383/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

383
ZÁKON
zo 17. septembra 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z. a zákona č. 165/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 odsek 2 znie:
„(2)
Zo štátneho rozpočtu možno v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok poskytovať dotácie podľa § 8a.“.
2.
V § 8 ods. 4 tretej vete sa slová „aj v nasledujúcich rozpočtových rokoch až do ich vyčerpania na určený účel“ nahrádzajú slovami „na určený účel aj v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch po rozpočtovom roku, na ktorý boli rozpočtované“.
3.
V § 8 sa vypúšťa odsek 11.
4.
Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠8a
Dotácie
(1)
Z výdavkov štátneho rozpočtu možno v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok poskytovať dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám. Dotácie vo svojej vecnej pôsobnosti môže poskytovať správca kapitoly, orgán štátnej správy, ktorý je svojimi príjmami a výdavkami zapojený na rozpočet správcu kapitoly, alebo ak tak ustanovia osobitné zákony, iná rozpočtová organizácia (ďalej len „poskytovateľ dotácie“). Dotácie sa poskytujú len na základe osobitného zákona v rozsahu, spôsobom a za podmienok ním ustanovených alebo ustanovených podrobnejšie iným všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na jeho vykonanie; tým nie sú dotknuté ustanovenia tohto zákona. Poskytovateľ dotácie môže ustanovené podmienky podrobnejšie určiť, prípadne môže určiť ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí maximálna hospodárnosť a efektívnosť použitia dotácie. Poskytovateľ dotácie je povinný pri poskytnutí dotácie jednoznačne písomne vymedziť účel, na ktorý sa dotácia poskytuje.
(2)
Ak tak ustanovuje osobitný zákon,14a) z výdavkov štátneho rozpočtu sa v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok poskytujú aj dotácie právnickým osobám zriadeným osobitným zákonom.14a) Z výdavkov štátneho rozpočtu sa ďalej v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok poskytujú dotácie obciam a vyšším územným celkom na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy a dotácie z kapitoly Všeobecná pokladničná správa. Rozsah, spôsob a ďalšie podrobnosti o poskytovaní dotácií z kapitoly Všeobecná pokladničná správa ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo financií.
(3)
Dotácie podľa odseku 1 sa poskytujú na základe žiadosti. Prílohou žiadosti sú doklady preukazujúce splnenie podmienok na poskytnutie dotácie ustanovených týmto zákonom alebo osobitným predpisom.
(4)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť žiadateľovi, ak
a)
má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
b)
nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
c)
nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia,14)
d)
neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,14b)
e)
nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.
(5)
Žiadateľ preukazuje splnenie podmienok podľa odseku 4
a)
čestným vyhlásením žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, a potvrdením miestne príslušného správcu dane, nie starším ako tri mesiace, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky, ak ide o splnenie podmienky podľa odseku 4 písm. a),
b)
potvrdením príslušného konkurzného súdu, nie starším ako tri mesiace, ak ide o splnenie podmienky podľa odseku 4 písm. b),
c)
čestným vyhlásením žiadateľa, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia, ak ide o splnenie podmienky podľa odseku 4 písm. c),
d)
potvrdením príslušného inšpektorátu práce,14c) nie starším ako tri mesiace, alebo čestným vyhlásením žiadateľa, že neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,14b) ak ide o splnenie podmienky podľa odseku 4 písm. d),
e)
potvrdením Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne, nie starším ako tri mesiace, ak ide o splnenie podmienky podľa odseku 4 písm. e).
(6)
Subjekty verejnej správy sú na požiadanie povinné vydať potvrdenia podľa odseku 5; tieto potvrdenia subjekty verejnej správy vydávajú bezplatne. Na žiadateľa, ktorý je subjektom verejnej správy, sa ustanovenia odseku 4 písm. b) a c) a odseku 5 písm. b) a c) nevzťahujú. Na žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou a žiada o poskytnutie dotácie, ktorá neprevyšuje sumu 200 eur, sa ustanovenia odseku 4 písm. b) až e) a odseku 5 nevzťahujú; splnenie podmienky uvedenej v odseku 4 písm. a) sa preukazuje čestným vyhlásením.
(7)
Použitie dotácií podlieha povinnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom, ktorého spôsob určuje ministerstvo financií; pri zúčtovaní finančných vzťahov so štátnym rozpočtom sa nevyčerpané prostriedky nevracajú, ak ich suma nepresiahne 5 eur. Poskytovateľ dotácie je povinný určiť termín na odvod výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu, a to najneskôr k termínu povinného zúčtovania so štátnym rozpočtom. Platiteľovi dane z pridanej hodnoty, ak si môže uplatniť odpočítanie dane z pridanej hodnoty, nemôže byť pri zúčtovaní dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu uznaný výdavok na úhradu dane z pridanej hodnoty.
(8)
Dotáciu nemožno poskytnúť ani použiť na splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek.
(9)
Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa nevzťahujú na dotácie poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu, určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, na dotácie poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu, určené na financovanie účelov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi a na dotácie poskytované z rozpočtovej rezervy predsedu vlády podľa § 10.
(10)
Právnické osoby a fyzické osoby sú povinné na žiadosť orgánu oprávneného na výkon kontroly podľa osobitného predpisu47) preukázať účel použitia dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu listinnými dôkazmi, ktorých obsah dokazuje skutočnosti vzťahujúce sa na použitie dotácie.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 14a až 14c znejú:
„14a)
Napríklad zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov, zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 – 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení neskorších predpisov, zákon č. 607/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov, zákon č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov, zákon č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 664/2007 Z. z., zákon č. 238/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14b)
Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2006 Z. z.
14c)
§ 7 ods. 3 písm. n) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
5.
V § 13 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a odvod za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní so štátnymi finančnými aktívami.“.
6.
V § 20 odsek 2 znie:
„(2)
Z výdavkov podľa § 8 ods. 3 sa prijímateľovi poskytujú prostriedky prostredníctvom príslušného orgánu štátnej správy, alebo ak tak ustanoví osobitný zákon, prostredníctvom inej právnickej osoby, na základe podmienok určených v zmluve uzatvorenej s prijímateľom; na poskytovanie prostriedkov Európskej únie a prostriedkov štátneho rozpočtu určených na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie Pôdohospodárskou platobnou agentúrou sa vzťahuje osobitný predpis.24a)“.
7.
V § 20 ods. 4 sa nad slová „majetkom Európskej únie“ umiestňuje odkaz 24aa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24aa znie:
„24aa) Čl. 5 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4; Ú. v. ES L 248, 16. 9. 2002).“.
8.
V § 22 ods. 2 posledná veta znie: „Na financovanie preddavkových organizácií v zahraničí sa vzťahuje § 23 ods. 4.“.
9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32 znie:
„32)
§ 92 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 564/2004 Z. z.“.
10.
V poznámke pod čiarou k odkazu 35 sa citácia „§ 2 ods. 1 písm. f) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.“ nahrádza citáciou „§ 2 ods. 1 písm. f) zákona č. 597/2003 Z. z. v znení zákona č. 564/2004 Z. z.“.
11.
V § 23 odsek 4 znie:
„(4)
Preddavok preddavkovej organizácii v zahraničí, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky alebo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, sa poskytuje z rozpočtu zriaďovateľa prostredníctvom osobitného preddavkového účtu na bežný účet preddavkovej organizácie v zahraničí alebo v hotovosti do pokladne preddavkovej organizácie v zahraničí. Zostatky prostriedkov na týchto účtoch koncom roka neprepadajú.“.
12.
V § 24 ods. 1 sa za slová „príspevkovej organizácie“ vkladá čiarka a slová „ak zriaďovateľ pri rozpise záväzných ukazovateľov na príslušný rozpočtový rok nerozhodne o jeho odvode do príjmov štátneho rozpočtu“.
13.
V § 31 ods. 1 písm. d) sa slová „v ustanovenej alebo určenej lehote a rozsahu“ nahrádzajú slovami „podľa tohto alebo osobitného zákona42aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 42aa znie:
„42aa)
Napríklad § 3 písm. d) zákona č. 607/2003 Z. z. v znení zákona č. 349/2007 Z. z., § 5 ods. 1 písm. c) a § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
14.
V § 31 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „za porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. a) pri nakladaní so štátnymi finančnými aktívami poskytnutými ako úver, pôžička alebo návratná finančná výpomoc sa ukladá odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny, v ktorej nebola istina do dňa skončenia kontroly alebo vládneho auditu42a) splatená, a pokuta vo výške 10 % z poskytnutej sumy.“.
15.
V § 31 odsek 4 znie:
„(4)
Za porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b) sa ukladá odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny a penále vo výške 0,1 % zo sumy, v ktorej došlo k porušeniu finančnej disciplíny, za každý aj začatý deň omeškania s úhradou uloženého odvodu. Za porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. c) a d) sa ukladá odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny a penále vo výške 0,1 % zo sumy neodvedenej v ustanovenej alebo určenej lehote za každý deň prekročenia lehoty na odvedenie finančných prostriedkov až do dňa ich odvedenia vrátane. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba sama zistí porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b), c) a d) alebo ak sa porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b), c) a d) zistí pri výkone kontroly alebo vládneho auditu a právnická osoba alebo fyzická osoba protiprávny stav odstráni alebo odvedie finančné prostriedky vo výške porušenia finančnej disciplíny do dňa skončenia kontroly alebo vládneho auditu, správne konanie sa nezačne.“.
16.
V § 31 ods. 8 sa slová „sú príjmom“ nahrádzajú slovami „sa odvádzajú do“.
17.
V § 31 ods. 10 sa za slovo „predpisu“ vkladajú slová „a protiprávny stav nie je odstránený podľa tohto zákona alebo podľa osobitného zákona“.
18.
Za § 37c sa vkladá § 37d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠37d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009
(1)
Ustanovenie § 8 ods. 4 v znení účinnom od 1. januára 2009 sa prvýkrát uplatní na použitie kapitálových výdavkov rozpočtovaných na rozpočtový rok 2009.
(2)
Kapitálové výdavky rozpočtované na rozpočtové roky 2005, 2006, 2007 a 2008 možno použiť do 31. decembra 2011. Na kapitálové výdavky rozpočtované na rozpočtové roky 2005, 2006, 2007 a 2008 sa ustanovenie § 8 ods. 6 poslednýkrát uplatní v rozpočtovom roku 2010. Prostriedky poskytnuté a nepoužité do 31. decembra 2011 odvedú subjekty do príjmov štátneho rozpočtu do 31. januára 2012.
(3)
Právne vzťahy pri poskytovaní dotácií podľa doterajších predpisov musia byť zosúladené s § 8a ods. 1 a 3 až 6 najneskôr k 1. januáru 2011, inak dotáciu po 1. januári 2011 nemožno poskytnúť. Pri poskytovaní dotácií a pri vydávaní všeobecne záväzných právnych predpisov sa do dňa zosúladenia právnych vzťahov podľa prvej vety postupuje podľa ustanovení upravujúcich poskytovanie dotácií a vydávanie všeobecne záväzných právnych predpisov pre poskytovanie dotácií v znení účinnom do 31. decembra 2008 a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie. Na poskytovanie dotácií sa do dňa zosúladenia právnych vzťahov podľa prvej vety ustanovenia § 8a ods. 1 a 3 až 6 nevzťahujú.
(4)
Na konania o uložení odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny, ku ktorému došlo pred 1. januárom 2009, sa vzťahuje § 31 v znení účinnom do 31. decembra 2008.“.
Čl. II
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.