399/2008 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

399
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 1. októbra 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania lesnícko-environmentálnej platby
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania lesnícko-environmentálnej platby sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 9 znie:
㤠9
Platba sa poskytne vo výške
a)
49,23 eura/ha na zachovanie priaznivého stavu lesných biotopov, na ktorých sa nachádzajú hniezdne lokality ohrozených druhov vtákov,
b)
46,30 eura/ha na zachovanie priaznivého stavu ostatných lesných biotopov,
c)
55,58 eura/ha na ochranu biotopov vybraných druhov vtákov.“.
2.
Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠11a
Prechodné ustanovenia
V období od 1. decembra 2008 do 31. decembra 2008 sa sumy v eurách uvedené v § 9 považujú za sumy v slovenských korunách prepočítané podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. decembra 2008.
Robert Fico v. r.