392/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.10.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

392
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 10. septembra 2008 a 15. septembra 2008 bola uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o zmene a doplnení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a rakúskou spolkovou vládou o zriadení hraničných vybavovacích miest a vykonávaní hraničného vybavovania v železničnej doprave počas jazdy z 28. apríla 2004.
Dohoda nadobudla platnosť 26. septembra 2008.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.