlásenie o zhode vydáva podľa prílohy č. 2 a vypracúva ho aspoň v jazyku členského štátu, do ktorého je osobný ochranný prostriedok určený,
b)
umiestňuje na každý osobný ochranný prostriedok označenie CE podľa odseku 4.
(2)
Výrobca alebo jeho splnomocnenec vydá nové ES vyhlásenie o zhode, ak dôjde k zmene podmienok, za ktorých bolo vydané ES vyhlásenie o zhode osobného ochranného prostriedku, pričom táto zmena môže ovplyvniť vlastnosti osobného ochranného prostriedku z hľadiska technických požiadaviek.
(3)
Výrobca alebo jeho splnomocnenec, alebo osoba uvádzajúca osobný ochranný prostriedok na trh zabezpečí preklad do štátneho jazyka nevyhnutnej časti dokumentácie, ktorú na základe odôvodnenej žiadosti podľa § 13 zákona požaduje orgán dohľadu. Orgán dohľadu musí v žiadosti rešpektovať požiadavku primeranosti rozsahu požadovanej dokumentácie vo vzťahu k nebezpečenstvu, ktoré osobný ochranný prostriedok predstavuje.
(4)
Označenie CE podľa prílohy č. 3 sa umiestni na každý kus vyrobeného osobného ochranného prostriedku tak, aby bolo viditeľné, čitateľné a nezmazateľné po celú dobu životnosti osobného ochranného prostriedku; ak to však nie je možné vzhľadom na vlastnosti daného osobného ochranného prostriedku, označenie CE sa umiestni na jeho obal.
(5)
Na osobnom ochrannom prostriedku nesmie byť umiestnené označenie, ktoré by svojím významom alebo formou mohlo uviesť do omylu tretiu stranu vzhľadom na označenie CE. Osobný ochranný prostriedok alebo jeho obal sa môže označiť akýmkoľvek označením za predpokladu, že sa tým nezníži viditeľnosť a čitateľnosť označenia CE.
(6)
V prípade účasti notifikovanej osoby na činnostiach podľa § 7 a 8 musí byť k označeniu CE doplnené aj identifikačné číslo tejto notifikovanej osoby.
(7)
Označenie CE na osobnom ochrannom prostriedku vyjadruje, že výrobok spĺňa technické požiadavky ustanovené vo všetkých právnych predpisoch, ktoré sa na osobný ochranný prostriedok vzťahujú a ktoré toto označenie ustanovujú alebo umožňujú, a že bol pri posúdení jeho zhody dodržaný ustanovený postup.
§ 11
(1)
Notifikovaná osoba musí spĺňať tieto minimálne podmienky:
a)
mať potrebný personál a nevyhnutné prostriedky a zariadenia,
b)
mať odborne spôsobilý a profesionálne dôveryhodný personál,
c)
mať vedúcich a technických pracovníkov, ktorí sú pri vykonávaní skúšok, príprave správ, vydávaní certifikátov a pri vykonávaní dohľadu podľa tohto nariadenia vlády nezávislí vo vzťahu ku všetkým organizáciám, skupinám alebo osobám priamo alebo nepriamo zainteresovaným na osobnom ochrannom prostriedku,
d)
zachovávať mlčanlivosť,
e)
mať poistenie pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené činnosťou notifikovanej osoby.
(2)
Úrad informuje Komisiu a členské štáty o notifikovaných osobách, ktoré boli určené na vykonávanie činností podľa tohto nariadenia vlády, ako aj o špecifických úlohách, ktorých realizáciou boli tieto osoby poverené, ako aj o identifikačných číslach, ktoré im Komisia pridelila.
§ 12
(1)
Ak sa zistí, že osobný ochranný prostriedok s označením CE, ktorý sa používa určeným spôsobom a primerane sa udržiava, neochraňuje zdravie a bezpečnosť používateľa alebo môže ohroziť bezpečnosť osôb, domácich zvierat alebo majetku, orgán dohľadu prijme všetky primerané opatrenia na to, aby bol osobný ochranný prostriedok stiahnutý z trhu alebo aby sa zakázalo obchodovanie s ním alebo jeho voľný pohyb. Úrad bezodkladne informuje o tomto opatrení Komisiu a uvedie dôvody takéhoto rozhodnutia, pričom uvedie, či nezhoda vyplýva z
a)
nesplnenia základných požiadaviek podľa § 3 ods. 1,
b)
nesprávneho použitia technických noriem podľa § 3 ods. 2,
c)
nedostatkov v technických normách podľa § 3 ods. 2.
(2)
Ak sa zistí, že označenie CE nebolo na osobný ochranný prostriedok náležite umiestnené, výrobca alebo jeho splnomocnenec ustanovený v rámci spoločenstva musí zariadiť, aby osobný ochranný prostriedok zodpovedal ustanoveniam týkajúcim sa označenia CE, a napraviť ich porušenie za podmienok, aké uloží orgán dohľadu. Ak takýto nesúlad pokračuje, orgán dohľadu musí urobiť všetky primerané opatrenia, aby obmedzil alebo zabránil uvedeniu takéhoto osobného ochranného prostriedku na trh, alebo aby zabezpečil jeho stiahnutie z trhu v súlade s postupmi ustanovenými v odseku 1.
(3)
Ak je na osobnom ochrannom prostriedku umiestnené označenie CE a tento osobný ochranný prostriedok nie je v zhode s technickými požiadavkami podľa § 3 ods. 1, orgán dohľadu prijme primerané opatrenia a oboznámi s tým Komisiu a ostatné členské štáty.
§ 13
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe č. 4.
§ 14
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 29/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 323/2002 Z. z.
§ 15
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2008.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 35/2008 Z. z.
PODROBNOSTI O TECHNICKÝCH POŽIADAVKÁCH NA OSOBNÉ OCHRANNÉ PROSTRIEDKY
1. Všeobecné požiadavky na osobný ochranný prostriedok
Osobný ochranný prostriedok musí poskytovať primeranú ochranu pred všetkými nebezpečenstvami.
1.1 Zásady pri navrhovaní
1.1.1 Ergonómia
Osobný ochranný prostriedok sa musí navrhovať a vyrábať tak, aby používateľ mohol v predpokladaných podmienkach používania vykonávať činnosť, pri ktorej je vystavený riziku, a pritom využíval primeranú ochranu najvyššej možnej úrovne.
1.1.2 Úrovne a triedy ochrany
1.1.2.1 Najvyššia možná úroveň ochrany
Najvyššia možná úroveň ochrany je taká optimálna úroveň ochrany, ktorú treba brať pri navrhovaní osobného ochranného prostriedku do úvahy, aby obmedzenia spôsobené jeho používaním nebránili používateľovi pri jeho efektívnom využití počas pôsobenia rizika alebo pri normálnom výkone činnosti.
1.1.2.2 Triedy ochrany, ktoré zodpovedajú rozdielnym úrovniam rizika
Ak sa predpokladané podmienky používania líšia tak, že je možné rozlíšiť viacero úrovní rovnakého rizika, musia sa pri návrhu osobného ochranného prostriedku brať do úvahy i príslušné triedy ochrany.
1.2 Neškodnosť osobného ochranného prostriedku
1.2.1 Vylúčenie nebezpečných a ďalších obmedzujúcich vlastností
Osobný ochranný prostriedok sa musí navrhovať a vyrábať tak, aby sa pri predpokladaných podmienkach používania vylúčili jeho nebezpečné a obmedzujúce vlastnosti.
1.2.1.1 Vhodnosť použitých materiálov
Materiály, z ktorých je vyrobený osobný ochranný prostriedok, vrátane produktov ich rozkladu nesmú nepriaznivo ovplyvňovať osobnú hygienu a zdravie používateľa.
1.2.1.2 Vhodnosť povrchu všetkých súčastí osobného ochranného prostriedku, ktorý je v priamom styku s používateľom
Akékoľvek súčasti osobného ochranného prostriedku, ktoré sú pri používaní v styku alebo v možnom styku s používateľom, musia byť bez nerovností, ostrých hrán, výčnelkov a podobne, ktoré by mohli spôsobiť nadmerné dráždenie alebo poranenie.
1.2.1.3 Najvyššie prípustné obmedzenia pre používateľa
Osobný ochranný prostriedok môže len minimálne obmedzovať vykonávané pohyby, zaujaté pozície alebo polohy tela a zmyslové vnemy. Osobný ochranný prostriedok nesmie nútiť k pohybom, ktoré by ohrozovali používateľa alebo iné osoby.
1.3 Pohodlnosť a miera ochrany
1.3.1 Prispôsobenie osobného ochranného prostriedku postave používateľa
Osobný ochranný prostriedok musí byť navrhnutý a vyrobený tak, aby uľahčil používateľovi nasadenie do správnej polohy a aby v tejto polohe zostal počas predpokladanej doby používania vzhľadom na okolité vplyvy, vykonávané pohyby a zaujaté pozície alebo polohy tela. Na tento účel musí byť možné prispôsobiť osobný ochranný prostriedok postave používateľa pomocou všetkých vhodných prostriedkov, ako sú vhodné nastavovacie a pripevňovacie systémy, alebo musí byť zabezpečený dostatočný výber veľkostí.
1.3.2 Hmotnosť a pevnosť konštrukcie
Osobný ochranný prostriedok musí mať čo najmenšiu hmotnosť pri zachovaní konštrukčnej pevnosti a miere ochrany.
Okrem špecifických dodatočných požiadaviek, ktoré musí osobný ochranný prostriedok spĺňať podľa bodu 3, aby poskytoval zodpovedajúcu ochranu pred príslušným rizikom, musí byť tiež schopný odolávať vplyvom okolia pri predpokladaných podmienkach používania.
1.3.3 Kompatibilita rôznych osobných ochranných prostriedkov určených na súčasné používanie
Ak ten istý výrobca uvádza na trh niekoľko vzorov osobného ochranného prostriedku rôznych druhov alebo typov na zabezpečenie súčasnej ochrany priľahlých častí tela pred kombinovanými rizikami, musia byť tieto vzory kompatibilné.
1.4 Informácie poskytované výrobcom
Pri uvedení osobného ochranného prostriedku na trh musí výrobca alebo jeho splnomocnenec vydať a poskytnúť pokyny obsahujúce okrem identifikačných údajov o výrobcovi (názov a adresa výrobcu alebo jeho splnomocnenca) všetky dôležité informácie o
a) jeho skladovaní, používaní, čistení, údržbe, nastavovaní a dezinfekcii; prostriedky na čistenie, údržbu a dezinfekciu odporúčané výrobcom nesmú mať žiadny nepriaznivý účinok na osobný ochranný prostriedok alebo na používateľa, ak sa používajú v súlade s príslušnými pokynmi,
b) dosahovanej miere ochrany daného osobného ochranného prostriedku, ktorá bola stanovená na základe technických skúšok na kontrolu úrovní alebo tried ochrany,
c) vhodnom príslušenstve osobného ochranného prostriedku a o charakteristikách príslušných náhradných dielcov,
d) triedach ochrany zodpovedajúcich rozdielnym úrovniam rizika a z toho vyplývajúcich limitov používania,
e) dobe skončenia životnosti alebo dobe použiteľnosti osobného ochranného prostriedku alebo jeho niektorých častí,
f) type balenia vhodného na prepravu,
g) význame všetkých označení (pozri bod 2.12),
h) notifikovanej osobe (názov, adresa a identifikačné číslo notifikovanej osoby), ktorá bola zapojená do fázy návrhu osobného ochranného prostriedku,
i) právnych predpisoch, ak sa použili podľa § 10 ods. 7.
Tieto pokyny musia byť presné a zrozumiteľné. Uvádzajú sa minimálne v jazyku členského štátu, do ktorého je výrobok určený.
2. Dodatočné požiadavky spoločné pre viac druhov alebo typov osobných ochranných prostriedkov
2.1 Osobný ochranný prostriedok so systémami na prispôsobenie
Ak je osobný ochranný prostriedok vybavený systémami na prispôsobenie, musia byť tieto systémy navrhnuté a vyrobené tak, aby pri predpokladaných podmienkach používania nedošlo k nesprávnemu nastaveniu bez vedomia používateľa.
2.2 Osobný ochranný prostriedok, ktorý „obklopuje“ chránené časti tela
Ak je to možné, osobný ochranný prostriedok, ktorý obklopuje chránené časti tela, musí umožňovať dostatočné vetranie, aby sa obmedzilo potenie vznikajúce pri jeho používaní; ak to tak nie je, musí byť vybavený prostriedkami na pohlcovanie potu.
2.3 Osobné ochranné prostriedky na tvár, oči a dýchacie orgány
Akékoľvek obmedzenie zorného poľa používateľa alebo videnia vplyvom osobných ochranných prostriedkov na tvár, oči alebo dýchacie orgány musí byť znížené na minimum.
Stupeň optickej neutrálnosti týchto druhov osobných ochranných prostriedkov musí umožňovať používateľovi výkon činnosti z hľadiska požadovanej presnosti a dĺžky jej trvania.
Osobný ochranný prostriedok musí byť v prípade potreby upravený alebo vybavený príslušenstvom zabraňujúcim tvorbe vlhkosti.
Typ osobného ochranného prostriedku určeného pre používateľa, u ktorého je potrebná korekcia zraku, musí umožňovať nosenie okuliarov alebo kontaktných šošoviek.
2.4 Osobný ochranný prostriedok podliehajúci starnutiu
Ak je známe, že navrhnuté ochranné parametre nového osobného ochranného prostriedku môžu byť významne ovplyvnené starnutím, musí byť na každom kuse osobného ochranného prostriedku alebo vymeniteľnej súčasti uvádzanej na trh neodstrániteľne vyznačený dátum výroby alebo, ak je to možné, doba použiteľnosti takým spôsobom, aby sa vylúčil akýkoľvek nesprávny výklad; tieto informácie musia byť súčasne neodstrániteľne vyznačené na obale.
Ak výrobca nie je schopný poskytnúť záruku týkajúcu sa životnosti osobného ochranného prostriedku, musia jeho pokyny obsahovať všetky potrebné informácie umožňujúce zákazníkovi alebo používateľovi určiť primeranú dobu použiteľnosti, pričom sa musí vziať do úvahy úroveň kvality osobného ochranného prostriedku a skutočné podmienky skladovania, používania, čistenia, nastavovania a údržby.
Ak sa predpokladá zjavné a rýchle zníženie miery ochrany osobného ochranného prostriedku jeho starnutím, ktoré vyplýva z pravidelne sa opakujúceho čistiaceho postupu odporučeného výrobcom, musí výrobca, ak je to možné, umiestniť na každom osobnom ochrannom prostriedku uvádzanom na trh označenie udávajúce maximálny počet čistiacich cyklov, po ktorých sa musí vykonať kontrola alebo vyradenie osobného ochranného prostriedku; ak nie je možné takéto označenie umiestniť priamo na výrobok, musí výrobca poskytnúť tieto informácie v pokynoch.
2.5 Osobný ochranný prostriedok, ktorý môže byť zachytený pohybujúcim sa predmetom počas používania
Ak predpokladané podmienky používania zahŕňajú najmä riziko zachytenia osobného ochranného prostriedku pohybujúcim sa predmetom a tým vznik nebezpečenstva pre používateľa, musí mať osobný ochranný prostriedok takú hodnotu pevnosti, pri ktorej prekročení sa súčasť poruší a vylúči sa tým nebezpečenstvo zachytenia.
2.6 Osobný ochranný prostriedok určený na používanie vo výbušnom prostredí
Osobný ochranný prostriedok určený na používanie vo výbušnom prostredí musí byť navrhnutý a vyrobený tak, aby sa nemohol stať zdrojom elektrického oblúka alebo výboja, elektrickej iskry spôsobenej nárazom, elektrostatického výboja, ktoré môžu spôsobiť vznietenie výbušnej zmesi.
2.7 Osobný ochranný prostriedok určený na núdzové použitie alebo na rýchle nasadenie alebo zloženie
Osobný ochranný prostriedok tohto druhu musí byť navrhnutý a vyrobený tak, aby sa znížil na minimum čas potrebný na jeho nasadenie a zloženie.
Akýkoľvek integrovaný systém, ktorý vyžaduje správne nasadenie na používateľa alebo zloženie z používateľa, musí mať rýchlu a jednoduchú obsluhu.
2.8 Osobný ochranný prostriedok určený na používanie vo veľmi nebezpečných situáciách
Pokyny dodávané výrobcom spolu s osobným ochranným prostriedkom uvedeným v § 5 ods. 3 musia obsahovať najmä údaje určené na výlučné použitie kompetentnou vyškolenou osobou, ktorá je im spôsobilá kvalifikovane porozumieť a zabezpečiť jeho správne použitie.
Pokyny musia tiež opisovať postup, ktorým sa overuje, či osobný ochranný prostriedok je správne nastavený, a funkčný počas používania.
Ak má osobný ochranný prostriedok signalizačné zariadenie, ktoré je uvedené do činnosti v prípade straty zodpovedajúcej úrovne poskytovanej ochrany, musí byť toto signalizačné zariadenie navrhnuté a prispôsobené tak, aby ho používateľ vnímal pri určenom používaní.
2.9 Osobný ochranný prostriedok obsahujúci súčasti, ktoré používateľ môže nastavovať alebo odstrániť
Akákoľvek súčasť osobného ochranného prostriedku, ktorú používateľ môže nastavovať alebo odstrániť na účely jej výmeny, musí byť navrhnutá a vyrobená tak, aby uľahčovala nastavenie, upevnenie alebo odstránenie bez použitia náradia.
2.10 Osobný ochranný prostriedok určený na pripojenie k inému vonkajšiemu doplnkovému zariadeniu
Ak osobný ochranný prostriedok obsahuje systém umožňujúci pripojenie k inému doplnkovému zariadeniu, musí byť pripojovací mechanizmus navrhnutý a vyrobený tak, aby umožňoval pripojenie len na príslušné zariadenie.
2.11 Osobný ochranný prostriedok obsahujúci tekutinový cirkulačný systém
Ak osobný ochranný prostriedok obsahuje tekutinový cirkulačný systém, musí byť tento systém zvolený alebo skonštruovaný a zabudovaný tak, aby umožnil postačujúcu výmenu tekutiny (kvapaliny alebo plynu) v blízkosti každej chránenej časti tela bez ohľadu na používateľove pohyby, polohy tela alebo jeho premiestňovanie pri predpokladaných podmienkach používania.
2.12 Osobný ochranný prostriedok s jedným alebo viacerými identifikačnými alebo rozlišovacími označeniami priamo alebo nepriamo súvisiacimi s bezpečnosťou a ochranou zdravia
Identifikačné alebo rozlišovacie označenia priamo alebo nepriamo súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia, umiestnené na osobnom ochrannom prostriedku musia mať prednostne podobu harmonizovaných piktogramov alebo ideogramov a musia byť dobre čitateľné po celú predpokladanú dobu životnosti osobného ochranného prostriedku. Tieto označenia musia byť úplné, presné a zrozumiteľné, aby nedošlo k ich chybnému výkladu. Ak takéto označenia obsahujú slová alebo vety, musia byť uvedené v jazyku členského štátu, v ktorom sa má osobný ochranný prostriedok používať.
Ak osobný ochranný prostriedok alebo jeho súčasti sú príliš malé na umiestnenie všetkých alebo nevyhnutných častí označení, musia byť príslušné údaje uvedené na obale a v pokynoch výrobcu.
2.13 Osobný ochranný prostriedok – výstražný odev s vysokou viditeľnosťou
Osobný ochranný prostriedok vo forme odevu určený na použitie v predpokladaných podmienkach používania, pri ktorých musí byť prítomnosť používateľa viditeľne a samostatne signalizovaná, musí mať jeden alebo viacero účelne umiestnených prostriedkov alebo zariadení, ktoré vyžarujú priame alebo odrazené viditeľné žiarenie dostatočnej svetelnej intenzity so zodpovedajúcimi fotometrickými a kolorimetrickými vlastnosťami.
2.14 Osobný ochranný prostriedok chrániaci pred viacnásobnými rizikami
Osobný ochranný prostriedok určený na ochranu používateľa pred niekoľkými možnými, súčasne pôsobiacimi rizikami musí byť navrhnutý a vyrobený tak, aby spĺňal najmä požiadavky špecifické pre každé z týchto rizík, uvedené v bode 3.
3. Dodatočné požiadavky na osobný ochranný prostriedok podľa špecifických rizík
3.1 Ochrana pred mechanickým nárazom
3.1.1 Náraz spôsobený padajúcim alebo vrhnutým predmetom a náraz časti tela na prekážku
Osobný ochranný prostriedok vhodný pre tento typ rizika musí byť schopný dostatočne absorbovať náraz, aby preventívne zabránil zraneniu spôsobenému najmä rozdrvením alebo prerazením chránenej časti tela, a to najmenej do úrovne energie nárazu, ktorej prekročením by nadmerné rozmery alebo hmotnosť absorpčného zariadenia vylúčili účinné používanie osobného ochranného prostriedku počas predpokladanej doby nosenia.
3.1.2 Pády
3.1.2.1 Predchádzanie pádom spôsobeným pošmyknutím
Podrážka obuvi určenej na ochranu pred pošmyknutím musí byť navrhnutá, vyrobená alebo vybavená prídavnými prvkami tak, aby bola zabezpečená dostatočná priľnavosť k povrchu pri došliapnutí a dostatočné trenie s prihliadnutím na povahu a kvalitu povrchu.
3.1.2.2 Predchádzanie pádom z výšky
Osobný ochranný prostriedok určený na predchádzanie pádom z výšky alebo ich dôsledkom musí obsahovať nosný postroj a upevňovací systém, ktorý možno pripojiť k spoľahlivému kotviacemu bodu.
Musí byť navrhnutý tak, aby pri predpokladaných podmienkach použitia bol vertikálny pokles používateľa znížený na minimum, aby sa zabránilo stretnutiu s prekážkami a aby brzdná sila nedosiahla hraničné hodnoty, pri ktorých prekročení by mohlo dôjsť k fyzickému poškodeniu, roztrhnutiu alebo prasknutiu ktorejkoľvek súčasti osobného ochranného prostriedku, čo by mohlo spôsobiť pád používateľa.
Musí byť tiež zabezpečené, aby sa po zabrzdení používateľ udržal v takej polohe, v ktorej môže očakávať pomoc, ak je to nevyhnutné.
Pokyny výrobcu musia bližšie určovať najmä všetky dôležité informácie, ktoré sa týkajú
a) charakteristík spoľahlivého kotviaceho bodu a nevyhnutnej minimálnej svetlej výšky pod používateľom,
b) správneho spôsobu nasadenia nosného postroja na telo a pripojenia upevňovacieho systému k spoľahlivému kotviacemu bodu.
3.1.3 Mechanické vibrácie
Osobný ochranný prostriedok určený na predchádzanie účinkom mechanických vibrácií musí zabezpečiť primeraný útlm zložiek vibrácií škodlivých pre ohrozenú časť tela. Za žiadnych okolností nesmie efektívna hodnota zrýchlenia vibrácií prenášaných na používateľa prekročiť limitnú hodnotu expozície odporúčanú vzhľadom na predpokladanú maximálnu dennú expozíciu ohrozených častí tela.
3.2 Ochrana pred (statickým) stlačením časti tela
Osobný ochranný prostriedok určený na ochranu časti tela pred (statickým) namáhaním tlakom musí byť schopný dostatočne stlmiť jeho účinok, aby zabránil vážnemu zraneniu alebo chronickému ochoreniu.
3.3 Ochrana pred mechanickými poraneniami (odreniny, bodnutia, rezné rany, pricviknutie)
Použité materiály a iné súčasti osobného ochranného prostriedku určeného na ochranu celého tela alebo jeho časti pred povrchovými zraneniami spôsobenými strojovým zariadením, ako sú odreniny, bodnutia, rezné rany alebo pricviknutia, musia byť zvolené alebo navrhnuté a usporiadané tak, aby sa zabezpečilo, že tento druh osobného ochranného prostriedku poskytne dostatočnú ochranu pred uvedenými poraneniami (pozri aj bod 3.1) pri predpokladaných podmienkach používania.
3.4 Ochrana pred utopením (záchranná plávacia vesta, záchranný náramenník a záchranný oblek)
Osobný ochranný prostriedok určený na ochranu pred utopením musí byť schopný vyniesť používateľa, ktorý môže byť vyčerpaný alebo v bezvedomí po páde do kvapalného prostredia, na hladinu tak rýchlo, ako je to možné, bez ohrozenia jeho zdravia a udržať ho na hladine v polohe, ktorá mu umožňuje dýchanie pri čakaní na pomoc.
Osobný ochranný prostriedok môže byť úplne alebo len čiastočne vyplnený nadnášajúcim materiálom alebo môže byť nafúknutý ručne alebo automaticky plynom alebo vzduchom ústami.
Pri dodržaní predpokladaných podmienok používania musí byť
a) osobný ochranný prostriedok schopný odolať účinkom nárazu pri páde do kvapalného prostredia a samotným účinkom tohto prostredia bez negatívneho ovplyvnenia jeho správnej funkčnosti,
b) nafukovací osobný ochranný prostriedok prispôsobený na rýchle a plné nafúknutie.
Ak to určité predpokladané podmienky používania vyžadujú, musia určité typy osobných ochranných prostriedkov taktiež vyhovovať jednej alebo viacerým dodatočným požiadavkám:
a) všetky nafukovacie zariadenia uvedené v druhom odseku musia mať svetelné alebo zvukové signalizačné zariadenie alebo ich kombináciu,
b) musia mať zariadenie na upevnenie a pripútanie tela, ktoré umožní vyzdvihnutie používateľa z kvapaliny,
c) musia byť vhodné na používanie počas celej doby výkonu činnosti, ktorá vystavuje používateľa, pravdepodobne oblečeného, riziku pádu do kvapalného prostredia alebo ktorá vyžaduje jeho ponorenie doň.
3.4.1 Osobné ochranné prostriedky na plávanie
Oblečenie zabezpečujúce účinný stupeň vztlaku v závislosti od predpokladaných podmienok používania, ktoré je pri použití bezpečné, je také oblečenie, ktoré poskytuje spoľahlivú podporu vo vode. V predpokladaných podmienkach používania takýto osobný ochranný prostriedok nesmie obmedzovať voľnosť pohybu používateľa, ale musí mu umožňovať najmä plávanie alebo únik pred nebezpečenstvom, alebo zachraňovanie iných osôb.
3.5 Ochrana pred škodlivými účinkami hluku
Osobný ochranný prostriedok určený na ochranu pred škodlivými účinkami hluku musí byť schopný utlmiť hluk na takú úroveň, že normalizované hladiny hlukovej expozície neprevýšia za žiadnych okolností limitné hodnoty ustanovené osobitným predpisom.1)
Na každom osobnom ochrannom prostriedku musí byť označenie stupňa útlmu hluku a hodnoty indexu komfortu osobného ochranného prostriedku, a ak to nie je možné, musí byť takéto označenie umiestnené na obale.
3.6 Ochrana pred teplom a ohňom
Osobný ochranný prostriedok určený na ochranu celého tela alebo jeho časti pred účinkami tepla alebo ohňa musí mať tepelnoizolačnú kapacitu a mechanickú pevnosť primeranú predpokladaným podmienkam použitia.
3.6.1 Materiály použité na osobný ochranný prostriedok a ostatné súčasti
Základné materiály použité na osobný ochranný prostriedok a ostatné súčasti vhodné na ochranu pred sálavým a konvekčným teplom musia mať príslušný koeficient prestupu dopadajúceho tepelného toku a musia byť dostatočne nehorľavé, aby zabránili nebezpečenstvu samovznietenia pri predpokladaných podmienkach použitia.
Ak musí vrchná vrstva týchto materiálov a súčastí odrážať teplo, táto schopnosť odrazu musí byť primeraná intenzite tepelného toku spôsobeného radiáciou v infračervenej oblasti.
Osobný ochranný prostriedok, materiály a ostatné súčasti osobného ochranného prostriedku určeného na krátkodobé použitie v prostrediach s vysokou teplotou, ktoré môžu byť postriekané horúcimi látkami, ako je napríklad veľké množstvo roztaveného materiálu, musia mať tiež dostatočnú tepelnú kapacitu, aby zadržali väčšinu akumulovaného tepla, kým používateľ neopustí nebezpečnú oblasť a neodloží svoj osobný ochranný prostriedok.
Materiály použité na osobný ochranný prostriedok a ostatné súčasti, ktoré môžu byť postriekané veľkým množstvom horúcich látok, musia mať tiež dostatočnú schopnosť pohlcovať mechanické nárazy (pozri bod 3.1).
Materiály použité na osobný ochranný prostriedok a ostatné súčasti, ktoré môžu náhodne prísť do kontaktu s plameňom, a tie materiály, ktoré sa používajú na výrobu protipožiarneho výstroja, musia mať taký stupeň nehorľavosti, ktorý zodpovedá úrovniam rizika pri predpokladaných podmienkach používania. Nesmú sa taviť, ak sú vystavené účinkom plameňa, ani podporovať jeho šírenie.
3.6.2 Kompletný osobný ochranný prostriedok pripravený na použitie
Pri predpokladaných podmienkach používania
a) množstvo tepla prepusteného osobným ochranným prostriedkom k používateľovi musí byť dostatočne nízke, aby sa za akýchkoľvek okolností predišlo dosiahnutiu prahu bolesti alebo ohrozeniu zdravia teplom akumulovaným v priebehu jeho nosenia na ohrozenej časti tela,
b) ak je to nevyhnutné, musí osobný ochranný prostriedok zabraňovať prieniku kvapaliny alebo pary a nesmie spôsobovať popáleniny v dôsledku kontaktu jeho ochrannej vrstvy s používateľom.
Ak osobný ochranný prostriedok obsahuje ochladzovacie zariadenie na absorpciu dopadajúceho tepla vyparovaním kvapaliny alebo sublimáciou pevnej látky, musí byť jeho konštrukcia taká, aby sa akékoľvek uvoľnené prchavé látky odvádzali za vonkajšiu ochrannú vrstvu a nie smerom k používateľovi.
Ak osobný ochranný prostriedok obsahuje dýchací prístroj, musí tento prístroj riadne plniť určenú ochrannú funkciu pri dodržaní predpokladaných podmienok použitia.
Pokyny výrobcu pripojené ku každému osobnému ochrannému prostriedku určenému na krátkodobé používanie v prostredí s vysokými teplotami musia obsahovať najmä všetky príslušné údaje o maximálnej prípustnej dobe vystavenia používateľa účinkom tepla prepúšťaného prostriedkom, ak sa používa v súlade s určeným účelom.
3.7 Ochrana pred chladom
Osobný ochranný prostriedok určený na ochranu celého tela alebo jeho častí pred účinkom chladu musí mať tepelnoizolačnú kapacitu a mechanickú pevnosť primeranú predpokladaným podmienkam používania, pre ktoré je uvedený na trh.
3.7.1 Materiály použité na osobný ochranný prostriedok a ostatné súčasti
Materiály použité na osobný ochranný prostriedok a ostatné súčasti vhodné na ochranu pred chladom musia mať koeficient prestupu dopadajúceho tepelného toku taký nízky, aký sa požaduje pri predpokladaných podmienkach používania.
Pružné materiály a ostatné súčasti osobného ochranného prostriedku určené na použitie v prostredí s nízkymi teplotami si musia zachovať stupeň pružnosti požadovaný na nevyhnutné pohyby a polohy tela.
Materiály použité na osobný ochranný prostriedok a ostatné súčasti, ktoré môžu byť postriekané veľkým množstvom studených látok, musia mať tiež dostatočnú schopnosť pohlcovania mechanických nárazov (pozri bod 3.1).
3.7.2 Kompletný osobný ochranný prostriedok pripravený na použitie
Pri dodržaní predpokladaných podmienok použitia
a) prestup chladu cez osobný ochranný prostriedok k používateľovi musí byť dostatočne nízky, aby sa za akýchkoľvek okolností predišlo dosiahnutiu prahu bolesti alebo ohrozeniu zdravia chladom akumulovaným v priebehu nosenia v ktoromkoľvek bode ohrozenej časti tela vrátane končekov prstov rúk alebo nôh,
b) osobný ochranný prostriedok musí maximálne zabraňovať prieniku kvapalín, ako je dažďová voda, a nesmie spôsobovať zranenie v dôsledku kontaktu ochrannej vrstvy pred chladom s používateľom.
Ak osobný ochranný prostriedok obsahuje dýchací prístroj, musí tento prístroj riadne plniť určenú ochrannú funkciu pri dodržaní predpokladaných podmienok používania.
Pokyny výrobcu pripojené ku každému modelu osobného ochranného prostriedku určenému na krátkodobé použitie v prostredí s nízkymi teplotami musia obsahovať najmä všetky dôležité údaje o maximálnej prípustnej dobe vystavenia používateľa účinkom chladu prepusteného osobným ochranným prostriedkom.
3.8 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom
Osobný ochranný prostriedok určený na ochranu celého tela alebo jeho častí pred účinkami elektrického prúdu musí dostatočne izolovať pred napätím, ktorému má byť používateľ pravdepodobne vystavený pri najnepriaznivejších predpokladaných podmienkach používania.
Na tento účel musia byť použité materiály a ostatné súčasti takéhoto druhu osobného ochranného prostriedku zvolené alebo navrhnuté a zabudované tak, aby zabezpečili, že zvodový prúd meraný cez ochranné vrstvy za skúšobných podmienok pri napätiach podobných tým, ktoré prichádzajú do úvahy pri používaní, je znížený na minimum a je v každom prípade pod maximálnou, obvykle prípustnou hodnotou, ktorá rešpektuje tolerančný prah.
Osobný ochranný prostriedok určený výhradne na použitie počas práce alebo činnosti na elektrickom zariadení, ktoré je alebo môže byť pod napätím, a jeho obal musia mať označenie udávajúce najmä triedu ochrany alebo zodpovedajúce pracovné napätie; výrobné číslo a dátum výroby; na vonkajšej strane ochrannej vrstvy takéhoto osobného ochranného prostriedku musí byť tiež voľné miesto na vpísanie dátumu uvedenia do používania a dátumov potrebných pravidelných skúšok a kontrol, ktoré majú byť vykonané.
Pokyny výrobcu musia uvádzať najmä používanie, na ktoré je osobný ochranný prostriedok výhradne určený, druh a početnosť dielektrických skúšok, ktorým sa ma podrobiť v priebehu svojej životnosti.
3.9 Ochrana pred žiarením
3.9.1 Neionizujúce žiarenie
Osobný ochranný prostriedok určený na predchádzanie akútnemu alebo chronickému poškodeniu očí zdrojom neionizujúceho žiarenia musí byť schopný absorbovať alebo odrážať väčšinu energie vyžiarenej v škodlivých vlnových dĺžkach bez výrazného ovplyvnenia prenosu neškodnej časti viditeľného spektra, vnímania kontrastu a schopnosti rozlišovať farby, ak sa to požaduje, pri dodržaní predpokladaných podmienok používania. Na tento účel musia byť ochranné okuliare navrhnuté a vyrobené tak, aby mali pre všetky škodlivé vlnové dĺžky také činitele spektrálnej priepustnosti, aby hustota žiarivej energie osvetlenia schopná zasiahnuť oko používateľa cez filter bola znížená na minimum a za žiadnych okolností neprekročila maximálnu prípustnú hodnotu expozície.
Okrem toho nesmú ochranné okuliare pri dodržaní predpokladaných podmienok používania zhoršovať alebo strácať svoje vlastnosti v dôsledku emitovaného žiarenia a každý výrobok uvádzaný na trh musí byť označený hodnotou ochranného činiteľa, ktorý zodpovedá spektrálnej závislosti činiteľa priepustnosti.
Ochranné okuliare vhodné na ochranu pred zdrojmi žiarenia rovnakého typu musia byť klasifikované vo vzostupnom poradí podľa hodnôt ochranného činiteľa. Pokyny výrobcu musia uvádzať najmä krivky priepustnosti, ktoré umožnia výber najvhodnejšieho osobného ochranného prostriedku pri rešpektovaní takých zodpovedajúcich vplyvov pri praktickom používaní, ako je vzdialenosť od zdroja a spektrálne rozloženie vyžarovanej energie v tejto vzdialenosti.
Príslušnú hodnotu ochranného činiteľa musí výrobca vyznačiť na každom kuse filtračných okuliarov.
3.9.2 Ionizujúce žiarenie
3.9.2.1 Ochrana pred vonkajšou rádioaktívnou kontamináciou
Materiály použité na osobný ochranný prostriedok a ostatné súčasti určené na ochranu celého tela alebo jeho častí pred rádioaktívnym prachom, plynom, kvapalinou alebo ich zmesou sa musia zvoliť alebo navrhnúť tak, aby zabezpečili účinnú ochranu pred prienikom kontaminantov pri dodržaní predpokladaných podmienok používania.
V závislosti od charakteru alebo stavu týchto kontaminantov možno potrebnú hermetickú tesnosť dosiahnuť nepriepustnosťou ochranných vrstiev a akýmikoľvek inými vhodnými prostriedkami, ako sú vetracie a pretlakové systémy navrhované tak, aby zabránili spätnému rozptylu kontaminantov.
Akýkoľvek dekontaminačný postup, ktorému je osobný ochranný prostriedok podrobený, nesmie nepriaznivo ovplyvniť jeho možné opätovné použitie počas jeho predpokladanej doby životnosti.
3.9.2.2 Obmedzená ochrana pred vonkajším ožiarením
Osobný ochranný prostriedok určený na úplnú ochranu používateľa pred vonkajším ožiarením alebo, ak to nie je možné, na jeho primerané zoslabenie musí byť navrhnutý len na ochranu pred slabým elektrónovým žiarením (napr. žiarenie beta) alebo nízkoenergetickým fotónovým žiarením (napr. röntgenové žiarenie, žiarenie gama).
Použité materiály a ostatné súčasti takéhoto druhu osobného ochranného prostriedku musia byť zvolené alebo navrhnuté a usporiadané tak, aby poskytovali stupeň ochrany používateľa, ktorý je požadovaný predpokladanými podmienkami použitia, bez predlžovania doby expozície v dôsledku obmedzenia pohybov, polôh tela alebo premiestňovania používateľa (pozri bod 1.3.2).
Osobný ochranný prostriedok musí mať označenie udávajúce typ a hrúbku použitých materiálov vhodných na predpokladané podmienky používania.
3.10 Ochrana pred nebezpečnými látkami a pred biologickými faktormi
3.10.1 Ochrana dýchacích orgánov
Osobný ochranný prostriedok určený na ochranu dýchacích orgánov musí byť schopný dodávať používateľovi dýchateľný vzduch, ak je vdychovaný vzduch znečistený alebo má nedostatočnú koncentráciu kyslíka.
Dýchateľný vzduch dodávaný používateľovi prostredníctvom osobného ochranného prostriedku musí byť získaný vhodnými prostriedkami, napr. filtráciou znečisteného ovzdušia ochranným zariadením, prístrojom alebo dodávkou vzduchu z neznečisteného zdroja hadicami.
Použité materiály a ostatné súčasti takéhoto druhu osobného ochranného prostriedku musia byť zvolené alebo navrhnuté a usporiadané tak, aby zabezpečili používateľovi primerané dýchanie a ochranu zdravia počas celej doby nosenia pri predpokladaných podmienkach používania.
Hermetická tesnosť lícnicovej časti a pokles tlaku pri vdychovaní a v prípade filtračných zariadení i filtračná kapacita musia byť také, aby udržovali prienik škodlivín zo znečisteného ovzdušia dostatočne nízky bez toho, aby ohrozili zdravie alebo osobnú hygienu používateľa.
Osobný ochranný prostriedok musí mať identifikačné označenie výrobcu a podrobnosti o špecifických charakteristikách tohto typu prostriedku, ktoré v spojení s pokynmi na používanie umožnia školenému a kvalifikovanému používateľovi správne použitie osobného ochranného prostriedku.
Pokyny výrobcu musia v prípade filtračného zariadenia tiež udávať dobu skladovania nového filtra a podmienky jeho uchovávania v pôvodnom obale.
3.10.2 Ochrana pokožky a očí
Osobný ochranný prostriedok určený na prevenciu povrchového kontaktu celého tela alebo jeho častí s nebezpečnými látkami a biologickými faktormi musí byť schopný zabrániť prenikaniu alebo difúzii takých látok ochrannou vrstvou pri dodržaní predpokladaných podmienok používania, pre ktoré je uvádzaný na trh.
Na tento účel musia byť použité materiály a ostatné súčasti takéhoto druhu osobného ochranného prostriedku zvolené alebo navrhnuté a usporiadané tak, aby zabezpečili, ak je to možné, úplnú hermetickú tesnosť, ktorá bude v prípade potreby umožňovať dlhotrvajúce denné používanie alebo, ak to nie je možné, obmedzenú hermetickú tesnosť vyžadujúcu obmedzenie doby nosenia.
Ak majú určité nebezpečné látky alebo biologické faktory na základe svojej povahy a predpokladaných podmienok použitia vysokú schopnosť prenikania, ktorá obmedzuje dobu trvania ochrany poskytnutú daným osobným ochranným prostriedkom, musí byť tento osobný ochranný prostriedok podrobený štandardným skúškam s cieľom jeho klasifikácie na základe účinnosti. Takýto osobný ochranný prostriedok musí mať označenie, ktoré uvádza najmä názvy alebo kódy zlúčenín použitých pri skúškach a zodpovedajúcu štandardnú dobu ochrany. Pokyny výrobcu musia obsahovať najmä vysvetlenie kódov (ak je to nevyhnutné), podrobný opis štandardných skúšok a všetky príslušné informácie na určenie maximálnej možnej doby nosenia pri rôznych predpokladaných podmienkach používania.
3.11 Ochranné prvky potápačského výstroja
1. Dýchací prístroj
Dýchací prístroj musí byť schopný dodávať používateľovi dýchateľnú plynnú zmes pri predpokladaných
podmienkach používania a rešpektovať najmä maximálnu hĺbku ponorenia.
2. Ak to predpokladané podmienky používania vyžadujú, prostriedok musí zahŕňať
a) odev, ktorý chráni používateľa pred tlakom vyvolaným hĺbkou ponorenia (bod 3.2) a pred chladom (bod 3.7), alebo odev, ktorý chráni používateľa pred tlakom vyvolaným hĺbkou ponorenia (bod 3.2) alebo pred chladom (bod 3.7),
b) výstražné zariadenie navrhnuté tak, aby poskytovalo používateľovi okamžitú výstrahu blížiaceho sa zlyhania dodávky dýchateľnej plynnej zmesi (bod 2.8),
c) záchranný odev umožňujúci používateľovi vynorenie na hladinu (bod 3.4.1).
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 35/2008 Z. z.
VZOR ES VYHLÁSENIA O ZHODE
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 35/2008 Z. z.
OZNAČENIE CE
1. Označenie CE pozostáva z iniciálok „CE“ v takejto forme:
Obrázok 03
2. Ak sa označenie CE zmenší alebo zväčší, musia sa rešpektovať proporcie dané v hore uvedenom náčrte.
3. Zvislé rozmery jednotlivých častí označenia CE musia byť rovnaké a nie menšie ako 5 mm. Od tohto minimálneho rozmeru sa môže upustiť v prípade malorozmerných osobných ochranných prostriedkov.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 35/2008 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1. Smernica Rady 89/686/EHS z 21. decembra 1989 o aproximácii zákonov členských štátov súvisiacich s osobnými ochrannými prostriedkami (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 10) v znení smernice Rady 93/68/EHS z 22. júla 1993 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 12), v znení smernice Rady 93/95/EHS z 29. októbra 1993 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 12), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/58/EHS z 3. septembra 1996 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv.17) a v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 1/zv. 4).
1)
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení neskorších predpisov a vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách.
1)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 555/2006 Z. z..
2)
Obchodné meno a úplná adresa; splnomocnení zástupcovia musia uviesť tiež obchodné meno a adresu výrobcu.
3)
Popis osobného ochranného prostriedku (značka, typ, číslo výrobnej série atď.).
4)
Meno a adresa notifikovanej osoby.
5)
Nehodiace sa preškrtnite.
6)
Meno a funkcia osoby splnomocnenej podpísať ES vyhlásenie o zhode v mene výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu.