388/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.10.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

388
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 38 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
opatrenie z 1. októbra 2008 č. MF/020094/2008-72, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností.
Opatrenie ustanovuje vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností pre fyzické osoby a právnické osoby.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2008 a možno doň nazrieť na webovej stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky www.finance.gov.sk.