38/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

38
OZNÁMENIE
Ministerstva obrany Slovenskej republiky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vydalo podľa § 179 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
výnos z 29. januára 2008 č. SEOPMVL-106-121/2007-OdL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 3. októbra 2005 č. SELP/K-17/5-91, ktorým sa ustanovuje poskytovanie proviantných náležitostí, výstrojových náležitostí a prepravných náležitostí, používanie a nosenie vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok a špecifických znakov vojenskej rovnošaty a nosenie vojenských medailí a vojenských odznakov (oznámenie č. 454/2005 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 8. novembra 2007 č. SEOPMVL-106-84/2007-OdL (oznámenie č. 510/2007 Z. z.).
Výnosom sa upravujú prepravné náležitosti profesionálnych vojakov pri preprave lietadlom.
Výnos nadobúda účinnosť 15. februára 2008.
Výnos bude uverejnený v čiastke 3/2008 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.