37/2008 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

37
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 16. januára 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 266/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej priamej platby na veľké dobytčie jednotky
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 266/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej priamej platby na veľké dobytčie jednotky sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 2 písm. a) sa slová „príslušného kalendárneho roka“ nahrádzajú slovom „2008“.
2.
V § 3 ods. 2 písm. d) a písm. e) druhom bode sa slová „30. júnu“ nahrádzajú slovami „15. aprílu“.
3.
V § 3 ods. 5 sa slová „30. júna“ nahrádzajú slovami „15. apríla“.
4.
V § 4 ods. 1 sa slová „30. júna“ nahrádzajú slovami „15. apríla“.
5.
V § 4 ods. 6 sa za slová „odseku 2 písm. b)“ vkladajú slová „a c)“.
6.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Prílohy uvedené v odseku 2 písm. a) a d) sa agentúre nepredkladajú, ak ich žiadateľ už predložil agentúre v predchádzajúcich rokoch.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2008.
Robert Fico v. r.