39/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

39
OZNÁMENIE
Ministerstva obrany Slovenskej republiky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vydalo podľa § 18 ods. 4 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
výnos z 29. januára 2008 č. SEOPMVL-106-110/2007-OdL, ktorým sa mení výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 9. septembra 2005 č. SELP/K-58/5-15/2005 o určení sumy úhrady nákladov vynaložených na naturálne a finančné zabezpečenie vysokoškolského štúdia profesionálnych vojakov v prípravnej štátnej službe (oznámenie č. 418/2005 Z. z.).
Výnosom sa upravuje suma úhrady nákladov vynaložených na finančné zabezpečenie vysokoškolského štúdia profesionálnych vojakov v prípravnej štátnej službe.
Výnos nadobúda účinnosť 15. februára 2008.
Výnos bude uverejnený v čiastke 3/2008 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.