Predpis bol zrušený predpisom 278/1993 Z. z.

394/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2008 do 30.11.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

394
ZÁKON
z 18. septembra 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2004 Z. z. o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky na obec alebo vyšší územný celok v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 172/2004 Z. z. o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky na obec alebo vyšší územný celok v znení zákona č. 657/2005 Z. z. a zákona č. 333/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 odsek 1 znie:
„(1)
Tento zákon upravuje podmienky a postup pri prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky (ďalej len „majetok štátu“) v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) alebo rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených ministerstvom alebo v správe Colného riaditeľstva Slovenskej republiky1) (ďalej len „organizácia“), ktorý sa stal pre ministerstvo alebo organizáciu prebytočným,2) na obec alebo vyšší územný celok.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
§ 8 zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
§ 1a sa vypúšťa.
3.
§ 2 vrátane nadpisu znie:
㤠2
Predmet prevodu vlastníctva
Predmetom prevodu vlastníctva majetku štátu podľa § 1 ods. 1 sú
a)
stavby a pozemky tvoriace so stavbami jeden funkčný celok, ktoré slúžili ozbrojeným silám Slovenskej republiky,
b)
ostatné stavby a pozemky, ktoré slúžili ozbrojeným silám Slovenskej republiky,
c)
stavby a pozemky tvoriace so stavbami jeden funkčný celok, ktoré slúžili na ochranu štátnych hraníc na štátnej hranici alebo ako colné priechody so štátmi, ktoré sú dnes súčasťou Európskej únie.“.
4.
V § 3 ods. 1 sa vypúšťajú slová „na obec alebo vyšší územný celok“.
5.
V § 3 odsek 2 znie:
„(2)
Ak v lehote podľa odseku 1 neprejaví záujem o majetok štátu žiadna štátna rozpočtová organizácia alebo štátna príspevková organizácia, ministerstvo alebo organizácia je povinná vykonať osobitné ponukové konanie podľa osobitného predpisu,3) okrem opakovaného osobitného ponukového konania.“.
6.
V § 3 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 7, ktoré znejú:
„(3)
Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahla v osobitnom ponukovom konaní výšku primeranej ceny, ministerstvo alebo organizácia je povinná vykonať ďalšie osobitné ponukové konanie, v ktorom prevedie majetok štátu záujemcovi, ktorý sa zúčastní na ďalšom osobitnom ponukovom konaní a ktorý ponúkne najvyššiu cenu, najmenej však primeranú cenu zníženú o 50 %.
(4)
Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahla výšku ceny podľa odseku 3, ministerstvo alebo organizácia je povinná vykonať opakované ďalšie osobitné ponukové konanie, v ktorom prevedie majetok štátu záujemcovi, ktorý sa zúčastní na opakovanom ďalšom osobitnom ponukovom konaní a ktorý ponúkne najvyššiu cenu, najmenej však primeranú cenu zníženú o 70 %.
(5)
Ďalšie osobitné ponukové konanie a opakované ďalšie osobitné ponukové konanie sa začína zverejnením ponuky v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou a v registri prebytočného nehnuteľného majetku štátu ponúkaného v osobitnom ponukovom konaní.3) Na postup pri ďalšom osobitnom ponukovom konaní a opakovanom ďalšom osobitnom ponukovom konaní sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.3) Na účely zverejnenia ponuky v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou a v registri prebytočného nehnuteľného majetku štátu ponúkaného v osobitnom ponukovom konaní sa za primeranú cenu považuje aj všeobecná hodnota majetku upravená podľa odsekov 2 až 4.
(6)
Ak ani po opakovanom ďalšom osobitnom ponukovom konaní žiadny záujemca nepredloží cenovú ponuku podľa odseku 4, ministerstvo alebo organizácia je povinná ponúknuť majetok štátu obci, na ktorej území sa tento majetok nachádza. Ak sa majetok štátu nachádza na území viacerých obcí alebo ak obec neprejaví záujem o majetok štátu, ktorý sa nachádza na jej území, alebo ak nedôjde k uzatvoreniu darovacej zmluvy s obcou, ministerstvo alebo organizácia je povinná ponúknuť tento majetok vyššiemu územnému celku, na ktorého území sa majetok štátu nachádza.
(7)
Na platnosť kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je prevod majetku štátu podľa odsekov 2 až 4, sa vyžaduje súhlas Ministerstva financií Slovenskej republiky. Súhlas s nakladaním s majetkom štátu podľa tohto zákona možno udeliť len vtedy, ak ministerstvo alebo organizácia dodržala všetky podmienky ustanovené týmto zákonom a osobitnými zákonmi vzťahujúcimi sa na nakladanie s majetkom štátu. Na udelenie súhlasu sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní;4a) tieto rozhodnutia nie sú preskúmateľné súdom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 8 až 11.
7.
V § 3 ods. 8 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.
8.
V § 3 ods. 10 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.
9.
V § 3 ods. 11 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.
10.
§ 4 vrátane nadpisu znie:
㤠4
Postup pri prevode vlastníctva
(1)
Ak vláda rozhodne o prevode majetku štátu, ministerstvo alebo organizácia zašle obci alebo vyššiemu územnému celku určenému v rozhodnutí vlády návrh darovacej zmluvy do 30 dní odo dňa rozhodnutia vlády. Ak nedôjde k uzatvoreniu darovacej zmluvy do 30 dní odo dňa doručenia návrhu darovacej zmluvy obci, ministerstvo alebo organizácia je povinná ponúknuť tento majetok vyššiemu územnému celku, na ktorého území sa majetok štátu nachádza.
(2)
Ak vyšší územný celok neprejaví záujem o majetok štátu, ktorý sa nachádza na jeho území, alebo ak nedôjde k uzatvoreniu darovacej zmluvy do 30 dní odo dňa doručenia návrhu darovacej zmluvy vyššiemu územnému celku, majetok štátu zostáva v správe ministerstva alebo organizácie.“.
11.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 sa vypúšťa.
12.
§ 4a vrátane nadpisu znie:
㤠4a
Prechodné ustanovenie účinné od 1. novembra 2008
Na postup pri nakladaní s majetkom štátu, ktorý do 1. novembra 2008 bol ponúknutý obci alebo vyššiemu územnému celku, sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona účinné do 1. novembra 2008.“.
13.
V § 5 sa vypúšťajú slová „a stráca účinnosť 31. decembra 2010“.
Čl. II
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.