372/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2008

372
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 ods. 1 a § 20 ods. 1 písm. a) a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
opatrenie z 25. septembra 2008 č. 02/R/2008, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. apríla 2008 č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov (oznámenie č. 158/2008 Z. z.).
Opatrením sa menia a dopĺňajú podmienky uplatňovania určených maximálnych cien nájmu bytov, pri ktorých prenajímateľom bytu nie je štát, vyšší územný celok, obec alebo právnická osoba zriadená alebo založená štátom, vyšším územným celkom alebo obcou.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2008.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 9/2008 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.