396/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

396
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
z 19. septembra 2008,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 96 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 363/2007 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa vypúšťajú slová „pre jednotlivé formy štúdia“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa dopĺňa citáciou:
„§ 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 2 odsek 6 znie:
„(6)
Ak spoločne posudzovanej osobe podľa § 3 patrí dávka v nezamestnanosti7) v kalendárnom mesiaci, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola doručená žiadosť o priznanie sociálneho štipendia (ďalej len “žiadosť„), za mesačný príjem sa u tejto osoby na určenie rozhodujúceho príjmu považuje len
a)
suma, ktorá patrí osobe ako dávka v nezamestnanosti za kalendárny mesiac, v ktorom sa posudzuje nárok na sociálne štipendium, a
b)
vdovský dôchodok,6) vdovecký dôchodok6) alebo sirotský dôchodok,6) alebo vdovský výsluhový dôchodok,8) vdovecký výsluhový dôchodok8) alebo sirotský výsluhový dôchodok8) poskytnutý za kalendárny mesiac predchádzajúci kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa posudzuje nárok na sociálne štipendium.“.
4.
§ 2 sa dopĺňa odsekmi 7 až 13, ktoré znejú:
„(7)
Ak dávka v nezamestnanosti7) podľa odseku 6 patrí len za časť kalendárneho mesiaca, v rozhodujúcom príjme sa to zohľadní tak, akoby patrila za celý kalendárny mesiac.
(8)
Ak spoločne posudzovaná osoba podľa § 3 začne v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa posudzuje nárok na sociálne štipendium, alebo v kalendárnom roku, v ktorom sa posudzuje nárok na sociálne štipendium, po osobe, ktorá v čase úmrtia patrila do okruhu spoločne posudzovaných osôb, poberať vdovský dôchodok,6) vdovecký dôchodok6) alebo sirotský dôchodok,6) alebo vdovský výsluhový dôchodok,8) vdovecký výsluhový dôchodok8) alebo sirotský výsluhový dôchodok,8) za mesačný príjem osoby poberajúcej taký dôchodok sa považuje taký dôchodok, ktorý bol poskytnutý v kalendárnom mesiaci predchádzajúcom kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa posudzuje nárok na sociálne štipendium.
(9)
Ak fyzickej osobe rozhodnutím súdu vznikla povinnosť poskytovať výživné9) spoločne posudzovanej osobe podľa § 3, za mesačný príjem spoločne posudzovanej osoby sa považuje priemerná suma poskytnutého výživného
a)
v priebehu kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa posudzuje nárok na sociálne štipendium, alebo
b)
v kalendárnom roku, v ktorom sa posudzuje nárok na sociálne štipendium, ak povinnosť poskytovať výživné vznikla v tomto kalendárnom roku.
(10)
Ak rodičia študenta sú spoločne posudzované osoby podľa § 3 a obom sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi dávkou a príspevkami podľa osobitného predpisu9a) alebo ak je v okruhu spoločne posudzovaných osôb podľa § 3 jeden rodič a poskytuje sa mu taká pomoc, rozhodujúci príjem je 0 Sk, ak žiadosť o priznanie sociálneho štipendia bola doručená v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa poskytla taká dávka.
(11)
Ak spoločne posudzovanou osobou je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím,9b) od rozhodujúceho príjmu sa za každú takú osobu odpočíta jedna štvrtina sumy životného minima plnoletej fyzickej osoby.4)
(12)
Ak spoločne posudzovanou osobou je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím9b) alebo osoba vykonávajúca celodenné, osobné a riadne opatrovanie ťažko zdravotne postihnutej osoby, do ich príjmu sa nezapočítavajú peňažné príspevky a peňažný príspevok za opatrovanie poskytované ako kompenzácia na prekonanie alebo zmiernenie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu.9c)
(13)
Príjem v cudzej mene sa prepočíta na euro podľa
a)
priemerného mesačného kurzu príslušného mesiaca vyhláseného Európskou centrálnou bankou, prípadne Národnou bankou Slovenska, ak kurz k niektorej mene neurčí Európska centrálna banka (ďalej len “príslušná banka„), ak mala spoločne posudzovaná osoba príjem v cudzej mene len v jednom mesiaci v kalendárnom roku, v ktorom sa zisťuje príjem,
b)
priemeru priemerných mesačných kurzov vyhlásených príslušnou bankou pre mesiace, v ktorých mala spoločne posudzovaná osoba príjem v cudzej mene, ak mala spoločne posudzovaná osoba príjem v cudzej mene počas viacerých mesiacov ako v jednom mesiaci v kalendárnom roku, v ktorom sa zisťuje príjem, alebo
c)
priemerného ročného kurzu vyhláseného príslušnou bankou pre rok, v ktorom mala spoločne posudzovaná osoba príjem v cudzej mene, ak mala spoločne posudzovaná osoba príjem v cudzej mene počas celého kalendárneho roku, v ktorom sa zisťuje príjem.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9a až 9c znejú:
„9a)
Zákon č. 599/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9b)
§ 51 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
9c)
Zákon č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
5.
§ 3 vrátane nadpisu znie:
㤠3
Okruh spoločne posudzovaných osôb
(1)
Na účely priznania sociálneho štipendia sa spolu so študentom, ak s ním žije v domácnosti,9d) spoločne posudzuje
a)
rodič študenta, ak
1.
nie je rozhodnutím súdu povinný poskytovať študentovi výživné,
2.
študent nebol pred dosiahnutím plnoletosti zverený do náhradnej starostlivosti,9e)
3.
študent je slobodný alebo uzavrel manželstvo a jeho manžel je nezaopatreným dieťaťom a
4.
študent je bezdetný,
b)
súrodenec študenta, ak
1.
nie je plnoletý a je v osobnej starostlivosti rodiča, ktorý sa spoločne posudzuje so študentom, alebo je plnoletý a sústavne sa pripravuje na budúce povolanie podľa osobitného predpisu9f) a pred dosiahnutím plnoletosti nebol zverený do náhradnej starostlivosti,9e)
2.
najviac jeden z rodičov študenta je rozhodnutím súdu povinný poskytovať súrodencovi študenta výživné alebo žije len jeden z rodičov a žijúci rodič nie je rozhodnutím súdu povinný poskytovať súrodencovi študenta výživné,
3.
je slobodný alebo uzavrel manželstvo a jeho manžel je nezaopatreným dieťaťom,
4.
študent aj jeho súrodenec sú bezdetní,
5.
mu nevznikol nárok na invalidný dôchodok a
6.
predchádzajúcim štúdiom nezískal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
c)
manžel študenta, ak
1.
nie je rozhodnutím súdu povinný poskytovať študentovi výživné a
2.
nie je nezaopatreným dieťaťom,
d)
nezaopatrené dieťa študenta, ak
1.
nie je zverené do náhradnej starostlivosti9e) a
2.
nie je zverené do osobnej starostlivosti druhému rodičovi,
e)
rodič nezaopatreného dieťaťa študenta, ak
1.
nezaopatrené dieťa študenta sa posudzuje spoločne so študentom,
2.
nie je nezaopatreným dieťaťom a
3.
nie je rozhodnutím súdu povinný poskytovať dieťaťu výživné,
f)
manžel rodiča študenta, ak
1.
sa rodič študenta posudzuje spoločne so študentom a
2.
nie je rozhodnutím súdu povinný poskytovať manželovi výživné,
g)
dieťa manžela rodiča študenta, ak
1.
sa manžel rodiča študenta spoločne posudzuje so študentom a
2.
je manželovi rodiča študenta zverené do osobnej starostlivosti.
(2)
V okruhu spoločne posudzovaných osôb sa neposudzujú nezvestné osoby, po ktorých je vyhlásené pátranie v čase podania žiadosti študenta o priznanie sociálneho štipendia alebo žiadosti študenta o prehodnotenie priznanej výšky sociálneho štipendia.
(3)
Počet osôb v okruhu spoločne posudzovaných osôb sa zvyšuje o jednu plnoletú fyzickú osobu, ak
a)
sa o študenta, ktorý je nezaopatreným dieťaťom, stará rodič, ktorý je slobodný, rozvedený alebo ovdovený, alebo
b)
má študent, ktorý je slobodný, rozvedený alebo ovdovený, v osobnej starostlivosti nezaopatrené dieťa.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9d až 9f znejú:
„9d)
§ 115 Občianskeho zákonníka.
9e)
Zákon č. 36/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9f)
§ 4 zákona č. 600/2003 Z. z.“.
6.
V § 5 ods. 1 až 4 sa slovo „suma“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovami „súčet súm“ v príslušnom tvare.
7.
V § 5 ods. 5 sa slovo „stokoruny“ nahrádza slovom „päťeurá“.
8.
V § 5 odsek 7 znie:
„(7)
Ak po zaokrúhlení podľa odseku 5 je výška sociálneho štipendia päť eur, výška sociálneho štipendia sa ustanovuje sumou desať eur.“.
9.
V § 5 sa vypúšťa odsek 8.
10.
V § 6 ods. 1 sa vypúšťajú slová „o priznanie sociálneho štipendia (ďalej len „žiadosť“)“.
11.
V § 7 ods. 2 sa vypúšťajú slová „o priznanie sociálneho štipendia“.
12.
V § 7 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Sociálne štipendium sa priznáva na obdobie štyroch kalendárnych mesiacov od prvého dňa mesiaca, v ktorom bola doručená žiadosť o jeho priznanie, ak je rozhodujúci príjem podľa § 2 ods. 10 určený ako 0 Sk.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
13.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Splnenie podmienok na priznanie sociálneho štipendia sa posudzuje ku dňu podania žiadosti. Sociálne štipendium patrí za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky nároku boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Ján Mikolaj v. r.