386/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.10.2008 do 04.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

386
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 1. októbra 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 160/2008 Z. z. o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia na agroenvironmentálne platby a o podmienkach poskytovania agroenvironmentálnych platieb
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 160/2008 Z. z. o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia na agroenvironmentálne platby a o podmienkach poskytovania agroenvironmentálnych platieb sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 2 sa vypúšťa slovo „rodiacich“.
2.
V § 3 odsek 3 znie:
„(3)
Ochranu proti erózii na ornej pôde možno vykonať na dieloch pôdnych blokov, ktorých priemerná svahovitosť je 3o a viac, a to dodržaním stabilizačného osevného postupu alebo vytvorením parcely s prijateľnou veľkosťou viac ako 30 ha.“.
3.
V § 4 ods. 1 sa slová „podľa § 5 ods. 9“ nahrádzajú slovami „podľa § 5 ods. 10“.
4.
V § 4 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:
„(11)
Nepredložením žiadosti o platbu v termíne na predkladanie žiadostí záväzok zaniká a žiadateľ musí vrátiť platby29) poskytnuté za predchádzajúce roky; to neplatí, ak podmienka nebola splnená z dôvodu vyššej moci.32)“.
Doterajšie odseky 11 a 12 sa označujú ako odseky 12 a 13.
5.
V § 5 ods. 10 sa slová „odsekov 7 a 8“ nahrádzajú slovami „odsekov 8 a 9“.
6.
§ 6 ods. 1 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
vedie záznamy pre monitorovanie a hodnotenie,26a) ktoré na požiadanie predkladá agentúre v požadovanej štruktúre.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:
„26a)
Čl. 62 ods. 3 písm. e) nariadenia (ES) č. 1974/2006 (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v platnom znení.“.
7.
V § 10 ods. 1 písm. g) sa nahrádza slovo „rodiacich“ slovom „životaschopných“.
8.
V § 10 ods. 2 písm. h) sa dopĺňa za slovo „počet“ slovo „životaschopných“.
9.
V § 10 ods. 3 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na poľnohospodárske plodiny pestované v rámci osevného postupu na ploche zaradenej do podopatrenia, používať prípravky na ochranu rastlín, v rámci rozsahu ich registrovaného použitia, s účinnými látkami, ktoré sú povolené pre integrovanú produkciu zeleniny zverejňované podľa osobitného predpisu.38)“.
10.
V § 20 ods. 1 písm. c) sa slová „ods. 1 písm. f) až h)“ nahrádzajú slovami „ods. 1 písm. e) až h)“ a slová „ods. 2 písm. c), d), h) až j)“ nahrádzajú slovami ods. 2 písm. c) až e), h) až j)“.
11.
§ 20 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ak žiadateľ nedodrží niektorú z podmienok podľa § 6 ods. 1 písm. a) alebo h), agentúra platbu zníži podľa osobitného predpisu.49a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 49a znie:
„49a)
Čl. 23 nariadenia (ES) č. 1975/2006 (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v platnom znení.“.
12.
V § 21 písm. a) sa slová „§ 6 ods. 1 písm. a) alebo c) až h)“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 1 písm. c) až g)“.
13.
V § 21 písm. c) sa slová „ods. 2 písm. a) alebo e) až g)“ nahrádzajú slovami „ods. 2 písm. a), b) alebo f), g)“.
14.
V § 21 písm. c) sa slová „ods. 3 písm. c) až e)“ nahrádzajú slovami „ods. 3 písm. a), d) a e)“.
15.
Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠25a
Prechodné ustanovenie od 15. októbra 2008
Ak sa platba poskytne v slovenských korunách, celková výška platby sa prepočíta kurzom podľa osobitného predpisu.54)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 54 znie:
„54)
Čl. 7 a 11 nariadenia Komisie (ES) č. 1913/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania poľnohospodárskeho menového systému pre euro v poľnohospodárstve a ktorým sa menia a dopĺňajú určité nariadenia (Ú. v. EÚ L 365, 21. 12. 2006) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 873/2007 z 24. júla 2007 (Ú. v. EÚ L 193, 25. 7. 2007).“.
16.
Príloha č. 11 znie:
„Príloha č. 11 k nariadeniu vlády č. 160/2008 Z. z.
A. Sumy agroenvironmentálnych platieb na podopatrenie
1. Základná podpora:
a) pre ornú pôdu 55,41 eura/ha,
b) pre trvalé trávne porasty 40,88 eura/ha.
2. Integrovaná produkcia:
a) 534,50 eura/ha vo vinohradníctve,
b) 469 eur/ha v ovocinárstve,
c) 422,26 eura/ha pri zelenine.
3. Ekologické poľnohospodárstvo:
a) v období konverzie
1. 185,40 eura/ha pre ornú pôdu,
2. 414,60 eura/ha na zeleninu, liečivé, koreninové a aromatické rastliny,
3. 814,96 eura/ha na ovocné sady a vinohrady,
4. 116,78 eura/ha pre trvalé trávne porasty,
b) v období po konverzii
1. 129,79 eura/ha pre ornú pôdu,
2. 320,23 eura/ha na zeleninu, liečivé, koreninové a aromatické rastliny,
3. 570,47 eura/ha na ovocné sady a vinohrady,
4. 81,74 eura/ha pre trvalé trávne porasty.
4. Ochrana proti erózii na ornej pôde:
a) 134,02 eura/ha pri zabezpečení stabilizačného osevného postupu,
b) 38,51 eura/ha pri zabezpečení prijateľnej veľkosti parcely.
5. Ochrana proti erózii vo vinohradoch:
a) 61,65 eura/ha pri priemernej svahovitosti dielu pôdneho bloku od 3o do 10o,
b) 74,01 eura/ha pri priemernej svahovitosti dielu pôdneho bloku od 10o do 18o,
c) 88,26 eura/ha pri priemernej svahovitosti dielu pôdneho bloku nad 18o.
6. Ochrana proti erózii v ovocných sadoch:
a) 61,65 eura/ha pri priemernej svahovitosti dielu pôdneho bloku od 3o do 10o,
b) 74,01 eura/ha pri priemernej svahovitosti dielu pôdneho bloku nad 10o.
7. Podľa bodu 5 sa neposkytne na plochy vinohradov, na ktoré sa poskytuje podpora podľa bodu 2 písm. a).
8. Zatrávňovanie ornej pôdy je 122,87 eura/ha.
9. Ochrana biotopov trávnych porastov:
a) 89,95 eura/ha na teplo a suchomilné trávne porasty,
b) 74,57 eura/ha na mezofilné trávne porasty,
c) 128,88 eura/ha na horské kosné lúky,
d) 74,57 eura/ha na vlhkomilné porasty nižších polôh,
e) 52,73 eura/ha na nížinné aluviálne lúky,
f) 158,60 eura/ha na vlhkomilné porasty vyšších polôh, slatinné a bezkolencové lúky,
g) 150,72 eura/ha na vysokohorské trávne porasty.
10. Ochrana biotopov vybraných druhov vtákov:
a) nížinné a kotlinové oblasti
1. 75,98 eura/ha pre orné pôdy,
2. 40,77 eura/ha pre trvalé trávne porasty,
b) horské a podhorské oblasti
1. 57,22 eura/ha pre orné pôdy,
2. 46,75 eura/ha pre trvalé trávne porasty.
11. Chov a udržanie ohrozených druhov hospodárskych zvierat sú:
a) 200 eur/DJ na hovädzí dobytok, kone, sliepky a husi,
b) 199,50 eura/DJ na ovce a kozy.
B. Agroenvironmentálne platby pri možnej kombinácii podopatrení
Kombinácia podopatrení ekologického poľnohospodárstva s ochranou biotopov vybraných druhov vtákov
Najvyššia platba pri kombinácii ekologického poľnohospodárstva s ochranou biotopov vybraných druhov vtákov pre orné pôdy 204,53 eura/ha v období konverzie ekologického poľnohospodárstva
148,92 eura/ha po konverzii ekologického poľnohospodárstva
Najvyššia platba pri kombinácii ekologického poľnohospodárstva s ochranou biotopov vybraných druhov vtákov pre trvalé trávne porasty 159,15 eura/ha v období konverzie ekologického poľnohospodárstva
101,66 eura/ha po konverzii ekologického poľnohospodárstva
Kombinácia podopatrení ekologického poľnohospodárstva s ochranou biotopov trávnych porastov
Najvyššia platba pri kombinácii ekologického poľnohospodárstva s ochranou biotopov trávnych porastov (A) 163,65 eura/ha v období konverzie ekologického poľnohospodárstva
128,60 eura/ha po konverzii ekologického poľnohospodárstva
Najvyššia platba pri kombinácii ekologického poľnohospodárstva s ochranou biotopov trávnych porastov (B) 149,23 eura/ha v období konverzie ekologického poľnohospodárstva
114,18 eura/ha po konverzii ekologického poľnohospodárstva
Najvyššia platba pri kombinácii ekologického poľnohospodárstva s ochranou biotopov trávnych porastov (C) 203,26 eura/ha v období konverzie ekologického poľnohospodárstva
168,22 eura/ha po konverzii ekologického poľnohospodárstva
Najvyššia platba pri kombinácii ekologického poľnohospodárstva s ochranou biotopov trávnych porastov (D) 149,23 eura/ha v období konverzie ekologického poľnohospodárstva
114,18 eura/ha po konverzii ekologického poľnohospodárstva
Najvyššia platba pri kombinácii ekologického poľnohospodárstva s ochranou biotopov trávnych porastov (E) 127,11 eura/ha v období konverzie ekologického poľnohospodárstva
92,06 eura/ha po konverzii ekologického poľnohospodárstva
Najvyššia platba pri kombinácii ekologického poľnohospodárstva s ochranou biotopov trávnych porastov (F) 232,12 eura/ha v období konverzie ekologického poľnohospodárstva
197,08 eura/ha po konverzii ekologického poľnohospodárstva
Najvyššia platba pri kombinácii ekologického poľnohospodárstva s ochranou biotopov trávnych porastov (G) 225,10 eura/ha v období konverzie ekologického poľnohospodárstva
190,05 eura/ha po konverzii ekologického poľnohospodárstva“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. októbra 2008.
Robert Fico v. r.